Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Do końca września wyślij pracownika na zaległy urlop! Powrót

2018-08-10

Każdego roku pracownik zatrudniony na umowę o pracę nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego, a obowiązkiem pracodawcy jest mu go udzielić. Kodeks Pracy określa wymiar przysługującego mu wolnego i wynosi on albo 20 dni (dla pracownika zatrudnionego krócej niż 10 lat) lub 26 dni (dla pracownika zatrudnionego co najmniej 10 lat). Ale to nie tylko staż pracy ma tu znaczenie, ma też na to wpływ wykształcenie pracownika i tak do staży pracy wlicza się dodatkowe:
• 3 lata – przy wykształceniu zawodowym,
• 5 lat – przy średnim technicznym (zawodowym),
• 6 lat – gdy pracownik posiada ukończoną policealną szkołę,
• 8 lat – przy zakończonej edukacji szkołą wyższą.

Jeżeli jest to pierwsza praca w danym roku kalendarzowym, pracownik nabywa prawa do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Urlop wykorzystać można w całości od razu lub też może być podzielony na części, pod warunkiem jednak, że jedna jego część będzie wynosić co najmniej 14 dni kolejnych dni kalendarzowych. Jest to czas, za który przysługuje mu pełne wynagrodzenie, jak za każdy dzień świadczenia pracy.

Nie można się go też zrzec, ani zamienić na pieniądze. Wypłata ekwiwalentu możliwa jest tylko w sytuacji rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, gdy nie ma już kiedy wykorzystać urlopu w naturze.

Niewykorzystany urlop z zeszłego roku, przechodzi na rok kolejny jako zaległy!
Nadszedł wrzesień. Co w sytuacji, gdy do końca roku nie wszyscy zdążą wykorzystać cały wymiar przysługującego im wolnego? Kodeks Pracy wyznacza maksymalny termin jego wykorzystania i tak zaległy urlop wypoczynkowy powinien zostać wykorzystany do 30 września. Jeżeli pracownik nie wystąpi z wnioskiem jego wykorzystania, obowiązkiem Twoim, jako pracodawcy jest mu go niezwłocznie udzielić. W takiej sytuacji możesz sam wyznaczyć termin jego wykorzystania, nawet jeżeli nie będzie to odpowiadało pracownikowi.

Wiedz też, że urlop na żądanie nie przechodzi na kolejny rok, ale nie oznacza to, że te dni w takiej sytuacji całkowicie przepadają. Jeżeli nie został on wykorzystany, staje się on w kolejnym roku zwykłym urlopem. Ale tu pojawia się pewne wyjście, urlopu zaległego będącego wcześniej częścią urlopu na żądanie nie koniecznie trzeba wykorzystać w tym ustawowym terminie, może to być dowolny okres kolejnego roku.

Czy urlop się przedawnia?
Niewykorzystanie urlopu w ustawowym terminie, nie oznacza, iż pracownik traci do niego prawo. Roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się bowiem z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się one wymagalne, dotyczy to także wykorzystania zaległego wypoczynku. Bieg przedawnienia rozpoczyna się z końcem roku kalendarzowego, w którym pracownik nabył prawo do urlopu lub w razie przesunięcia – najpóźniej z końcem września następnego roku.

Kara za niewysłanie pracownika na urlop
Art. 282 § 1 pkt 2 KP wskazuje, że każdy kto, wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, podlega karze grzywny. W takiej sytuacji kontrola Państwowej Inspekcji Pracy może zakończyć nałożeniem mandatu karnego do 2 tysięcy złotych, a gdy sąd pracy potwierdzi zasadność skierowanego do niego wniosku, pracodawca może zostać ukarany grzywną od 1 tysiąca zł do nawet 30 tysięcy. Jeżeli jednak niewykorzystanie urlopu przez pracownika, nie było spowodowane z winy pracodawcy, a np. było wynikiem choroby pracownika lub urlopem macierzyńskim, nie musisz obawiać się żadnych sankcji.

Czy wiesz, ze w programie SKP® wyliczysz staż pracy pracownika, potrzebny do określenia wymianu urlopu przysługującego w danym roku?
Wystarczy w Danych Osobowych w pozycji „Zatrudnienie” wprowadzić datę, w której pracownik został zatrudniony i która wynika z umowy o pracę oraz określić, na jakim etapie zakończył on swoją edukację szkolną, wybierając odpowiedni rodzaj szkoły z rozwijanej listy pola „Wykształcenie”. Następnie wybierając opcje „Staż pracy” a tam w pozycji „Staż urlopowy”, można przystąpić do jego wyliczenia. Staż pracy u innych pracodawców należy obliczyć samodzielnie z dostarczonych przez pracownika zaświadczeń dotyczących poprzedniego zatrudnienia i wpisać łączne okresy wszystkich zatrudnień pomniejszony o wyłączone okresy, a SKP® automatycznie wyliczy staż obecnego zatrudnienia w Twojej firmie, na podstawie określonej wyżej daty zatrudnienia liczonej do daty obecnej (systemowej) lub też daty zwolnienia.

Twój program pomoże Ci także w wyliczeniu wysokości świadczenia urlopowego.
W programie SKP® wyliczyć można także przysługujące za ten okres urlopu wynagrodzenie, korzystając w tym celu z „Kalkulatora urlopowego” znajdującego się w oknie edycji płac w zakładce Płace i ZUS. Wystarczy wpisać wynagrodzenie brutto w kwocie należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystania urlopu, określić łączną liczbę godzin pracy w miesiącu urlopu, czyli ile pracownik przepracowałby, gdyby nie korzystał z urlopu i dni faktycznie przez niego przepracowane oraz wprowadzić składniki zmienne, przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi za 3 miesiące kalendarzowe poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Program wyliczy stawkę dzienną wynagrodzenia urlopowego i na tej podstawie i ilości dni urlopu skalkuluje wielkość wynagrodzenia urlopowego i automatycznie wstawi do składników wynagrodzenia w zakładce Płace i ZUS.

Pamiętaj też o zaewidencjonowaniu okresu, w którym pracownik przebywa na urlopie na Karcie Pracy, wstawiając w odpowiednich dniach kalendarza – symbol UW w przypadku urlopu wypoczynkowego z danego roku lub UZ dotyczący urlopu zaległego. Zostaną one sumowane i wykazane narastająco na wydruku tego dokumentu, w ten sposób będziesz miał na bieżąco podgląd na wymiar przysługujących jeszcze pracownikowi do wykorzystania dni urlopu.

Sprawdź więc, czy pracujesz na aktualnej wersji programu, by móc bez problemu wykorzystać dostępne w programie opcje, ułatwiające rozliczenia pracownicze. Jeżeli więc nie masz w swoim programie takich opcji, niezwłocznie zaktualizuj go do najnowszej wersji, by mieć możliwość skorzystania usprawnień w zakresie procesu ewidencjonowania świadczeń urlopowych. Wystarczy zakupić przedłużenie aktualizacji i opieki serwisowej na kolejny rok.

Autor:

Ewelina Mandziuk

Specjalista ds. finansów

Photo by Link Hoang on Unsplash

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót