Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Zmiana wartości początkowej – zmniejszenia Powrót

2021-05-24

Zmniejszenie wartości – odłączenie części składowej

Do zmiany wartości początkowej środka trwałego dochodzi również wówczas, gdy ma miejsce trwałe odłączenie od niego części składowej lub peryferyjnej (art. 22g ust. 20 ustawy o PIT). Wartość tę koryguje się o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części a przypadającą na nią (w okresie połączenia) sumą odpisów amortyzacyjnych. Należy ją zmniejszyć w miesiącu następnym po miesiącu, w którym nastąpiło odłączenie.

Przykład

Podatnik w kwietniu 2019 r. kupił i oddał do używania zestaw komputerowy o wartości początkowej 11 000 zł, w skład którego wchodził m.in. skaner o wartości 2 400 zł. Zespół amortyzowany był metodą liniową według 30% stawki. We wrześniu 2020r. skaner został na stałe odłączony od tego zespołu komputerowego.

W tej sytuacji ustalenie nowej wartości początkowej zespołu komputerowego wyglądało następująco:

  • wartość części peryferyjnej (skanera) w cenie nabycia – 2.400 zł,
  • suma odpisów amortyzacyjnych dokonanych od maja 2019 r. do września 2020 r. przypadających na skaner: [(2 400 zł × 30%) / 12 m-cy] × 17 m-cy =1 020 zł,
  • różnica między ceną nabycia skanera a przypadającą na nią sumą odpisów amortyzacyjnych: 2 400 zł – 1 020 zł = 1 380 zł,
  • wartość początkowa zestawu po odłączeniu skanera (od października 2020 r.): 11 000 zł – 1 380 zł = 9 620 zł.

Gdy odłączona część zostanie następnie przyłączona do innego środka trwałego, w miesiącu połączenia zwiększa się wartość początkową tego innego środka o tę różnicę. Jedynie wówczas, gdy będzie ona odłączana od składnika w pełni zamortyzowanego, przyłączenie jej do innego składnika majątku nie spowoduje zmiany wartości początkowej tego drugiego składnika.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót