Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

ZUS RPA Powrót

2022-06-02

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb.

Od roku 2019 wprowadzony został nowy raport imienny – ZUS RPA. Jest to imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego i okresach pracy nauczycielskiej.

Jego zadaniem jest uzupełnienie danych przekazywanych dotychczas do ZUS w pozostałych raportach rozliczeniowych, tak aby umożliwić ZUS przyznanie świadczenia emerytalno-renotwego oraz obliczenie jego wysokości.

W raporcie wykazywane są różne dane w zależności od tego co wpisze się w składnikach wynagrodzenia lub Pracy nauczycielskiej:

  • kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu należnego za inny rok kalendarzowy, który stanowił podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych (kod składnika dowolny, daty, kwoty, E, rok wypełniony i inny od systemowego),
  • kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu kalendarzowym przysługującego za inny rok kalendarzowy, który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe (kod składnika dowolny, daty, kwoty, C, rok wypełniony i inny od systemowego),
  • kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (wynagrodzenia chorobowego), zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego lub świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania jednego z wymienionych świadczeń nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (kod składnika 60, daty, kwoty, rok niewypełniony lub taki sam jak systemowy),
  • kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (wynagrodzenia chorobowego), zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego lub świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania jednego z wymienionych świadczeń nie stanowił podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych i który przysługuje za inny rok kalendarzowy (kod składnika 60, daty, kwoty, rok wypełniony i inny od systemowego),
  • okres wykonywania pracy nauczycielskiej (dane podaje się w [Praca nauczycielska]).

Aby złożyć RPA pracownika należy wprowadzić pracownika, wyliczyć mu wynagrodzenie a następnie wydrukować i złożyć raport RPA.

Uwaga! Raport ten przekażemy tylko za te miesiące, w których wystąpi któryś z wymienionych wyżej składników wynagrodzenia lub wystąpi okres wykonywania pracy nauczycielskiej przez pracowników.

Wprowadzenie pracownika

Pracownika wprowadzamy w: Płace > Dane osobowe klikając przycisk w dolnym menu [Dodaj].

Uruchomi się okno do wpisania danych pracownika.

Po wpisaniu wszystkich informacji klikamy przycisk [OK].

Przechodzimy do kolejnej zakładki, czyli do Płace > Płace i ZUS, klikamy [Edytuj].

RPA cz. III B

W pozycji tej wykażemy kwotę przychodu wypłaconego w danym miesiącu należnego za inny rok kalendarzowy, który stanowił podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych.

Będzie to np. trzynasta pensja wypłacana za rok poprzedni, np. w styczniu 2021 r. wypłacamy premię roczną za rok 2020.

Wprowadzamy składnik wynagrodzenia. Dowolny kod wynagrodzenia, daty, kwota, podległości, przede wszystkim E oraz R – rok inny niż rok systemowy.

Taki składnik wynagrodzenia, przy którym oznaczono podległość E (Emerytalne i Rentowe) i wskazano odpowiedni Rok zostanie ujęty w raporcie RPA w cz. III B.

Uwaga! Wypłatę za grudzień dokonaną w styczniu również uwzględnisz w raporcie RPA w cz. III B !

W sytuacji gdy firma wypłaca wynagrodzenie dotyczące miesiąca XII ubiegłego roku w styczniu roku kolejnego, np. 10 stycznia 2021 r. wypłacane jest wynagrodzenie za grudzień 2020 r. (wynagrodzenie wg regulaminu płatne do 10 dnia następnego miesiąca), pracodawca sporządzając rozliczenie należnych składek za styczeń powinien przekazać za pracowników do ZUS razem z raportami ZUS RCA także imienne raporty miesięczne o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej ZUS RPA, w których powinien zostać wykazany przychód wypłacony w danym miesiącu, ale należny za inny rok kalendarzowy.

Wypłatę za grudzień wprowadzamy więc w Składnikach wynagrodzenia w miesiącu styczniu, dowolny kod wynagrodzenia, np. 11, daty, kwota wynagrodzenia, podległości, przede wszystkim E oraz R – rok inny niż rok systemowy, w tym wypadku 2020.

RPA cz. III C

Pozycja ta dotyczy kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu kalendarzowym przysługującego za inny rok kalendarzowy, który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Jak w poprzednim przykładzie, będzie to np. wypłata premii rocznych za rok ubiegły, od której naliczana będzie składka na ubezpieczenie wypadkowe.

Gdy w składniki wynagrodzenia wpiszemy dowolny kod wynagrodzenia, wprowadzimy daty, kwotę oraz podległość C (oraz upewnimy się, że pracownik ma zaznaczoną podległość W czyli ubezpieczenie wypadkowe w Danych osobowych) i rok jest różny od systemowego, to ujęte to będzie w części III C raportu RPA.

RPA cz. III D

Blok III.D w ZUS RPA dotyczy takich składników wynagrodzenia (np. dodatku stażowego, dodatku ratowniczego), które w czasie trwania niezdolności do pracy są pracownikowi wypłacane obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego. Składniki te wypłacone obok wymienionych świadczeń nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W związku z tym, że pracownik zachowuje prawo do tych składników w czasie pobierania ww. świadczeń wypłaconych za czas niezdolności do pracy – nie są one uwzględnianie przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Prawo do pobierania tych składników w czasie niezdolności do pracy wynika natomiast z postanowień układów zbiorowych pracy lub z przepisów o wynagrodzeniu stosowanych w danym zakładzie pracy.

W przypadku, gdy chcemy uzyskać wpis w części III D raportu RPA należy wpisać jako składnik wynagrodzenia kod 60, wprowadzić daty i kwotę oraz pozycję rok, której nie wypełniamy lub wskazujemy rok taki, jak systemowy.

Ukaże się wprowadzona kwota i rok w części III D.

RPA cz. III E

Wykażemy tu kwotę przychodu wypłaconego w danym miesiącu obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (wynagrodzenia chorobowego), zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego lub świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania jednego z wymienionych świadczeń nie stanowił podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych i który przysługuje za inny rok kalendarzowy. Będzie to np. dodatek stażowy, od którego nie została odprowadzona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a dotyczył on roku ubiegłego.

Gdy zaksięgujemy wynagrodzenie z kodem 60, podanymi datami, kwotą i rokiem innym niż systemowy, wtedy rok i kwota trafią do części III E.

RPA cz. III F

Aby uzyskać wpis w cz. III F raporty RPA wchodzimy w [Praca nauczycielska].

Określamy okres, w jakim pracownik był zatrudniony oraz wymiar zajęć.

Możemy wskazać 2 okresy.

Zatwierdzamy wprowadzone zmiany przyciskiem [OK].

Po przejściu do: Wydruk > RPA, gdzie zobaczymy okres i wymiar zajęć wprowadzony w cz. III F.

 

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót