Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Zmiany w przepisach w 2023 roku Powrót

2023-01-09

Rok 2022 już za nami, a był jednym z najcięższych, z jakimi w ostatnich czasach przyszło nam, jaki Państwu się zmierzyć. Ogrom zmian prawa podatkowego i częstotliwość ich wprowadzania, a także brak precyzyjnej informacji, to problemy z jakimi mieliśmy do czynienia niemalże do końca jego dni. Ale mamy to już za sobą i czas zacząć nowy 2023 rok, a wraz z nim kolejne, choć już mniej drastyczne zmiany w przepisach podatkowych. Nadal żyjemy jeszcze zmianami Polskiego Ładu, a przed nami już nowe wyzwania. Zanim jednak przejdziemy do omówienia nowości 2023 r. prześledźmy zmiany w programie, które co prawda dotyczyły roku ubiegłego, ale mają one swój wpływ także na nową wersje naszego programu.

Składka zdrowotna właściciela za styczeń 2023 roku na podstawie dochodu z grudnia 2022 roku

Ponieważ składkę za styczeń 2023 r. ustala się na podstawie dochodów grudnia 2022 samego jej naliczania dokonamy w programie do roku 2022, bowiem tu mamy wszystkie potrzebne dane do jej właściwego obliczenia:

Przy ustalaniu w 2022 r. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie powiększaliśmy dochodu o różnicę remanentową, gdy remanent końcowy jest wyższy od remanentu początkowego. Niestety, ten przepis przejściowy pozwał nie powiększać dochodu o różnicę remanentową ustalając podstawę wymiaru składki tylko za 2022 rok. Składka za styczeń liczona jest już w 2023 r. i przepis ten nie już obowiązuje. Różnicę tę uwzględnimy również w wyliczeniach rocznej składki, ale to dopiero w deklaracji ZUS za kwiecień. Dochody grudnia do ustalenia składki za styczeń pobiorą się nam po wykonaniu aktualizacji m-ca składki grudnia.

ZUS idzie na korzyść płatników składki zdrowotnej i obecnie (12.01.2023 r.) stoi na stanowisku, iż w odniesieniu do roku 2022 przedsiębiorca nie zwiększa dochodu dla celów składki zdrowotnej, jeżeli remanent końcowy będzie wyższy od remanentu początkowego. Jeszcze w przesłanych nam końcem grudnia 2022 r. wyjaśnieniach twierdził ten przepis przejściowy, pozwala nie powiększać dochodu o różnicę remanentową ustalając podstawę wymiaru składki tylko w roku 2022, tak jak mówi literalne brzmienie art. 36 Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Także zarówno w rozliczeniu składki za styczeń 2023 r., jak i rocznym dodatnia różnica nie będzie uwzględniana, do czego program SKP® będzie niezwłocznie dostosowany.

Gdy mamy już wyliczony dochód grudnia i samą składkę za styczeń przechodzimy do programu do roku 2023. Tam na miesiącu styczeń wybieramy przycisk „Właściciel – dochody do zdrowotnej”:

Otworzy się nam wówczas okno z rozliczeniem stycznia, inne niż do tej pory, bowiem będziemy tu tylko ściągać dane wyliczone w roku 2022, a gdy nie korzystaliśmy wtedy z naszego programu, dane o dochodzie do skł. zdrowotnej, podstawę skł. zdrowotnej i samą składkę uzupełniamy ręcznie. Jeżeli jednak prowadziliśmy to rozliczenie w ubiegłym roku na programie SKP®, wybierając przycisk Wybierz ścieżkę, wskazujemy ścieżkę do folderu, w którym prowadzimy księgowość naszej firmy (folder ten znajduje się w folderze Dane).

Zapisujemy ją, a następnie wybieramy przycisk Pobierz dane. Wówczas potrzebne kwoty zostaną pobrane z ubiegłorocznej wersji i będziemy mogli jak dotychczas wstawić je do Płac, by sporządzić za styczeń deklaracje RCA i/lub DRA poprzez Przesył do Płatnika/ePłatnika PUE.

W kolejnych miesiącach już wygląd okna będzie prawie taki sam jak poprzednio z pewną jednak modyfikacją. Mając na uwadze, iż poprzednie rozliczeni składki społecznej mogło być problematyczne w sytuacji, gdy nie starczało dochodu i trzeba było ręcznie obniżyć ją do wysokości dochodu o czym informował pojawiający się komunikat, wprowadziliśmy modyfikację tego rozliczenia, a mianowicie pojawiły się w tabeli rozliczeniowej zamiast jednej kolumny ze składką społeczną – trzy: Skł. społ. zapł. (zapłacona), Skł. społ. odl. (odliczona) i Skł. społ. nieodl. (nieodliczona). W sytuacji, gdy w danym miesiącu nie wystarcza dochodu, nieodliczona jej część trafia do „poczekalni” jaką jest kolumna Skł. społ. nieodl. Prześledźmy to na przykładzie:

W lutym dochód ze stycznia wyniósł 0 zł bowiem była strata (5 000 – 7 345 = -2 345). Składkę społeczną zapłaconą w styczniu za grudzień wpisujemy w kolumnę Skł. społ. zapl. , mamy stratę więc nie zostało nic odliczone w kolumnie Skł. społ. odl. program przyjął więc 0 zł, a cała składka trafiła do kolumny Skł. społ. nieodl. i czeka.

Za marzec mamy dochód, ale tylko w kwocie 655 zł (((5 000+9 000)-(7 345+6 000))-0), więc tylko 655 zł możemy odliczyć składki społecznej, a mamy do odliczenia 1 211,29 z lutego i z obecnego miesiąca 1 316,54, razem 2 527,83. Dochody starczy nam tylko na odliczenie 655 zł , a reszta 2 527,83-655 = 1 872,83, czeka na lepsze czasy i pojawienie się większego dochodu.

Natomiast licząc składkę za kwiecień – w marcu osiągnięty został dochód 4 000 zł (((5 000+9 000+13 000)-(7 345+6 000+9 000))-0-655), więc całość naszej kwoty z przechowalni 1 872,83 plus składkę z obecnego miesiąca 1 316,54 zł możemy odliczyć, łącznie 3 189,37 zł, nie mamy już więc nic do dalszego odliczenia:

Dodaliśmy również kolumnę Korekty doch. , gdzie wpisywać można wszelkie zmiany zmniejszające wartość podlegającą opodatkowaniu, np. w sytuacji, gdy osiągnęliśmy przychody z odpłatnego zbycia określonych składników majątku, np. środków trwałych, których to już nie powiększa się już o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r. Wartość zamortyzowanych odpisów możemy wprowadzić właśnie w tej kolumnie.

A co się zmieni u ryczałtowców?

Jeszcze nie wiadomo. Do ok. 15 stycznia będziemy musieli poczekać na ogłoszenie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (włącznie z wypłatami z zysku) w czwartym kwartale 2022 r. od którego zależy wysokość podstawy składki zdrowotnej osoby, która uzyskuje przychody z działalności gospodarczej opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. A więc czekamy…

Odliczanie składki zdrowotnej w 2023 roku

Same zasady odliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców opodatkowanych liniowym PIT, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie uległy zmianie, natomiast podwyższony został roczny limit odliczeń dla podatników liniowych i 2023 r. wynosi on 10 200 zł a nie jak w ubiegłym roku 8 700 zł. Program SKP® pilnuje nowej wartości limitu, zarówno w odliczeniu tej składki w zakładce Podatek jak i podczas księgowania jej w koszty:

Wyższe składki społeczne dla przedsiębiorców

W nowym roku składki do ZUS dla przedsiębiorców ulegną znacznemu podwyższeniu i wyniosą one 1 418, 48 zł miesięcznie plus składka zdrowotna wg wybranej formy opodatkowania. Wszystko za sprawą wzrostu pensji minimalnej i kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (o tym za chwilę). Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które opłacają składki od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, będą je naliczać w 2023 r. od podstawy 4161 zł.

Natomiast osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i korzystają z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od rozpoczęcia działalności, opłacają składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Dla nich wysokość podstawy wzrośnie dwa razy w tym roku i od stycznia do czerwca 2023 r. nie może być ona niższa niż 1 047 zł, natomiast od lipca do grudzień 2023 r. nie może być niższa niż 1 080 zł.

Wspomnieliśmy już o wzroście płacy minimalnej, to teraz zobaczmy jak zmieni się ta wielkość i inne parametry roku 2023 r.

Z nowymi wartościami mającymi wpływ na program można zapoznać się w punkcie: System > Parametry:

Jeżeli posiadamy już wersję do roku 2023 programu SKP®, zweryfikujmy, czy parametry te zostały zaktualizowane. W sytuacji, gdy wpisane tam wartości parametrów nie będą zgodne ze wskazanym rokiem księgowym, pojawi się przycisk Zaktualizuj parametry na rok 2023. Należy więc przeprowadzić ich aktualizację wybierając powyższy przycisk. Jeżeli ich aktualizacja przebiegnie poprawie, pojawi się komunikat na zielono „Parametry aktualne na rok 2023”.

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. ulegnie zmianie dwukrotnie

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. wyniesie więc :

 • od 1.01.2023 do 30.06.2023 r.: 3 490,00 zł
 • od 1.07.2023 do 31.12.2023 r.: 3 600,00 zł

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzeni wzrośnie tez stawka godzinowa w 2023 i będzie ona wynosiła:

 • od 1.01.2023 do 30.06.2023 r.: 22,80 zł
 • od 1.07.2023 do 31.12.2023 r.: 23,50 zł

Pamiętajmy, że minimalne wynagrodzenie wpływa nie tylko na wielkość samej wypłaty dla pracowników, ale także jak już wspominane zostało wyżej na składkę społeczną właściciela korzystającego z preferencyjnego ZUS, na minimalna miesięczna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego 2023, a także m.in. na odszkodowanie za naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu, na wynagrodzenie za przestój z przyczyn dotyczących pracodawcy a także na wielkość odszkodowania za stosowanie mobbingu wobec pracownika.

Jakie jeszcze parametry się zmienią?

Wymiar czasu pracy w 2023 roku

W 2023 r. pracownicy będą pracować o jeden dzień krócej niż w minionym 2022 r., bowiem przez 250 dni czyli 2000 godzin.

Współczynnik ekwiwalentu urlopowego na 2023 rok

Współczynnik ekwiwalentu urlopowego ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i w 2023 dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wyniesie on 20,83.

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2023

W 2023 roku limit 30-krotności wyniesie 208 050 zł (w 2022 wynosił on 177 660 zł).

Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2023 

W 2023 r. kwota miesięcznego limitu wysokości podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wyniesie 17 337,50 zł.

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

Licząc wynagrodzenia pracownikom oddelegowanym w 2023r. będziemy porównywać podstawę ich składki społecznej już nie do kwoty 5 922 zł, a do 6 935 zł, bowiem do tej wartości wraz z nowym rokiem wzrośnie kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Nowe stawki diet krajowych

Od 1 stycznia 2023r. zmienia się wielkość diety krajowej i wynosić ona będzie od teraz 45 zł (poprzednia zmiana od 28.07.2022 – 38 zł ). Wraz z nią zmienia się także:
– 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 9 zł (poprzednio 7,60 zł),
– ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – wyniesie 67,50 zł (poprzednio 57 zł).
– zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 900 zł (w 2022 – 760 zł).

Podwyżka kilometrówki

W 2023r. czeka nas również długo wyczekiwana zmiana stawki kilometrówki za jazdy lokalne. Od 17 stycznia 2023 zacznie obowiązywać opublikowane 2 stycznia 2023 r. w Dzienniku Ustaw rozporządzenie z 22 grudnia 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

I tak stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu wynosić będą:

1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł (dla porównania 14.11.2007 – 16.01.2023 – 0,5214zł),
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł (poprzednio 0,8358 zł),
2) dla motocykla – 0,69 zł (poprzednio 0,2302 zł) ,
3) dla motoroweru – 0,42 zł (poprzednio 0,1382 zł).

Zmiana ta zostanie wprowadzona do programu SKP® w następnej głównej wersji programu na rok 2023.

Omówiliśmy najważniejsze zmiany parametrów, teraz przyjrzyjmy się zmianom mającym wpływ na wyliczenie wynagrodzeń i wyliczeń podatków.

Nowa skala podatkowa i wyższa kwota wolna od podatku

W 2023 roku będzie obowiązywać skala podatkowa wprowadzona w trakcie 2022 roku. Stawka podatku w pierwszym progu podatkowym będzie wynosić wiec już od 1 stycznia 2023 r. 12% do kwoty 120 tys. zł i 32% od nadwyżki ponad 120 tys. zł. Kwota wolna od podatku będzie wynosić 30 tys. zł – tak jak w 2022 roku, tym samym kwota zmniejszająca podatek wynosić będzie 3 600. W przypadku pracowników miesięcznie jej odliczenie będzie więc wynosić 300 zł. Aby dokonać wyliczenia wynagrodzenia od m-ca stycznia wg nowych parametrów potrzebna jest najnowsza wersja programu SKP® w wersji 23.

I tu zatrzymajmy się na chwilę i przyjrzyjmy kwocie zmniejszającej podatek w 2023r. bowiem zaczną obowiązywać nowe zasady składania oświadczeń płatnikom podatku dochodowego i nowe zasady uwzględniania kwoty wolnej wynikające z tych oświadczeń.

Nowe składanie oświadczeń zasady i uwzględniania kwoty wolnej od podatku

Od 2023 roku podatnicy będą składali płatnikom wszystkie oświadczenia i wnioski na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika, np. w formie papierowej, elektronicznej.

Mogą to być takie oświadczenia i wnioski, jak:

1. Oświadczenie o stosowaniu /niestosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek;
2. Oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
3. Oświadczenie o stosowaniu ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów;
4. Wniosek o stosowanie /niestosowanie ulgi dla młodych;
5. Wniosek o stosowanie /niestosowanie kosztów uzyskania przychodów;
6. Wniosek o stosowanie wyższej stawki podatku;
7. Wniosek o niepobieranie zaliczek.

Oświadczenia i wnioski te podatnik złożyć korzystając ze wzoru PIT-2. Aby ułatwić przekazanie pracownikowi nam jako płatnikom takiego oświadczenia, w programie SKP® wprowadziliśmy możliwość wydruku oświadczenia PIT-2 wypełnionego częściowo o dane osobowe pracownika i nas jako płatnika, do którego adresowane jest to oświadczenie.

Wydruku tego dokonamy w module: Płace > Dane osobowe > Opcje > PIT2(9)

Na wydruku PIT-2 w cz. B obok nazwy naszej firmy pojawi się rodzaj umowy, na jaką jest zatrudniony dany pracownik w naszej firmie:

 

Dla typów UZ – pojawi się tu napis UMOWA ZLECENIA, dla typu UD – UMOWA O DZIEŁO, dla P lub puste – UMOWA O PRACĘ. A to dla tego, by nie było wątpliwości komu składany jest ten druk (zakładowi pracy czy zleceniodawcy), bowiem jeśli podatnik w tej samej firmie jest zatrudniony na podstawie różnych umów (np. umowy o pracę i umowy zlecenia) składa odrębny PIT2 dla potrzeb obliczania zaliczek przez zakład pracy oraz odrębny dla potrzeb obliczania zaliczek przez zleceniodawcę. Fiskus stoi bowiem na stanowisku, że są to odrębni płatnicy, bowiem każdy z nich ma inny sposób poboru i naliczania podatku.

Oświadczenia i wnioski mogą być składane w dowolnym momencie roku podatkowego, a płatnik uwzględni je najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał, ale w zależności od okoliczności i własnych możliwości może je także uwzględnić niezwłocznie po ich otrzymaniu. Pamiętajmy też, że będą one mieć wpływ na obliczenie zaliczki na podatek także w następnych lat podatkowych – podatnik nie będzie musiał składać ich co roku, no chyba, że je w międzyczasie wycofa .

Wprowadzono również regulację, że po zakończeniu umowy z pracownikiem, pracodawca nie powinien już uwzględniać wniosków i oświadczeń pracownika z wyjątkiem wniosków o:

 • obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku, tzw. ulgi dla młodych;
 • obliczanie zaliczek bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów (standardowych i podwyższonych);
 • rezygnację ze stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów.

Pracujemy obecnie nad tym, by wprowadzić automatyzację w tym zakresie i by wypłaty wprowadzone w następnym miesiącu po dacie zatrudnienia miały lub nie uwzględniane właściwe oświadczenia bez ingerencji użytkownika.

Ale wróćmy do owej kwoty zmniejszającej, bo tu nastąpiła największa zmiana. Pamiętajmy, że zaliczki na podatek dochodowy możemy pomniejszyć o kwotę stanowiąca nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, tylko jeżeli pracownik złoży nam oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia.

Nie więcej niż 1/12, bowiem od teraz to sam zatrudniony zadecyduje w jakiej wysokości chce by w danym zakładzie pracy pomniejszane były zaliczki. Takie oświadczenie może bowiem od teraz złożyć nawet trzem płatnikom, wskazując, że płatnik jest uprawniony do pomniejszania zaliczki:

 • o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku jednego płatnika – 300 zł
 • o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia dwóm płatnikom – 150 zł
 • o 1/36 zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia trzem płatnikom – 100 zł .

Otrzymane od pracownika oświadczenie zaznaczamy więc w programie SKP® w Danych Osobowych w zakładce Podatki i ZUS:

Wówczas wprowadzając wynagrodzenie i wstawiając w pole Ulga literę „u”, kwota zmniejszająca podatek zostanie już automatycznie uwzględniona w odpowiedniej wielkości w zależności od wskazanego w Danych osobowych oznaczenia:

Wniosek o niepobieranie zaliczek w roku podatkowym

W 2023 roku rozszerzano katalog rodzajów uzyskiwanych przychodów uprawniający do złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym. Taki wniosek będzie mógł złożyć podatnik uzyskujący przychody z umowy o pracę, umowy zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł. Otrzymanie takiego wniosku zaznaczamy w Danych osobowych i wskazujemy, od jakiego miesiąca ma być stosowany.

Do kwoty dochodów w wysokości 30 000 zł program przy takim oznaczeniu nie będzie naliczał zaliczki na podatek. System będzie pilnował tego limitu, ale jedynie dla danej osoby. Jak doprecyzowało Ministerstwo Finansów pod pojęciem dochodu należy rozumieć przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów, bez pomniejszania ich o składki społeczne.

W sytuacji, gdy podatnik złoży płatnikowi wniosek o niepobieranie zaliczek, a jego dochody – mimo wcześniejszych przewidywań – przekroczą u tego płatnika w roku podatkowym kwotę 30 000 zł, płatnik – od nadwyżki ponad kwotę 30 000 zł – program obliczy już zaliczkę. Należy jednak pamiętać , by od tego momentu nie stosować już pomniejszenia zaliczki o kwotę 300 zł.

Zobaczmy to na przykładzie:

Pracownik złoży wniosek o niepobieranie zaliczki, będzie on uwzględniany od m-ca lutego, w styczniu jego dochód wyniósł 8 481,06 zł (10250-1768,94) i był opodatkowany:

Wniosek o niepobieranie zaliczki stosuje się więc do pozostałych 21 518,94 zł, czyli uwzględnia się dochody uzyskane od początku roku, a nie wyłącznie dochody uzyskane od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

W lutym jego przychód to kolejne 10 000, więc nie zostanie naliczony podatek, bowiem nadal nie został limit dochodu przekroczony (10 250-1 768,94 + 10 000 – 1 725,80 = 16 755,26):

Natomiast w marcu pracownik uzyskał przychód 30 000 zł, co spasowało przekroczenie limitu dochodu o 11 577,86 (16 755,26+30 000-5 177,40 = 41 577,86). Taki dochód podlegać będzie już opodatkowaniu i po pomniejszeniu go o składki społeczne zostaje do opodatkowania 7 465 zł (11 577,86 – 4 113= 7 464,86):

Nie mamy już prawa zastosować kwoty zmniejszającej podatek, więc pole ulga pozostawiamy puste.

Oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów jako osoba samotnie wychowująca dziecko

W nowym wzorze PIT-2 rodzic samotnie wychowujący dziecko może wskazać, że jego przewidywane roczne dochody:

 • nie przekroczą kwoty 120 000 zł, a dziecko nie uzyskują żadnych dochodów, które łączy się z dochodami podatnika
 • przekroczą kwotę 120 000 zł, a dochody dziecka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają 120 000 zł.

Otrzymanie takiego oświadczenia zaznaczamy w Danych osobowych pracownika w zakładce 3.Podatki i ZUS, wskazując miesiąc od którego ma być ono stosowane.

Jeżeli zaznaczymy pierwszą opcję, że dochody nie przekroczą kwoty 120 000 zł, a dziecko nie uzyskują żadnych dochodów, które łączy się z dochodami podatnika – wówczas w programie SKP® zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego naliczane będą zawsze w wysokości 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu bez względu na wielkość osiągniętego dochodu. W tej sytuacji do standardowej ulgi zgodnej z oznaczeniem w Danych Osobowych dodatkowa dodawana jest druga ulga ale zawsze w kwocie 300 zł., nie jest już ona dzielona na części.

Natomiast w przypadku wyboru drugiej opcji, że dochody te przekroczą kwotę 120 000 zł, ale dochody dziecka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają 120 000 zł – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego liczone są w wysokości 12% dochodu uzyskanego w danym i pomniejszamy ją wyłącznie o kwotę odpowiednio 300 zł, 150 zł albo 100 zł w ramach ogólnej zasady dotyczącej korzystania przez podatnika z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku. Nie stosuje tu dodatkowego pomniejszenia w wysokości 300 zł.

Zaliczka na PIT bez kosztów

Od 1 stycznia 2023 r. pracownik może złożyć wniosek o pobór zaliczek bez stosowania nie tylko zwykłych miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, czyli tych w wysokości 250 zł, lecz o razu także tych podwyższonych w wysokości 300 zł .

Składki ZUS a koszty

Od 2023 r. zmieniły się reguły ujmowania w kosztach uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika, a także składek na: Fundusz Pracy (FP), Fundusz Solidarnościowy (FS) oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Od teraz składki te będą kosztem uzyskania przychodu w miesiącu, za który należne są wynagrodzenia, jeżeli zostaną one opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów (tj. ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1009; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2707). Gdy termin ten nie zostanie zachowany bez względu na powód tej sytuacji trzeba będzie skorygować dokonane odliczenia i zaksięgować je w miesiącu zapłaty. Dotychczas zasada ta dotyczyła tylko wynagrodzenia brutto.

Znowelizowany art. 22 ust. 6bb ustawy o PIT stosuje się do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. i do składek z tytułu należności, o których w mowa w tym przepisie, należnych od 1 stycznia 2023 r. Brak jest natomiast na tę chwilę przepisów lub interpretacji US co ze składkami na przełomie roku 2022/2023.

Jak uwzględnić tą zmianę w programie? Należy wejść w Wydruk > Lista Płac , tam na oknie wydruku wybrać przycisk Zmień metodę i wskazać w Stosuj metodę księgowania wypłat brutto i składek ZUS – memoriałowa:

Wówczas księgując Listę płac zarówno Brutto, jak i ZUS i FP i FGŚP będą pobierane z obecnego miesiąca, a nie z poprzedniego, jak to ma miejsce w kasowej metodzie:

Jeżeli natomiast uchybiliśmy terminowi i np. do 15 następnego miesiąca nie wpłaciliśmy do ZUS przedmiotowych składek, musimy skorygować dokonane odliczenie i zaksięgować je w dacie zapłaty.

Zmiany w najmie

Od 2023 r. rozliczenie przychodów z najmu prywatnego wyłącznie na ryczałcie. Tym samym nie będzie już możliwości odliczenia kosztów związanych z tym przychodem jak np. remontów.

Natomiast podatnicy, którzy wynajmują lokale mieszkalne w ramach działalności gospodarczej, od 2023 roku nie będą mogli natomiast amortyzować tych lokali i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych. Pozostaje im wyłącznie odliczenie kosztów bieżących utrzymania, czy wspomnianego wyżej remontu.

Zmiana terminów składania deklaracji PIT-28 i zapłaty podatku za grudzień 2022

Jak jesteśmy już przy ryczałcie, to nie sposób nie wspomnieć o zmianie terminu składnia rocznego zeznania przez ryczałtowców PIT-28 – będzie się je składać od teraz w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

W przypadku ryczałtu wydłużono też termin zapłaty zaliczki na podatek za grudzień 2022r. do końca lutego 2023r. Natomiast opodatkowani wg. skali podatkowej lub podatkiem liniowym będą go musieli uregulować od 20 stycznia 2023 r.

Modyfikacja ulgi na zabytki

Od 2023 roku została zlikwidowana możliwość skorzystania z ulgi na zabytki w przypadku nabycia nieruchomości – zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Ulga dotyczyć będzie nadal wydatków związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi, ale te będzie można odliczyć dopiero po zakończeniu tych prac, a nie w trakcie ich trwania (ponoszenia wydatków). Dodatkowo w ramach ulgi polegającej na odliczeniu wydatków na remont zabytku będą podlegać odliczeniu tylko te wydatki, które wchodzą w zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wydatki, które dotyczą prac wykraczających poza to pozwolenie, nie będą podlegały uldze.

Podwyższenie kwoty PIT przekazanej w zeznaniu rocznym na rzecz OPP

Począwszy od zeznań za 2022 r. organy podatkowe będą przekazywały na rzecz OPP na wniosek podatnika 1,5% podatku zadeklarowanego przez podatników PIT.

Automatyczny zapis do PPK w 2023

Zgodnie z ustawą o PPK pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy i dokonywania wpłat za osoby, które uprzednio rezygnowały z przystąpienia do programu, a następnie w wyznaczonym terminie nie ponowiły deklaracji o rezygnacji z uczestnictwa w PPK (obowiązek występuje co 4 lata, pierwszy raz w 1 kwietnia 2023 roku). Termin ponownego autozapisu jest taki sam dla wszystkich podmiotów zatrudniających, niezależnie od tego, kiedy miało u nich miejsce wdrożenie PPK!!!

Każdy pracownik między 18. a 55. rokiem życia musi zostać więc automatycznie zapisany przez swojego pracodawcę do PPK, chyba, że przed ustawowym terminem 1 kwietnia 2023 roku złoży u pracodawcy rezygnację z przystąpienia do programu. Ale uwaga deklaracja na wzorze z rozporządzenia musi być złożona od marca 2023 roku! Jeżeli pracownik złoży deklarację rezygnacji w styczniu 2023 będzie musiał złożyć nową deklaracje rezygnacji. Natomiast, jeżeli pracownik chciałby się zapisać do PPK, to nie musi czekać na kwiecień 2023 r. Może to zrobić w dowolnym momencie, składając odpowiednią deklaracje do pracodawcy.

Pracodawca w związku z tym automatycznym zapisem będzie więc musiał do końca lutego 2023 roku poinformować wszystkich, którzy zrezygnowali z PPK, że począwszy od 1 kwietnia ponownie staną się uczestnikami PPK. I jeżeli nie otrzyma od pracownika deklaracji rezygnacji będzie musiał rozpoczęć naliczanie wpłat do PPK począwszy od 1 kwietnia 2023 roku.

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

Przypominamy, iż od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Od 01.01.2023r. obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

A jakie przepisy nie weszły jeszcze w życie?

Na koniec kilka słów o zmianach, które miały wejść z początkiem 2023 a jednak ich termin obowiązywania został przesunięty:

 • elektroniczny przesył ksiąg do US – w przypadku podmiotów, które są obowiązane przesyłać ewidencję JPK_V7 obowiązek taki wejdzie w życie 31.12.2024r. , pozostałych obejmie on dopiero od 31.12.2025r.
 • e-faktury KSef – zgodnie z decyzją wykonawczą Rady Unii Europejskiej z 17 czerwca 2022 r., która upoważnia Polskę do wprowadzenia obowiązkowego fakturowania elektronicznego, e-faktury mogą być obowiązkowe od 2024 r., a nie jak pierwotnie zakładano od 01.01.2023 r.
 • zmniejszenie limitu płatności gotówkowych – obniżenie limitu płatności gotówkowych do wysokości 8 000 zł brutto w przypadku B2B i 20 000 zł dla B2C ma zacząć obowiązywać od 01.01.2024 r., a nie od stycznia tego roku jak zapowiadano.

Ciągle czekamy też na uchwalenie tak szumnie zapowiadanych zmian w Kodeksie pracy m.in. w zakresie uregulowania pracy zdalnej zasad kontroli trzeźwości, czy też wprowadzenie nowych urlopów wdrożonych unijną dyrektywą. Miejmy nadzieję, że wejdą one życie w pierwszej połowie tego roku. I tak: ma zostać wprowadzenia możliwości wykonywania pracy zdalnej okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Praca zdalna w tej formie znajdzie zastosowanie w okolicznościach incydentalnych, uzasadnionych wyłącznie potrzebą pracownika, np., w przypadku konieczność opieki nad potrzebującym doraźnego wsparcia członkiem rodziny. Według nowelizacji pracodawca, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży, chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Pracodawca będzie też zobowiązany do pokrycia kosztów pracy albo do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ustalonej pomiędzy stronami, co więcej nie będzie to stanowiło dla pracownika przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128).

Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników określi też przesłanki pozwalające pracodawcy skorzystać z możliwości przeprowadzenia kontroli trzeźwości: a mianowicie, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób, czy też ochrony mienia. Zasada ta będzie identyczna w przypadku badania zawartości w organizmach pracowników zarówno alkoholu, jak i środków działających podobnie jak alkohol (np. narkotyków, dopalaczy). Kontrola będzie musiała przebiegać zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym, a jeśli w zakładzie pracy nie ma obowiązku tworzenia żadnego z tych dokumentów – zgodnie z zasadami podanymi w obwieszczeniu.

Zmiany mają dotyczyć też nowych kategorii urlopów :

 • z powodu siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym przysługujący w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika, z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia;
 • 5 dni opieki na dziecko lub członka rodziny – urlop ma pozwolić na zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek/małżonka) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym wymagającej znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych. Ma on być bezpłatny, a dni wolne mają być wliczane się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Zmianie ma ulec też urlop rodzicielski, który wydłuży się z 32 do 41 tygodni po urodzeniu jednego dziecka. W czasie dodatkowego urlopu rodzicowi będzie przysługiwać wynagrodzenie, ale w 70 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia. Zgodnie z nowymi przepisami te 9 tygodni urlopu ma przysługiwać wyłącznie ojcu dziecka, nie będzie go można przenieść na matkę.

Program SKP® jest już dostosowany do zmian obowiązujących od stycznia 2023r. Rok 2022r. umocnił nas w przekonaniu, jak ważne jest by posiadany program był na bieżąco aktualizowany i stale dostosowywany do zmieniających się przepisów podatkowych. W zeszłym roku daliśmy radę, w tym roku również obiecujemy trzymać rękę na pulsie i szybko reagować na wszystkie zmiany w prawie, by zapewnić Państwu posiadającym Opiekę Serwisową na ten rok księgowy poczucie bezpieczeństwa w tym temacie.

Aby być stale na bieżąco ze wszystkimi zmianami przepisów, konieczne jest posiadanie aktywnego pakietu Opieki Serwisowej na rok 2023.

Zachęcamy też Państwa do lektury naszych publikacji na naszej stronie internetowej w naszym serwisie Akadamii SKP® i do uczestnictwa w organizowanych raz w miesiącu webinariach poruszających najbardziej aktualne w danym okresie tematy.

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów

Publikacja: 09.01.2023 r.
Ostatnia aktualizacja treści: 16.01.2023 r.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót