Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Kontynuacja amortyzacji środków trwałych Powrót

2022-03-14

Przy rozpoczęciu pracy w nowym roku należy dla środków trwałych, dla których nadal trwa amortyzacja, podać wartość faktycznie zrealizowanego umorzenia za lata ubiegłe.

Operacje na nowy rok związane z amortyzacją środków trwałych dostępne są w Kartoteki > Środki trwałe > Opcje.

Zamieszczone są tu opcje pozwalające na aktualizowanie amortyzacji środków trwałych w nowym roku.

Aktualizacja umorzenia

Rozpoczynając amortyzację w kolejnym roku należy dla środków, dla których nadal trwa amortyzacja, podać wartość faktycznie zrealizowanego umorzenia za lata ubiegłe.

Jeżeli amortyzację obliczamy planowo (zgodnie z obliczeniami programu, co do wysokości i ilości odpisów), można kwotę dotychczasowego umorzenia zwiększyć w programie automatycznie. W innym wypadku wartość tę wpiszemy samodzielnie, zgodnie ze stanem faktycznym.

Przy automatycznej aktualizacji umorzenia program do obecnie istniejącej kwoty umorzenia dodaje wartość odpisów, jakie były możliwe w ubiegłym roku.

Czynność automatycznej aktualizacji umorzenia możemy wykonać dla wybranych danych, co umożliwia opcja wyboru.

Możemy przeliczyć:

  • Bieżącą pozycję – czyli tę, na którą właśnie wskazuje kursor w tabeli,
  • Zaznaczone pozycje – czyli te, które w pierwszej kolumnie mają znaczek „V,
  • Wszystkie pozycje – czyli wszystkie pozycje widniejące na liście. Jeżeli wcześniej założyliśmy filtr, wówczas jako „wszystkie” rozumiane są tylko te, które spełniają warunek filtrujący.

Uwaga! Czynność automatycznej aktualizacji umorzenia należy wykonać TYLKO RAZ. W przeciwnym wypadku przy każdorazowym uruchomieniu tej funkcji, wartość umorzenia będzie ponownie zwiększana o sumę odpisów za rok ubiegły.

Zaleca się przed wykonaniem tej czynności sporządzenie kopii aktualnego stanu danych, aby na wypadek pomyłki móc przywrócić stan dotychczasowy (System > Kopie rezerwowe > Archiwizowanie).

Aktualizacja korekt rocznych

Dotyczy użytkowników, którzy mają nabycia związane z dostawami zwolnionymi oraz opodatkowanymi oraz środki trwałe, od których podatek naliczony VAT korygowany jest w latach.

Należy przejrzeć kartoteki wszystkich środków trwałych i określić, dla których z nich mają być liczone korekty podatku naliczonego VAT w bieżącym roku.

Należy też skorzystać z sąsiedniej opcji: Historia korekt rocznych. Informacje te będą potrzebne przy końcu roku, gdy będziemy ustalać kwoty korekt za rok bieżący.

Historia korekt rocznych

Dotyczy użytkowników, którzy mają nabycia związane z dostawami zwolnionymi oraz opodatkowanymi oraz środki trwałe, od których podatek naliczony VAT korygowany jest w latach.

Funkcję tę należy uruchomić, gdy zostaną zakończone księgowania zeszłego roku i ostatecznie zostaną ustalone kwoty korekt za rok ubiegły, które należy ująć w pierwszej deklaracji VAT bieżącego roku.

Wówczas można z programu ubiegłorocznego przenieść do bieżącego kwoty korekt dla każdego środka trwałego. Da to informację o ciągłości liczenia korekt oraz o ich łącznej kwocie.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót