Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Ewidencja Środków trwałych Powrót

2021-05-24

Obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Prowadzą ją zarówno podatnicy rozliczający się na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów, jak i ryczałtowcy.

Środki trwałe należy wpisać do ewidencji w tym samym miesiącu, w którym zostały przekazane do używania. Jej prowadzenie warunkuje bowiem możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Ewidencja środków trwałych nie ma określonego wzoru, musi natomiast zawierać co najmniej następujące informacje:

 • liczbę porządkową,
 • datę nabycia,
 • datę przyjęcia do używania,
 • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie
 • określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych,
 • wartość początkową,
 • stawkę amortyzacyjną,
 • kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony,
 • zaktualizowaną wartość początkową,
 • zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych,
 • wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową,
 • datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.

Dokumentem księgowym, którym wprowadzimy środek trwały do ewidencji jest dokument OT.

Wystawiamy go z datą wprowadzenia środka do użytkowania.

Powinien on m. im. zawierać:

 • rodzaj dowodu wraz z nadanym numerem;
 • dane wystawcy dokumentu
 • nazwę, wartość początkową środka trwałego oraz jego charakterystykę (numer fabryczny, opis techniczny, symbol klasyfikacji rodzajowej – KŚT, numer inwentarzowy);
 • datę wystawienia dowodu oraz datę przyjęcia środka trwałego do użytkowania.

Dokument ten ma za zadanie ustalić, w jakim terminie podatnik rozpoczął korzystanie z przyjętego do używania majątku.

Pozostaje tylko zaksięgować wyliczony odpis amortyzacyjny do kosztów uzyskania przychodu.

Przypominamy, iż od 01.01.2020r. nie możemy już księgować odpisu amortyzacyjnego – Dowodem Wewnętrznym. Nowe Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wprowadziło bowiem zamknięty katalog kategorii transakcji ,do których możliwe jest wystawienie tego rodzaju dowodu i amortyzacja nie została w nim wymienione. Dlatego też odpis księgujemy od tej pory Dokumentem Księgowym, np. PK – poleceniem księgowania.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót