Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Kolejne istotne zmiany dla przedsiębiorców od września 2019 Powrót

2019-09-12

Z końcem III kwartału 2019 r. weszły w życie kolejne zmiany, ważne dla każdego podatnika. Dotyczą one nowelizacji ustawy o VAT- ciąg dalszy uszczelniania systemu podatkowego, a także zmian w prawie pracy. Najważniejsze zmiany wraz z datami ich wejścia:

23 sierpień 2019 r. – zmiana certyfikatu klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK

Ci podatnicy, którzy wysyłali pliki JPK_VAT za miesiąc lipiec w dniu 23.08 oraz kilka dni po tym terminie, na pewno zapamiętają tę datę na długo. Tego bowiem dnia Ministerstwo Finansów postanowiło zmienić certyfikat klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK. Bez nowego certyfikatu nie była i nie będzie możliwa już wysyłka plików JPK, stąd pojawiały się problemy z ich terminową wysyłką. Prosimy sprawdzić, czy posiadają Państwo wersję programu co najmniej 19.2.0.5. Jeżeli po wysłaniu pliku JPK i pobraniu UPO otrzymasz komunikat „412- Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany” ) lub w przypadku braku zmiany statusu transakcji ze 120 na inny – znaczyć to będzie, że pracujesz na nieaktualnej wersji programu i należy niezwłocznie zaktualizować program, aby móc wywiązać się z obowiązku jego comiesięcznej wysyłki.

1 września 2019 r. – koniec zwolnienia z VAT dla niektórych sprzedaży

Jeżeli do tej pory korzystałeś ze zwolnienia z VAT z uwagi na wysokość obrotów, sprawdź czy przypadkiem nie utraciłeś tego prawa po 1 września. I tak:

– jeżeli prowadzisz sklep internetowy, w którym oferujesz m.in.:

  • preparaty kosmetyczne i toaletowe,
  • komputery, wyroby elektroniczne i optyczne,
  • urządzenia elektryczne i nieelektryczne sprzęty gospodarstwa domowego,
  • maszyny i urządzenia, tj. silniki, pompy i jej turbiny ;

– jeżeli sprzedajesz części samochodowe i do motocykli i to zarówno w sklepie stacjonarnym jak
i internetowym lub

– świadczysz usługi ściągania długów, w tym faktoringu,
nie możesz już korzystać ze zwolnienia z VAT i jeśli do 31 sierpnia 2019 r. nie złożyłeś zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R lub jego aktualizacji – dokonaj tego niezwłocznie.

1 września 2019 r. – zmiany w fakturze RR

Dotychczasowe obowiązkowe elementy faktury RR, jak numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość oraz data wydania tego dokumentu i nazwa organu, który wydał dokument, nie muszą być już wykazywane na tym dokumencie sprzedaży. To od wystawcy zależeć będzie, czy nadal będzie je umieszczał na fakturze. Nadal elementem , który powinien naleźć się na fakturze RR jest oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”

Od tej daty też taką fakturę będzie można wystawiać w formie elektronicznej, ale po warunkiem, że:

  • dostawca produktów rolnych wyrazi zgodę na taki sposób wystawiania i przesyłania faktur lub oświadczeń,
  • faktura będzie opatrywana, zarówno przez dostawcę i nabywcę, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Drogę elektroniczną będzie można złożyć podpisać i przesłać także oświadczenie w przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze, należy tu mieć też na uwadze, iż może być ono teraz złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy.

Za fakturę taką będzie można również zapłacić z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, a nie jak dotychczas tylko z rachunku bankowego. Nie ma tu już również mowy o ustawowym 14-dniowym terminie płatności, choć sama data zapłaty staje się ważna, bowiem tylko w tym okresie rozliczeniowym nabywca będzie miał prawo zwiększenia VAT-u naliczonego.

Ale to nie koniec zmiany fakturowaniu RR. Jeżeli wystawiane będą faktury RR w postaci elektronicznej , to konieczne będzie utworzenie i na żądanie urzędu wysłanie pliku JPK_FA_RR.
W związku z tym, że nie ma wymogu prawnego do podpisywania i przesyłania faktur VAT RR w formie elektronicznej, w naszym programie nie planujemy wprowadzenia tego rodzaju usługi dla tego typu faktur, a tym samym struktury JPK_FA_RR.

Rolnik ryczałtowy jest obowiązany przechowywać oryginały faktur VAT RR oraz kopie oświadczeń, o których mowa w ust. 4, przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę. Obowiązek ten obejmuje również faktury VAT RR i oświadczenia wystawione w formie elektronicznej.

1 września 2019 – Biała lista

Od tej daty zaczęła obowiązywać tzw. Biała lista podatników VAT (inaczej: White list). W wykazie tym, oprócz danych firmy znalazły się również informacje o statucie względem VAT, w tym daty jej rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru czy też przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT. Zawarte są tu również dane dotyczące rachunku bankowego danego podatnika, co staje się szczególnie ważne z uwagi na fakt, iż od 1 stycznia 2020r. tylko na ten rachunek będzie można dokonywać płatności dotyczące transakcji powyżej 15.000 zł , by mogły być wydatki te uznane jako koszty uzyskania przychodu.

Uwaga!
Wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do otwarcia firmowego rachunku bankowego. Przed dokonywaniem płatności każdorazowo należy sprawdzać czy dany rachunek widnieje w wykazie VAT.

Brak aktualizacji informacji o nr rachunku bankowego może narazić przedsiębiorcę na brak płatności , gdyż kontrahent nie będzie chciał ryzykować niemożnością zaliczenia do kosztów poniesionych wydatków. Dotyczy to również małych kwot, gdzie łączna wartość tych płatności przekroczy 15 tys.

Niestety korzystanie z tego wykazu będzie limitowane i będzie można złożyć 10 zapytań o maksymalnie 30 podmiotów jednocześnie. Po wyczerpaniu tego limitu dostęp do API będzie zablokowany do godziny 0:00. Na chwilę obecną można sprawdzić kontrahenta na stronie https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

7 września 2019 r. – zmiany w świadectwie pracy

Z tym dniem weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Co się zmieniło?
Wprowadzenie powyższego rozporządzenia ma również związek z obowiązującymi również od tego samego dnia zmianami w Kodeksie pracy. Art. 97 § 21 Kodeksu pracy wprowadza bowiem uprawienia pracownika do:

  • wystąpienia w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę pracownikowi będzie przysługiwało w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy;
  • prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy, a w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy będzie się wnosiło do sądu pracy.

Oprócz nowego terminu ze świadectwa pracy a dokładnej z jego pouczenia, znika obowiązek pracodawcy do wskazania pracownikowi sądu rejonowego. Ma on tu pełną dowolność w wyborze sądu.

W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy, pracownik będzie mógł wystąpić
z roszczeniem do pracodawcy o wydanie dokumentu do sądu pracy, a jeśli pracodawca już nie istnieje, pracownik może wystąpić do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia.

Za nieterminowe wydanie świadectwa pracy wprowadzono sankcje kary grzywny w wymiarze od 1 000 zł do 30 000 zł.

Ulga dla młodych – istotne wyjaśnienia Krajowej Informacji Podatkowej

Na koniec chcielibyśmy wrócić do poprzedniego artykułu, w którym poruszaliśmy m.in. zagadnienie zerowego PIT-u dla młodych. Pojawiło się wówczas kilka wątpliwości, w sprawie których zwróciliśmy się do Krajowej Informacji Podatkowej. I w końcu po dłuższym oczekiwaniu KIP wypracowała stanowiska w tym zakresie. Poniżej odpowiedzi na nurtujące nas i zapewne Państwa pytania:

Czy jeżeli pracownik ukończył 26 lat lub przekroczył limit przychodowy w trakcie miesiąca, to czy podatek pobierany od kwoty wynagrodzenia ponad limit (lub ponad wiek) już w tym miesiącu, czy dopiero w następnym?

KIP potwierdziło, że zwolnienie należy stosować przez cały miesiąc, w którym nasz pracownik ukończył 26 lat lub przekroczył limit kwotowy i dopiero w kolejnym naliczać będziemy zaliczkę na podatek. A mianowicie:

„ (…) informujemy, że począwszy od 1 sierpnia 2019 r. wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85.528 zł. Do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł.

Warunkiem do zastosowania ww. zwolnienia od pobierania zaliczek w 2019 r. jest złożenie przez podatnika oświadczenia, którego przykładowy wzór znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse

Zakładając, że w miesiącu sierpniu 2019 r. podatnik złoży pracodawcy pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy zmieniającej, a następnie np. 15 października 2019 r. skończy 26 lat, płatnik wypłacając wynagrodzenie w miesiącu październiku nie pobierze zaliczki na podatek dochodowy (niezależnie od tego czy wynagrodzenie będzie wypłacone do 15 października czy też po tym dniu).

Niezależnie od powyższego (tj. braku obowiązku pobrania przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy), jeżeli podatnik otrzyma ww. wynagrodzenie:

  • do 15 października – wynagrodzenie to będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof,
  • od dnia 16 października – wynagrodzenie będzie podlegać opodatkowaniu (podatnik wykaże otrzymany przychód w zeznaniu rocznym i dopłaci podatek).

W 2019 roku wypłata rozliczana do celów „ulgi dla młodych” nie powinna być dzielona na dni, dlatego jeśli w danym miesiącu limit kwotowy ulgi zostanie przekroczony, to tę wypłatę płatnik jeszcze zwolni z podatku a zaliczki zacznie pobierać od następnego miesiąca.”

Czy jeżeli wystąpił zasiłek chorobowy młodocianego pracownika, chorował on przez niepełny miesiąc, to czy przy wyliczaniu zaliczki na podatek ma on prawo odliczyć koszty uzyskania przychodu?

Otóż nie. Jak podaje KIP „do zasiłku pieniężne z ubezpieczenia społecznego nie należy stosować kosztów uzyskania przychodów.” Zatem od wartości całego zasiłku chorobowego zostanie wyliczony podatek. Nie ma tu znaczenia fakt, że pracownik przepracował chociaż jedne dzień, bowiem przychód ten zwolniony był z opodatkowania.

Omawiając koszty uzyskania przychodu i ze względu na liczne zapytania naszych użytkowników, poruszymy jeszcze ważne dla Państwa zagadnienie:

„Czy podczas edycji wynagrodzenia w programie SKP® w module Płace i ZUS wprowadzać pozycję kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej, jeżeli osiągnięty przychód przez młodocianego pracownika, zwolniony był z PIT?”

W zasadzie nie było by potrzebne, ale do wyliczenia hipotetycznej zaliczki na podatek, potrzebnej do obliczeń ubezpieczenia zdrowotnego, do której należy ograniczyć tę składkę, jest to informacja bardzo ważna i powinna być uzupełniona. Będzie to szczególnie istotne w przypadku niskiego wynagrodzenia. Nie wpisanie w edycji pozycji kosztów i ulgi nie będzie mieć znaczenia, jeżeli wypłata jest większa. Zalecamy jednakże by pozostawić mimo wszystko te oznaczenia.  Wprowadziliśmy w tym zakresie pewną modyfikację programu (dostępna od wersji 19.2.0.6), która wprowadza przekreślenie pozycji kosztów i ulgi na oknie edycji:

Klikając na kwadracik przy pozycji kosztów i ulgi, dokonamy ich przekreślenia i nie będą one widoczne na Listach płac, a same koszty nie będą wykazywane ani na Kartach wynagrodzenia, jak również na PIT-11.

Drogi Użytkowniku!

Na bieżąco monitorujemy zmiany, jakie zachodzą w przepisach podatkowych i dostosowujemy do nich program SKP®. Już niebawem kolejna porcja nowości i ważnych informacji dotyczących ostatniego kwartału roku 2019, m.in: zmiany stawek PIT i kosztów pracowniczych. Radzimy więc, by śledzić pojawiające się w programie komunikaty. Pamiętaj, posiadając aktywny pakiet Opieki Serwisowej 2019 otrzymujesz gwarancję pracy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów

Zdj. Photo by Tim Gouw on Unsplash

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót