Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Zmiany przepisów w 2020 roku Powrót

2020-01-14

Przełom 2019 i 2020 roku przyniósł wiele istotnych zmian w przepisach. Ustawodawca kolejny rok z rzędu nie pozwoli się nam nudzić i wprowadził na raz wiele zmian, nie zostawiając nam zbyt wiele czasu na ich wprowadzenie oraz nie dając przy tym precyzyjnych wytycznych.

Prosimy więc Państwa o wyrozumiałość i zapewniamy, że dokonamy wszelkich starań, aby jak najlepiej dostosować program SKP® do wszystkich zmian w przepisach.

A teraz przejdźmy do sedna, czyli do omówienia owych zmian. Jak co roku czas rozliczyć rok ubiegły i jednocześnie przystąpić do obsługi obecnego roku. Zacznijmy od krótkiego podsumowania końcówki roku 2019, które wpływają również na rok 2020.

Ulga dla młodych i nowe wzory informacji podatkowych

Od sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów ze stosunku pracy i umów zleceń osób, które nie ukończyły 26 roku życia, złożyły pracodawcy oświadczenie o chęci skorzystania z tego zwolnienia i nie przekroczyły limitu kwotowego w tym roku na poziomie 35636,67 zł.

Do tej zmiany został dostosowany został wzór PIT-11 nr 25, w którym wprowadzono nowe pola przeznaczone właśnie na wykazanie przychodów i ich pochodnych dotyczących tego zwolnienia.

I tak wiersz 2 cz. E dotyczy przychodów ze stosunku pracy osiągniętych od 1 sierpnia od których płatnika pobrał zaliczki na podatek, gdy pracownik nie złożył owego oświadczenia, albo gdy przekroczył limit kwotowy. Jeżeli natomiast pracownik przekroczył limit wieku, jego przychody osiągnięte od tego momentu wracają do wiersza 1, gdzie wykazywane są przychodu do lipca. Tak samo rozdzielone zostały przychody z umów zleceń. Wiersz 6 przeznaczony jest dla przychodów, od których pobrano zaliczki lub przekroczy limit kwotowy. Natomiast wcześniejsze przychody lub skończeniu 26 lat wykażemy w wierszu 5.

Natomiast kwoty zwolnione zostaną umieszczone w cz. G PIT-11 w poz. 87 – gdy dotyczą umowy o pracę lub w poz. 88 – w przypadku umowy zlecenia.

Odpowiednio składki ZUS również zostały wydzielone. Składki społeczne dotyczące przychodów wykażemy w wierszu 2 i 6 w poz. 70, a zdrowotne 73, natomiast te od przychodów zwolnionych odpowiednio w poz. 71 i 74.

W nowym wzorze PIT-11 w innym miejscu wykażemy też zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy i będzie to wiersz 8 – Inne przychody.

W roku 2020 ulga dla młodych będzie kontynuowana, ale nieco w zmienionym zakresie, ale o tym w dalszej części artykułu.

Oprócz nowego wzoru PIT-11 mamy również nowy PIT-4R wzór 9, PIT-8AR wzór 8, IFT-1/1R wzór 15.

Nowe stawki podatku i kosztów

Kolejna zmiana, jaka zaszła w roku ubiegłym, która dotyczy również roku 2020 – to nowa stawka podatku dochodowego pierwszego progu podatkowego – 17 % i nowe wielkości kosztów pracowniczych:
– podstawowe 250 zł i
– 300 zł w przypadku kosztów podwyższonych.
Takie wielkości stają się obligatoryjne również w roku obecnym.

Nowe terminy zeznań rocznych

Zmienia się termin złożenia wszystkich rocznych zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019. Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok składasz od 15 lutego 2020 r. Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone od 15 lutego.
Od teraz na złożenie PIT-28 masz czas do 2 marca 2020 r. , pamiętaj przy tym, że nie ma już załącznika PIT-28A! Od teraz wszystkie przychody z działalności na własny rachunek należy wpisać bezpośrednio w deklarację PIT-28. Odrębnym załącznikiem jest tylko PIT-28B dla przychodów uzyskanych ze spółek. Wszystkie pozostałe zeznania PIT możesz składać tak jak dotychczas do 30 kwietnia 2020 r.

Nowe dane autoryzujące

Pamiętajmy też, że wraz z nowym rokiem zmienia się kwota przychodu wykorzystywana do podpisywania e-deklaracji oraz pliku JPK w przypadku osób fizycznych. Od teraz będzie to kwota przychodu za rok 2018!!!

Teraz przejdziemy do roku 2020 i omówmy najważniejsze zmiany. Zacznijmy od tych dotyczących podatku dochodowego i VAT.

Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. kluczowe podatki, tj. PIT, CIT i VAT należy wpłacać do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy. Numer tego mikrorachunku można pobrać po wpisaniu w danych firmy (Firma – Edycja) po wcześniejszym wpisaniu nr NIP

lub w zakładce Biuro > Opcje > Dane zobowiązanego:

Wpisany tu rachunek będzie umieszczany na przelewach podatkowych drukowanych z naszego programu.

Ulga za złe długi w podatku dochodowym

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy PIT i CIT będą mogli korzystać z tzw. ulgi na złe długi. Wierzyciel będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o wartość wierzytelności, jeżeli nie zostanie ona uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności, który jest określony w umowie lub na fakturze (rachunku).

Natomiast dłużnik będzie miał obowiązek skorygować o niezapłacone kwoty odliczone koszty. Będzie można to zrobić w zeznaniu rocznym albo już podczas liczenia zaliczek na podatek.

Nowe przepisy będą mieć zastosowanie do transakcji handlowych dla których termin płatności upływa po 31 grudnia 2019 r. W Dzienniku Zapisów wróciła więc możliwość zrobienia korekty w trakcie roku. Korekty tej dokonamy poprzez opcję: Zrób korektę DOCH”+90”.

Transakcje powyżej 15 tys. zł wyłącznie na rachunek z białej listy

Od nowego roku podatnicy będą mieć obowiązek dokonywania zapłaty za faktury o wartości powyżej 15 tys. zł wyłącznie na rachunki rozliczeniowe i rachunki w SKOK, zamieszczone w Wykazie podatników VAT (tzw. Biała lista), ale tylko jeżeli wystawca faktury jest podatnikiem VAT czynnym. Obowiązek ten nie będzie dotyczyć płatności, które wynikają z faktur wystawianych przez podatników zwolnionych z VAT.

Jeżeli zapłacimy na inne konto niż te z Białej Listy nie będziemy mogli zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów w tej części, w jakiej płatność przekracza 15 tys. zł i jednocześnie zostaniemy objęci odpowiedzialnością solidarną w VAT (chodzi o kwotę podatku VAT, związanego z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług).

Można jednak uniknąć tych konsekwencji, jeżeli poinformuje się urząd skarbowy w ciągu trzech dni o numerze rachunku spoza wykazu, na który zrealizowany został przelew. Przypominamy więc o konieczności weryfikacji kont podatników na dzień wykonania przelewu.

Pamiętajmy również o konieczności zapłaty za fakturę z adnotacją Mechanizm Podzielonej Płatności na specjalny rachunek Split Payment , bowiem od teraz, gdy zapłacimy całość na zwykłe konto również nie będziemy mogli zaliczyć takiej faktury w kosztach uzyskania przychodu.

Faktura na firmę tylko do paragonu z NIP

Od nowego roku wystawienie dla nabywcy, który nie jest konsumentem, z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej będzie możliwe tylko w przypadku, gdy paragon będzie zawierał numer identyfikacyjny, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Oznacza to, że jeżeli kupujący przed wystawieniem paragonu nie poda NIP, nie będziesz mógł mu wystawić potem faktury. Oczywiście Twoje urządzenie fiskalne musi mieć taką możliwość, nie oznacza to jednak obowiązku jej wymieniania z tego powodu. Bowiem jeżeli nie masz takiej możliwości nic nie staje na przeszkodzie, gdy masz podany NIP podatnika, by wystawić mu od razu fakturę.

Natomiast w przypadku kas, które mają taką możliwość, kiedy kwota na paragonie wynosi do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy zostanie wystawiona faktura uroszczona. Jeżeli kwota ta będzie większa zostanie wystawiony paragon, do którego sprzedawca będzie mógł wystawić na wniosek kupującego fakturę.

Obowiązek kasy fiskalizacji dla nowych grup podatników

Obowiązek posiadania kas rejestrujących online będzie dotyczył grup podatników, którzy:
• świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,
• sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

JPK_V7M i JPK_V7K (JPK VDEK) – czyli deklarację VAT i ewidencja w jednym pliku

Dotychczas składamy odrębnie miesięcznie lub kwartalnie deklarację VAT i co miesiąc plik JPK_VAT. Od 1 kwietnia 2020 r. dla dużych firm, a od 1 lipca 2020 r. dla pozostali ma to się zmienić i będziemy składać plik JPK_VAT w zmienionej formie w określonym przez ministerstwo schemacie.

Warto pamiętać, że prowadzenie owej ewidencji w nieprawidłowej formie, a także za wykazanie w nim błędne dane, np. danych firmy niezgodnych z Biała Listą, będzie wiązało się jak zwykle z sankcjami. Każda taka nieprawidłowość , której nie poprawiliśmy, będzie karana kwotą 500 zł.

Przejdźmy teraz do płac.

Ulgi dla młodych c.d.

Jak już wspominałam wcześniej ulga dla młodych, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia, będzie kontynuowana w roku 2020, ale stanie się ona obligatoryjna. Oznacza to, iż nie potrzebujesz już oświadczenia pracownika, by stosować te zwolnienie, a wprost przeciwnie z automatu nie pobierzesz zaliczki na podatek.

Pracownik może złożyć Ci oświadczenie, jedynie w przypadku, gdy nie chce stosować tego zwolnienia. Zmienił się też limit owego zwolnienia i w tym roku będzie to kwota 85 528 zł.

W Danych Osobowym w module: Płace, zamiast dotychczasowego oświadczenia o zwolnieniu, mamy: Oświadczenie o niestosowaniu zwolnienia PIT.

Od wybranego miesiącu naliczana będzie zaliczka na podatek.

Nowy sposób przejścia na drugi próg w trakcie miesiąca

W nowym roku zmienia się zasada poboru zaliczek na podatek ze stosunku pracy i umów pokrewnych w przypadku przejścia na drugi próg 32%. Do tej pory dopiero od następnego miesiąca po przekroczeniu tego progu następował pobór zwiększonego podatku.

Od teraz już w trakcie miesiąca trzeba będzie dokonać tego przejścia, co będzie skutkowało koniecznością wyliczenia wynagrodzenia w danym miesiącu z uwzględnieniem dwóch stawek podatku – 17 % kwoty do kwoty limitu 85 528 i 32% od nadwyżki od tej kwoty. Obecnie jesteśmy w trakcie wprowadzanie tej zmiany.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to rządowy program oszczędzania środków na zabezpieczenie emerytalne. Pierwszymi uczestnikami nowego systemu zostali pracownicy dużych firm, zatrudniających minimum 250 osób .

Od 1 stycznia 2020 dołączą do nich średnie firmy, czyli zatrudniające od 50 do 249 osób, natomiast od 1 lipca 2020 małe firmy ( od 20 do 49 osób zatrudnionych). Pozostali mają czas na przystąpienie do 1 stycznia 2021.

Choć ustawa nakazuje każdej firmie wprowadzenie takiego systemu z automatu dla wszystkich pracowników, to ma on jednak charakter dobrowolny, bowiem pracownik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w PPK. Ale po 4 latach znowu musi zostać zapisany ponownie do PPK, aż do ponownego złożenia oświadczenia. W każdym momencie może też z powrotem do niego powrócić.

PPK obsługują towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) i do nich będzie trzeba wpłacać pobrane składki. A w jakiej wysokości? Wpłat na PPK mają dokonywać zarówno pracodawcy i pracownicy. Składka podstawowa do PPK to 2% wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu i 1,5 % od pracodawcy.

Choć jeżeli pracownik osiąga miesięczne wynagrodzenie uzyskiwane z różnych źródeł równe lub niższe niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku – będzie mógł dokonywać wpłaty podstawowej w mniejszej wysokości ale nie mniejszej niż 0,5 %. Poza tym pracodawca będzie mógł zadecydować o dokonywaniu wpłaty dodatkowej w wysokości co najmniej 1,5 %.

Pamiętajmy jednak, że od składki płaconej przez pracodawcę pracownik będzie musiał zapłacić podatek dochodowy, którego płatnikiem jest zakład pracy. Pracownik będzie mógł również zadecydować o potrącaniu mu dodatkowej składki do 2 %.

Brak realizacji tego obowiązku będzie zagrożony karą grzywy w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł.

Więcej informacji na temat PPK przekażemy już wkrótce Państwu wraz z wersją programu SKP, która ułatwi naliczanie i potrącanie tych składek.

Nowe deklaracje ZUS

Do zmian związanych z PPK mają zostać przystosowane również deklaracje DRA i RCA, w których mają zostać wyodrębnione pola dotyczące składek PPK płaconych przez pracodawcę oraz wprowadzonych już w roku poprzednim składek na Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych.

Nowa kwota wynagrodzenia minimalnego

W 2020 r. obowiązuje nowa kwota wynagrodzenia minimalnego w wysokości 2600 zł. Jednocześnie w wraz z 1 stycznia z owego wynagrodzenia minimalnego został wyłączony dodatek stażowy, oznacza to nie ma on już wpływu na wynagrodzenie zasadnicze i stanowi odrębny składnik wynagrodzenia.

Zmian jest naprawdę dużo, zadbaj więc o to, aby być na bieżąco. Jeżeli przedłużyłeś już Opiekę Serwisową na rok 2020, masz pewność, że nie ominą Cię żadne ważne zmiany mające wpływ na program.

Nasz zespół dba o to, aby wszelkie zmiany były sukcesywnie wprowadzone do programu i udostępniane naszym Użytkownikom.

Jeżeli nie zakupiłeś jeszcze przedłużenia opieki – zachęcamy do złożenia zamówienia w Twoim programie w Centrum Serwisowym.

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów

Photo by Arlington Research on Unsplash

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót