Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Kolejne zmiany w podatkach od połowy 2018 roku. Sprawdź zmiany! Powrót

2018-07-17

Połowa roku to czas na wprowadzenie kolejnych zmian w podatkach. Ministerstwo jak zwykle nie pozwoliło podatnikom na stagnację. Od 1 lipca 2018 r. weszły w życie ważne zmiany mające znaczenie nie tylko dla płatników podatku VAT. Jeżeli chcesz dowiedzieć na temat zmian w przepisach, przeczytaj poniższy artykuł.

I. ZMIANY OBEJMUJĄCE WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Pliki JPK na żądanie urzędu

Do tej pory obowiązywał wyłącznie wysyłany obligatoryjnie przez płatników VAT: plik JPK VAT. Można powiedzieć, że już się do niego przyzwyczailiśmy, a jego wysyłka nie stanowi już problemu i obywa się już to rutynowo jak w przypadku e-Deklaracji VAT-7. Od 1 lipca obowiązują jeszcze inne, dodatkowe struktury. Jeżeli więc prowadzisz księgi podatkowe w formie elektronicznej, zobligowany będziesz do wysyłki:
JPK_FA – zawierające wystawione w danym okresie faktury VAT,
JPK_PKPIR – czyli Podatkową księgę przychodów i rozchodów
JPK_EWP – stanowiącą Ewidencja przychodów
JPK_MAG – pokazujące dokonane czynności magazynowe,
JPK_WB – Wyciąg bankowy.

Ostatnia nowa struktura to JPK_KR – przedstawiającą obraz ksiąg rachunkowych pełnej księgowości, w związku z tym nie dotyczy ona użytkowników programu SKP®.
Przekazywanie w/w struktur ma się dokonywać wyłącznie na żądanie pracownika urzędu skarbowego, dokonującego w naszej firmie czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czy też kontroli celno-skarbowej. Nowe struktury będą służyły tak, jak i wcześniejsza JPK_VAT do kontroli i szybkiej analizy prawidłowości dokonanych w danym okresie transakcji gospodarczych. Pierwsze cztery, czyli JPK_FA, JPK_PKPIR, JPK_EWP oraz JPK_MAG możesz bez problemu sporządzić w programie SKP®. Oczywiście, aby mieć taką funkcjonalność, należy posiadać aktualną wersję, czyli posiadać aktywny pakiet Opieki Serwisowej.

Generowanie poszczególnych plików JPK w SKP®

Czynność wykonasz w zakładce Archiwum Faktur – Opcje – JPK_FA tworzenie. Ważne, by przed tym wcześniej założyć odpowiedni filtr na: rodzaj dokumentu (faktura lub faktura nie-vatowiec), zakres dat wystawienia „pomiędzy” i określić żądany okres, za który chcesz sporządzić plik oraz wybrać rodzaj waluty. Jest to szczególnie istotne, gdy wystawiasz także faktury w walucie obcej, w tym wypadku bowiem musisz sporządzić osobno plik JPK dla dokumentów wystawionych w złotówkach, a osobno w euro, czy dolarach, bowiem struktura pliku JPK_FA nie przewiduje możliwości sporządzenia zestawu faktur zawierającej różne rodzaje walut. Plik JPK_FA zawierał będzie wyszczególnienie każdej poszczególnej pozycji wykazanej na danej fakturze w ujęciu poszczególnych stawek VAT.
Prowadzący Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów sporządzą plik JPK_PKPIR w zakładce Księga Podatkowa – Opcje. To nic innego jak wykazanie poszczególnych dokumentów ujętych w danej kolumnie księgi zgodnej z rozporządzeniem o PKPR.

Natomiast dla rozliczających podatek Ryczałtem Ewidencjonowanym właściwym będzie plik JPK_EWP, który wygenerują w zakładce Ewidencja przychodów – Opcje. Przedstawią w nim wszystkie zapisy prowadzonej ewidencji przychodów, a więc całą dokonaną w danym okresie sprzedaż w podziale na poszczególne stawki ryczałtu. Pamiętaj, że struktura pliku wymaga określenia właściwego urzędu skarbowego, do którego plik ma zostać przekazany i może nie być on tożsamym z wybranym do celów VAT urzędem. W przypadku KPiR wybierzesz go w zakładce Podatek, w firmie ryczałtowej w PIT-28.

Z kolei plik JPK_MAG zawiera dokumenty magazynowe ujęte w ewidencji magazynowej za dany okres. Są nimi takie dokumenty jak: PZ – przyjęcie z zewnątrz, WZ – wydanie na zewnątrz, RW – rozchód wewnętrzny i MM – ruchy międzymagazynowe. Plik musi być sporządzony w walucie oryginalnej tak, jak dokumenty magazynowe. Jeżeli przedsiębiorstwo nie prowadzi magazynu, musi uwzględnić ten fakt w polityce rachunkowości, wówczas nie będzie zobligowane do przesyłu tej struktury. W przypadku posiadania dwóch magazynów (np. magazyn wyrobów gotowych i magazyn materiałów i dodatków), będzie zobligowane do przesłania dwóch struktur dotyczących każdego magazynu osobno. Posiadacze modułu Mini magazyn sporządzą plik JPK_MAG w zakładce Stan magazynu – Opcje.

Za sporządzenie ostatniej struktury JPK_WB odpowiedzialny będzie Twój bank. Plik ten jest odzwierciedleniem wyciągu bankowego za dany okres, przedstawione są tu więc wszystkie transakcje bankowe zaewidencjonowane na posiadanym przez podatnika rachunku bankowym w systemie IBAN.

Struktura tych plików nie przewiduje też możliwości sporządzania ich korekt. Wyślesz więc wyłącznie plik o określonym celu jako „złożenia pliku”. Jak w przypadku pliku JPK_VAT tworzony jest plik w strukturze XML, który możesz wysłać bezpośrednio z programu na serwery Ministerstwa Finansów podpisując plik z zastosowaniem takich samych metod weryfikacji tożsamości jak przy pliku JPK_VAT, czyli podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym EPUAP. Pamiętaj również o pobraniu UPO do dokonanej wysyłki. Możesz również nagrać żądany przez Fiskus plik na pendriva lub płytę CD lub inny nośnik, pod warunkiem jednak, że będzie on odpowiednio oznakowany w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację nośnika i będzie możliwy odczyt w urządzeniach różnych producentów. Dostarczyć takie nośniki do urzędu można na różne sposoby: przesłać przez operatora pocztowego albo osobiście zanieść do właściwej komórki kontrolującej.Natomiast nie przekażesz pliku JPK na żądanie w wiadomości e-mail.

Należy też zaznaczyć, że jeżeli organ podatkowy zażąda od Ciebie przekazania jednej lub też kilku z ww. struktur JPK, będziesz mieć na to nie mniej niż 3 dni. Dokładny termin będzie zawsze określony w otrzymanym wezwaniu. Pamiętaj też, że w uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, czy tez nieobecność osoby odpowiedzialnej) możesz zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie tego terminu. Pozwoli Ci to na uniknięcie konsekwencji w przypadku niedostarczenia plików w wyznaczonym terminie.

Jakie kary za nieprzekazanie plików JPK w wyznaczonym terminie?

W zależności czy zaniedbanie to zostanie zakwalifikowane jako wykroczenie czy też już przestępstwo karno-skarbowe. Kwalifikacja zależy od okoliczności danej sprawy: stopnia szkodliwości społecznej czynu, sposobu jego popełnienia, pobudek działania sprawcy itp. W przypadku wykroczenia skarbowego karą jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jak podaje Ministerstwo Finansów w 2018 r. mogą to kwoty z przedziału:
– od 210 zł do 4 200 zł (kara nałożona mandatem),
– od 210 zł do 21 000 zł (kara nałożona nakazem sądu),
– od 210 zł do 42 000 zł (kara nałożona wyrokiem sądu).
Wszystko zależy od sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy.

Natomiast karą za przestępstwo skarbowe jest grzywna, która może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna w 2018 r. wynosi od 70 zł do 28 000 zł, w zależności od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy. Mówimy tu więc obecnie o kwotach rzędu:
– od 700 do 5 600 000 zł (kara wymierzona nakazem sądu),
– od 700 zł do 20 160 000 zł (kara wymierzona wyrokiem sądu).
Pamiętaj również że możesz być również ukarany karą porządkową w wysokości do 2 800 zł.

II. ZMIANY OBEJMUJĄCE WYŁĄCZNIE PŁATNIKÓW PODATKU VAT

Nowe wzory deklaracji VAT

Od rozliczenia lipca, czy też 3 kwartału obowiązują nowe wzory deklaracji VAT:
VAT-7 (18), VAT-7K (12), VAT-8 (9), VAT-9M (8), VAT-12 (5).
Co się zmieni w deklaracjach? W nowych wzorach deklaracji VAT-7 i VAT-7K w części E „Obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu” dodano nową pozycję 58 z opisem: „na rachunek VAT”. W części F Informacje dodatkowe – dodano nową komórkę 67 „Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108 d ustawy” oraz dodano nową nr 68 „Podatnik wnioskuje o zwrot podatku na rachunek VAT”. Pozycję 58 wraz z zaznaczeniem pola 68 wypełnimy, gdy będziemy chcieć skorzystać z przyspieszonego zwrotu całości nadpłaty na rachunek VAT. Schemat e-Deklaracji deklaracji w nowym wzorze nie przewiduje możliwości jednoczesnego żądania zwrotu na rachunek VAT i w którymś z dotychczasowych terminów. Wypełnić można więc albo pole 58 albo 59/60/61. W nowej deklaracji nie wykażemy już informacji o liczbie załączników VATZD w części G Informacja o załącznikach – usunięto bowiem tę pozycję całkowicie. Nie będzie już też konieczności wykazania w blok H Podpisu podatnika lub osoby reprezentującej podatnika oraz usunięto blok I Adnotacje urzędu skarbowego, natomiast wprowadzone nowe pole Adres mailowy podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.
Zmiany wprowadzone w tej deklaracji związane są z kolejną nowością dotyczącą vatowców – metodą podzielonej płatności. Brzmi skomplikowanie, czym więc ona jest?

Podzielona płatność VAT

System podzielonej płatności, w skrócie MPP lub inaczej zwany Split payment, dotyczy sposobu dokonania należności za otrzymana fakturę w podziale na kwotę netto, które będzie przelewana na ”zwykłe” konto sprzedawcy i Vat na specjalne konto bankowe wyodrębnione właśnie dla podatku VAT. Na wystawionej dla potwierdzenia danej transakcji fakturze VAT nie ma potrzeby wykazywania numeru rachunku VAT dostawcy, na przelewie – tak jak dotychczas – należy bowiem wskazywać główny rachunek rozliczeniowy dostawcy.

O tym, czy zastosować tę metodę płatności decydować będzie jak na razie dobrowolnie nabywca regulujący swoje zobowiązania wobec sprzedawcy. Zdecyduje on bowiem, czy jak dotychczas przeleje całą kwotę brutto jak dotychczas na zwykły rachunek kontrahenta, czy też zastosuje split payment i wykaże na komunikacie przelewu kwotę brutto i VAT. Co istotne, bank nie będzie weryfikował prawidłowości wyliczenia pozycji VAT i przeleje na wykazany rachunek VAT określoną przez użytkownika kwotę. Na przelewie tym oprócz wymienionych wyżej kwot wykażesz także numer faktury, której dotyczy płatność oraz numer identyfikacji podatkowej dostawcy towaru lub usługodawcy (NIP). Kwota VAT zostanie wówczas pobierana jest z Twojego konta VAT . W przypadku, gdy zabraknie na nim środków, to pobierane jest tyle, ile jest, natomiast brakująca kwota VAT pobrana zostanie z konta głównego. Tak samo przelew rozdzielany jest u odbiorcy – netto trafia na konto główne, a wartość podatku na konto VAT.

Natomiast nie będziesz mógł skorzystać z MPP, jeśli otrzymałeś fakturę od podatnika zwolnionego z VAT lub otrzymana faktura dotyczy transakcji objętych mechanizmem odwróconego obciążenia VAT.

Na pewno już posiadasz od swojego banku informację o numerze założonego obligatoryjnie do posiadanego rachunku bankowego. Rachunek ten jest bezpłatny, a gdy posiadasz więcej niż jeden rachunek firmowy do każdego z nich bank na Twój wniosek złoży kolejne rachunki VAT. Na rachunek ten będzie wpływać kwota dotycząca podatku VAT w przypadku zastosowania przez nabywcę metody podzielonej płatności. Jednak masz ograniczone prawo do dysponowania pieniędzmi tam zgromadzonymi. Możesz z niego skorzystać tylko w przypadku dokonywania płatności kwoty VAT za zakupione za usługi lub towary na rachunek VAT kontrahenta lub gdy regulujesz swoje zobowiązania podatkowe z tytułu VAT do urzędu skarbowego.

Jakie korzyści dla podatnika przy split payment?

Przede wszystkim ma być dowodem zachowania należytej staranności. Jeżeli zdecydujesz się na regulowanie płatności za pomocą split payment, nie będziesz, jak zapowiada MF, odpowiadać solidarnie ze sprzedawcą za niezapłacony przez niego podatek. Unikniesz też sankcji VAT, czy też podwyższonych odsetek za zwłokę, jeżeli powstanie u ciebie zaległość w VAT, a wykazany podatek naliczony będzie w 95 proc. wynikał z faktur zapłaconych z zastosowaniem tej metody.

Będziesz mógł również otrzymać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym na rachunek VAT w przyspieszonym terminie – do 25 dni , a nie jak obecnie do 60. Jeżeli zdecydujesz się na to musisz zaznaczysz w deklaracji VAT, że chcesz zwrot na rachunek VAT i wykazać jego wysokość kwotową.

Masz również możliwość złożenia wniosku do urzędu skarbowego o uwolnienie tych środków, tj. przekazanie na Twój rachunek rozliczeniowy. Na decyzję w tej sprawie urząd ma 60 dni. Ważne, że urząd może odmówić udzielenia takiej zgody jedynie w sytuacji, gdy posiadasz zaległości w VAT (do wysokości tej zaległości) lub gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązania podatkowe z tytułu VAT nie zostaną wykonane. Od tej decyzji zawsze się można jeszcze odwołać.

Kolejną zachętą jest możliwość zmniejszenia swojego zobowiązania VAT, pod warunkiem jednak, że uiścisz podatek należny z rachunku VAT przed terminem zapłaty podatku. O ile mniej zapłacisz, obliczysz według wzoru określonego w art. 108d ust. 1 ustawy o VAT:
S = (Z × R × N)/360
gdzie:
S – to kwota, o którą obniża się kwotę zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku,
Zto kwota zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikająca z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania,
R – to stopa referencyjna NBP obowiązująca na 2 dni robocze przed dniem zapłaty podatku,
N – liczba dni od faktycznego terminu zapłaty podatku, z wyłączeniem tego dnia, do terminu określonego dla zapłaty podatku, włącznie z tym dniem.

Jeżeli będziemy chcieli skorzystać z owego obniżenia wielkości należnego podatku do zapłaty na nowym druku deklaracji musimy zaznaczyć poz. 67 –„ Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy”.

Z drugiej strony patrząc, stosowanie tej metody może doprowadzić do zmniejszenia płynności finansowej z uwagi na ograniczony dostęp do zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku VAT środków pieniężnych. Każdy musi więc sam rozważyć znając swoją specyfikę działalności, czy stosować tę metodę, czy też postępować jak dotychczas.

W przypadku prowadzenia rozliczeń płatności, dla własnych potrzeb ewidencyjnych można założyć specjalne konto rozliczeniowe (zaznaczone w ustawieniach konta „powiązania z innymi ewidencjami” – „Z-Zapłaty”), np. V-VAT, na które rozliczać będziemy otrzymaną lub wypłaconą kwotę podatku VAT z zastosowaniem metody MPP, natomiast pozostałą kwotę netto rozliczamy na dotychczasowe konto B-Bank. Pozwoli to nam na szybkie zweryfikowanie stanu posiadanych rozliczeń na koncie głównym, jak i na koncie VAT.

Program SKP® gotowy na powyższe nowości!

Sprawdź więc, czy posiadasz najnowszą wersję programu z numerem 18.2.1.5, by bez problemów móc realizować swoje obowiązki podatkowe zarówno względem podatku dochodowego, jak w VAT.

Autor: Ewelina Mandziuk

Specjalista ds. finansów

Grafika:

Photo by Helloquence on Unsplash

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót