Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Różnice kursowe Powrót

2018-10-31

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb (wybierając odpowiedni typ VAT czy Konto).

Coraz częściej przedsiębiorcy w swojej działalności spotykają się z rozliczeniami w walutach obcych.

Księgowość należy prowadzić w walucie PLN. Transakcje w walutach obcych często więc powodują powstanie różnic kursowych, które mogą zwiększać wartość przychodów lub kosztów. Różnice te pojawiają się, gdy dzień otrzymania zapłaty różni się od dnia wystawienia faktury i tym samym do przeliczeń zostają przyjęte odmienne kursy walut.

Na dzień dzisiejszy obowiązujące przepisy zmuszają nas do przyjmowania różnych kursów walut przy podatku vat (po dacie wystawienia lub otrzymania) a innych przy podatku dochodowym oraz przy wprowadzaniu dokumentów do Księgi Przychodów i Rozchodów (po dacie zapłaty). Należy pamiętać aby księgować po kursie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie dokumentu lub jego zapłatę.

Poniżej przedstawimy sposób księgowania transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz nabycia.

Różnice kursowe przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

Przykładem niech będzie zakup urządzenia masującego w Niemczech w dniu 10.10.2019 r. w kwocie 100 euro i terminem płatności 14 dni.

Księgując taki zakup jesteśmy zmuszeni do trzech zapisów: wystawienia faktury wewnętrznej, zaksięgowania tej faktury, które związane są z podatkiem VAT oraz zaksięgowania związanego z podatkiem dochodowym.

Te księgowania wykonujemy z różnym kursem waluty.

1) Wystawiamy fakturę wewnętrzną w złotówkach.

Wystawiamy ją jak w poradzie „Nabycie WNT”.

Jest ona przeznaczona głównie do naliczenia VAT i ujęcia w części deklarcyjnej pliku JPK na 1 stronie, więc do wystawienia jej stosujemy kurs przeznaczony dla podatku VAT czyli z daty wystawienia.

Na fakturze ujmujemy:

 • datę wystawienia 15.01,
 • datę zapłaty 29.01,
 • kwotę 100 euro po kursie z dnia 14.01 (jako dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia).

Fakturę księgujemy na konto WNT.

2) Automatycznie po wydrukowaniu faktury wewnętrznej pojawia się okno do księgowania kosztów VAT.

W oknie księgowania kosztów VAT, które otwiera się po wydrukowaniu faktury wewnętrznej używamy tych samych wartości, nie wpisujemy jednak tego do księgi – nie podajemy dnia wpisu do księgi, czyli wstawiamy zero w pole dzień wpisu do księgi.

Pojawia się informacja, że nie podano dnia wpisu do księgi. Akceptujemy przyciskiem [Zapisz jak jest].

3) Wprowadzamy zakup do Księgi i księgujemy do podatku dochodowego.

Dokument, który ma być ujęty w Księdze wpisujemy osobno w punkcie Księgowanie, w polu typ VAT określamy go „bez powiązań z VAT” (księgujemy wg kursu dotyczącego podatku dochodowego a tym samym z dnia zapłaty).

W księgowaniu ujmujemy:

 • datę wystawienia 15.01,
 • datę zapłaty 29.01,
 • kwotę 100 euro po kursie z dnia 28.01 (jako dnia roboczego poprzedzającego datę zapłaty)

Fakturę księgujemy na konto konto kosztowe np 134 pozostałe wydatki.

4) Księgujemy różnice kursowe

Czasami możemy być też jeszcze zmuszeni do wystawienia dokumentu wewnętrznego w celu zaksięgowania ewentualnych różnic kursowych (dodatnich lub ujemnych) do księgi przychodów i rozchodów.

Dodatnie różnice kursowe będą gdy wartość faktury z daty wystawienia będzie większa niż wynikająca z daty zapłaty. Należy je wykazać jako pozostały przychód w kolumnie 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Ujemne różnice kursowe dotyczyć będą sytuacji odwrotnej – gdy wartość faktury z daty wystawienia będzie niższa niż z daty zapłaty. Należy zaliczyć je w kosztach uzyskania przychodów i zaksięgować do KPiR w kolumnie 13 jako pozostałe wydatki.

Aby zaksięgować różnice kursowe wchodzimy zatem do zakładki: Biuro > Nowy, Dowody i wystawiamy dowód księgowy.

W kwocie wpisujemy różnicę miedzy kwotą netto w euro z dnia wystawienia faktury a z dnia zapłaty za fakturę.

Następnie wybieramy z dolnego paska [Księguj] i księgujemy na konto 134 – pozostałe wydatki.

Różnice kursowe przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

W przypadku faktur walutowych wystawianych w walucie z programu jesteśmy zmuszeni do 2 zapisów.

I tak dla przykładu przy sprzedaży lampy ogrodowej w dniu 14.05 w cenie 10 euro postępujemy według schematu.

1) Wystawiamy fakturę w walucie na sprzedaż lampy.

Wystawiamy ją jak w poradzie „Dostawa WDT”.

Do wystawienia takiej faktury stosujemy kurs przeznaczony dla podatku VAT czyli z daty wystawienia.

Nie wpisujemy do Księgi (przy księgowaniu podajemy dzień wpisu 0 lub wybieramy Konto „bez powiązań z Księgą”).

Przy wystawieniu faktury wprowadzamy:

 • datę wystawienia 14.05,
 • datę zapłaty 28.04,
 • kwotę 10 euro po kursie z dnia 13.05 (jako dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia)

2) W punkcie Księgowanie wprowadzamy sprzedaż i księgujemy podatek VAT.

Dokument przeznaczony do księgi wpisujemy osobno w punkcie księgowanie (z kursem podatku dochodowego).

Przy księgowaniu tego dokumentu wprowadzamy:

 • datę wystawienia 14.05,
 • datę zapłaty 28.05,
 • kwotę 10 euro po kursie z dnia 13.05 (jako dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia)
 • dzień wpisu do księgi 0

Księgujemy go również na konto WD – wspólnotowa dostawa towarów.

3) Księgujemy do podatku dochodowego

Dla celów podatku dochodowego księgujemy dokument ponownie w punkcie księgowanie – wskazując Typ VAT- jako bez powiązań z ewidencją VAT

4) Księgujemy różnice kursowe

Czasami możemy być też jeszcze zmuszeni do wystawienia dokumentu wewnętrznego w celu zaksięgowania ewentualnych różnic kursowych (dodatnich lub ujemnych) do księgi przychodów i rozchodów.

W przypadku dokumentów sprzedażowych mogą wystąpić różnice kursowe.

Z dodatnimi różnicami kursowymi będziemy mieć do czynienia, gdy wartość wynikająca z faktury (po kursie z przedednia daty wstawienia) będzie niższa niż kwota zapłaty (przeliczona po kursie ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę zapłaty). Wykażemy je jako pozostały przychód w kolumnie 8 podatkowej Księgi przychodów i rozchodów.

Różnice ujemne dotyczą natomiast odwrotnej sytuacji, czyli gdy wartość z faktury jest wyższa niż zapłaty po przeliczeniu według kursów wyżej opisanych. Zaliczymy je w kosztach uzyskania przychodów i zaksięgujemy do KPiR do 13 kolumny jako pozostałe wydatki.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót