Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Zmiany w parametrach płacowych na 2024 rok – co musisz wiedzieć? Powrót

2024-02-09

Rok 2024 przynosi ze sobą istotne zmiany w parametrach płacowych, które bezpośrednio wpłyną na przedsiębiorców oraz pracowników w Polsce. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje, które pomogą zrozumieć nadchodzące zmiany i ich potencjalny wpływ na Twoje finanse.

Nowe wielkości składek społecznych ZUS właścicieli

Dla przedsiębiorców, najbardziej odczuwalną zmianą może być aktualizacja wysokości składek ZUS. Od nowego roku, składki społeczne dla przedsiębiorców opłacających „duży ZUS” wzrosną. Zgodnie z nowymi regulacjami, pełna składka społeczna wzrasta do 1600,32 zł, uwzględniając składkę chorobową oraz Fundusz Pracy. Dla tych, którzy nie opłacają składki chorobowej, ale płacą Funduszu Pracy, kwota zostanie ustalona na 1485,31 zł.

Dla tych, którzy korzystają z ulgi „Mały ZUS”, składki społeczne również ulegają zmianie. Od nowego roku wyniosą one 402,47 zł ze składką chorobową oraz 371,47 zł bez składki chorobowej. Planowana jest kolejna podwyżka od 1 lipca 2024 roku, która ustali składki społeczne na poziomie 408,16 zł ze składką chorobową i 376,55 zł bez niej.

Zmiany w składce zdrowotnej właściciela

Składka zdrowotna również ulega zmianom. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, minimalna składka zdrowotna dla osób rozliczających się na skali podatkowej oraz na podatku liniowym wzrasta do 381,78 zł.

Dla ryczałtowców, którzy swoje zobowiązania względem FUS kalkulują na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, nowe stawki to 419,46 zł dla przychodów do 60.000 zł; 699,11 zł dla przychodów od 60.000 zł do 300.000 zł, oraz 1258,39 zł dla przychodów powyżej 300.000 zł. Wszystko dla tego owe przeciętne wynagrodzenie wynagrodzenia za IV kwartał roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw wzrasta do kwoty 7.767,85

Wzrost wynagrodzenia

W 2024 roku nastąpią dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4242 zł brutto, a od lipca do 4300 zł brutto. Zmiany te pociągną za sobą również podwyżkę minimalnej stawki godzinowej, która od nowego roku wyniesie 27,70 zł, a od lipca 28,10 zł.

Nowy limit 30-krotności

Ważną zmianą dla wysoko zarabiających jest też aktualizacja limitu 30-krotności składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie na rok 2024 to 7824 zł, co oznacza, że limit wzrośnie do 234.720 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie są już pobierane od nadwyżki.

Pracujący za granicą więcej zapłacą na ZUS

Wspomniane wyżej prognozowane przeciętne wynagrodzenie ma istotne znaczenie w przypadku pracowników oddelegowanych.

Ważne!

Od stycznia 2024 roku najniższa podstawa składek na ubezpieczenia społeczne osoby czasowo pracującej za granicą wynosi 7824 zł. To wzrost o 889 zł w porównaniu do 2023 roku.

Jeżeli więc w 2024 r. przychód pracownika oddelegowanego za granicę za dany miesiąc będzie wyższy niż 7.824 zł, to pracodawca powinien naliczyć mu wtedy składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiarze nie niższym niż 7.824 zł.

Jeśli natomiast pracownik uzyska w danym miesiącu przychód niższy niż 7.824 zł lub równy tej kwocie, wówczas podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie stanowił przychód faktycznie uzyskany przez niego w danym miesiącu.

Dla przypomnienia obliczając wynagrodzenie pracownika oddelegowanego, należy sprawdzić czy jego wynagrodzenie (przychód miesiąca) wynosi mniej, czy więcej niż owe 7.824 zł. a jeżeli okaże się, że:

  • będzie mniejsze – składki obliczane są od kwoty faktycznego wynagrodzenia na dotychczasowych zasadach;
  • będzie większe – od kwoty przychodu odjemne są kwoty wyliczonej wyżej diety. Jeżeli otrzymana kwota jest mniejsza niż 7.824 zł to ZUS płacony będzie od kwoty 7.824 zł brutto. Natomiast, gdy jest ona wyższa od wynagrodzenia przeciętnego, składki oblicza się od uzyskanej kwoty (należne wynagrodzenie – diety).

Współczynnik do wyliczenia ekwiwalentu w 2024 r.

Zmiennie uległ  współczynnik wykorzystywany do wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wynosi i wynosi on obecnie 20,92. Obliczając ekwiwalent za 1 godzinę niewykorzystanego urlopu, podstawę wymiaru ekwiwalentu podzielimy najpierw przez 20,92 a następnie przez dobową normę czasu pracy pracownika.

Podsumowanie

Zmiany w parametrach płacowych na 2024 rok są istotne zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników. Wzrost składek ZUS, zmiany w składce zdrowotnej, podwyżki minimalnego wynagrodzenia oraz aktualizacja limitu 30-krotności to kluczowe kwestie, na które warto zwrócić uwagę, planując swoje finanse na nadchodzący rok.

Program SKP® jest już dostosowany do zmian obowiązujących od stycznia 2024 r. Tylko posiadając program  na bieżąco aktualizowany i stale dostosowywany do zmieniających się przepisów podatkowych, możesz być spokojny, że wyliczysz prawidłowo płace pracownika i ZUS właściciela.

Pobierz bezpłatnie SKP
Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót