Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Zmiany w podatkach od 1 lipca 2021 Powrót

2021-07-05

Z dniem 1 lipca 2021r. weszły w życie zmiany, które wymusiły na podatnikach szereg nowych obowiązków: kasy online, VAT e-commerce, zmiany w JPK – to tylko niektóre z nich. Chcesz wiedzieć wiedzieć więcej na temat zmian oraz kogo one dotyczą? Przeczytaj poniższy artykuł, w którym znajdziesz najważniejsze nowelizacje.

Kasy fiskalne on-line 

Z dniem 1 lipca stosowanie kas fiskalnych on-line staje się obowiązkowe dla kolejnych grup przedsiębiorców, a mianowicie dla:

 • kosmetyczek,
 • fryzjerów,
 • lekarzy,
 • budowlańców,
 • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawników,
 • przedsiębiorców związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu), czyli klubów fitness czy siłowni.

Bilet jednorazowy za przejazd jako faktura

1 lipca wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r., poz. 1105). Od tej daty za fakturę zostaną uznane wszystkie bilety jednorazowe z przejazd autostradą lub usługę przewozu osób takimi środkami transportu, jak: oleje normalnotorowe, tabor samochodowy, statki pełnomorskie, środki transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promy, samoloty i śmigłowce. Nie będzie miała już znaczenia ilość przejechaną kilometrów. Do tej pory obowiązywał wymóg przejechania minimum 50 km.

Zmiany w JPK_V7

Paragony do 450 zł (100 Euro)

Nie weszła w życie zapowiadana zmiana dotycząca sposobu ujęcia paragonów spełniających warunki faktur uproszczonych w pliku JPK, nadal nie będzie konieczności wykazywania odrębnie każdego takiego paragonu w ewidencji. Zatem tak jak dotychczas ujmiemy je w zbiorczym raporcie okresowym z kasy rejestrującej z oznaczeniem „RO”.

Faktury uproszczone nie trzeba będzie osobno wykazywać ich w pliku JPK_V, będzie można je wykazać zbiorczo dokumentów uznanych za faktury uproszczone.

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi – oznaczenia TP

Oznaczenia TP nie będą wymagane wyłącznie w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami.

W pozostałych przypadkach, niezależnie też od wartości transakcji, w przypadku powiązań pomiędzy wykonującym transakcję a nabywcą – nadal będzie trzeba oznaczać je symbolem “TP”.

Zapis u kupującego korekty „in minus”

W przypadku rozliczania faktur korygujących „in minus” wprowadzono możliwość ewidencjonowania przez nabywcę korekty zmniejszającej VAT naliczony, pomimo braku otrzymania faktury korygującej, na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem WEW.

Zapis u sprzedawcy dokumentów za przejazd autostradą i biletów

Nie ma obowiązku dokumentowania każdej pojedynczej czynności po stronie sprzedaży w zakresie transakcji. Zgodnie z nowymi przepisami sprzedawca nie będzie osobno wykazywać każdej pojedynczej transakcji dotyczącej:

 • przejazdu autostradą płatną
 • przejazdu na dowolną odległość, gdy wystawiono w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób:
  – kolejami normalnotorowymi,
  – taborem samochodowym,
  – statkami pełnomorskimi,
  – środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej,
  – promami,
  – samolotami i śmigłowcami,

pod warunkiem jednak, że nie zostały ujęte w ewidencji poprzez raport okresowy z kasy fiskalnej:

 • nieudokumentowanej fakturami,
 • nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży w formie kasy fiskalnej.

Transakcje takie wykazywane są w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku i muszą być oznaczona symbolem „WEW”.

Natomiast nabywca chcąc skorzystać z odliczenia każdy taki dokument musi osobnego wykazać w ewidencji VAT.

JPK_V7 bez oznaczenia MPP

Znika obowiązek oznaczenia w części ewidencyjnej JPK_V7 procedurą MPP transakcji z zastosowaniem podzielonej płatności zarówno po stronie sprzedającego, jak i po stronie nabywcy. Bez znaczenia jest fakt, czy procedurę tę zastosowano dobrowolnie, czy też wynikało to z obowiązków względem przepisów. Nie zwalnia to jednak z dalszej konieczności oznaczenia opisem “metoda podzielonej płatności” samej faktury, gdy mamy do czynienia z fakturą powyżej 15.000 zł na towarach/usługach z załącznika nr 15 do ustawy.

Nowe oznaczenia kodami GTU

Zmieniają się też treści opisów oznaczeń GTU i tak:

 • kod „GTU_01” będzie dotyczył także napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, oznaczonych kodami CN 2203-2208;
 • w przypadku „GTU_02” – będzie nim trzeba oznaczać, a nie jak dotychczas „GTU_03” sprzedaż olejów opałowych wymienionych w lit. b § 10 w ust. 3 pkt 1, tzn. tych, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT;
 • kodem „GTU_06” powinna być oznaczana dostawa folii typu stretch wymienionej w poz. 9 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, jeżeli stanowi odrębną dostawę poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich;
 • w przypadku oznaczenia „GTU_07” doprecyzowano, że dotyczy ono wszystkich pojazdów, a nie tylko samochodowych, oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w Nomenklaturze scalonej wyłącznie o kodach CN 8701–8708;
 • oznaczenie „GTU_08” ma dotyczyć metali szlachetnych oraz nieszlachetnych wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy, która obecnie obejmuje m.in. zakres towarów z poz. 2 i 3 tego załącznika w poprzednim brzmieniu (zmiana związana jest ze zmianą załącznika);
 • w zakresie kodu „GTU_09” usunięto sformułowanie „leków oraz wyrobów medycznych” – przez co będziemy nim oznaczać wszelkie produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, które zostały ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej; Polskiej, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne,
 • kod „GTU_10” dotyczyć ma nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności, a także przeniesienie prawa do rozporządzania budynkami, budowlami i gruntami oraz ich częściami i udziałami w prawie własności jak właściciel, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT (a zatem także nieodpłatnie);
 • GTU_12” – przypisano do wymienionych usług o charakterze niematerialnym objętych tym oznaczeniem symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015. Od teraz też będziemy nim oznaczać usługi audytu finansowego, zastąpiono też zapis „księgowe” nowym określeniem „w zakresie rachunkowości i audytu finansowego”. W ramach grupowania 85.5 GTU odnosi się obecnie do usług edukacyjnych – doszło bowiem określenie „usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji”, a nie jak do tej pory wyłącznie szkoleniowych.
GTU w dokumentach z kasy fiskalnej oraz dokumentach WEW

Kodami GTU nie będziemy oznaczać dokumentów RO (raporty okresowe z kasy fiskalnej) oraz dokumentów wewnętrznych (WEW). Nie ma tu znaczenia, czy transakcja ta w całości czy też tylko w części dotyczy towarów lub usług oznaczonych kodami GTU.

Ulga na złe długi w VAT w pliku JPK_V (art. 89a ust. 1 i 4)

Sprzedawca dokonujący ulgi za złe długi, będzie zobowiązany wykazać w pliku JPK informację o terminie płatności danej faktury lub datę dokonania jej zapłaty . Natomiast nabywca nie ma takiego obowiązku. Zmiana ta będzie wykazywana w pliku JPK począwszy od rozliczenia za styczeń 2022r.

Transakcje pozaunijne – z wykorzystaniem pośredników – interfejsów elektronicznych

W przypadku:

 • sprzedaży na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro,
 • dokonanie na terytorium Unii Europejskiej przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej: wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem,

jeżeli transakcje te dokonane były za pośrednictwem tzw. interfejsów elektronicznych, czyli sklepów, platform elektronicznych, uznaje się, że pośrednik, prowadzący taką platformę sam otrzymał i dostarczył towar.

W związku z tym podatnicy zobowiązani do składania JPK_VAT z deklaracją. Jeżeli dodatkowo zobowiązani są do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109b ust. 1 ustawy (w odniesieniu do ułatwianych przez nich czynności powiązanych z terytorium kraju, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy), zgodnie z projektowanym § 7 pkt 8 rozporządzeniem, powinni oznaczyć odpowiednio w części deklaracyjnej JPK_VAT, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy.

W JPK_V7 w części deklaracyjnej pojawi się też nowe oznaczenie IED, którym podatnik poinformuje organ, że pozostaje podmiotem pośredniczącym, zobowiązanym do rozliczenia VAT od transakcji unijnych.

Oprócz wykazania tych transakcji w JPK, obowiązkiem jego będzie też prowadzenie dodatkowej ewidencji takich czynności, którą na żądanie organu przedstawić będzie trzeba w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania ze strony organu skarbowego.

Procedura SW i EE w pliku JPK_V7

Od lipca 2021 r. oznaczenie SW, które do tej pory stosowaliśmy do sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy, przestaje obowiązywać i nie musimy już go oznaczać w pliku JPK_V. Natomiast znaczenie EE występować będzie wyłącznie czasowo – na okres od lipca do grudnia 2021 r. (lub za III i IV kwartał). Stosowane jest ono także do:

 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju;
 • świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, a nie jak do tej pory tylko do świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.
Procedura WSTO_EE w pliku JPK_V7

Nowe oznaczenie WSTO_EE , zastępujące obecne oznaczenie EE , obowiązywać będzie od stycznia 2022 r. Stosowane będzie do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju. Dodatkowo używane będą do świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Na razie jednak, zgodnie z przepisami przejściowymi, nie ma obowiązku stosowania oznaczenia IED oraz WSTO_EE. Takowy zacznie obowiązywać począwszy od rozliczenia za styczeń 2022r. Należy się więc spodziewać w nowym roku nowej struktury pliku JPK_V7.

VAT e-commerce

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca nowe zasady opodatkowania VAT handlu elektronicznego, przewidziane w unijnym pakiecie VAT e-commerce.

Co się zmieni?

 • W przypadku sprzedaży wysyłkowej na rzecz unijnych konsumentów wprowadzono nową procedurę wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość – WSTO;
 • rozszerzenie procedury szczególnej dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (dotychczasowa tzw. procedura MOSS) na:

– niektóre usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji,
– wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość oraz
– o niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy i objęcie ich nową procedurą OSS.

 • Wprowadzono uproszczenie rozliczenia VAT w międzynarodowym handlu online za pomocą „jednego okienka” w ramach nowych procedur szczególnych One Stop Shop (OSS) oraz Importowy One Stop Shop – IOSS;
 • Pojawiła się nowa kategoria transakcji sprzedaży unijnym konsumentów towarów importowanych spoza terytorium UE – SOTI;
 • Wprowadzono uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności VAT z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro – USZ;
 • Zlikwidowano w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro;
 • Operatorzy interfejsów elektronicznych (np. platform cyfrowych) odpowiadają za prawidłowe rozliczanie VAT od dokonywanych za ich pośrednictwem dostaw towarów na rzecz konsumentów w UE. Muszą również prowadzić nową ewidencję dotyczącą sprzedawanych za ich pośrednictwem towarów i usług dla unijnych konsumentów, którą przekażą na żądanie US.

Zacznie obowiązywać nowy limit takich transakcji, po przekroczeniu którego należy opodatkować je według zasad obowiązujących w kraju konsumpcji, a mianowicie kwoty 10 tyś Euro (42 000 PLN). Obejmuje całą sprzedaż towarów na odległość na rzecz nabywców we wszystkich państwach członkowskich UE oraz obrót z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych.

Szerzej na temat WSTO i OSS już wkrótce w kolejnym naszym artykule, w związku ze zmianami, jakie planujemy wprowadzić do programu SKP®.

Nowy wzór VAT–R

Nowy wzór nr 15 zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, czyli druku VAT-R zacznie obowiązywać od 1 lipca w związku ze zmianami w tzw. pakiecie VAT e-commerce.

Co nowego w pojawi się w tym wzorze?

 1. w miejsce okoliczności określającej obowiązek podatkowy wskazanej w polu 36 wprowadzono okoliczność wynikającą z dodanego w art. 96 ustawy ust. 1a w brzmieniu: „dostawca nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, będzie dokonywał wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju”;
 2. w polu 37 dodano nową okoliczność tj. „podatnik będzie ułatwiał dostawy, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy”;
 3. w polu 38 dodano nową okoliczność tj. „podatnik będzie ułatwiał dostawy i świadczenia, o których mowa w art. 109b ust. 1 ustawy”;
 4. dostosowano formularz do zmian spowodowanych zmianą w numeracji pól (następstwo dodania pola 38).

Nowe wzory formularzy NIP i ZAP

Zmianie ulegną formularze zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych NIP-2 (wersja 13) , NIP-7 (wersja 6), NIP-8 (wersja 4), a także zgłoszeń uzupełniających danych ZAP-3 (wersja 6).

Powyższe zmiany, poza kasami on-line, to na razie projekty. Miały wejść w życie z dniem 1 lipca, ale jeszcze nie zostały uchwalone, więc prawdopodobnie zaczną obowiązać dopiero od października.

Zmiany w formularzu ZUS o ulgę w opłacaniu składek

Od 1 lipca nie będzie już obowiązywał formularz RDU o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie zadłużenia z tytułu składek na raty. Przedsiębiorcy, którzy mają problem z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne, mogą za pośrednictwem platformy PUE ZUS składać wnioski, które obowiązywały jeszcze przed pandemią:

 • wniosek RSO – o odroczenie terminu płatności składek lub
 • wniosek RSR – o rozłożenie należności z tytułu składek na raty.

I na koniec dobra informacja. Jak podaje rząd – nie będzie podatku od wartości umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji finansowej z tzw. tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

Jeżeli chcesz być zawsze na czasie, zadbaj o to, aby posiadać aktualny pakiet Opieki Serwisowej na rok 2021.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót