Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Urlop wychowawczy Powrót

2018-10-31

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb (wybierając odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia czy składki do wyliczenia).

Uwagi ogólne

1. Wpis z kodem ubezpieczenia 12xx występuje w RSA tylko wtedy, gdy wykazujemy przerwę w urlopie (kod 350).

2. Składki na ubezp. emerytalne i rentowe – w RCA występują w polu „kwota składki finansowana przez płatnika, zaś w DRA w polu „składki finansowane przez Budżet Państwa”.

3. Składek zdrowotnych osoby na urlopie wychowawczym nie wykazuje się w DRA w bloku VII.

4. Inne wypłaty, jeżeli maja znaleźć się na liście płac, wpisujemy w miejsca do tego przeznaczone w karcie wypłat pracownika z kodem 0110.

5. Rejestracja pracownika z kodem 12xx jest tylko podstawą do naliczania składek ZUS (RCA) i ujawnia wypłacone świadczenia w deklaracji DRA.

6. Listę płac wydrukujemy tylko dla pracownika z kodem 0110.

7. W przypadku, gdy dla danej osoby w jednym miesiącu występują różne przypadki (np. urlop macierzyński i wychowawczy, praca i urlop macierzyński, itp.) należy łączyć opisane przypadki oraz ewentualne wypłaty wynagrodzeń dla 0110.

8. Do sporządzania listy płac przydatne będzie filtrowanie z warunkiem na TYP, w którym zadane osoby oznaczymy np. literą P

Urlop wychowawczy

Pragniemy zauważyć, że w momencie opracowywania tego tekstu podstawa ubezpieczeń zdrowotnych osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, społecznych zaś kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy.

Użytkownik powinien na bieżąco śledzić komunikaty ZUS i ujmować w podstawie ubezpieczeń społecznych odpowiednie kwoty.

Wprowadzenie pracownika do Płac

Dla zatrudnionego pracownika należy zaznaczyć kod ubezpieczenia 0110

Urlop wychowawczy w SKP

Dla pracownika, który ma prawo do dodatkowych świadczeń z tytułu urodzenia i wychowywania dziecka należy w programie dopisać dodatkowa osobę (Kopiuj dane osobowe) z odpowiednim kodem ubezpieczenia.

Gdy dany pracownik jest już wprowadzony do Danych osobowych należy wybrać Opcje > Kopiuj dane osobowe, aby po raz kolejny wprowadzić tego samego pracownika z innym kodem ubezpieczenia.

Dla przebywających na urlopie wychowawczym wpisujemy kod tytułu ubezpieczenia 1211

Urlop wychowawczy

Wyliczenie wynagrodzenia

Pracownik na urlopie wychowawczym podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu.

Pracownika rejestrujemy w zakładce Płace i ZUS dwukrotnie:

1. wpis z kodem 0110

W tabelę wynagrodzenie za czas choroby, świadczenia i przerwy wprowadzamy:

• kod przerwy 121 (urlop wychowawczy),

• daty od do,

• ilość dni (kolumna i.d.),

• nie wprowadzamy kwoty,

Urlop wychowawczy

Na deklaracji RSA wystąpi tylko kod przerwy
Na RCA nie wystąpi.

2. wpis z kodem 12xx

W tabelę wynagrodzenie za czas choroby, świadczenia i przerwy wprowadzamy:

• kod przerwy 121 (urlop wychowawczy),

• daty od do,

• kwotę odpowiadającą wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych jako podstawę ubezpieczenia zdrowotnego (zaznaczamy Z),

• kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop, jako podstawę ubezpieczenia emerytalno-rentowego (zaznaczamy E),

Podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia nie może być jednak:

  • wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych,
  • niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W 2024 roku podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym wynosi:

  • Maksymalnie 4694,40 zł (60% z 7824 zł),
  • Minimalnie 3181,50 zł (75% z 4242 zł) w okresie od stycznia do czerwca,
  • Minimalnie 3225,00 zł (75% z 4300 zł) w okresie od lipca do grudnia.

Podstawa składki zdrowotnej w 2024 roku wyniesie natomiast 620 zł.

Urlop wychowawczy

Zbieg tytułów ubezpieczenia przy urlopie wychowawczym

a) Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym, dorabia u nas na umowę zlecenie

W zakładce Płace i ZUS wpisujemy dla osoby z typem UZ kwotę wynagrodzenia i określamy podległości.

Urlop wychowawczy

Wprowadzamy tę samą osobę drugi raz (Opcje > Kopiuj dane osobowe) z typem PW

Urlop wychowawczy

i jej wykazujemy:

• z kodem 121, od ..do (cały miesiąc), w kwocie wpisujemy kwotę zasiłku pielęgnacyjnego, będącego podstawą do ubezpieczenia zdrowotnego (składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna), zaznaczamy Z

• z kodem 121, od ..do (okres podlegania) oraz w kwocie podstawę do społecznego w proporcji do ilości dni „bez innego tytułu ubezpieczenia”, zaznaczamy E

• przerwę z kodem 350, gdzie nic nie wpisujemy (jeżeli kodu nie będzie na liście, musimy dopisać nowy klikając na Dodaj nowy i wybieramy z dostępnej listy)

 

Urlop wychowawczy

Dla typu UZ wprowadzamy 50 – inne składniki, kwotę i podległości.

Urlop wychowawczy

Na deklaracji RCA 12xx wystąpi – podstawa i kwoty składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
Na RSA 12xx wystąpi z kodem przerwy 350.

b) Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym wykonujący pracę na umowę zlecenia u innego pracodawcy od 01.05.2022 r. na czas nieokreślony

Dla pracownika z typem P wpisujemy w Świadczenia i przerwy kod 121 i daty.

Urlop wychowawczy

Następnie dla takiej osoby wpisanej z typem PW (jako drugi wpis) wykazujemy:

• z kodem 121, od ..do (cały miesiąc), w kwocie wpisujemy kwotę zasiłku pielęgnacyjnego, będącego podstawą do ubezpieczenia zdrowotnego (składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna), zaznaczamy Z

• z kodem 121, od ..do (okres podlegania) oraz w kwocie podstawę do społecznego w proporcji do ilości dni „bez innego tytułu ubezpieczenia”, zaznaczamy E

• przerwę z kodem 350, gdzie nic nie wpisujemy (jeżeli kodu nie będzie na liście , musimy dopisać nowy klikając na Dodaj nowy i wybieramy z dostępnej listy)

Urlop wychowawczy

Na deklaracji RSA ukaże się kod przerwy 121 za okres od 01-31 maja (0110xx) i kod 350 za okres 01-31 maja (1211xx).
Na RCA wykazana zostanie kwota wypłacanego zasiłku wychowawczego, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne, podstawę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości proporcjonalnej do okresu podlegania.

W następnych miesiącach wykazujemy tylko dla pracownika z kodem 0110xx przerwę z kodem 121 za pełen okres miesiąca. Składamy wówczas tylko RSA, raportu składkowego nie składamy, gdyż osoba przez cały miesiąc posiada inny tytuł ubezpieczenia.

c) Pracownik na urlopie wychowawczym podlegający tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu

Pracownika takiego rejestrujemy dwukrotnie

1. wpis z kodem 0110

W tabelę wynagrodzenie za czas choroby, świadczenia i przerwy wprowadzamy:

• kod przerwy 121,

• daty od do,

• bez kwoty,

• bez E, bez Z

Na deklaracji RSA wystąpi (tylko kod przerwy).
Na RCA nie wystąpi.

Urlop wychowawczy

2. wpis z kodem 1211

W tabelę wynagrodzenie za czas choroby, świadczenia i przerwy wprowadzamy:

• kod przerwy 121 (urlop wychowawczy),

• daty od do,

• kwotę świadczenia pielęgnacyjnego odpowiadającą wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, jako podstawę ub. zdrowotnego,

• zaznaczamy Z.

Urlop wychowawczy

Na deklaracji RCA 12xx wystąpi – podstawa i kwota składki ubezpieczenia zdrowotnego RSA 12xx nie wystąpi.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót