Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Uwzględnienie różnic remanentowych – zasady rozliczania w 2024 Powrót

2024-01-26

W poniższej poradzie wyjąśnimy, jak w programie SKP® uwzględnieniać różnice remanentowe w dochodzie grudnia (składka za styczeń)  lub dopiero w rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, są zobowiązani do sporządzania remanentów, które wpływają nie tylko na podatek dochodowy, ale także na obliczenie rocznej składki zdrowotnej. Remanent powinien więc być wykonany przy rozpoczęciu działalności w trakcie roku podatkowego, a także na jego zakończenie. Na dzień 31.12. danego roku należy więc sporządzić spis z natury.

Na potrzeby wyliczenia zobowiązania podatkowego zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o PIT, podstawą jego wyliczenia jest dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania:

  • powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego (jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego) lub
  • pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego (jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa).

Zgodnie z art. 81 ust. 2c ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przy obliczaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej (w przypadku osób prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, tzw. KPiR) dochód ustala się z uwzględnieniem owej różnicy  remanentowej. Różnica remanentowa może zwiększać dochód lub go pomniejszać:

Remanent końcowy > Remanent początkowy -> wzrost podstawy składki zdrowotnej

Remanent końcowy < Remanent początkowy -> obniżenie podstawy składki zdrowotnej

Ustawa o PIT daje podatnikowi daje podatnikowi możliwość uwzględnienia wartości sporządzanego na dzień 31 grudnia remanentu przy obliczaniu zaliczki za grudzień danego roku. Ale nie musi, może go uwzględnić dopiero w rozliczeniu rocznym (decyzja w tym zakresie należy do podatnika).

Mając na względzie powyższe względem wyliczenia podstawy składki zdrowotnej podatnik również może podjąć taką decyzje, czy uwzględni ją w składce za styczeń liczonej na podstawie dochodu grudnia, czy dopiero w rocznym rozliczeniu.

Uwzględnienie różnicy remanentowej w miesiącu składki styczeń w dochodzie grudnia:

Jeżeli składka za m-c styczeń liczona na podstawie dochodu grudnia ma uwzględniać sporządzony remanent , przed zaktualizowaniem obrotów tego miesiąca należy wprowadzić końcowy stan magazynu w module: Księgi > Księga Podatkowa > Opcje > Remanenty:

Różnice remanentowe

Dopiero po jego wprowadzeniu przechodzimy do Płac do edycji wyliczenia dochodów do składki zdrowotnej (Właściciel – dochody do zdrowotnej)  i wykonujemy Aktualizację, pobierając obroty grudnia wraz z wzrostem magazynowym.

Różnice remanentowe

Przystępując do wyliczenia rocznego składki zdrowotnej przechodzimy na zakładkę: Rozliczenie roczne, pobieramy najpierw dane o przychodach i kosztach za pomocą przycisku Pobierz z roku składkowego

Różnice remanentowe

Pobrane zostaną przychody i koszty danego roku księgowego bez uwzględnienia wzrostu magazynowego, odliczone składki społeczne oraz zapłacone danym w roku składkowym składki zdrowotne.

Zwracamy uwagę, iż w tabeli rocznego rozliczenia występuje m-c dochodu, bowiem do wyliczeń bierzemy dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami tych przychodów. Dochód ten pomniejszamy o kwotę opłaconych w tym roku składek społecznych, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Rokiem składkowym jest okres od 1 lutego dane roku do 31 stycznia roku następnego, ale podstawę stanowi dochód roku kalendarzowego.

Dlatego też w M-c dochodu styczniu mamy wykazaną składkę zdrowotną z m-c składki Luty, w Lutym – z Marca itd.

Następnie przechodzimy do pobrania różnicy remanentowej. W oknie Różnica remanentowa korzystamy w tym celu z przycisku: Pobierz różnicę z Księgi.

Różnice remanentowe

Dla celów obliczenia rocznej składki zdrowotnej wartość różnicy remontowej należy wyliczyć biorąc po uwagę remanent początkowy – na początek roku i ostatni przeprowadzony remanent końcowy, nawet jeżeli w ciągu roku stosowane były wyliczenia remanentu śródrocznego.

W tym wariancie, o ile oczywiście nie zaszły inne transakcje odrębnie uwzględniane w zaliczce i inaczej w zdrowotnej, np. odliczenie straty lat ubiegłych, składki zdrowotnej w liniowym podatku nie zaliczone do KUP, które możliwe są tylko w podatku dochodowym, otrzymamy zgodność dochodu ustalonego w module Podatek z wyliczeniami dochodu do składki zdrowotnej:

Różnice remanentowe

Bierzemy tu pod uwagę poz. 106  w przypadku podatek na zasadach skali / poz. 44 dla zasad liniowych , bowiem ta pozycja obrazuje nam dochód pod odjęciu składek społecznych przy zachowaniu opisanych wyżej wyjątków.

Uwzględnienie różnicy remanentowej dopiero w rozliczeniu rocznym

Jeżeli zdecydowaliśmy, że remanent będzie uwzględniony dopiero w zeznaniu rocznym , to podobnie jak w przypadku rozliczenia zaliczki na podatek za grudzień , tak i w składce zdrowotnej, aktualizację obrotów dokonujemy przed wpisaniem stanów remanentów.

Różnice remanentowe

Kolumna Wzrost mag. nie może być wypełniona.

Dopiero po zaktualizowaniu zarówno Podatku jak i Dochodu do składki zdrowotnej , gdy pozycje przychodów i kosztów zostaną do tabeli pobrane, możemy uzupełnić pozycje Remanentu w Księgach:

Różnice remanentowe

Uwaga! Po jego uzupełnieniu nie wykonujemy już Aktualizacji Dochodu do składki zdrowotnej! Jeżeli po wpisaniu remanentu ponownie wykonaliśmy aktualizację, należy usunąć ręcznie kwotę w kolumnie Wzrost mag.

Przystępując do wyliczenia rocznego składki zdrowotnej przechodzimy na zakładkę Rozliczenie roczne, pobieramy najpierw dane o przychodach i kosztach za pomocą przycisku Pobierz z roku składkowego

Pobrane zostaną przychody i koszty bez uwzględnienia wzrostu magazynowego, odliczone składki społeczne oraz zapłacone danym w roku składkowym składki zdrowotne.

Zwracamy uwagę, iż w tabeli rocznego rozliczenia występuje m-c dochodu, bowiem do wyliczeń bierzemy dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami tych przychodów. Dochód ten pomniejszamy o kwotę opłaconych w tym roku składek społecznych, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Rokiem składkowym jest okres od 1 lutego dane roku do 31 stycznia roku następnego, ale podstawę stanowi dochód roku kalendarzowego. Dlatego też w M-c dochodu styczniu mamy wykazaną składkę zdrowotną z m-c składki Luty, w Lutym – z Marca itd.

A następnie Różnicę remanentową korzystając z przycisku: Pobierz różnicę z Księgi :

Dla celów obliczenia rocznej składki zdrowotnej wartość różnicy remontowej należy wyliczyć biorąc po uwagę remanent początkowy – na początek roku i ostatni przeprowadzony remanent końcowy, nawet jeżeli w ciągu roku stosowane były wyliczenia remanentu śródrocznego.

Różnice remanentowe

W tym przypadku wystąpi zbieżność w wyliczeniach zaliczki na podatek dochodowy i składki zdrowotnej (poza kwotą przychodów i kosztów), bowiem dochód roczny dla składki zdrowotnej uwzględniał będzie różnicę remanentową, a dochód do zaliczki za grudzień nie będzie jej uwzględniał.

Porównać będzie można dopiero z zeznaniem rocznym PIT-36 o ile oczywiście nie będziemy rozliczać innych przychodów łącznie z działalnością:

Różnice remanentowe

Autor: Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót