Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Zwolnienie podmiotowe VAT – czym jest ustawa o podatku od towarów i usług? Powrót

2023-05-26

Jako przedsiębiorca, zgodnie z ustawą o VAT, co do zasady, masz obowiązek rejestracji i rozliczania podatku od towarów i usług. Co to oznacza w praktyce? Czym jest ustawa o podatku od towarów i usług i komu przysługuje zwolnienia podmiotowe z VAT?

Czym jest ustawa o podatku od towarów i usług oraz co reguluje?

Ustawa o podatku od towarów i usług, nazywana również ustawą o VAT, to podstawowy akt prawny, który reguluje w naszym kraju opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.

Podatek ten, określany skrótowo podatkiem VAT, to z kolei nic innego jak danina, która doliczana jest do wartości netto transakcji kupna-sprzedaży większości towarów i usług. Jego wysokość zależy z kolei od stawki podatkowej obowiązującej w danym przypadku.

Ustawa o VAT reguluje więc wszystkie kwestie związane z podatkiem VAT, w tym w szczególności:

 • Jakie towary i usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT,
 • Jakie stawki podatkowe obowiązują dla danych towarów i usług,
 • Kto jest podatnikiem VAT,
 • Jakie są zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z podatku VAT.

Kto jest podatnikiem VAT?

Podatnikiem podatku od towarów i usług jest osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (a więc spółka), która samodzielnie wykonuje działalność gospodarczą. Bez znaczenia jest przy tym rezultat tej działalności, czy też jej cel.

W niektórych sytuacjach podatnikami mogą być również usługobiorcy oraz podmioty, które kupują towary.

Zwolnienie podmiotowe z VAT – czym jest i kto mu podlega?

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych jasno określa jednak katalog podmiotów, które podlegają zwolnieniu podmiotowemu z VAT. Co to za podmioty, które zwolnione są z konieczności uiszczania tego podatku?

Zwolnienie od podatku VAT przysługuje podatnikom, których wartość sprzedaży (bez podatku) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie kwoty 200 000 zł.

Ustawa o VAT zastrzega jednak, że nie każda sprzedaż do tego limitu się wlicza. Tym samym do limitu wartości sprzedaży wynoszącego 200 000 zł nie wlicza się:

 • Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium Polski,
 • Sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem w Polsce,
 • Odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych z podatku (z pewnymi wyjątkami, np. dotyczącymi usług ubezpieczeniowych, czy transakcji związanych z nieruchomościami),
 • Odpłatnej dostawy towarów, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji.

Ze zwolnienia podmiotowego z VAT skorzystać możesz już w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej – nawet gdy otwarłeś ją w trakcie trwającego już roku. Inna jest wtedy jednak kwota limitu sprzedaży. Wylicza się ją w proporcji do okresu prowadzonej działalności w danym roku podatkowym. Przykładowo więc: jeżeli założyłeś działalność gospodarczą 1 lutego 2023 roku to limit, który będzie Cię obowiązywał w tym roku, wynosił będzie nie 200 000 zł, ale 182 465,75 zł (kwota wyliczona jako 333 dni / 365 dni x 200 000 zł).

W razie, gdy przekroczysz w trakcie roku kwotę limitu, zwolnienie straci moc od momentu dokonania czynności, która spowoduje przekroczenie tej kwoty.

Co ciekawe, ze zwolnienia podmiotowego z VAT można zrezygnować pod warunkiem zawiadomienia o tym na piśmie naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Po utraceniu prawa do zwolnienia podmiotowego lub po zrezygnowaniu z niego, ze zwolnienia można skorzystać ponownie, ale dopiero po upływie roku, licząc od końca roku, w którym nastąpiło utracenie lub rezygnacja.

Komu nie przysługuje zwolnienie podmiotowe z VAT?

Ustawowe zwolnienie podmiotowe z VAT nie przysługuje jednak wszystkim podatnikom. Bardzo wiele rodzajów działalności jest z tego zwolnienia wyłączona. O kim tu mowa? Poniżej najważniejsze przykłady.

1.Podmioty nieposiadające w Polsce siedziby prowadzonej działalności gospodarczej;

2.Podmioty dokonujące dostaw:

 • Wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
 • Materiałów do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego,
 • Biżuterii artystycznej o wieku przekraczającym 100 lat,
 • Towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i niektórych samochodów osobowych),
 • Budynków, budowli lub ich części,
 • Terenów budowlanych,
 • Nowych środków transportu,
 • Przez Internet takich towarów jak: preparaty kosmetyczne i toaletowe, komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, urządzenia elektryczne, części do pojazdów samochodowych i motocykli;

3. Podmioty świadczące usługi:

 • Prawnicze,
 • Doradcze (z wyjątkiem doradztwa rolniczego, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego),
 • Jubilerskie,
 • Ściągania długów.

Zwolnienia przedmiotowe z VAT – jakie usługi zwolnione z VAT?

Nadmienić należy również, że oprócz zwolnień podmiotowych z VAT, ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje także zwolnienia przedmiotowe z VAT. Jakie więc usługi zwolnione są z opodatkowania tym podatkiem?

Szczegółowy katalog wymieniony jest w artykule 43 ustawy o VAT. Usługi zwolnione z VAT to jednak przede wszystkim usługi medyczne, edukacyjne i finansowe.

Autor: Katarzyna Gawron
Specjalista ds. księgowości i podatków
Publikacja: 26.05.2023 r.

Pobierz bezpłatnie program do KPiR
Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót