Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Zmiana wartości początkowej – Ulepszenie Powrót

2021-05-24

Ulepszenie

Pojęcie ulepszenia środka trwałego zostało sprecyzowane w art. w art. 22g ust. 17, według którego, aby można mówić o ulepszeniu, muszą być spełnione takie warunki jak:

  • musiała nastąpić jego przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja,
  • suma wydatków poniesionych na jego ulepszenie, w tym także wydatków na nabycie części składowych lub peryferyjnych przekracza kwotę 10 000 zł,
  • wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja – czy co?

  • przebudowa – to zmiana istniejącego stanu środków trwałych na inny,
  • rozbudowa – to powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych,
  • rekonstrukcji – to odtworzenie zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych,
  • adaptacji – to przystosowanie składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych,
  • modernizacji – to unowocześnienie środków trwałych.

Szczegóły interpretacji indywidualnej >

I tak np. w przypadku samochodu osobowego, ulepszeniem będzie więc montaż instalacji gazowej lub klimatyzacji, jeżeli wcześniej nie posiadał on takowych.

A czym jest wobec tego remont?

Przepisy nie precyzują niestety jego dokładnej definicji, niemniej jednak z dostępnych interpretacji podatkowych można wywnioskować, że remont, jest czynnością zmierzającą do doprowadzenia środka trwałego do stanu umożliwiającego jego dalszą eksploatację bądź doprowadzenie do pierwotnej użyteczności, będą to więc bieżące naprawy lub wymiana zużytych części.

Wydatki na ulepszenie środka trwałego powiększają jego wartość początkową, a tym samym mają wpływ na wielkość możliwego odpisu amortyzacyjnego. Ulegnie on bowiem zwiększeniu, ale dopiero od miesiąca następnego po wystąpieniu owego ulepszenia. Natomiast wydatki na remont zaliczymy bezpośrednio w koszty.

Przykład

W prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca wykorzystuje maszynę produkcyjną o wartości początkowej 150.000 zł. Przedsiębiorca wybrał amortyzację metodą liniową według rocznej stawki 18%. Pierwszy odpis amortyzacyjny zaksięgowano w kwietniu 2018 roku. W czerwcu 2020, przedsiębiorca poniósł wydatki w kwocie 27.000 zł na modernizację maszyny.

Miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi 150.000 zł x 18% / 12 = 2250 zł
Amortyzacja w 2018 roku wyniosła 9 x 2250 zł = 20 250 zł
Amortyzacja w 2019 roku wyniosła 12 x 2250 zł = 27 000 zł
Amortyzacja w 2020 roku 6 x 2250 zł = 13 500 zł (do czerwca)

W czerwcu 2020 dokonano ulepszenia środka trwałego na kwotę 27.000 zł

Przedsiębiorca w czerwcu w ewidencji środków trwałych wykaże zaktualizowaną wartość środka trwałego – wartość maszyny wyniosła więc 177 000 zł.

W miesiącu czerwcu przedsiębiorca nalicza ostatni stary odpis amortyzacyjny w wysokości 2250 zł.

Począwszy od lipca nowe odpisy amortyzacyjne wynoszą= 177 000 zł x 18% /12 = 2 655 zł.

Ulepszenie środka trwałego ma wpływ na czas jego amortyzacji. Wartość umorzenia łącznie z czerwcem wynosi 60.750 zł. Pozostała wartość odpisów amortyzacyjnych wynosi 116.250 zł przedsiębiorca rozliczy ją w 44 odpisach (43 odpisów o wartości 2655 +1 odpis o wartości 2085zł). Okres amortyzacji wydłuży się o 4 odpisy amortyzacyjne (27 * 2250 = 60.750 zł)+(43 * 2655 = 114.165 zł) + 2085 zł = 177.770 zł

Ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego

Środek trwały może zostać ulepszony zarówno w trakcie jego amortyzacji, jak również wtedy, gdy został już całkowicie zamortyzowany. Takie ulepszenie skutkuje dalszym naliczaniem odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej powiększonej o kwotę dokonanego ulepszenia Jednocześnie suma wszystkich odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć podwyższonej wartości początkowej.

Przykład

Podatnik użytkuje w swojej działalności środek trwały o wartości początkowej 49.700 zł, który jest już całkowicie zamortyzowany. Środek ten był amortyzowany metodą liniową przy zastosowaniu 14% stawki amortyzacyjnej. We wrześniu 2020 r. został zmodernizowany, a wartość dokonanego ulepszenia wyniosła 14.130 zł. W efekcie ulepszenia od października 2020 r. podatnik ponownie będzie naliczał odpisy amortyzacyjne przy zastosowaniu przyjętej dla tego środka metody i stawki amortyzacji, od wartości początkowej podwyższonej do 63.830 zł.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót