Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Zwolnienie z kas fiskalnych w 2024 Powrót

2024-03-20

Od nowego roku, czyli od 1 stycznia 2024, weszły w życie nowe przepisy dotyczące stosowania kas fiskalnych. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, ważne jest, abyś znał te zasady, ponieważ dotyczą one sprzedaży towarów i usług dla osób prywatnych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, które pomogą Ci zrozumieć, kiedy musisz używać kasy fiskalnej, a kiedy możesz być z tego obowiązku zwolniony.

Kto musi mieć kasę fiskalną w 2024 roku?

W zasadzie, jeżeli Twoja działalność obejmuje sprzedaż produktów lub usług konsumentom indywidualnym, prawdopodobnie będziesz potrzebować kasy fiskalnej.

Obowiązek ten dotyczy wielu branż, w tym m.in.:

 • Sprzedaży wyrobów tytoniowych (z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów).
 • Sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, a także napojów alkoholowych będących mieszanką piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.
 • Sprzedaży perfum i wód toaletowych (z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów).
 • Świadczenia usług przewozowych, w tym taksówek oraz przewozów pasażerskich w komunikacji samochodowej.
 • Napraw i przeglądów technicznych pojazdów, włączając naprawy opon.
 • Opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.
 • Usług prawniczych oraz doradztwa podatkowego, z wyłączeniem określonych usług.
 • Usług gastronomicznych, w tym działalność stacjonarnych placówek gastronomicznych oraz cateringu.
 • Usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.
 • Wstępów na przedstawienia kulturalne i rozrywkowe.

Lista branż objętych tym obowiązkiem jest szczegółowo określona w rozporządzeniu, więc ważne jest, aby każdy przedsiębiorca sprawdził, czy jego działalność nie podlega pod te przepisy.

Zwolnienie przedmiotowe

Zwolnienie przedmiotowe z kasy fiskalnej w 2024 roku obejmuje szeroki zakres czynności, które są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, wszystkie czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia są zwolnione z tego obowiązku do 31 grudnia 2024 roku.

Najważniejsze czynności podlegające zwolnieniu przedmiotowemu z kasy fiskalnej to między innymi:

 1. Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe.
 2. Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste.
 3. Usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome.
 4. Sprzedaż na odległość towarów importowanych, rozliczana w procedurze szczególnej.
 5. Dostawa towarów i świadczenie usług przez koła gospodyń wiejskich
 6. Dostawa towarów w systemie wysyłkowym, w pełni opłacona przez pocztę, bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.
 7. Usługi pocztowe i kurierskie.
 8. Usługi telekomunikacyjne.
 9. Usługi finansowe i ubezpieczeniowe.
 10. Usługi w zakresie edukacji, z wyjątkiem niektórych kategorii, takich jak usługi pozaszkolnych form edukacji sportowej, zajęć sportowych i rekreacyjnych, usługi szkół tańca i instruktorów tańca oraz usługi szkół nauki jazdy.
 11. Dostawa towarów i świadczenie usług, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz WNiP podlegających amortyzacji, pod warunkiem udokumentowania tych czynności fakturą.
 12. Usługi wynajmu i zarządzania nieruchomościami, w pełni opłacone przez pocztę, bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

Pełen katalog zwolnień znajduje się na poniższej stronie:

https://pliki.biznes.gov.pl/20220103/pliki/czynnosci_zwolnion_z_obowizaku_ewidencjonowania.pdf

Zwolnienia podmiotowe z kasy fiskalnej

Zwolnienie podmiotowe od obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, zgodnie z omawianym rozporządzeniem w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, obejmuje kilka przypadków:

 1. Niski poziom sprzedaży: Jeśli prowadzisz swoją firmę i w poprzednim roku nie sprzedałeś więcej niż 20 000 zł towarów lub usług dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, to nie musisz mieć kasy fiskalnej. Jeśli zacząłeś działalność w poprzednim roku, kwota jest proporcjonalna do okresu, w którym działałeś.
 2. Nowo rozpoczynający działalność: Jeśli właśnie zacząłeś firmę i przewidujesz, że przez cały rok nie sprzedasz więcej niż 20 000 zł towarów lub usług dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, również nie musisz mieć kasy fiskalnej.
 3. Sprzedaż zwolnionych czynności: Jeśli większość twojej sprzedaży w poprzednim roku była zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji kasą fiskalną, to w tym roku również jesteś zwolniony z ewidencji kasą fiskalną.
 4. Nowo rozpoczynający działalność z dużym udziałem zwolnionych czynności: Jeśli planujesz rozpocząć działalność i spodziewasz się, że przez pierwsze sześć miesięcy większość twojej sprzedaży jest zwolniona z ewidencji kasą fiskalną, to również nie musisz mieć kasy fiskalnej.
 5. Jednostki samorządu terytorialnego: Jeśli jesteś jednostką samorządu terytorialnego i wykonujesz określone czynności na rzecz projektów finansowanych przez Unię Europejską lub państwa członkowskie, to nie musisz mieć kasy fiskalnej.

Warto zauważyć, że istnieją ograniczenia dla tych zwolnień. Na przykład, zwolnienie dla podatników, których sprzedaż zwolnionych czynności przekroczyła 80% całkowitej sprzedaży, nie będzie stosowane, jeśli udział ten był równy lub niższy niż 80% w pierwszym lub drugim półroczu poprzedniego roku podatkowego. Zwolnienie z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej nie dotyczy osób, które w poprzednim roku podatkowym musiały prowadzić ewidencję lub przestały spełniać warunki zwolnienia z tego obowiązku.

Gdy przekroczony zostaje limit obrotu, który uprawnia do zwolnienia, przedsiębiorca ma dwa miesiące (licząc od końca miesiąca, w którym utracił to prawo), aby zakupić kasę fiskalną.

Przy ustalaniu limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej należy zsumować cały obrót dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Nawet jeśli przedsiębiorca jednocześnie sprzedaje towary lub usługi osobom prowadzącym działalność gospodarczą, obrót z tej działalności nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu limitu uprawniającego do zwolnienia.

Ważne!

Podatnicy VAT, gdy ustalają limit obrotu na korzystanie z kasy fiskalnej, powinni brać pod uwagę obrót netto, czyli bez podatku VAT. Natomiast dla podmiotów niezarejestrowanych jako podatnicy VAT należy wziąć pod uwagę całkowitą wartość sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Ewidencjonowanie sprzedaży przy zwolnieniu z kasy fiskalne

Jeśli korzystasz ze zwolnienia z kasy fiskalnej, musisz dokonać rejestracji przychodów ze sprzedaży dla klientów indywidualnych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej ani nie są rolnikami ryczałtowymi. Ale jak to zrobić?

Istnieją dwie główne metody ewidencjonowania sprzedaży: poprzez ewidencję sprzedaży bezrachunkowej oraz wystawianie faktur imiennych.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej powinna być prowadzona w miejscu, gdzie dokonuje się sprzedaży. Może to być prosta broszura z ponumerowanymi stronami, na których zapisywane są następujące informacje:

 1. Numer wpisu.
 2. Data transakcji.
 3. Kwota uzyskanego przychodu.
 4. Opcjonalnie: opis sprzedawanego przedmiotu.
 5. Suma przychodu z danego dnia.

Ważne!

Zgodnie z przepisami, przychody zarejestrowane w ewidencji sprzedaży bezrachunkowej należy księgować na koniec dnia lub jeśli prowadzisz księgowość za pośrednictwem biura rachunkowego zbiorczo na koniec miesiąca. Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli korzystasz z ewidencji sprzedaży bezrachunkowej, klient może zażądać faktury. W takim przypadku musisz ją wystawić zgodnie z terminami określonymi w prawie. Faktura ta będzie dokumentem potwierdzającym transakcję i będzie służyć do ujęcia przychodu ze sprzedaży.

Alternatywnie, możesz wystawiać faktury imienne, które powinny zawierać niezbędne informacje dotyczące sprzedaży zgodnie art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, m.in. takie jak:

 • data wystawienia,
 • numer faktury,
 • dane sprzedawcy i nabywcy,
 • opis towaru lub usługi,
 • jednostkę miary i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cena jednostkowa,
 • wartość sprzedaży netto,
 • stawka podatku VAT,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwota należności ogółem.

Faktury te należy wystawić w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży.

Podsumowanie

Znajomość przepisów dotyczących kas fiskalnych jest kluczowa dla prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w 2024 roku.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności i osiąganego obrotu, możesz być zobowiązany do rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej lub skorzystać ze zwolnienia z tego obowiązku.

W każdym przypadku ważne jest, aby prawidłowo ewidencjonować wszystkie transakcje, aby uniknąć problemów z Urzędem Skarbowym. Sprawdź, czy Twoja działalność wymaga kasy fiskalnej, czy też możesz skorzystać ze zwolnienia.

Pamietaj!

Pamiętaj, że nawet bez kasy musisz prowadzić dokładne zapisy swoich transakcji. Wszystko to, aby Twoja działalność była zgodna z prawem i bezproblemowo mogła się rozwijać.

Autor:
Agnieszka Fida
Specjalista ds. księgowości
Publikacja: 20.03.2024 r.

Pobierz bezpłatnie program do KPiR
Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
11
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót