Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Amortyzacja degresywna

2021-05-24

Czym jest amortyzacja?

Amortyzacja to nic innego wyrażone w pieniądzu zużycie składników majątku. Polega więc na systematycznym uwzględnianiu w kosztach odpowiednio wyliczonej kwoty przez ustalony okres aż do całkowitego odliczenia jego wartości .

Odpisów amortyzacyjnych możemy dokonywać w jednym z następujących terminów:

 • w ratach co miesiąc
 • w ratach co kwartał
 • jednorazowo na koniec roku podatkowego.

Metody amortyzacji

Wyróżniamy 3 główne metody amortyzacji:

 • Metodę Liniową , którą z kolei możemy podzielić na :
  -Indywidualną
  -Przyspieszoną
 • Metodę degresywną
 • Metodę jednorazową

Metoda degresywna

Metoda ta zakłada, że środek trwały najbardziej zużywa się w początkowym okresie użytkowania, dlatego w pierwszym roku podatkowym podwyższeniu może ulec stawka amortyzacyjna przewidziana w wykazie stawek amortyzacyjnych maksymalnie do 2%. W następnych latach następuje obniżenie wartości początkowej środka trwałego o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, aż do roku podatkowego, w którym odpis amortyzacyjny liczony według metody degresywnej będzie niższy od odpisu amortyzacyjnego naliczonego na podstawie amortyzacji liniowej.

Jak określa ustawa metoda ta może mieć zastosowanie tylko do maszyn i urządzeń zaliczanych do grupy 3-6 i 8 KŚT, czyli do:

 • kotłów i maszyn energetycznych,
 • maszyn, aparatów i urządzeń ogólnego zastosowania,
 • maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych,
 • urządzeń technicznych,
 • narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, niesklasyfikowanych w innym miejscu.

oraz do środków transportu, ale z wyłączeniem samochodów osobowych.

Pamiętaj! W trakcie amortyzowania środka trwałego nie możesz zmienić metody degresywnej na inną- raz wybrana metoda obowiązuje do pełnego zamortyzowania danego składnika majątku. Nie można też zmieniać wysokości współczynnika, oczywiście do czasu aż dojdzie do sytuacji, gdy wartość raty wyliczonej metodą degresywną będzie mniejsza od tej ustalonej metodą liniową. Wówczas podatnik ma obowiązek przejścia na zasady amortyzacji liniowej.

Przykład

W dniu 12 grudnia 2019 r. został zakupiony środek trwały –aparat do retyfikacji powietrza o wartości początkowej wynoszącej 60 000 zł i od tego dnia został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Zgodnie z wykazem stawka amortyzacyjna wynosi więc 7 %.

Roczny odpis amortyzacyjny, do którego będziemy porównywać co roku wyliczony odpis amortyzacyjny wyniesie więc:
60 000 x 7 % = 4 200,00

Licząc raty amortyzacyjne w poszczególnych latach według metody degresywnej otrzymamy więc następujące wartości:

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.