Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Zmiany w składce zdrowotnej właściciela Powrót

2022-04-20

13 kwietnia 2022 roku weszły w życie zmiany do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych na zasadach ogólnych (wg. skali lub podatkiem liniowym) albo podatkiem zryczałtowanym.

Przychody bez składki zdrowotnej

Od teraz nie uwzględniamy w podstawie składki zdrowotnej przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, tj. przychodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy PIT, jak i odrębnych przepisów, np. rozporządzeń o zaniechaniu poboru podatku.

Nie dotyczy to jednak przychodów zwolnione z podatku PIT w ramach tzw. ulgi: PIT zero na powrót, PIT zero dla rodzin 4+, PIT zero dla pracujących seniorów, które nadal uwzględniasz w przychodach z prowadzonej działalności. Te nadal mają być uwzględniane w tej postawie. Składkę zdrowotną obliczasz również od dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej oraz osiągniętych z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu i uzyskane na terenie określonym w tej decyzji.

Utrzymano również zasadę, zgodnie z którą podstawa obliczenia składki zdrowotnej nie jest tożsama z podstawą obliczenia podatku PIT (zaliczki na podatek PIT). Oznacza to, że ulgi (np. ulga B+R) i odliczenia (np. strata podatkowa) nie są uwzględniane przy obliczaniu składki zdrowotnej.

Składka zdrowotna a różnice remanentowe

Prowadzący księgę przychodów i rozchodów i dla celów podatku PIT, którzy sporządzają remanent w trakcie roku, przy obliczaniu miesięcznej składki zdrowotnej, będą mogli uwzględniać różnice remanentowe.

Różnica remanentowa – to różnica pomiędzy remanentem początkowym a końcowym.

Remanent końcowy, ale także i ten dokonany w trakcie roku, musi być więc określony w programie w zakładce: Księgi > Księga Podatkowa > Opcje – Remanenty:

Jeżeli nie będzie wpisanej wartości na koniec miesiąca – remanent początkowy będzie pomijany.

A jaki ma wpływ na składkę zdrowotną ?

Jeżeli remanent końcowy jest wyższy od remanentu początkowego, dochód do składki zdrowotnej ustalony wg doczasowych zasad powiększany będzie o tę różnicę.

Jeżeli remanent końcowy jest niższy od remanentu początkowego, dochód pomniejszany jest o tę różnicę.

Ale zgodnie z przepisami przejściowymi ustalając podstawę wymiaru składki za 2022 r. nie powiększamy dochodu o różnicę remanentową, gdy remanent końcowy jest wyższy od remanentu początkowego, czyli pomijamy go w takim wypadku w wyliczeniach podstawy składki zdrowotnej.

Prześledźmy ujęcie różnic na przykładach:

Przykład

Wartość remanentu początkowego wpisanego z początkiem stycznia wynosiła 45 000. W trakcie roku w kwietniu został przeprowadzony remanent, określono jego wartość na 30 000. Został on wpisany do programu SKP jak powyżej:

Różnica wyniesie więc 45 000 – 30 000 = 15 000

Od tej pory Dochód do składki zdrowotnej za m-c kwiecień liczony był bez uwzględnienia różnic wynosił on więc 21 875,77 :

Teraz po wykonaniu aktualizacji wartość różnicy remanentowej, w sytuacji, gdy remanent końcowy jest mniejszy niż początkowy wartość tej różnicy zostanie uwzględniona w kolumnie: Wzrost mag.

Wpłynie to tym samy na wielkość dochodu do składki zdr. , który teraz będzie wynosił 6 875,77 ( 21 875,77 – 15 000).

Przykład

Wartość remanentu początkowego wpisanego z początkiem stycznia wynosiła 30 000. W trakcie roku w kwietniu został przeprowadzony remanent, określono jego wartość na 45 000. Został on wpisany do programu SKP jak powyżej:

Różnica wyniesie więc 30 000 – 45 000 = -15 000

Ta ujemna różnica (remanent końcowy jest większy niż początkowy) w ustaleniu dochodu do składki zdrowotnej jest pomijana. Po wykonaniu aktualizacji kwota ta nie pojawi się tabeli:

W takim przypadku, gdy nie pobieramy danych poprzez Aktualizację, tylko wpisujemy wartości z ręki, kwoty tej nie wpisujemy do tabeli.

W kolejnych latach jeżeli remanent końcowy będzie wyższy od remanentu początkowego, dochód będziemy już powiększać o tę różnicę.

Pamiętajmy też, że w przypadku rozliczania ryczałtem ewidencjonowany, różnice remanentowe pomimo ich faktycznego nawet wykonania, nie będą pomniejszały przychodu. Odliczenie to dotyczy tylko prowadzących książkę przychodów i rozchodów.

Przychody z odpłatnego zbycia składników majątku a składka zdrowotna

Od przychodów z odpłatnego zbycia określonych składników majątku, np. środków trwałych, nie powiększa się dochodu o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r. Będą to np. środki trwałe, które przed 2022 r. były amortyzowane, a same odpisy amortyzacyjne zostały zaliczone do kosztów podatkowych. W przypadku sprzedaży środków trwałych, które dla potrzeb podatku PIT były amortyzowane przed 2022 r., – dochodu z ich odpłatnego zbycia, przy ustalaniu dochodu dla potrzeb składki zdrowotnej nie powiększmy o dokonane przed 2022 rokiem odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Przykład

W kwietniu 2022r. został sprzedażny samochód osobowy za kwotę 100 000 zł. Jego wartość początkowa wynosiła w momencie zakupu 120 000 zł. W 2021r. została on całkowicie zamortyzowany, odpisy wyniosły więc 120 000 zł.

Do podatku dochodowego ujmiemy więc 100 000 (100 000 – 120 000 + 120 000) powiększamy bowiem dochód z tego tytułu o odpisy amortyzacyjne uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast na potrzeby składki zdrowotnej, dochodu tego nie powiększamy o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r.

Jeżeli więc do Księgi Podatkowej została ujęta wartość 100 000 zł, by nie była ona uwzględniona przy wyliczeniu dochodu do zdrowotnej, należy pomniejszyć wartość przychodów o wartość sprzedaży takiego środka trwałego lub w Zestawieniu obrotów i składek w Firmach w nieużywanej firmie wprowadzamy tą wartość z kwotą minus w pozycji Przychód:

Wówczas pozycja Przychód pomniejszana zostanie o tą wartość, a przychód z tej transakcji w składki zdrowotnej wyniesie 0 zł:

Możliwa korekta wcześniej odliczonej podstawy

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami możemy skorygować podstawę wymiaru składki jaka była wykazała w dokumentach rozliczeniowych za luty 2022 roku, jeśli rozliczana była składka na ubezpieczenie zdrowotne bez uwzględnienia powyższych zwolnień oraz różnic remanentowych, jeżeli remanent sporządzony był już w trakcie tego roku.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót