Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Wejście do programu SKP® Powrót

WEJŚCIE DO PROGRAMU

Po zainstalowaniu programu, klikając na ikonkę uruchomieniową wchodzimy do programu. Tworzony jest folder naszej firmy nazwany Pierwszy.

W przypadku programu Super Księga Podatkowa w wersji podstawowej wchodzimy od razu do firmy Pierwszy. Mamy możliwość utworzenia 2 dodatkowych folderów i pracy w 3 firmach. Przy kolejnych wejściach do programu wchodzimy do firmy ostatnio używanej. Firmę wybieramy klikając klawisz Firma i wybierając żądaną firmę.

W wersji dla biur rachunkowych, gdzie mamy nieograniczoną liczbę firm, po wejściu do programu ukazuje się okno wyboru firmy. Z listy wybieramy żądaną.

Po wejściu do nowo utworzonej firmy znajdujemy się w Księgowaniu. Tutaj będziemy wprowadzać dokumenty. Wcześniej jednak musimy wykonać parę czynności.

 

KONTRAHENCI

Aby móc wprowadzać dokumenty należy wprowadzić do programu kontrahentów. Dopisujemy kontrahentów w Kartoteki > Kontrahenci.

Klikamy klawisz [Dodaj]. Powoduje to wyświetlenie formularza do wpisania nowego kontrahenta.
W tym miejscu wprowadzamy wszystkie dane kontrahenta. Zamiast operacji [Dodaj] możemy wcisnąć na klawiaturze Insert bądź też [Alt]+[D]. W podręczniku szczegółowo opisano formularz wprowadzania i edycji danych kontrahenta.

Uwaga! Program posiada funkcję sprawdzania poprawności numerów NIP. Sygnalizuje, gdy są one niewłaściwie wprowadzone.

 

Wprowadzając dane kontrahenta można po wpisaniu numeru NIP użyć przycisku [GUS] a dane zostaną pobrane z Głównego Urzędu Statystycznego.

Dzięki przyciskowi [Czynny podatnik VAT] możemy sprawdzić czy wprowadzany podatnik jest właśnie czynnym podatnikiem VAT.

Po wprowadzeniu wszystkich danych zatwierdzamy klawiszem [OK].

Wprowadzonego kontrahenta możemy zobaczyć w kartotece kontrahentów.

WYPOSAŻENIE

W Kartotekach wpisać możemy wyposażenie firmy. Wyposażenie wpisujemy klikając klawisz [Dodaj].

Ukazuje się wtedy okno do wprowadzenie danych dotyczących poszczególnego wyposażenia.

ŚRODKI TRWAŁE

Kolejną zakładką są Środki trwałe.

Możemy je tu wpisać i program będzie wyliczał nam miesięczną ich amortyzację.

Środek trwały dopisujemy klikając klawisz [Dodaj].

Na powstałym oknie określamy metodę amortyzacji i wprowadzamy dane dotyczące danego środka.

 

PRZEJAZDY

Posiadając samochód prywatny używany do celów służbowych możemy rozliczać paliwo stosując
tzw. kilometrówkę.

Pojazd, trasy i dystans wprowadzamy do Przejazdów.

Obszerną instrukcję rozliczeń przejazdów można uzyskać w Poradach specjalistycznych w rozdziale Przejazdy.

PŁACE

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych do Kartotek przechodzimy do zakładki Płace.

W Danych osobowych wprowadzamy dane właściciela i pracowników.

Zwróćmy uwagę, na Typ pracownika. Pole to służy do podzielenia osób w zależności od charakteru zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenia, właściciel, itp.).

Znaki zastrzeżone przez program to:

X – Osoba będąca osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą (właściciel firmy), a także wspólnik spółki cywilnej, rozliczający się sam za siebie,

Y – Osoba współpracująca,

UZ – Osoba wykonująca umowę agencyjną lub umowę zlecenia,

UR – Osoba wykonująca umowę zlecenia opodatkowana ryczałtowo,

UD – Osoba wykonująca umowę o dzieło,

UK – Osoba wykonująca umowę o dzieło / zlecenie, która liczone ma koszty pracownicze,
nie procentowe, jak przy zwykłych umowach o dzieło czy zlecenie. Dla takiej osoby tworzona jest deklaracja PIT-8B.

M – Jeżeli dany pracownik zadeklarował, że rozliczenie roczne sporządzi razem ze współmałżonkiem.

Oprócz tych znaków użytkownik może wpisać w pole Typ dowolne inne znaki dokonując podziału zatrudnionych według własnych potrzeb (np. ze względu na miejsce lub dział zatrudnienia lub rodzaj wykonywanej pracy).

Do rozliczeń właściciela ważne jest także wprowadzenie jego danych w Opcje – Dane płatnika.

 

W zakładce Płace i ZUS wprowadzamy wynagrodzenia pracowników.

Właścicielowi jako wynagrodzenie wpisujemy podstawy do obliczeń składek ogłaszane przez ZUS.
Kod zatrudnienia może być „tradycyjny” 11 – wynagrodzenie zasadnicze lub np. 50 – inne składniki.

Szczegółowych informacji możliwości modułu Płace oraz sposobów rozliczeń pracowników i właściciela prosimy szukać w podręczniku.

FAKTUROWANIE

W Księgi – Fakturowanie wystawiamy faktury dla naszych odbiorców.

Aby wystawić, wydrukować i zaksięgować fakturę należy:

• Wybrać kontrahenta,

• Wybrać Konto,

• Wpisać asortyment lub pobrać z Cennika.

Zwracamy uwagę, że nowego kontrahenta możemy wpisać z tego miejsca rozwijając listę kontrahentów i klikając [Dodaj].

Kolejną pozycję na fakturze dopisujemy klikając na dolny klawisz [Dodaj].

Uwaga! Aby faktura była możliwa do wydrukowania nie możemy mieć zerowej wartości lub ilości.

Radzimy zwrócić uwagę na opcje dostępne pod klawiszem [Wydruk]. Możemy tu zaznaczyć by było prowadzone archiwum faktur, czy po wydruku ma być zerowana zawartość faktury oraz ile kopii faktury ma być wydrukowane.

Każdą fakturę możemy także utworzyć w formacie PDF – klikając Podgląd wydruku, gdzie dostępne są klawisze tworzące tenże format.

KSIĘGOWANIE

Dokumenty z zewnątrz, od naszych dostawców wprowadzamy do programu w Księgowaniu.

Wszystkie wprowadzone dokumenty oraz wystawione i wydrukowane faktury z Fakturowania trafiają do Księgowania.

Widoczne dokumenty możemy:

Zapisać próbnie – By sprawdzić, czy dobrze i gdzie zostały ujęte,

Zaksięgować – Trwale zapisać je w systemie.

Na początku pracy radzimy stosować zapis próbny.

Z czasem, po oswojeniu się z programem i gdy będziemy pewni, że dobrze księgujemy zalecamy stosować już tylko księgowanie.

DZIENNIK ZAPISÓW

Wszystkie zaksięgowane, bądź próbnie zapisane dokumenty, trafiają do Dziennika zapisów. Magazynowane są tu wszystkie dokumenty z całego roku. I z tego miejsca są uwzględniane w systemie.

Zwracamy uwagę na klawisz [Opcje], dostępne jest tu storno, nota korygująca. Prosimy zaznajomić się z nimi.

W Dzienniku zapisów można także rozliczyć dokumenty – Rozlicz.

W przypadku posiadania klucza serwisowego można w tym miejscu poprawiać a nawet usuwać już zaksięgowane dokumenty.

KSIĘGA PODATKOWA

Ujmowane są tu wszystkie dokumenty powiązane z Księgą. W Opcjach wprowadzamy obroty początkowe i remanent początkowy.

Możemy ustalić, jak dokumenty w Księdze mają być poukładane.

Pod klawiszem [Sumy] możemy uzyskać informacje dotyczące bieżących i łącznych obrotów firmy oraz ustalenie dochodu.

PITY

W programie istnieje możliwość wydruku deklaracji Pit i VAT.

Dane do deklaracji pobierane są z systemu w wyniku aktualizacji. Aby ją wykonać wystarczy kliknąć klawisz [Aktualizacja] i wskazać odpowiedni miesiąc. Dodatkowo w formularzu wyliczenia podatku dochodowego należy określić Źródła odliczeń i Źródła obrotów.

Deklaracje przed pierwszym wydrukiem należy wypełnić. Dane raz wpisane będą już pamiętane przez system.

Wypełnione deklaracje można wydrukować z rysowaniem formularza, na czystej kartce bądź jedynie nadrukować dane na oryginalnym formularzu.

Kwoty do zapłaty z deklaracji można również wydrukować – bezpośrednio przy deklaracji bądź wysyłając do Biura – Przelewy.

BIURO

W tym miejscu można wydrukować przelewy, przekazy, pisma do kontrahentów oraz koperty do nich.

Dostępne są tu też noty i dowody wewnętrzne.

Istnieje także możliwość wyliczenia odsetek, rat kredytów oraz rat leasingu.

 

 

 

 

Powrót