Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie w 2024 roku Powrót

2024-07-03

Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wskazują, że aż około 3,6 mln osób w Polsce otrzymuje minimalne wynagrodzenie. W 2024 r. najniższa pensja wzrasta dwukrotnie: od 1 stycznia do 4242 zł, a od 1 lipca do 4300 zł. Zmiany te mają również wpływ na wysokość najniższej stawki godzinowej. Od 1 stycznia 2024 r. wynosiła ona 27,70 zł, a od 1 lipca wzrasta do 28,10 zł. Minimalna stawka godzinowa jest istotnym elementem polityki społecznej, mającym na celu ochronę zatrudnionych przed wyzyskiem i zapewnienie im podstawowych warunków wynagrodzenia za pracę.

Minimalna stawka godzinowa - czym jest?

Minimalna stawka godzinowa to najniższa kwota, jaką można otrzymać za każdą godzinę wykonanej pracy lub świadczonej usługi. Ma ona na celu zapewnienie, że wynagrodzenie za godzinę pracy nie będzie niższe od ustalonej wartości obowiązującej w danym roku.

Strony umowy powinny określić liczbę godzin potrzebnych do wykonania zlecenia lub usługi. Jeśli umowa nie zawiera takich ustaleń, zleceniobiorca lub świadczący usługi będzie zobowiązany do udokumentowania liczby godzin pracy w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.

Istnieją trzy ważne zasady dotyczące minimalnej stawki godzinowej:

  • Wynagrodzenie musi być wypłacane w formie pieniężnej i w regularnych odstępach czasu, co najmniej raz w miesiącu, jeśli umowa trwa dłużej niż miesiąc.
  • Nie można zrzec się prawa do tego wynagrodzenia, ani przekazać go innej osobie.
  • Wynagrodzenie jest chronione przed egzekucją.

Ważne!

W umowie zlecenie wynagrodzenie może być ustalone na różne sposoby, na przykład jako miesięczna stawka. Jednakże niezależnie od tego, jak jest określone, ważne jest, aby wypłacone wynagrodzenie za przepracowane godziny nie było niższe niż minimalna stawka godzinowa obowiązująca w danym roku.

Kogo dotyczy minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie dotyczy dwóch grup.

  • Pierwsza grupa obejmuje osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy zlecenie, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
  • Druga grupa to osoby fizyczne zatrudnione na umowie zlecenie, prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub w kraju spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem że nie zatrudniają pracowników ani nie zawierają umów ze zleceniobiorcami.

A jakie umowy są zwolnione z minimalnej stawki?

Minimalna stawka godzinowa nie dotyczy kilku typów umów. Przede wszystkim, wyłączone są umowy zlecenia o charakterze prywatnym, zawarte między osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Przepisy nie mają również zastosowania do umów, w których zleceniobiorca samodzielnie decyduje o miejscu wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi, a wynagrodzenie jest ustalane prowizyjnie, czyli zależne wyłącznie od rezultatów wykonania zlecenia lub usługi.

Ponadto, nowelizacja nie obejmuje umów agencyjnych oraz umów o dzieło.

Umowa zawarta ustnie a minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie również do umów zawartych ustnie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nawet w przypadku umów ustnych zleceniodawca musi przed rozpoczęciem realizacji zlecenia lub świadczenia usług potwierdzić zleceniobiorcy ustalenia dotyczące wynagrodzenia za godzinę pracy.

Wzrost stawki godzinowej na przestrzeni lat

Od 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa na umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług, która jest regularnie waloryzowana. Przyjrzyjmy się jak wyglądał jej wzrost od tego momentu:

Minimalna stawka godzinowa na umowę zlecenie 2017-2024

Wysokość minimalnego wynagrodzenia, a minimalna stawka godzinowa w 2024 roku

Jeśli pracownik zatrudniony na pełen etat nie osiągnie minimalnego wynagrodzenia ze względu na liczbę przepracowanych godzin, pracodawca jest zobowiązany do dopłaty do poziomu minimalnej płacy.

Ważne!

W 2024 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł brutto, które wzrasta do 4300 zł brutto począwszy od 1 lipca. Dopłata jest obliczana dla każdej przepracowanej godziny, jako różnica między obowiązującą stawką godzinową a stawką, która wynika z podziału minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy.

Minimalna stawka godzinowa w 2025 roku

Co roku Rada Ministrów przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej na następny rok do 15 czerwca.

W 2025 roku minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 30,20 zł. Wzrost stawki o 2,10 zł w stosunku do obowiązującej od lipca 2024 roku (28,10 zł) oznacza podwyżkę o 7 procent.

Podniesienie stawki godzinowej wiąże się również z konsekwencjami dla przedsiębiorców, zwiększając ich koszty zatrudnienia. Wraz z wzrostem minimalnej pensji za pracę, podwyższone zostaną także składki preferencyjne do ZUS dla przedsiębiorców korzystających z tej formy opodatkowania.

Podkreślono, że decyzja o wzroście minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku wynika z analizy sytuacji gospodarczej oraz inflacji, przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia godziwych warunków pracy dla wszystkich zatrudnionych.

Podsumowanie

Wzrost minimalnej stawki godzinowej na umowy zlecenie w Polsce jest istotnym krokiem w kierunku zapewnienia uczciwych warunków pracy dla wszystkich pracowników. Pomimo potencjalnych wyzwań dla przedsiębiorców, takie inicjatywy są niezbędne do zapewnienia godziwego wynagrodzenia za godzinę pracy i wzmacniania stabilności na rynku pracy.

Warto również zaznaczyć, że zleceniodawcy, którzy nie będą przestrzegać minimalnej stawki godzinowej, podlegają karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł. Tego rodzaju sankcje mają na celu dodatkowe zabezpieczenie praw pracowników i promowanie uczciwych praktyk zatrudnienia.

Autor:
Agnieszka Fida
Specjalista ds. księgowości
Publikacja: 03.07.2024 r.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót