Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Likwidacja i sprzedaż środka trwałego Powrót

2021-05-24

Jeżeli środek trwały nie jest już wykorzystywany w działalności gospodarczej podatnika, można dokonać jego likwidacji lub sprzedać go.

Pamiętać tu jednak należy, że sprzedaż elementu majątku firmowego, powoduje powstanie przychodu. Nie osiągniesz go likwidując środek trwały lub przekazując go na potrzeby osobiste.

Każda z tych form odłączenia środka trwałego z majątku firmy, wymaga wykreślenia danego składnika z ewidencji środków trwałych, podając przyczynę „sprzedaż” czy „zbycie” wraz z datą. Dokumentem potwierdzającym dokonanie likwidacji środka trwałego jest dokument LT.

Sprzedaż danego składnika majątku musi być potwierdzona sporządzeniem faktury. Vatowcy muszą opodatkować tą sprzedaż zgodnie ze stawką przewidzianą dla danego rodzaju towaru.

Kwotę netto z faktury sprzedaży należy umieścić jako przychód w kolumnie 8 KPiR (pozostałe przychody). Ryczałtowcy natomiast wykażą ją w stawce 3%. Natomiast wydatki poniesione na zakup środka trwałego (pomniejszone o odpisy amortyzacyjne) należy wpisać w kolumnie 13 KPiR (pozostałe wydatki). Pamiętajmy też , że w przypadku sprzedaży środka trwałego kosztem uzyskania przychodu będzie cała niezamortyzowana wartość początkowa (za wyjątkiem samochodów osobowych).

Likwidacja firmy

Obowiązkiem po likwidacji firmy jest przeprowadzenie inwentaryzacji pozostałych na ten dzień składników majątku. Podatnik musi więc sporządzić wykaz środków, w którym określa ich nazwy, daty ich nabycia, kwotę wydatków związanych z ich nabyciem, także tą zaliczoną w koszty, ich wartość początkową, metodę amortyzacji oraz sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Jeżeli w okresie 6 lat od likwidacji działalności, dany składnik majątku został sprzedany, wówczas powstaje dochód z działalności, stanowiący różnicę pomiędzy przychodami z odpłatnego zbycia składnika majątku a wydatkami na ich nabycie zbywanych składników, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodu w jakiejkolwiek formie ( Art. 24 ust. 3b UPDoF).

Gdy z tej różnicy powstanie przychód, należy go opodatkować zgodnie z wybraną dla prowadzonej działalności gospodarczej forma opodatkowania i wpłacić podatek z tego tytułu do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano owej sprzedaży.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót