Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Składki ZUS w 2024 r. Ile zapłacą przedsiębiorcy po podwyżce? Powrót

2024-02-22

Rok 2024 przyniósł nam istotne zmiany w zakresie wysokości płaconych składek ZUS. Wzrost prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej o ponad 12% wywołuje skokowy wzrost wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Również podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę podnoszą koszty dla osób korzystających z tzw. małego ZUS. W kontekście trudnej sytuacji gospodarczej, z wysoką inflacją i szybkim wzrostem wynagrodzeń, przedsiębiorcy stoją przed wyzwaniem dostosowania się do nowych obciążeń.

Podstawa wymiaru składek ZUS

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż 60% przewidywanego średniego wynagrodzenia miesięcznego.

W 2024 roku prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 7824 zł, w związku z tym podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 4694,40 zł.

Ile zatem zapłacimy?

Wzrost składek ZUS w stosunku do roku poprzedniego kształtuje się następująco:

ZUS porada eksperta SKP

Jak widać, jeżeli należymy do grona osób opłacających tzw. Duży ZUS w 2024 roku musimy się liczyć ze wzrostem składek społecznych o 181,84 zł.

Jeżeli opłacamy dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosą nas 1600,32 zł, natomiast bez składki chorobowej 1485,31 zł.

A co z osobami opłacającymi Mały ZUS?

Podwyżek składek ZUS nie unikną również przedsiębiorcy, którzy w ciągu pierwszych dwóch lat prowadzenia działalności gospodarczej opłacają składki w obniżonej wysokości. W ich przypadku podstawa wymiaru składek stanowi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Skokowy wzrost płacy minimalnej w 2024 roku z 3600 zł na 4242 zł spowodował podwyżki składek ZUS o 17,2%.

Niestety to nie koniec podwyżek dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych warunków.

1 lipca 2024 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrośnie do 4300 zł, a co za tym idzie – nastąpi wzrost podstawy wymiaru składek. Mały ZUS wyniesie 408,16 zł (w przypadku opłacania ubezpieczenia chorobowego) albo 376,55 zł (jeśli nie wybierzemy składki chorobowej).

Minimalna podstawa wymiaru składki zdrowotnej - zasady ogólne

Składka zdrowotna stanowi 9% obliczonej podstawy dla osób rozliczających się wg skali, natomiast dla tych, którzy są opodatkowani podatkiem liniowym wynosi ona 4,9% podstawy. Podstawę wymiaru składki ustala się w oparciu o dochód z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie.

W przypadku obu form opodatkowania składka zdrowotna nie może być niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na pierwszy dzień danego roku składkowego.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, płaca minimalna w 2024 roku wynosi 4242 zł, a zatem minimalna składka zdrowotna wzrasta z 314,10 zł  do kwoty 381,78 zł. 

Pamiętaj!

Przyjęta minimalna podstawa obowiązuje przez cały rok i nie dochodzi do jej zmiany wraz ze wzrostem płacy minimalnej w trakcie roku.

Składka zdrowotna a ryczałt ewidencjonowany

Podwyżek nie unikniemy również jeżeli naszą formą opodatkowania jest ryczał od przychodów ewidencjonowanych. Podstawą naliczania składki zdrowotnej ryczałtowców jest wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego wraz z wypłatami z zysku.

22 stycznia 2024 roku GUS ogłosił, że wartość tego wynagrodzenia wynosiła 7767,85 zł. Poniższa tabela przedstawia z jakimi kosztami musimy się liczyć, w zależności od osiąganego przez nas rocznego przychodu.

Wzrost kosztów zatrudnienia pracowników

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wzrastają również koszty zatrudnienia pracownika. Począwszy od stycznia 2024 roku, suma jaką pracodawca będzie musiał wydać na zatrudnienie pracownika za minimalną krajową, wzrośnie do nieco ponad 5 100 zł, natomiast w drugiej połowie roku sięgnie niemalże 5 200 zł. Dodatkowo, jeżeli zatrudniamy pracownika, który czasowo wykonuje prace za granicą, licząc należności ZUS za styczeń i kolejne miesiące musimy uwzględnić nowy, znacznie wyższy limit.

U pracowników oddelegowanych miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Od stycznia 2024 roku minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób pracujących czasowo za granicą wyniesie 7824 zł, co oznacza wzrost o 889 zł w porównaniu z rokiem 2023.

Nowy limit 30-krotności ZUS 2024

Maksymalna roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla ubezpieczonych nie może przekroczyć 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

W 2024 roku limit ten został ustalony na poziomie 234 720 zł, co odpowiada prognozowanemu przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu w wysokości 7824 zł. Przekroczenie tego limitu zwalnia przedsiębiorców z konieczności płacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od nadwyżki ponad tę kwotę.

Terminy opłacania składek ZUS w 2024 roku to:

  • Do 5. dnia każdego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych.
  • Do 15. dnia każdego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną.
  • Do 20. dnia każdego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

Należy zauważyć, że terminy te obejmują zarówno opłacanie składek, jak i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych i raportów miesięcznych do ZUS.

Autor:
Agnieszka Fida
Specjalista ds. księgowości
Publikacja: 22.02.2024 r.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót