Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak liczona jest korekta roczna środków trwałych Powrót

2021-05-24

Stosując mieszaną sprzedaż (opodatkowaną i zwolnioną), mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego ale nie w pełnej wysokości a przy zastosowaniu współczynnika pokazującego proporcję sprzedaży opodatkowanej w stosunku do całej sprzedaży ogółem. Dotyczy to także odliczenia Vatu przy zakupie środka trwałego.

Jak ustalić ten wskaźnik proporcji?

Najogólniej mówić porównujemy roczną sprzedaż do której stosowaliśmy opodatkowanie do całości obrotów uzyskanych w roku poprzedzającym rok podatkowy, dla którego ustalamy proporcję. Wyłączmy z tej sprzedaży jednak obroty uzyskane z dotacji niepodlegającej opodatkowaniu, a także tych ze sprzedaży środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji oraz kwot uzyskanych z transakcji dotyczących nieruchomości lub sporadycznie wykonywanych usług pośrednictwa finansowego.

Licznik:

Sprzedaż towarów i usług opodatkowana (0%, 5%, 8%, 23%)
+ eksport towarów
+ wewnątrzwspólnotowa wymiana towarów
+ dotacje, subwencje, dopłaty przedmiotowe , gdy mieliśmy prawa od nich do odliczenia podatku
– Sprzedaż środków trwałych i WNiP podlegających amortyzacji

Mianownik:
Sprzedaż towarów i usług opodatkowana (0%, 5%, 8%, 23%)
+ eksport towarów
+ wewnątrzwspólnotowa wymiana towarów
+ dotacje, subwencje, dopłaty przedmiotowe , gdy mieliśmy prawa od nich do odliczenia podatku
– Sprzedaż środków trwałych i WNiP podlegających amortyzacji
+ dotacje, subwencje, dopłaty do ceny sprzedawanych towarów i usług, w tym również do ceny towarów i usług zwolnionych z VAT,
+ sprzedaż zwolniona z opodatkowania
Otrzymany wynik zaokrąglamy do najbliższej liczby całkowitej. Będzie to nasz wstępny współczynnik, który stosujemy do odliczeń w trakcie roku.

Korekta podatku naliczonego

Po zakończeniu roku, w którym dokonaliśmy odliczeń stosując ten wstępny współczynnik, podatnik podatku VAT obowiązany jest do dokonania korekty podatku odliczonego, ale już przy uwzględnieniu faktycznego współczynnika, jaki wyszedł za dany rok.

W przypadku, gdy proporcja sprzedaży przekroczyła 98%, oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%. Jeżeli natomiast kwota ta nie przekroczyła 2%, podatnik ma prawo uznać że proporcja jest równa 0%.

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu mieszanego lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł oraz w przypadku, gdy podatnik uzna, że proporcja ustalona za poprzedni rok podatkowy w roku bieżącym jest dla niego niereprezentatywna, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Korekty w stosunku do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych należy dokonać na jeden z trzech sposobów, w zależności od rodzaju i wartości środka trwałego lub WNIiP:

  • w ciągu 5 lat – w przypadku środków trwałych nie będących nieruchomościami i WNiP podlegających amortyzacji wartości początkowej większej niż 15 000 – tu w każdym roku dokonujemy korekty w wysokości 1/50 odliczonego podatku, rozpoczynając od roku, w którym zostały one oddane do użytkowania.
  • w ciągu 10 lat – w przypadku nieruchomości o wartości początkowej większej niż 15 000 zł – odpowiednio odliczając 1/10 podatku, również rozpoczynając od roku oddania nieruchomości do użytkowania.
  • jednorazowo – gdy dotyczy składników majątku o wartości początkowej poniżej 15 000 zł – takiej korekty dokonamy na podstawie proporcji obliczonej w stosunku do rok, w którym przysługiwało odliczenie

Termin korekty

Korekty tej dokonamy w rozliczeniu VAT (miesięcznego lub kwartalnego) składanym za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w rozliczeniu za ostatni okres rozliczeniowy, czyli np. korektę za 2020 dokonasz w zeznaniu :

za styczeń 2021 (składanej do 25 lutego) – gdy rozliczasz się miesięczne
za I kwartał 2021 (składanej do 25 kwietnia) – w przypadku kwartalnego rozliczenia.

Korekta a podatek dochodowy

Korekta VAT ma wpływ także na podatek dochodowy. W miesiącu złożenie rozliczenia VAT z przeprowadzoną korektą, staje się ona wymagana także na gruncie podatku dochodowego. I tak w zależności od wyniku korekty rozliczający się miesięcznie w lutym następnego roku, zwiększą koszty lub przychody tego właśnie miesiąca, a podatnicy kwartalni dokonają uzwględniąją w dochodowym zatem dopiero w kwietniu.

I tak, jeżeli w wyniku korekty kwota podatku naliczonego zostaje zwiększona, wówczas kwota podatku w tej części, w jakiej dokonano korekty powoduje zwiększenie podatku odliczonego, co z kolei stanowi przychód podatkowy.

W sytuacji odwrotnej, czyli gdy korekta spowodowała zmniejszenie podatku naliczonego, owa kwota korekty zwiększy nam koszy uzyskania przychodu.

Przykład

Podatnik nabył w 2019r. maszynę o wartości początkowej: 35 000,00 natomiast VAT 23% wyniósł – 8 050,00. Proporcja wyliczona za 2018 r. wyniosła 80%.Oznacza to, że podatek naliczony w 2019 r. od tej transakcji został odliczony w bieżącym rozliczeniu wysokości: 8050,00*80%= 6 440,00.

Jako że wartość środka przewyższa owe 15 000 zł, korektę przeprowadzimy w ciągu pięciu lat, uwzględniając co roku 1/5 jej wartości

Wartość początkowa środka trwałego wyniosła więc: 35 000,00 + (8050,00 – 6440,00)= 36 610,00

Korekta za pierwszy rok (2020 r.)

Wyliczona w styczniu 2020 r. za rok 2019 proporcja wyniosła 50%
(1/5 x 8050) x 50% = 805,00
Natomiast w 2019 r. podatnik zastosował proporcję wynoszącą 80%, co oznacza, że w rozliczeniu za styczeń 2020 r. musi obniży podatek naliczony o kwotę wynoszącą :
(1/5 x 8 050) x 80% = 1 288,00
1288,00-805 = 483 – o tyle należy zmniejszyć podatek naliczony w styczniu 2020r, tym samym kwotę tę zaliczymy w koszty uzyskania przychodu do podatku dochodowego.

Korekta za drugi rok (2021 r.)

Wyliczona w styczniu 2021 r. za rok 2020 proporcja wyniosła 85%
(1/5 x 8050)x 85% = 1 368,50
Natomiast w 2019 r. podatnik zastosował proporcję wynoszącą 80%, co oznacza, że w rozliczeniu za styczeń 2021 r. musi zwięszyć podatek naliczony o kwotę wynoszącą :
(1/5 x 8 050) x 80% = 1 288,00
1288,00 – 1368,50-= -80,5 – o tyle należy zwiększyć podatek naliczony w styczniu 2021 r., tym samym kwotę tę zaliczymy do przychodu podatku dochodowego oczywiście ze znakiem plus .

Korekta za trzeci rok (2022 r.)

Wyliczona w styczniu 2022 r. za rok 2021 proporcja wyniosła 65%
(1/5 x 8050)x 65% = 1 046,50
W 2019 r. podatnik zastosował proporcję wynoszącą 80%, co oznacza, że w rozliczeniu za styczeń 2022 r. musi obniżyć podatek naliczony o kwotę wynoszącą :
(1/5 x 8 050) x 80% = 1 288,00
1288,00 – 1046,50 = 241,50– o tyle należy zmniejszyć podatek naliczony w styczniu 2022 r., tym samym kwotę tę zaliczymy w koszty uzyskania przychodu do podatku dochodowego.

Korekta za czwarty rok (2023 r.)

Wyliczona w styczniu 2023 r. za rok 2022 proporcja wyniosła 95%
(1/5 x 8050)x 95% = 1 529,5
W 2019 r. podatnik zastosował proporcję wynoszącą 80%, co oznacza, że w rozliczeniu za styczeń 2023 r. musi zwiększyć podatek naliczony o kwotę wynoszącą :
(1/5 x 8 050) x 80% = 1 288,00
1288,00 – 1 529,5= – 241,50– o tyle należy podwyższyć podatek naliczony w styczniu 2023 r., tym samym kwotę 241,50 zaliczymy do przychodu do podatku dochodowego.

Korekta za piąty rok (2024 r.)

Wyliczona w styczniu 2024 r. za rok 2023 proporcja wyniosła 80%
(1/5 x 8050)x 80% = 1 288
W 2019 r. podatnik zastosował proporcję wynoszącą 80%, co oznacza, że w rozliczeniu za styczeń 2024 r. nie dokona żadnej korekty.
(1/5 x 8 050) x 80% =1 288,00
1288,00 – 1288,00 = 0,00

Korekta z tytułu sprzedaży środka trwałego

W przypadku sprzedaży danego składnika majątku, do którego rozpoczęliśmy już w poprzednich latach dokonywania korekty, musimy zaprzestać jej dalszego dokonywania, natomiast zobowiązany jest do przeprowadzenia jednorazowej korekty w odniesieniu do pozostałego okresu korekty, liczonego w pełnych latach jakie pozostają do zakończenia 5- lub 10-letniego okresu korekty.

Następuje tu przyjęcie pewnej fikcji- a mianowicie, jeżeli jego sprzedaż jest opodatkowana – to przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie jego jest związane czynnościami opodatkowanymi, natomiast w przypadku sprzedaży zwolnionej lub niepodlegającej opodatkowaniu – przyjmuje się że dalsze wykorzystywanie tego towaru związane jest wyłącznie z czynnościami zwolnionymi lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Korekty tej dokonuje się w rozliczeniu za okres , w którym nastąpiła sprzedaż danego składnika majątku.

Przykład

Podatnik kupił w 2018 środek trwały za kwotę netto 18 000 zł, VAT naliczony wyniósł 4 140 zł Proporcja w 2017r. wyniosła 60%, dlatego w momencie zakupu podatnik odliczył kwotę:
4140 x 60% = 2 484,00
Środek trwały, nie jest nieruchomością, więc okres korekty mamy 5 letni.

Pierwszy rok korekty ( dokonana w 2019 r. za 2018)

Proporcja wyliczona w 2019 r. za 2018 r. wyniosła 70%
(1/5 x 4140) x 70 % = 579,6 zł
(1/5 x 4140) x 60% = 496,8
496,8-579,6 = – 82,8 – o tę kwotę podatnik podwyższy podatek do odliczenia za 2018 r. , a tym samym zwiększyć przychód podatkowy.

Drugi rok korekty ( w 2020 za 2019)

Proporcja wyliczona w 2020 r. za 2019 r. wyniosła 90%
(1/5 x 4140) x 90 % = 745,2 zł
(1/5 x 4140) x 60% = 496,8
745,2 – 496,8= 248,48 – o tę kwotę podatnik podwyższy podatek do odliczenia za 2018 r. , a tym samym zwiększyć przychód podatkowy.

Trzeci rok korekty

W 2020 r. podatnik sprzedał środek trwały i transakcję tę opodatkował stawkę 23% . Do końca korekty więc zostało 3 lata (2020, 2021, 2022). Przyjmując więc fikcję, że w każdym z tych 3 lat byłby wykorzystywany wyłącznie w działalności opodatkowanej, jednorazowa korekta będzie wynosić:
3 ( liczba lat do końca korekty) x (1/5x 2 484,00) = 1 490,4
3 ( liczba lat do końca korekty) x (1/5x 4 140)x100 % = 2484,00
2484,00 – 1 490,4 = 993,60 – tyle wynosi kwota jednorazowej korekty za te 3 lata jakie zostały do jej końca, która to podwyższy podatek naliczony i przychód podatnika.

Natomiast w przypadku sprzedaży zwolnionej tego środka, ta jednorazowa korekta przebiegła by następująco:
3 ( liczba lat do końca korekty) x (1/5x 2 484,00) = 1 490,4
3 ( liczba lat do końca korekty) x (1/5x 4 140)x 0 % = 0,00
0,00 – 1490,4 = -1490,4 – podatnik dokona obniżenia podatku naliczonego, a tym samym podwyższy koszty uzyskania przychodu.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót