Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Zmiany przepisów w roku 2021 Powrót

2021-01-11

Kolejny rok za nami. Rok pełen obaw i wyzwań, ale i dużych zmian podatkowych, jakie miały miejsce od października 2020 r. względem podatku VAT. Był to rok trudny zarówno pod względem życia prywatnego, jak i zawodowego, zarówno dla nas jako firmy FORMSOFT, jak i zapewne dla Państwa. Pomimo utrudnień pracy zdalnej staraliśmy się, aby jakość obsługi naszych Użytkowników pozostała na niezmienionym poziomie i byli Państwo na bieżąco informowani o wszelkich zmianach zarówno prawnych, jak i dotyczących zmian samego programu. Przed nami wyzwania nowego roku – 2021, w związku z tym prześledźmy najważniejsze zmiany, jakie przyniósł wraz z jego początkiem.

Zmiany w parametrach

W nowym roku obowiązywać będzie nowa wysokość minimalnego wynagrodzenie za pracę dla pracowników – 2800 zł oraz minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów cywilnoprawnych – 18,30 zł. Zmianie uległ też poziom limitu przychodu, od którego zawiesza się pobór ubezpieczeń społecznych – 157 770,00 zł. Współczynnik ekwiwalentu urlopu osiągnął natomiast poziom 21%.
Pozostając jeszcze w tematyce płac i ZUS …

Mały ZUS Plus

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, których przychód za 2020 r. nie przekroczy 120 tys. zł, będą mogli przez cały styczeń 2021 r., a nie jak do tej pory tylko do 8 stycznia, składać deklaracje w sprawie opłacania Małego ZUS-u Plus. Także czas się pospieszyć.

Zgłoszenie do ZUS umów o dzieło

Od 1 stycznia 20201r. płatnicy składek lub osoby fizyczne zlecający wykonanie dzieła zostali objęci obowiązkiem poinformowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło. Osoba fizyczna, która zawarła umowę o dzieło musi ją zgłosić bez względu na to czy jest zarejestrowana w ZUS jako płatnik składek czy też nie. Zgłoszeniu podlegają tylko umowy zawierane od 01 stycznia 2021 w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy i to bez względu na to czy zostały one zawarte ustnie czy w formie pisemnej. Liczy się tu data zawarcia tej umowy, a nie jej wykonania.
Obowiązek ten nie dotyczy jednak umów o dzieło, które zawarte są z własnym pracownikiem, będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem lub gdy zawarte są z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Obowiązek nie dotyczy również podmiotów albo jednostek organizacyjnych (np. stowarzyszenia, spółki prawa handlowego, itp.) niebędących płatnikami składek, które nie zgłaszają nikogo (w tym także siebie) do ubezpieczeń społecznych. Zawiadomienia tego należy dokonywać na nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Formularz ten można przekazać do ZUS zarówno papierowo, jak i elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W formularzu RUD będzie należało podać następujące dane:

 • w bloku I – swoje dane, czyli zamawiającego wykonanie umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe,
 • w bloku II – dane wykonawcy umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarłeś umowę o dzieło,
 • w bloku III – informację o zawartych umowach o dzieło – daty zawarcia, daty wykonywania (od-do) oraz liczbę zawartych umów.

W formularzu RUD można przekazać informację o maksymalnie dziesięciu umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą. Na jednym formularzu można wykazać umowy dla maksymalnie dziesięciu wykonawców. Jeśli z daną osobą są cyklicznie zawierane umowy o dzieło, należy zgłosić do ZUS każdą taką umowę, która jest zawarta po 1 stycznia 2021 r.

Zwolnienia ze składek od umów cywilnoprawnych

Zleceniobiorca, czyli osoba która wykonuje umowę zlecenia (umowę agencyjną lub inne umowy o świadczenie usług) może złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania i opłacania składek. Wniosek na formularzu RZN należy przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 1 stycznia 2021 r. i może on dotyczyć składek należnych za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. Uwaga, pojawiają się tu pewne warunki:

 • umowa musi być zawarta między 1 stycznia a 31 marca 2021 r.,
 • przedmiot umowy musi być związany z działalnością i usługami określonymi w Tarczy antykryzysowej 6.0,
 • łączny przychód uzyskany z wykonywania umów na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek, nie może przekraczać 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
 • zleceniobiorca nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż umowy zlecenia.

Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż zleceniobiorca musi złożyć swój wniosek w terminie 7 dni od zawarcia umowy zlecenia, w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony.

PPK w małych firmach

Od 1 stycznia 2021 r. rozpoczął się ostatni IV etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych w małych firmach, czyli zatrudniających niej niż 20 osób. W terminie do 23 kwietnia 2021r. należy więc podpisać umowę o zarządzanie PPK, natomiast do 10 maja 2021 r. umowę o prowadzenie PPK.

Więcej informacji na temat ewidencjonowania PPK w programie SKP® znajdą Państwo w artykule: Pracownicze Plany Kapitałowe >

Nowy druk PIT-11

Do przychodów uzyskanych w 2021 roku będzie miał zastosowanie inny niż za 2020 r. druk PIT-11 we wzorze nr 27. Za 2020 r. złożymy druk w wersji 26.
Co nowego pojawi się w nowej wersji?

W części E dodano, po wierszu 7, dwóch wierszy 8 i 9 o następującej treści: „8. Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich” oraz „9. Należności z tytułu wymienionego w wierszu 8, otrzymane przez podatników do ukończenia 26. roku życia”.

W części G: nadano nowe brzmienie opisu do pozycji 92 „Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z umów zlecenia oraz praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy” oraz po wierszu: „w tym przychody z umów zlecenia” dodano wiersz: „w tym przychody z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich”.

Zmiany te są spowodowane rozszerzeniem zakresu przedmiotowego tzw. „ulgi dla młodych” i objęcia od 2021 r. zwolnieniem od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, przychodów uzyskanych z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich. Pojawiły się też zmiany dotyczą przenumerowania pozycji w formularzu i uwzględnienia tych zmian w treści wzoru i odnośników.
Wyliczenie płac dla tego nowego rodzaju przychodu z tytułu praktyk studenckich i staży absolwenckich już wkrótce w programie.

Zmiany w ryczałcie

Tu mamy najwięcej zmian w tym roku.

 • Po pierwsze wzrósł limit przychodów uprawniających do stosowania tego rodzaju rozliczenia z 250 tyś euro do 2 mln euro.
 • Po drugie do grona uprawnionych do jego stosowania dołączyły od teraz wolne zawody, takie jak np. adwokaci, notariusze, radcy prawni, księgowi i doradcy podatkowi, architekci, fizjoterapeuci, inżynierowie budownictwa, psychologowie. Tym samym znacznie poszerzy się krąg przedsiębiorców stosujących to rozliczenie. Również przedsiębiorcy wynajmujący nieruchomości będą mogli wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas ryczałtem można było rozliczać tylko najem prywatny, poza działalnością gospodarczą.
 • Po trzecie obniżeniu uległy te najwyższe stawki ryczałtu. Zamiast obecnych 20% mamy stawkę 17% i tą stawką będą opodatkowywać się w/w wolne zawody, natomiast w zakresie przychodów ze świadczenia niektórych usług, takich jak np. reklamowych, kulturalnych i rozrywkowych, architektonicznych i inżynierskich, finansowych i ubezpieczeniowych (innych niż świadczone w wolnych zawodach), programistycznych stawka spadła z 17% do 15%. 10% stawką opodatkują natomiast swoje przychody świadczący usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, które to dotychczas nie mogły stosować opodatkowania ryczałtem. Pozostałe stawki się nie zmienią.

Prześledźmy zmiany w programie SKP®:

Stawka 17% obowiązywała do tej pory i znajdziemy ją w programie SKP®, natomiast stawka 15% to nowość wprowadzona w wersji 21. obowiązującej do roku 2021. Aby była widoczna podczas księgowania dokumentów należy najpierw w Planie Kont założyć odpowiednie konto, gdzie wskażemy znajdującą się na końcu listu stawkę 15%:

Również konto Multistawki zostało powiększone o nową wartość:

Na tak założone konta będziemy mogli księgować sprzedaż i np. przy jednoczesnym księgowaniu na więcej, niż jedną stawkę i wskazaniu konta Multistawki, pojawi się nowa pozycja 15%:

Stawka 20% nie obowiązuje już do dokumentów wystawionych po 1 stycznia 2021 roku, jednakże została pozostawiona w programie, z np. uwagi na prowadzoną kontrolę zapłat i prowadzenie rozliczeń. Przy próbie użycia konta z tą stawką, pojawi się komunikat informujący nas o tym fakcie:

W ślad za pojawieniem się nowej stawki zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w którym to dokonano modyfikacji została wzoru ewidencji przychodów. Obowiązuje od teraz wzór uwzględnia nową stawkę 15% oraz stawkę 12,5%, której nie uwzględniał poprzedni wzór pomimo jej obowiązywania.

Ponadto rozporządzenie to zniosło obowiązek comiesięcznego drukowania ewidencji przychodów prowadzonej przy użyciu komputera. Wystarczające jest przeniesienie treści ewidencji na informatyczny nośnik zapewniający trwałość zapisu danych.

W programie ewidencja przychodów została dostosowana do nowego wzoru i wygląda następująco:

Nowe rozporządzenie doprecyzowało też, jakie m.in. informacje mogą się znaleźć w pozycji „Uwagi”.

I tak podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art. 21 ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w kolumnie „Uwagi” mogą wpisywać datę otrzymania przychodu. Z kolei podatnicy, którzy na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wykazują wyłącznie w kolumnie „Uwagi”.

Przypominam również o możliwości wyłączenia nieużywanych stawek, przez co wygląd ewidencji i modułu Rozlicz znacznie uprości się. Dokonamy tego w zakładce: Ewidencja przychodów > Opcje > Używane stawki ryczałtowe. Zaznaczamy zatem tylko te, które stosujemy:

Zmieniona ewidencja i nowe stawki wymusiły zmiany w strukturze JPK_EWP. Od początku 2021 obowiązywać będzie struktura nr 2, jednakże organy podatkowe będą mogły żądać nowej wersji struktury, czyli JPK_EWP(2), najwcześniej od 1 kwietnia 2021 r. Ta zmiana wkrótce w programie.

SLIM VAT

Od 2021 r. zaczyna obowiązywać Ustawa o SLIM VAT, której celem ma być uproszczenie i unowocześnienie rozliczenia VAT przez podatników:

 • W zakresie faktur korygujących:

W przypadku faktur korygujących in-minus

Zrezygnowano z obowiązku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę.

Od teraz będzie można dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem jednak, że z posiadanej przez nas dokumentacji wynikać będzie, że uzgodniliśmy z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami. Jak podaje Ministerstwo Finansów zmiana znacznie uprości rozliczenia powodując brak konieczności gromadzenia potwierdzeń otrzymania faktury korygującej oraz oczekiwania na ich dostarczenie, a także brak konieczności dokonywania korekt deklaracji.

W przypadku faktury korygujących in-plus:

W przypadku korekty spowodowanej przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży, rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco, czyli w okresie wystawienia faktury korygującej.

 • Ułatwienia w przypadku eksportu:

Dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów wydłużony został termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy.

 • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym:

Podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Dotychczas świadczący np. usługę budowlaną B2B stosował dwa różne kursy (dla VAT w dacie z dnia przed wystawieniem faktury, dla PIT w dacie z dnia przed wykonaniem usługi). Od teraz będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs walut do rozliczenia transakcji w VAT i PIT.

 • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy:

Prawo do odliczenia VATu zostało wydłużone o jeden miesiąc przy rozliczeniach miesięcznych. Od teraz będzie możliwość ujęcia faktury łącznie w ciągu czterech miesięcy, a nie jak do tej pory trzech miesięcy, bez konieczności korygowania deklaracji. Dla podatników rozliczających się kwartalnie zasady nie zmieniły się, nadal odliczyć VAT będą mogli oni w dwóch następnych kwartałach po kwartale, w którym powstało prawo do odliczenia.

 • Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży:

W przypadku nabycia usługi noclegowej, którą następnie odsprzedajemy na rzecz swojego klienta biznesowego będziemy mogli odliczyć sobie VAT z faktury dokumentującej nabycie takiej usługi.

 • Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości:

Zwiększono kwotę dla jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł. Od teraz więc przekroczenie wartości prezentu ponad 20 zł będzie powodował obowiązek zapłaty podatku.

Faktury uproszczone po 1 stycznia 2021 r.

Paragony do kwoty 450 zł z numerem NIP nabywcy nadal będą traktowane jako faktury uproszczone. Jak na razie Ministerstwo Finansów wycofało się z pomysły nieuznawania go za fakturę uproszczoną. Od dnia 1 stycznia 2021 roku paragony spełniające warunki faktury uproszczonej miały być ujmowane w pliku JPK_V7 jako osobna pozycja, podobnie jak w przypadku standardowej faktury VAT. Jednakże termin ten został wydłużony do 01 lipca 2021. Także do końca czerwca 2021 r. nadal jak do tej pory mogą być one wykazywane zbiorczo w raporcie okresowym z kasy fiskalnej.

Opłata cukrowa i od tzw. małpek

Od 2021 roku zacznie obowiązywać nowa opłata cukrowa za napoje słodzone. Będzie ona dotyczyć tych osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które: sprzedają napoje do punktów sprzedaży detalicznej, producentów, którzy prowadzącą sprzedaż detaliczną, importerów oraz podmioty nabywające napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Zapłacą go także zamawiający, gdy skład napoju stanowi element umowy zawartej przez producenta, dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Opłata cukrowa będzie wyliczana jako suma dwóch wartości stałej i zmiennej. I tak na każdy litr napoju opłata wyniesie:

 • 0,50 zł opłaty stałej – za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość (w jakiejkolwiek ilości) co najmniej jednej substancji słodzącej;
 • 0,05 zł opłaty zmiennej – za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Za napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny będzie dodatkowa opłata 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju.

Na napoje z zawartością do 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego oraz będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi będzie nakładana tylko część zmienna opłaty – 0,05 zł za każdy gram cukru powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Wprowadzono te poziom maksymalny tej opłaty – a mianowicie nie może ona przekroczyć 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Należy ją wpłacić na rachunek urzędu skarbowego w systemie miesięcznym – do 25 dnia następnego miesiąca. W tym samym terminie trzeba też złożyć do urzędu skarbowego informację w formie elektronicznej, według określonego wzoru, zawierającą między innymi dane podmiotu i kwotę opłaty.

Drugą opłatą jaka zacznie obowiązywać od 2021 roku dotyczy tzw. małpek, czyli napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml. Będą ją płacić przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem, którzy zaopatrują innego przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy i stacje benzynowe). Opłata ta wyniesie 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml, i tak np. wyniesie ona:

 • 1 zł od 100 ml małpki wódki 40%
 • 2 zł od 200 ml małpki wódki 40%
 • 0,88 zł od 250 ml małpki wina 14%.

W odróżnieniu od opłaty cukrowej będzie ją należało dokonywać za okresy półrocze, do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza, na rachunek urzędu skarbowego. W tym samym terminie należy też złożyć informację elektroniczną za dany okres.

Należy mieć również na uwadze fakt, iż za niewniesienie w/w opłat w terminie grożą dodatkowe sankcyjne opłaty.

Kasy fiskalne on-line

Kasy fiskalne on-line to urządzenia do fiskalizacji sprzedaży, które łączą się przez Internet z Centralnym Repozytorium Kas, prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dane o sprzedaży są przesyłane na bieżąco na serwery Ministerstwa Finansów. Stopniowo zastąpią one obecnie funkcjonujące kasy rejestrujące z zapisem elektronicznym i papierowym.

Jako pierwsi stosują je od stycznia 2020 r. świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy i wymiany opon oraz sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Następne miały do nich dołączyć od 1 lipca 2020 przedsiębiorcy z branży hotelarskiej i gastronomicznej, ale z uwagi na epidemię został odroczony o pół roku.

Od 1 stycznia 2021 roku muszą je już zainstalować:

 • świadczący usługi związane z wyżywieniem – wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo;
 • świadczący usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
 • dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu.

Od 1 lipca 2021 roku dołączą do nich kolejne branże świadczące usługi:

 • fryzjerskie,
 • kosmetyczne,
 • budowlane,
 • w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawnicze,
 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Pozostałe branże będą miały czas do 1 stycznia 2023, kiedy to wejdzie obowiązek ich stosowania dla wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Należy mieć przy tym na uwadze, iż na zakup kasy on-line przysługuje ulga wynosząca 90% jej ceny netto, nie więcej jednak niż 700 zł.

Wielka Brytania poza Unią Europejską

Handlując z Wielką Brytanią pamiętaj, że od 1 stycznia 2021r. przestała ona wchodzić w skład Unii Europejskiej, a tym samym nie możemy zastosować do takich translacji zasad wewnątrzwspólnotowej dostawy lub nabyć towarów. Obowiązywać będzie tu procedura importu/eksportu. Wprowadziliśmy związku z tym stosowane komunikaty w programie ostrzegające w przypadku wybrania kont WNT i WDT (oznaczonych w planie kont jako N, T lub D) w księgowaniu z kontrahentem, który będzie miał wskazany prefiks NIP – GB:

Wybierając zaksięguj dokument zostanie zaksięgowany, zwracamy jednak uwagę iż może mieć to miejsce wyłącznie w przypadku transakcji sprzed tej daty.

Przedsiębiorca jak konsument

1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizacji kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, które przyznały przedsiębiorcom prawa jakie mieli do tej pory wyłącznie konsumenci w relacjach z innymi przedsiębiorcami.

Od teraz każda osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą i wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), mimo że jest przedsiębiorcą, będzie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów, ale w odniesieniu wyłącznie do transakcji, które nie będą posiadać dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

Na sprzedającym będzie więc ciążył obowiązek sprawdzenia, czym zajmuje się przedsiębiorca prowadząc swoją działalność, ustalając to na podstawie kodu PKD widniejącego na jego wpisie do CEIDG.

Kupujący natomiast będzie miał prawo zażądać wymiany towaru na nowy, naprawy go, obniżenia jego ceny lub całkowicie odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny oraz ponoszenia dodatkowych kosztów.

Omówiliśmy najważniejsze zmiany, jakie weszły w życie w tym roku. Nie było ich wbrew pozorom tak mało. Z uwagi na fakt, iż ustawodawca nie pozwala nam się nudzić i wprowadza szereg zmian w przepisach mających wpływ na program SKP®, wdrożyliśmy w tym roku zmianę w pakiecie Opieki Serwisowej.

Tylko posiadając aktualny pakiet Opieki Serwisowej na rok 2021 masz pewność, że prawidłowo powadzisz swoją księgowość.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót