Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Samochód firmowy (ewidencja cele służbowe) Powrót

2019-01-18

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb.

Firmowe samochody osobowe wykorzystywane w działalności gospodarczej można użytkować:

  • na cele mieszane (służbowe i prywatne)
  • lub wyłącznie cele służbowe.

W zależności od sposobu użytkowania różnie odliczamy VAT od zakupu, wydatków na serwis, części, myjnie, paliwo a także inaczej rozliczamy podatek dochodowy.

W rozliczeniu podatku VAT samochodów użytkowanych wyłącznie w celach służbowych możemy odliczyć 100% VAT (samochód będzie służyć tylko i wyłącznie działalności gospodarczej). I tym przypadkiem zajmiemy się w poniższym przykładzie.

Aby samochód osobowy użytkowany wyłącznie na cele służbowe mógł być według tych zasad rozliczany niezbędne jest zgłoszenie go i prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Ewidencja taka prowadzona jest od dnia rozpoczęcia wykorzystywania samochodu w działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. Potwierdza ona, że samochód nie był wykorzystywane na żadne inne cele, poza służbowymi.

Dzięki temu udowodni się, że pojazd nie był wykorzystywany do celów innych niż firmowe. Dodatkowo musi mieć odpowiednie cechy konstrukcyjne, potwierdzone badaniami przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów.

Gdy spełnione będą wszystkie wymogi można odliczyć 100% VAT od zakupów eksploatacyjnych z tymi samochodami związanych.

Wprowadzenie pojazdu

Aby móc prowadzić ewidencję przejazdów w programie należy w pierwszej kolejności wprowadzić do programu pojazd.
Pojazdy wykorzystywane wyłącznie na cele służbowe wprowadzamy i rozliczamy w: Kartoteki > Przejazdy > Ewidencja do celów VAT.

Samochody wykorzystywane tylko na cele służbowe wprowadzamy w punkcie: Opcje > Pojazdy:

Ukazuje się wtedy okno „Pojazdy”. Tam poprzez przycisk [Dodaj] wprowadzamy pojazd. Wprowadzamy typ, nazwę, numer rejestracyjny, stawkę i pojemność silnika danego pojazdu.

Typ może określać nam przeznaczenie auto (P – prywatny, F – firmowy). W nazwie wpisujemy albo markę, model auta albo dowolną nazwę identyfikującą auto.

Aby był on traktowany, w Ewidencji do celów VAT, jako pojazd wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych należy zaznaczyć: „Pojazd – wyłącznie do celów służbowych” i wprowadzić niezbędne do ewidencji dane.

Niezbędne jest wprowadzenie:
– marki,
– modelu,
– roku produkcji
– daty nabycia pojazdu,
– daty pierwszego wydatku,
– daty zmiany wykorzystywania.

Nie wprowadza się daty zmiany wykorzystania dopóki samochód ma być wykorzystywany wyłącznie na cele służbowe.

Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem [OK].
Następnie nie wychodząc z okna Pojazdów, stojąc kursorem na wprowadzonym pojeździe, w punkcie Opcje wybieramy: „Stany licznika„.

Po wybraniu opcji „Stany licznika” ukazuje się okno „Stan licznika„.

Należy wpisać początkowy stan licznika na dzień zaprowadzenia ewidencji oraz wskazać datę rozpoczęcia jej prowadzenia:

Po wybraniu [OK] na oknie „Stan licznika” a następnie [Zamknij] na oknie „Pojazdy” pojazd zostanie dopisany.
Wprowadzony pojazd należy zgłosić za pomocą formularza VAT-26.

Informacja VAT-26

Aby można było odliczać VAT od zakupów eksploatacyjnych w 100%, należy dany pojazd zgłosić do US oraz prowadzić ewidencję jego przebiegu.

Zgłoszenia tego dokonuje się to za pomocą formularza VAT-26 dostępnego w Pojazdy > Opcje > VAT-26.

Formularz ten muszą składać podatnicy podatku od towarów i usług wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których zobowiązani są prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Informacja VAT-26 powinna być złożona w ciągu 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdami samochodowymi.

Po wprowadzeniu pojazdu, wprowadzeniu jego stanu początkowego i daty rozpoczęcia prowadzenia ewidencji formularz VAT-26 będzie tworzony automatycznie i możliwe będzie jego wydrukowanie lub wysłanie e-deklaracji.

Wyboru pojazdów, jakie mają się znaleźć na zgłoszeniu dokonujemy klikając przycisk [Aktualizacja], po jej wykonaniu zostaną automatycznie umieszczone tam dane, które zostały określone w momencie wpisywania pojazdu do programu:

Aby formularz wydrukować wystarczy wejść w [Wydruk] i wydrukować go na gotowym formularzu lub czystej kartce.

W przypadku chęci wysłania go za pomocą e-deklaracji należy wejść w: Opcje > E-deklaracje i wysłać informację elektronicznie.

Zwracamy uwagę, że dowodem na poprawnie wysłaną i odebraną przez urząd e-deklarację jest otrzymanie UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru wraz z numerem referencyjnym.

Przed wysyłką informacji VAT-26 można ją sprawdzić za pomocą funkcji „Sprawdź deklarację” dostępnej w: Pojazdy > Opcje.
Po poprawnie wprowadzonym i zgłoszonym pojeździe można zacząć prowadzić jego ewidencję przejazdów.

Ewidencja przejazdów

Aby wprowadzić pierwszy przejazd należy wcisnąć przycisk [Dodaj], który znajduje się na dole okna.

Po kliknięciu na ten przycisk wybieramy wpisany wcześniej pojazd, określamy datę przejazdu, jego cel, trasę oraz dystans:

Wskazujemy także osobę kierującą pojazdem. Można wybrać taką osobę ze słownika rozwijając listę osób przyciskiem strzałki z prawej strony okna:

lub dopisać ją korzystając z przycisku „+”:

W przypadku, gdy chcemy edytować dane osób kierujących pojazdem należy wejść w: System > Słowniki i znaleźć słownik „Osoby kierujące pojazdem„.

Wpisany cel przejazdu można dopisać do Słownika, albo sam cel wybierając [Dopisz], albo wraz ze wpisaną trasą wybierając [Dopisz z trasą].

Jeżeli wybrany zostanie przycisk [Dodaj], wówczas w kolejnym kroku można jeszcze zapisać zmiany w Słowniku: „Tras przejazdu”.

Wybierając [Tak], wpisana trasa zostanie zapisana w programie.

Na ekranie głównym pojawi się wpis zawierający wszystkie wprowadzone informacje.

Na koniec każdego miesiąca należy wpisać stan końcowy licznika, który będzie ujęty w ewidencji przebiegu pojazdu (Opcje > Pojazdy > Opcje > Stan licznika):

Wydruk ewidencji przejazdów

Dopełnieniem prowadzenia ewidencji jest jej co miesięczny wydruk. Aby sporządzić wydruk miesięczny ewidencji przejazdów, należy najpierw założyć filtr na konkretny miesiąc, jak i pojazd:

Po wciśnięciu [OK] , pojawi się lista przejazdów spełniające warunki założonego filtra.
Sporządzając wydruk można opatrzyć go własnym komentarzem, dodać datę wydruku.

W przypadku pierwszego miesiąca stosowania ewidencji, gdy będzie wprowadzona data rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, data ta wraz ze stanem początkowym licznika drukować się będzie nad specyfikacją przejazdów:

Na wydruku przy każdym wpisie pojawi się miejsce na podpis kierującego pojazdem, jak i poświadczenie autentyczności wpisu przez Podatnika. Pojawi się również początkowy oraz końcowy stan licznika.

W kolejnych miesiącach należy wpisywać stany końcowe dla poszczególnych miesięcy w: Opcje > Pojazdy > Opcje > Stany licznika. Przy wydruku ewidencji będzie ukazywał się stan końcowy dla danego miesiąca.

Jeżeli pojazd przestanie być używany wyłącznie do celów służbowych, należy w punkcie: Opcje > Pojazdy > Opcje > Stan licznika – wpisać końcowy stan licznika danego miesiąca oraz określić datę zakończenia prowadzenia ewidencji przejazdów na cele służbowe dla danego pojazdu:

Po wprowadzeniu daty zakończenia prowadzenia ewidencji w stanach licznika na wydruku data ta zostanie umieszczona pod ewidencją przejazdów:

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót