Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Co nowego w podatkach? Ważne zmiany w III kwartale 2019 roku Powrót

2019-07-30

Nastał okres wakacji, wydawałoby się czas relaksu i odpoczynku, lecz Ministerstwo Finansów zadbało o to, aby podatnicy nadmiernie się nie nudzili. I tak, w drugiej połowie roku 2019 wprowadzone zostaną w życie nowe przepisy mające istotny wpływ na dalszą cześć roku. Chcesz zapoznać się z najbliższymi zmianami? Przeczytaj ten artykuł, by spokojnie wejść w kolejną część roku.

Prześledźmy chronologicznie, co już zmieniło się lub zmieni w najbliższym czasie. Oto kilka ważnych dat, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

1 lipca 2019 – nowa struktura JPK _FA

Jeżeli Urząd Skarbowy wezwie Cię do złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego zawierającego dokumenty sprzedaży – JPK_FA pamiętaj, że po tej dacie będziesz musiał to uczynić na nowej strukturze tego pliku nr 2. Zmiany mają wymiar głównie techniczny.

Program SKP® jest już gotowy na tę zmianę. Przypominamy plik JPK_FA tworzymy w module Fakturowanie – Archiwum Faktur – Opcje – Tworzenie JPK_FA / Wysyłka JPK_FA:

Wcześniej jednak musisz założyć filtr na:
– zakres: Daty wystawienia,
– Rodzaj dokumentu
– Kod waluty:

Wprowadzenie nowej struktury JPK będzie też miało wpływ na dodatek: Import JPK_VAT. Jest on istotny, o ile otrzymujesz od swoich klientów pliki JPK_FA, które następnie zmieniasz na JPK_VAT i łączysz z utworzonym w programie SKP®. Sprawdź czy Twoi klienci dysponują odpowiednią strukturą pliku, aby móc bez problemu go zaimportować do SKP®.

31 lipca 2019 r. – koniec terminu na wprowadzenie nowych stawek VAT w kasach rejestrujących

Jeżeli ewidencjonujesz sprzedaż przy zastosowaniu kas rejestrujących pamiętaj, że do dnia 31 lipca 2019 r. masz czas na przeprogramowanie swoich kas fiskalnych, by dostosować je do nowych oznaczeń literowych wprowadzonych przez obowiązujące od 1 maja 2019 r. Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.

Chodzi o matryce stawek VAT, a dokładniej o oznaczenia literowe od „A” do „G” . Do tej pory tylko litera „A” była określona dla podstawowej stawki 22% lub 23%, pozostałe użytkownik mógł dowolnie przypisywać do danej stawki VAT. Od 1 maja zmieniło się to i każde oznaczenie zostało określone odpowiednią stawką lub zwolnienie, do których musimy dostosować swoje kasy, i tak:

  • literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  • literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  • literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  • literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  • literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  • literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej na zasadzie VAT marża.

Sprawdź więc ustawienia swojej kasy, czy zawiera ona takie ustawienia. Jeżeli nie, to sam dokonaj zmiany, o ile pozwala na to twoje urządzenie lub zgłoś się do swojego serwisanta. Masz na to czas do 31.07.2019 r. Pamiętaj też, że na żądanie organu podatkowego zobligowany jesteś przedstawić, jakie stosujesz oznaczenia stawek.

A propos serwisanta. Do tej pory, aby dokonać zmiany serwisanta, musieliśmy go powiadomić o tym fakcie, a on musiał wyrazić na nią zgodę, z tym że nie mógł nam jej odmówić, jeżeli warunki cenowe i miejsca jego świadczenia były korzystniejsze dla podatnika.

Po 30 czerwca 2019 r. można zmienić serwis, bez uprzedniej zgody tego podmiotu, musimy go jedynie poinformować o tej zmianie w ciągu 5 dni od jej dokonania. Pamiętajmy jednak, że nowy serwisant musi być znajdować się na wykazie serwisantów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie BIP MF. Sprawdź więc na stronie https://www.podatki.gov.pl/wyszukiwarka-uprawnien-serwisantow/, wpisując jego numer legitymacji lub opcjonalnie typ (model) swojej kasy, czy wybrany przez nas podmiot ma stosowane uprawienia do nadzoru nad naszą kasą.

Pamiętaj też o regularnych przeglądach technicznych swojej kasy. Muszą one być wykonywane nie rzadziej niż co 2 lata! Niedopełnienie tego obowiązku wiązać się może z karą pieniężną do 300 zł.

Od teraz podmioty serwisujące owe kasy mają obowiązek złożyć do właściwego dla podatnika Naczelnika Urzędu Skarbowego wykaz wykonanych przeglądów technicznych w kasach z kopią papierową i z kopią elektroniczną w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd i wskaże w nim dane podatników, u których wykonał przegląd. Urząd Skarbowy bez trudu więc ustali, czy dokonaliśmy we właściwym czasie przeglądu kasy.

Kończąc już temat kasy na ten rok, upewnijmy się jeszcze czy uzyskaliśmy od pracowników rejestrujących sprzedaż na kasach fiskalnych oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami ewidencji,
do czego zobowiązuje nas Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Każdy nowo przyjęty pracownik musi podpisać takie oświadczenie, a w przypadku zatrudnionych przed 1 maja 2019 r. taki dokument musiałby złożyć do 31.05.2019. Takie oświadczenie należy przechowywać w razie kontroli w swojej dokumentacji księgowej.

1 sierpnia 2019 r. – zerowy PIT dla młodych

Jeżeli zatrudniasz na umowę o pracę lub zlecenie pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia, wiedz, że mogą ich obowiązywać inne zasady rozliczania podatku dochodowego niż pozostałych pracowników. Mogą oni bowiem nie podlegać poborowi tego podatku.

Ważne jest tu jednak kryterium dochodowe. Jeżeli więc pracownik taki od sierpnia do grudnia 2019 r. nie przekroczy przychodu w kwocie 35 636,67 zł i złoży Ci oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT, obliczając jego wypłatę nie pobierzesz zaliczki na podatek dochodowy. Jeżeli pracownik nie złoży Ci takiego oświadczenia, nie oznacza to jednak, że utraci tę ulgę, jej zwrot otrzyma w zeznaniu rocznym.

Nieco inaczej postąpimy w roku 2020, tu już z automatu zobligowani będziemy do zaniechania poboru podatku już od 1 stycznia, aż do miesiąca, w którym pracownik złoży nam oświadczenie o niestosowaniu tego zwolnienia. Pamiętajmy też, że wniosek ten będzie się składać się odrębnie dla każdego roku podatkowego. Limit kwotowy wynagrodzenia brutto wyniesie także odpowiednio 85 528 zł.

Jak już wspomnieliśmy zwolnienie to zastosujemy wyłącznie od przychodów ze stosunku pracy lub umów zleceń. Nie będzie ona więc miała zastosowania do: umów o dzieło, pracowników niemających polskiej rezydencji podatkowej.

Istnieją także takie rodzaje przychodów, od których mimo spełnienia warunku wiekowego i kwotowego, należy pobrać od nich podatek dochodowy. Będą to m.in. zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rehabilitacyjne, kwoty odpraw, odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę.

Brak podatku, nie oznacza jednak, że od jego wynagrodzenia nie pobierzesz składek społecznych i zdrowotnych – będą one wyliczane na dotychczasowych zasadach. Podatnik nie odliczy jednak od dochodu zapłaconych od przychodu zwolnionego składek społecznych, ani składki zdrowotnej od podatku. W przypadku składki zdrowotnej od niskich wynagrodzeń możliwe będzie jej obniżenie do wysokości zaliczki na podatek, która wystąpiłaby, gdyby nasz młodociany nie korzystał ze zwolnienia.

Ważne, że program SKP® uwolni Cię od obowiązku żmudnego kontrolowania daty urodzenia młodych pracowników oraz pilnowania limitu kwotowego zawieszenia poboru zaliczek.

Jeżeli więc z daty zatrudnienia wpisanej w Danych Osobowych wynikać będzie, iż nasz pracownik nie ukończył jeszcze 26 roku życia, pojawi się w oknie ich edycji dodatkowe pole „Oświadczenie – zwolnienie z PIT”. I gdy młodociany pracownik złoży nam takie oświadczenie, zaznaczamy je i wskazujemy miesiąc, od którego ma mieć zastosowanie zwolnienia. Zwolnienie takie stosujemy nie później niż od następnego miesiąca, po otrzymaniu takiego oświadczenia.

Program skontroluje wielkość przychodu osiągniętego od miesiąca sierpnia do grudnia porówna go z limitem obowiązującym w obecnym roku i jeżeli kryterium wiekowe będzie spełnione, zaniecha wyliczenia poboru podatku:

Jeżeli przychody z pracy, odpowiednio z umów zlecenia, są w całości objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT to koszty uzyskania przychodów z tych źródeł wynoszą zero złotych.

W przypadku niskiego wynagrodzenia, dokona również stosownych wyliczeń hipotetycznej zaliczki na podatek, by odpowiednio zmniejszyć wielkość składki społecznej.

Zwolnienie będzie stosowane przez program SKP® do miesiąca następnego, w którym pracownik ukończył 26 lat lub osiągnął wielkość limitu przychodu.

Zaliczka na podatek pojawi się także w przypadku użycia w „Świadczeniach i przerwach” zasiłków chorobowych, macierzyńskich, czyli w przypadku takich kodów jak: 312,313,314, 311, 319, 325, 327, 321, 211 oraz przy zastosowaniu kodu 99 i 88 w „Składnikach wynagrodzenia”, czyli tych części płac nie zaliczanych do przychodów ze stosunku pracy.

Wprowadzone tak szumnie przez rząd zwolnienie nasuwa jednak kilka wątpliwości, na które na chwilę pisania tego artykułu, Krajowa Informacja Podatkowa, nie chce udzielić odpowiedzi, zasłaniając się faktem, iż dokonuje wykładni wyłącznie przepisów opublikowanych w Dzienniku Ustaw. A przecież dotyczą one wypłat dokonanych lub postawionych do dyspozycji po 1 sierpnia, czyli już nie długo. A mianowicie:

Czy jeżeli pracownik ukończył 26 lat lub przekroczył limit przychodowy w trakcie miesiąca, to czy podatek pobierany od kwoty wynagrodzenia ponad limit (lub ponad wiek) już w tym miesiącu, czy dopiero w następnym?

W Uzasadnieniu do zmiany ustawy, czytamy, że: „zwolnienie to płatnik będzie stosował najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do miesiąca włącznie, w którym przychód uzyskany u płatnika przekroczy 35 636,67 zł lub, w którym podatnik ukończy 26. rok życia”.

Owe „włącznie” sugerowało, by stosować przedmiotowe zwolnienie przez cały miesiąc, w którym nasz pracownik ukończył 26 lat lub przekroczył limit kwotowy. Ale czy na pewno?

Czy jeżeli wystąpił zasiłek chorobowy młodocianego pracownika, chorował on przez niepełny miesiąc, to czy przy wyliczaniu zaliczki na podatek ma on prawo odliczyć koszty uzyskania przychodu?

Dotychczas należały się one w pełnej wysokości, jeżeli przepracował choćby jedne dzień. A jak postąpić teraz?

Czy będzie nowy wzór deklaracji PIT-11?

Z objaśnień do projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika, iż do obowiązków płatników należeć będzie wyłącznie wykazanie w informacji PIT-11 przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT (czyli owe przychody zwolnione) oraz kwoty składek pobranych od tych przychodów. Czy więc przychody zwolnione wykażemy w poz. 32? A co ze zwolnionymi dochodami od umów zleceń i zapłaconymi od nich składkami ZUS?

W obecnym wzorze nie ma wyodrębnionych pól, by wykazać takie informacje, co sugeruje, że możemy w najbliższym czasie spodziewać się również zmiany wzoru deklaracji PIT 11. Jedynie co jednoznacznie wynika z objaśnień do tej ustawy – to, iż jeżeli młodociany pracownik, osiągnie u nas wyłącznie przychody zwolnione, mimo wszystko zobligowani będziemy do sporządzenia PIT-11.

Jak ostatecznie będzie należało postąpić w praktyce okaże się po publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw. Wystąpimy wówczas do KIP o ponowną informację w tej sprawie.

Jak widać, zmian w przepisach jest sporo, a te wymienione powyżej to tylko te najważniejsze na najbliższy czas. Niebawem przygotujemy dla Ciebie kolejne artykuły dotyczące zmian w roku 2019.

Sprawdź czy posiadasz aktualną wersję programu SKP®? Jedynie ona gwarantuje, że rozliczysz się zgodnie z nowymi przepisami. Jeżeli Twoje SKP®  nie było dawno  aktualizowane, jak najszybciej zamów Opiekę Serwisową na 2019 wprost z Centrum Serwisowego w Twoim programie!

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów
Photo by CoWomen on Unsplash

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót