Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Amortyzacja jednorazowa Powrót

2021-05-24

Jednorazowa amortyzacja niskocennych składników

Jeżeli składnik majątku spełniają definicję środka trwałego, czyli dla przypomnienia – są naszą własnością lub współwłasnością, są kompletne i zdatne do użytkowania i zamierzamy z nich korzystać dłużej niż rok – ale ich wartość nie przekracza 10 000 zł (do 2018 r. była to kwota 3 500 zł) , nie musimy takiego składnika wprowadzać do ewidencji środków trwałych, możemy za to od razu ująć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodu. Nie musimy, ale możemy – i wtedy mamy prawo do zastosowania jednorazowej amortyzacji. Taki odpis będziemy księgować inaczej niż pozostałe, bowiem już w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis

Jednorazową amortyzację mamy też prawo zastosować w przypadku środków trwałych o wartości powyżej kwoty owych 10 000 zł, ale będzie to doliczenie stanowiące pomoc de minimis. Nie jest to jednak rozwiązanie dla wszystkich, mogą ją zastosować wyłącznie ci podatnicy, którzy w roku, w którym chcą skorzystać z tego odliczenia rozpoczęli dopiero prowadzenie działalności – o ile w roku tym lub w trakcie dwóch poprzednich lat nie prowadzili oni działalności samodzielnie, ani nie byli wspólnikami spółki nieposiadającej osobowości prawnej, jak również ich małżonek nie mógł prowadzić działalności o ile łączy ich wspólnota majątkowa . Skorzystać z niej mogą również tzw. Mali podatnicy. Jak również amortyzacja taka nie dotyczy wszystkich środków trwałych , a jedynie tych, które wymienia Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, a będą to wyłącznie:

  • grupa 3 kotły i maszyny energetyczne,
  • grupa 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
  • grupa 5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
  • grupa 6 urządzenia techniczne,
  • grupa 7 środki transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych),
  • grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane,

pod warunkiem jednak, że łączna wartość wszystkich tych odpisów nie przekroczy równowartości 50 000 euro.

Mali podatnicy – podatnicy, których przychód od 1 stycznie 2020 r. nie przekracza kwoty 2 000 000 euro!

Jeżeli zdecydujemy się na przeprowadzenie takiej amortyzacji musimy wykonać ją w miesiącu przyjęcia danego środka do użytkowania. Należy również pamiętać o zgłoszeniu się do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis.

Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków

Kolejną formą jednorazowej amortyzacji, z której już mogą skorzystać wszyscy podatnicy – jest amortyzacja nowych fabrycznie środków trwałych z grupy 3-6 i 8 klasyfikacji, ale poza środkami z grupy 0, 1, 2 i 7, ale do limitu 100 000 zł. Należy mieć tu na uwadze, pewnie warunek, o którym mówi ustawa, a mianowicie wartość początkowa jednego środka trwałego musi wynosić co najmniej 10 000zł lub łączna wartość co najmniej dwóch środków trwałych wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość każdego z nich nie może przekroczyć 3 500 zł.

Jeżeli wartość środka trwałego przekroczy owy limit 100 000 zł, podatnik od nadwyżki nad ten limit będzie już zobowiązany naliczać amortyzację według zasad metody liniowej lub degresywnej, ale nie mogą to być stawki indywidualne. Naliczanie to rozpocznie od następnego roku podatkowego.

Należy mieć również na uwadze, że z oby tych dwóch ostatnich form jednorazowej amortyzacji zostały wyłączone wartości niematerialne i prawne.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót