Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Staż pracy Powrót

2018-10-31

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb.

Nowy pracownik

Zatrudniając nowego pracownika wprowadzamy go do programu i zakładamy mu kartotekę w Płace > Dane osobowe.

Podajemy jego dane identyfikacyjne, ewidencyjne, adres, czy dane kontaktowe.

Istotne jest, aby wpisać numer identyfikacyjny pracownika – NIP lub Pesel, gdyż po nim program rozpoznaje zatrudnione osoby i generuje wszystkie deklaracje (np. PIT-11 czy PIT-4R).

 

Dodając nowego pracownika do programu niezwykle istotnym punktem jest część „Zatrudnienie”.

Określa się tam szczegóły dotyczące zatrudnienia, niezbędne do określenia stażu pracy, a tym samym stażu zatrudnienia i stażu urlopowego.

Staż pracy, czyli okres zatrudnienia w danej firmie jest niezwykle istotny z uwagi na np. długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, wysokość odprawy w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracownika (w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia powyżej 20 osób).

Zatrudnienie

Na samym początku należy określić „wymiar czasu pracy„. Standardowo podaje się 1/1, czyli cały etat. Można wpisywać 1/2 etatu czy 7/8 etatu w zależności od umowy.

Następnie w „zatrudnienie” wprowadza się datę, w której pracownik został zatrudniony i która wynika z umowy o pracę. Od tego dnia liczony jest staż zatrudnienia i staż urlopowy.

Kolejne pole „wykształcenie„, służy także nie tylko celom ewidencyjnym działu kadr, ale wykorzystywane jest również przy wyliczaniu stażu pracy pracownika.

Aby prawidłowo wyliczyć staż pracy należy następnie wejść w [Staż pracy].

Staż zatrudnienia

Staż zatrudnienia określa, jak długo pracownik jest zatrudniony.

Do tego okresu wlicza się czas zatrudnienia w obecnej firmie oraz u poprzednich pracodawców.

Staż pracy u innych pracodawców należy obliczyć samodzielnie z dostarczonych przez pracownika zaświadczeń dotyczących poprzedniego zatrudnienia i wpisać łączne okresy wszystkich zatrudnień pomniejszony o wyłączone okresy.

Uwzględnia się tu także okresy zatrudnienia zaliczane do stażu pracy na mocy przepisów szczególnych.

W polu Staż pracy u innych pracodawców należy wprowadzić okres zatrudnienia w latach, miesiącach i dniach.

Staż pracy obecnego zatrudnienia w firmie jest przez program wyliczony automatycznie na podstawie określonej w zakładce Dane Osobowe – dacie zatrudnienia liczony do daty obecnej (systemowej) lub daty zwolnienia, gdy zostanie ona określona.

Podawany jest w latach, miesiącach i dniach.

Staż urlopowy

Staż urlopowy wpływa na wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego.

Składa się on ze stażu pracy u innych pracodawców. Jest to ten sam okres, co w stażu zatrudnienia. Można więc albo wpisać go ręcznie, albo skorzystać z przycisku [Pobierz].

 

Staż z wykształcenia wyliczany jest automatycznie na podstawie wskazanego w Danych osobowych wykształcenia i zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, program doliczy odpowiednio:
3 lata – przy wykształceniu zawodowym,
5 lat – przy średnim technicznym (zawodowym),
6 lat – gdy pracownik posiada ukończoną policealną szkołę,
8 lat – przy zakończonej edukacji szkołą wyższą.

Od wykształcenia także zależy staż urlopowy, czyli wymiar urlopu wypoczynkowego:
20 dni urlopu – gdy pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat,
26 dni wolnego – dla stażu dłuższego niż 10 letni.

W wyłączeniach ze stażu w obecnej firmie należy wpisać sumę wszystkich okresów nie zaliczanych do stażu pracy, pokrywających się z okresami zatrudnienia w obecnej firmie.

Pamiętać należy, że do stażu pracy nie zalicza się zatrudnienia na umowę zlecenia, o dzieło, a także okresów prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak również, jeżeli w danym okresie zatrudnienia pracownik był zatrudniony na podstawie więcej niż jednego stosunku pracy – do stażu pracy wlicza się wyłącznie jeden z tych okresów. Wyłączeniu podlegają również okresy nauki, gdy pokrywają się z okresem zatrudnienia, jak i urlopu bezpłatnego. W zależności która opcja jest dla pracownika najbardziej korzystna i taką musimy zastosować. Należy więc zliczyć te okresy, które dotyczą zatrudnienia w naszej firmie w rozbiciu na lata, miesiące i dni i wprowadzić w pole: “Wyłączenia ze stażu w obecnej firmie”.

 

Wyliczenia stażu pracy

Z uwagi na to, iż Kodeks Pracy nie precyzuje dokładnej metodologii wyliczania stażu zatrudnienia, stosowane są w programie różne metody liczenia w zależności od tego, czy użytkownik wpisze staż zatrudnienia u innego pracodawcy, czy też nie.

Staż pracy w obecnej firmie ustalony jest przy uwzględnieniu potocznego sposobu liczenia terminów. Jeżeli pracownik rozpoczął pracę 1 stycznia, okres jednego miesiąca zatrudnienia upływa 31 stycznia, dwóch miesięcy 28 lub 29 lutego i tak dalej. Natomiast w przypadku obliczania stażu pracy dla dwóch okresów pracy (zatrudnienie w innej firmie i obecnej), stosowana jest zasada wynikająca z kodeksu cywilnego, zgodnie z którą, jeżeli termin oznaczony jest w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni 30, a rok to 12 m-cy (365 dni).

Nagrody jubileuszowe

Obecne i poprzednie zatrudnienie, ale już bez doliczeń okresów przysługujących pracownikowi z tytułu posiadanego wykształcenia, wpływa na prawo do uzyskania nagród jubileuszowych, ich wysokości, o ile takowe są wypłacane firmie.

A okres obecnego zatrudnienia w naszej firmie decydować będzie o prawie do odpowiedniej wielkości ilości dni wypowiedzenia w przypadku umowy na czas nieokreślony i wynosi odpowiednio:

• 2 tygodnie przy przepracowaniu okresu krótszego niż 6 miesięcy,
• 1 miesiąc przy przepracowaniu okresu co najmniej 6 miesięcy,
• 3 miesiące przy przepracowaniu co najmniej 3 lat.

Jak i wielkości przysługującej pracownikom odprawy na mocy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Wysokość odprawy pieniężnej wynosi więc:

• jednomiesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
• dwumiesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
• trzymiesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót