Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Nowy plik JPK_V7M/7K obowiązujący od 1 października 2020 (część 3) Powrót

2020-11-17

Nowy plik JPK_V wzbudza wiele wątpliwości nie tylko przedsiębiorców, ale i księgowych. Z poprzednich dwóch artykułów wiemy już:

 • Część 1: Jakie nowe elementy należy wykazywać w pliku JPK_V7 i co one oznaczają – Zobacz artykuł >
 • Cześć 2: Jak utworzyć i wysłać plik JPK_V7 – Zobacz artykuł >

Uwaga: poniższy artykuł został zaktualizowany 17.12.2020 r.

Niemniej jednak nadal pojawia się wiele wątpliwość, jak ująć niektóre transakcje. Dlatego też w tym artykule przeanalizujemy te najbardziej problematyczne. Pokażemy również, jak prawidłowo je wprowadzić do programu, aby zostały one odpowiednio wykazane w pliku JPK_V7(K).

Zacznijmy od faktur do paragonów:

Faktury do paragonów

W stanie prawnym do 30 września 2020 r. faktury do paragonów rozpatrywaliśmy w dwóch wariantach, w zależności komu były one wystawione, a mianowicie:

 • faktury wystawiane dla osób prywatnych, których na wykazywaliśmy w ewidencji VAT, a tym samym nie było ich też w plikach JPK_VAT
 • faktury wystawiane innym podmiotom, które uwzględnialiśmy w ewidencji VAT i pliku JPK w okresie, w którym taka sprzedaż wystąpiła, natomiast okresowy raport z kasy fiskalnej pomniejszaliśmy o wartość owych faktur, tym samym też zobligowani byliśmy do sporządzenia w tym samym zakresie korekty wysłanego JPK.

Od 1 października to się zmieni, nie będziemy już musieli korygować wstecz plików JPK. W nowym pliku JPK_V7 wszystkie faktury do paragonów, w tym także dla osób fizycznych, musimy oznaczać specjalnym typem FP i będą one ujmowane w ewidencji w dacie ich wystawienia.

Księgując taką fakturę nie podajemy dnia wpisu do księgi, bowiem paragon do której jest ona wystawiona, został już ujęty w raporcie kasowym za dany okres z oznaczeniem RO:

Wprowadzając kontrahenta przy księgowaniu raportu fiskalnego należy:
1) w wpisać: „BRAK” w polach: „NIP” oraz „Nazwa Kontrahenta”:

Adresu nie musimy już wypełniać, bowiem przestały to być elementy wymagane przez strukturę pliku JPK.

2) wprowadzić numer raportu fiskalnego w polu: Nr dokumentu
3) określić datę wystawienia raportu fiskalnego
4) wprowadzić datę wykonania jako ostatni dzień danego miesiąca, jeżeli księgowany jest raport miesięczny.

Faktury z oznaczeniem FP nie trafią natomiast do podsumowania wartości podatku od sprzedaży wykazywanej w części deklaracyjnej pliki JPK. Tym samym, aby ewidencja była zgodna z plikiem oraz aby ułatwić uzgodnienia rejestru z deklaracją, faktury do paragonów trafiają do specjalnego rejestru Faktur do Paragonów:

W przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów innych niż osoby prywatne nie trzeba już będzie zmniejszać obrotu wykazanego w tych raportach o kwoty wynikające z ujmowanych w ewidencji VAT faktur wystawianych do paragonów.

Paragon do 450 zł jako faktura uproszczona

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT, paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą. Taki paragon możemy zaksięgować w koszty i skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak przy zwykłej fakturze. Tym samym wykażemy go po stronie zakupów.

Natomiast w zakresie sprzedaży – do 30 września 2020 r. paragony z NIP nabywcy stanowiące jednocześnie faktury uproszczone należało odrębnie wykazywać w ewidencji VAT oraz plikach JPK_VAT (jednocześnie wyłączając ich wartość z wykazywanych w plikach JPK_VAT kwotach wynikających z raportów fiskalnych).

Przestanie to być konieczne w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r. Ale do czasu, bowiem już od 1 stycznia 2021 r. ponownie konieczne będzie odrębne wykazywanie paragonów z NIP nabywcy, o których mowa, w ewidencji VAT oraz plikach JPK_VAT.

I jeszcze jedno w przypadku wystawienia paragonów do 450 zł będących fakturą uproszczoną nie jest możliwe wystawianie dodatkowo „pełnych” faktur VAT, gdyż stanowiłyby one drugie faktury dokumentujące tę samą sprzedaż. Niedopuszczalne jest zaś wystawianie dwóch faktur dokumentujących tą samą sprzedaż.

Przejdźmy teraz do marży:

Wykazywanie sprzedaży opodatkowanej na zasadzie marży

Sposób naliczania marży i wykazywania jej w ewidencji VAT pozostał niezmienny, nadal więc jesteśmy zobligowani do wyliczenia podstawy opodatkowania (marży netto) i naliczonego od niej podatku należnego. Dodatkowym obowiązkiem jaki wszedł po 1 października jest wykazanie w nowym pliku JPK wartości sprzedaży brutto.

Z rozmów telefonicznych i wiadomości e-mail wiemy, że tematyka marży jest dla Państwa szczególnie istotna, dlatego też przeanalizujmy tę procedurę na przykładzie podmiotu handlującego samochodami osobowymi.

Załóżmy, że w grudniu 2019 r. na podstawie umowy kupna sprzedaży został kupiony samochód osobowy za 17 000 zł. W październiku 2020 r. został on sprzedany za kwotę 20 000 zł.

Zatem marża brutto do wykazania w ewidencji za m-c październik wyniosła: 20 000 – 17 000 = 3 000 zł. Teraz należy wyliczyć wartość marży netto i podatku od niej, zatem:
Marża netto = 3000/1,23 = 2 439,02
VAT od marży = 3000 – 2439,02 = 560,98

Pamiętajmy o użyciu konta powiązanego z innymi ewidencjami M-Marża.

Wymogiem nowego pliku jest dodatkowo opisywanie tej sprzedaży odpowiednią procedurą MR_T lub MR_UZ w zakładce Dane do JPK:

 • MR_T – w zakresie świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT.
 • MR_UZ – w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.

W naszym przykładzie fakturę dokumentującą taką sprzedaż należy oznaczyć symbolem „MR_UZ” (czyli Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy). Z uwagi, iż przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy również symbolem GTU_07 (Pojazdy oraz części samochodowe).

Marża netto i podatek od niej będzie wykazany  zarówno w części deklaracyjnej, jak i ewidencyjnej pliku JPK_V7 w poz. K_19 i K_20:

Dodatkowo w części ewidencyjnej w wierszu: „SprzedazVAT_Marza” wykazana ma być wartość brutto faktury sprzedaży, czyli nasze owe 20 000 zł wraz z opisem odpowiednią procedurą. Pozycja ta nie jest też uwzględniana w wartości podatku należnego w sumach kontrolnych.

Ale to nie koniec. To była część sprzedażowa.

Teraz druga nowość jaka obowiązuje od 1 października, a mianowicie konieczność powiązania sprzedaży z konkretnym wydatkiem. Po stronie zakupu należy zaewidencjonować dokument zakupu tego samochodu, aby fiskus mógł sprawdzić, czy dobrze wyliczyliśmy kwotę marży. Faktury lub inne dokumenty otrzymane przez podatnika z tytułu nabycia towarów używanych, związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy należy ująć, co do zasady w okresie rozliczeniowym, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów opodatkowanych na tych zasadach.

Możemy to wykonać na dwa sposoby:
1. Podczas wystawienia faktury sprzedaży Marża lub edycji tego dokumentu.
W oknie księgowania wybieramy przycisk Dokument Zakupu:

Tam uzupełniamy dane dotyczące Kontrahenta, od którego zakupiliśmy sprzedawany towar, określamy dokument zakupu potwierdzający te transakcję, datę jej dokonania oraz wprowadzamy kwotę za jaką towar nabyliśmy:

Pole Nr dokumentu, które w pliku XML nazywa się „DowodZakupu” ma w charakter obowiązkowy, czyli nie może pozostać puste. W polu tym podaje się, co do zasady, numer dowodu zakupu. Jeśli posiadany dokument zakupu nie ma numeru, wówczas można wpisać np. „umowa kupna sprzedaży z dnia …”, „umowa komisu z dnia …”lub „BRAK”.

2. W osobnym księgowaniu:

W tym celu należy zaksięgować tę fakturę w stawce NP1. Musimy też podać dane kontrahenta, od którego nabyliśmy dany produkt podlegający dalszej odsprzedaży w ramach procedury marża, numer dokumentu – gdzie podamy numer faktury owego zakupu, datę jej wystawienia, a także cenę jego zakupu – kwota brutto wynikającą z owej faktury/umowy.

Wartość taka pojawi się w polu: “ZakupVAT_Marza” dotyczącym nabycia towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży, zgodnie z art. 120 ustawy o VAT.

Pamiętajmy, że dokument zakupu należy pokazać w JPK_VAT za okres, w którym ma miejsce sprzedaż VAT marża, zatem pomimo zakupu zbywanego samochodu w 2019 r., musimy wykazać go w rozliczeniu za miesiąc październik 2020 r., w tym celu datę październikową wpisujemy w polu: Data otrzymania.
Księgujemy więc to w następujący sposób:

a w Danych do JPK zaznaczamy procedurę: VATMarża:

Jest to księgowanie techniczne mające na celu wykazanie informacji o dokumencie zakupu przedmiotu marży w pliku JPK_V.

Oczywiście można go wykorzystać do księgowania wydatku do kosztów uzyskania przychodu jeżeli moment podatkowy to ten sam okres co wystąpienie sprzedaży. W tym celu należy określić dzień wpisu do księgi większy od 0.

Jeżeli data wystawienia tej faktury będzie z innego miesiąca, niż ten w którym wykazaliśmy sprzedaż, należy w polu: Data otrzymania wpisać termin odnoszący się właśnie do tego miesiąca.

Takie faktury zakupu wykazywane są w części ewidencyjnej dotyczącej zakupu przez wpisanie w wierszu: „ZakupVAT_Marza” wartości brutto konkretnych towarów lub usług odnoszących się do wykazanych sprzedaży:

Dla ułatwienia wyszukania faktur, które w przyszłości, w danym miesiącu ich sprzedaży będzie należało wykazać w rejestrze zakupów z oznaczeniem ZakupVAT_Marza, proponujemy założyć specjalne konto i na nie księgować tego typu dokumenty, np.:

Konto to nie powinno mieć określonego typu VAT, bowiem zgodnie z art. 120 ust. 19 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, jeżeli podlegały opodatkowaniu w procedurze marży.

Nie mamy więc w tym przypadku prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów nawet wtedy, gdy na fakturach zakupów tych towarów pojawia się podatek wynikający z transakcji zakupu tych towarów. A to dlatego, że jako stosujący procedurę VAT marża, co do zasady, obliczamy podatek należny od różnicy pomiędzy kwotą sprzedaży a kwotą nabycia tych towarów, pomniejszoną o kwotę należnego podatku.

Po utworzeniu konta opisanego jak wyżej i zaksięgowaniu na nim dokumentów, w Dzienniku Zapisów będzie można łatwo wyfiltrować dokonane zakupy powiązane z ewentualną sprzedażą w systemie marża:

Należy jednak zaznaczyć, że z uwagi na fakt, iż faktury te mogą pochodzić z różnych lat, przeszukania takiego należałoby dokonać także w zeszłorocznych kopiach programu, kiedy to ewidencjonowaliśmy ten zakup do kosztów i VAT.

Faktura Marża do paragonu

Oznaczenie faktur do paragonów dotyczących systemu VAT Marży symbolem FP okazał się być tematem problematycznym i niejednoznacznym, dlatego zadaliśmy je Krajowej Informacji Podatkowej i otrzymaliśmy taką odpowiedź:

Odpowiadając na pytanie informujemy, że przy sprzedaży towarów w procedurze VAT marża, określonej w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik wykazuje transakcję w ewidencji sprzedaży z opisem procedury „MR_UZ”, uwzględniając podstawę opodatkowania (tj. wartość marży pomniejszoną o podatek należny) oraz wartość podatku należnego w polach właściwych dla sprzedaży według odpowiednych stawek podatku.
Faktyczną wartość brutto (całkowitą kwotę, którą ma zapłacić nabywca za nabyty towar) wykazuje się w części ewidencyjnej w polu „SprzedazVAT_Marza”.

W przypadku sprzedaży opodatkowanej w procedurze vat marża, dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, udokumentowanej paragonem i fakturą podatnik może:
– wykazać po stronie podatku należnego wyłącznie fakturę VAT marża – bez oznaczenia „FP” z oznaczeniem MR_UZ ,
– wykazać po stronie podatku należnego konkretny paragon – bez oznaczenia „RO” z oznaczeniem MR_UZ – w takim przypadku w ewidencji nie wykazuje się już faktury wystawionej do paragonu.
Sprzedaży takiej nie należy ujmować zbiorczo na podstawie raportu okresowego „RO”.

W przypadku sprzedaży na rzecz podatnika należy po stronie sprzedaży wykazać konkretną fakturę bez oznaczenia „FP” i nie należy wykazywać ww. sprzedaży w ramach zbiorczego zapisu z kasy fiskalnej.”

Zatem w przypadku takiej sprzedaży pole Typ dokumentu pozostawiamy puste i postępuje dokładnie tak jak zostało to opisane wyżej. Nie określamy tu oznaczenia FP.

Marża ujemna

W przypadku wystąpienia marży ujemnej w procedurze dot. towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, o której mowa w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, jak podaje Ministerstwo Finansów w pliku JPK_V7 należy :

 1. w części ewidencji dotyczącej sprzedaży, dla faktury dokumentującej transakcję sprzedaży, w której wystąpiła marża ujemna – zastosować oznaczenie MR_UZ/MR_T, a w polach właściwych dla sprzedaży i podatku należnego według odpowiednich stawek VAT – wykazać poszczególne podstawy opodatkowania, tj.: marżę pomniejszoną o podatek należny, w tym również kwotę marży ujemnej i podatek należny od marży, który dla marży ujemnej zawsze wynosi 0,00 zł. Zapis należy uzupełnić o podanie kwoty brutto faktury w polu: SprzedazVAT_Marza,
 2. w części ewidencji dotyczącej zakupu – wykazać dokumenty zakupu związane z ww. dostawą w procedurze marży, z podaniem jedynie wartości brutto w polu: ZakupVAT_Marza,
 3. w części deklaracji – wykazać zbiorcze wartości podstawy opodatkowania i podatku należnego dla poszczególnych stawek VAT, które wynikają z części ewidencji. W zbiorczych wartościach podstawy opodatkowania dla poszczególnych stawek VAT nie ujmuje się ujemnych kwot marż, dla których podatek należny wynosi 0,00 zł.
 4. w informacji dodatkowej części deklaracji zaznaczyć poz. 64 na formularzy deklaracji, co spowoduje zaznaczenie „1” w polu P_64 w części deklaracyjnej pliku JPK.

Zatem w tym przypadku, księgowanie ujemnej marży będzie wyglądało następująco:

Co ważne w części deklaracyjnej nie uwzględnia się wartości ujemnej podstawy opodatkowania w przypadku, będzie ona wykazana wyłącznie w części ewidencyjnej.

Marża zerowa

Nowy plik JPK wymógł pokazanie w nim wszystkich faktur marżowych, nawet tych dla których marża wyniosła zero. Takie marże do tej pory pomijaliśmy w ewidencji VAT.
Aby wykazać w pliku JPK taką marżę, należy wykonać księgowanie w następujący sposób:

W pola dotyczące stawek nie wpisujemy nic, natomiast w brutto – wartość faktury i oczywiście w Danych do JPK wprowadzamy odpowiednią procedurę MR_UZ/MR_T. Po wybraniu „OK” pojawi się komunikat:

Potwierdzamy księgowanie, wybierając: „Zapis jak jest”.

Zapis w JPK będzie wyglądał następująco:

Świadczenie usług turystyki, opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy w przypadku ustalania marży od łącznej wartości sprzedaży (liczonej sumą sprzedaży marż).

Jeżeli podatek ustalany jest od sumy marż uzyskanych na poszczególnych usługach turystyki, ewidencję w pliku JPK_V7 tej transakcji można podzielić na etapy:

1.W ewidencji sprzedaży rejestrujemy na podstawie dokumentu wewnętrznego (WEW – Dokument wewnętrzny), z opisem procedury (MR_T – Świadczenie usług turystyki, opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy), podstawę opodatkowania, tj. wartość marży pomniejszoną o podatek należny i wartość podatku, w polach właściwych dla sprzedaży według odpowiednich stawek podatku.

2.Następnie także po stronie sprzedaży ewidencjonujemy faktyczne dokumenty sprzedaży z opisem procedury (MR_T), z podaniem danych kontrahenta, daty i numeru dokumentu sprzedaży, wpisując wartość brutto w polu: SprzedazVAT_Marza dotyczącym świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży, zgodnie z art. 119 ustawy.

I druga sprzedaż:

3.Następnie po stronie zakupu (tabela poniżej) podatnik ewidencjonuje dokumenty zakupu towarów i usług będące podstawą wyliczenia marży z podaniem danych kontrahenta, numeru dokumentu zakupu, wpisując wartość brutto w polu: ZakupVAT_Marza dotyczącym nabycia towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży, zgodnie z art. 119 ustawy.

I drugi:

Czas omówić problematyczne zagadnienia dotyczące procedury MPP:

Mechanizm Podzielonej Płatności

Z dniem 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy określające obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Obowiązek oznaczania faktury wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” istnieje, jeżeli łącznie spełnione są trzy warunki, a mianowicie:

 1. Faktura wystawiana jest na rzecz podatnika (tj. podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu VAT),
 2. Faktura dokumentuje dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,
 3. Faktura wystawiana jest na kwotę należności ogółem (kwotę brutto) przekraczającą 15.000 zł.

Jak wiadomo za naruszanie tego obowiązku grożą sankcję, dlatego też niektórzy podatnicy decydują się na oznaczanie wyrazami: „Mechanizm Podzielonej Płatności” wszystkich wystawianych przez siebie faktur. Taka praktyka nie jest prawidłowa, niemniej jednak postępującym w ten sposób podatnikom nie grożą z tego tytułu żadne sankcje.

Jednak w nowym pliku JPK_V transakcje objęte tą procedurą należy oznaczać symbolem „MPP”. Ale musza to być wyłącznie te, które faktycznie jej dotyczą. Transakcji nieobjętych tym obowiązkiem nie powinniśmy oznaczać tym oznaczeniem. Jeżeli więc Ci z Państwa, którzy mimo wszystko decydują (pomimo braku takiego obowiązku) oznaczać swoje faktury zaznaczeniem w: Opcjach Fakturowania > Mechanizm podzielonej płatności:

muszą pamiętać o ręcznym odznaczeniu tej procedury w zaksięgowanym dokumencie, bowiem z zasady wybór tego określenia powoduje w naszym programie oznaczenie tej właśnie procedury:

Korekty faktur a obowiązek oznaczania procedurą MPP

Jak podaje Ministerstwa Finansów oznaczenia dla faktur korygujących dotyczących procedury MPP powinny wynikać z analizy całej transakcji wg stanu po korekcie.

Jeśli po korekcie zwiększającej wartość sprzedaży cała wartość transakcji przekracza 15 tys. zł i przynajmniej w części przedmiotem transakcji są towary lub usługi z załącznika 15, to taka faktura korygująca powinna mieć oznaczenie MPP nawet wówczas, gdy jej wartość nie przekracza kwoty 15 tys. zł i gdy korekta nie dotyczy pozycji wymienionych w załączniku 15.

Taka faktura korygująca na wydruku powinna mieć oznaczenie słowami Mechanizm Podzielonej Płatności oraz oznaczenie w ewidencji VAT i nowym JPK_V7 w postaci procedury o symbolu MPP.

Analogicznie w sytuacji faktury korygującej zmniejszającej wartość transakcji cała transakcja może stracić status transakcji objętej obowiązkowym MPP oraz obowiązkiem odpowiedniego oznaczania na wydruku i w pliku JPK_V7.

Gdy jesteśmy już przy korekcie, to omówmy jeszcze korygowanie zapisów w nowym pliku JPK:

Korekta zapisów

Jeżeli zauważymy, że popełniliśmy błąd, który nie wypływa na wysokość podatku należnego lub naliczonego (np. w przypadku błędnego podania kodu GTU, wykazanie niewłaściwej procedury, błędów w numerze dowodu sprzedaży, NIP Kontrahenta lub jego nazwie), jego poprawa zależy od tego, czy plik JPK_V został już złożony, czy też nie.

W przypadku, gdy jeszcze nie przesłaliśmy jeszcze pliku za dany okres rozliczeniowy, możemy usunąć go i wprowadzić od nowa poprawny zapis lub bezpośrednio poprawić ewentualne błędy.

Natomiast, gdy plik już wysłaliśmy, korektę takiego błędnego wpisu niewpływającego na podatek dokonuje się co do zasady poprzez jego wystornowanie, tj. wpisanie ze znakiem przeciwnym całego wpisu oraz ponowne dodanie prawidłowego wpisu z podaniem pierwotnego numeru dokumentu.

Storno dokonujemy w: Dzienniku Zapisów > Opcje > Storno

Pojawi się wówczas okno, gdzie odznaczamy wycofanie z Księgi i ewidencji VAT:

W Księgowaniu pojawi się wówczas dokument ze znakiem minus:

Teraz pozostaje jedynie zaksięgować poprawną wersje i utworzyć korektę pliku JPK_V7, wybierając w oknie tworzenia pliku (Dekl.VAT/JPK_V7 > JPK_V7M(K) > JPK_V7M(K) –Tworzenie > Twórz JPK_V) odpowiedni rodzaj korekty – np. korekta części ewidencyjnej – jeżeli korygujemy tylko błąd niewpływający na podatek:

Natomiast korekty dokumentów wpływających na wysokość podstawy opodatkowania lub podatku należnego („in plus” lub „in minus”) należy ująć w ewidencji z numerem dokumentu korygującego za ten okres, za który zgodnie z przepisami ustawy powinna nastąpić korekta.

Natomiast, w przypadku korekt dokumentów wpływających na wysokość podatku naliczonego „in minus” jeżeli zgodnie z przepisami ustawy dokument pierwotny oraz korygujący można ująć w ewidencji za jeden okres rozliczeniowy, dopuszczalne jest też ujęcie wyłącznie dokumentu pierwotnego pomniejszonego o wartości z dokumentu korygującego.

Struktura pliku JPK_V przewiduje dołączenie uzasadnienia korekty ORDZU tylko w zakresie korygowania części deklaracyjnej. Gdy korygujemy wyłącznie część ewidencyjną nie dołącza się do przesyłu tego uzasadnienia.

Gdy jednak mimo wszystko chcemy takowy wysłać, należy trzeba tego dokonać poza programem i samym plikiem JPK_V.

Przejdźmy teraz do wykazania w pliku JPK tzw. ulgi za złe długi:

Ulga na złe długi

O 1 października 2020 r. nie ma już obowiązku wysyłania informacji VAT_ZD, w której to wykazywaliśmy każdą przeprowadzoną korektę z tytułu ulgi za złe długi.

Nie oznacza to jednak, że już w ogóle nie musimy jej pokazywać, gdyż nadal musimy w pliku JPK wykazać pojedynczo korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego ze znakiem „in minus” z podziałem na stawki podatku, dodatkowo oznaczając ją „1” w polu „KorektaPodstawyOpodt.

Jeżeli w programie w Dzienniku Zapisów została przeprowadzona korekta podatku VAT zgodnie z procedurą opisaną w ABC Użytkownika w poradzie: „Korekta podatku dochodowego i VAT”, program automatycznie uwzględni odpowiednie oznaczenia.

Następnie w części deklaracyjnej w polu: P_68 i _P_69 należy podać ze znakiem „in minus” odpowiednio zbiorczą wysokość tych korekt podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy, która została uwzględniona w pozycjach: od K_15 do K_20.

Dla weryfikacji kwot wykazanych w tych polach, można skorzystać w raportu dokumentów, do których w danym miesiącu została przeprowadzona korekta z tytułu ulgi za złe długi. Jest on dostępny w zakładce: Dekl.VAT/JPK_V7 > Opcje > Ulga za złe długi – VAT ZD:

Czas na omówienia problemu dotyczącego wypełnienia części deklaracyjnej, a mianowicie nowości, jaka się tu pojawiła – czyli wykazanie zaliczenia zwrotu VAT na przyszłe zobowiązania podatkowe.

Zaliczenia zwrotu VAT na przyszłe zobowiązania podatkowe

Aby zaliczyć nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym (względnie części zwrotu) na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych należy w pozycji P_54 wskazać część lub całość kwoty wykazanej w pozycji P_53.

W jednym z pól P_55 – P_58 należy wybrać przysługujący termin zwrotu. Dla przypomnienia do wyboru mamy:

 • Poz. 55 – zwrot na rachunek VAT (art. 87 ust. 6a)
 • Poz. 56 – zwrot w terminie 25 dni (Art. 87 ust. 6)
 • Poz. 57 – zwrot w terminie 60 dni (art. 87 ust. 2)
 • Poz. 58 – zwrot w terminie 180 dni (art. 87 ust. 5a).

Na życzenie naszych Użytkowników zmieniliśmy opis tych pól, aby łatwiej było dokonać właściwego oznaczenia.

Oznaczenia tego należy dokonać nawet, jeśli całość zwrotu zaliczana jest na poczet innych zobowiązań podatkowych.

Następnie zaznaczamy poz. 59 , a w poz. 60 podajemy wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Kwota wpisana w tę pozycję może wynieść co najmniej 1 zł, ale nie więcej niż kwota z poz. 54.

Pozostaje tylko w poz. 61 opisać rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego.

Pole 62, czyli wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy – to różnica między polami P_53 i P_54.

Zatem kwota w poz. 60 zawiera się w wpisanej w poz. 54 kwocie do zwrotu.

Pamiętajmy też, że poz. 59, 60 i 61 nie dotyczą przypadków zaliczenia z urzędu zwrotu podatku na zaległość podatkową, dotyczą one tylko dobrowolnych decyzji podatnika.

Na koniec pewna nowość, jaką wprowadziliśmy, aby ułatwić sprawdzenie poprawności utworzonego pliku JPK_V7.

JPK do EXCEL-a

Część ewidencyjna owego pliku zapisywana jest w pliku programu Excel.

Plik ten tworzymy w module do wysyłki pliku: JPK_V7M(K) – Wysyłka. Tam należy wybierać opcje: Otwórz plik JPK_V w Excelu

Otworzy się wówczas program Excel, gdzie w w osobnych zakładach wykazana będzie Sprzedaż i Zakupy, a w każdej z nich poszczególne dokumnety wraz z stosowanymi w nich typami, kodami GTU oraz procedurami (symbol 1 jeżeli występują), a także kwotami w rozbiciu na pozycje K_ , czyli tak jak występują one w pliku XML (który nie dla wszystkich może być czytelny i zrozumiały).

Tu można dokonać stosownych działań, na które pozwala program Excel, np. usunąć nieużywane kolumny, podzielić dane na grupy tak, aby przedstawione tu dane były dla nas czytelne i łatwe do sprawdzenia.

I aby móc np. porównać z oznaczeniami wykazanymi na górnym gridzie okna w Dzienniku Zapisów:

lub z wydrukami faktur.

I jeszcze kilka informacji.

Pamiętajmy, że prefiks kontrahenta należy wpisać w osobnym polu Prefiks, a nie w polu NIP.

Obowiązkowym elementem w pliku JPK jest adres e-mail, który podajemy na formularzu deklaracyjnym.

A dla rozliczeń kwartalnych, przy tworzeniu pliku JPK za dwa pierwsze miesiące – program automatycznie nie ujmie w pliku części deklaracyjnej, tworząc wyłącznie część ewidencyjną.

Postępujemy tu tak samo jak w każdym miesiącu tworząc plik JPK z zakładki: Dekl.VAT/JPK_V7 > JPK_V7M(K) > JPK_V7M(K) – Tworzenie.

Gdy będziemy mieć na uwadze te wszystkie wytyczne, możemy mieć pewność, że plik w omawianym zakresie zostanie sporządzony prawidłowo.

Najważniejsze zagadnienia związane z nowym plikiem JPK_V omówione. Mam nadzieję że treści tu zawarte rozwieją Państwa wątpliwości i pomogą w stworzeniu prawidłowego pliku w nowej strukturze JPK_V7M(K).

Zgłoszenia do BOK

Drodzy Użytkownicy,

Staramy się dostosowywać program do Państwa sugestii i zgłoszeń. Nie zawsze jednak jest to możliwe od razu. Z przyczyn technicznych nie wszystkie z nich mogą być uwzględnione, ponieważ wymagają gruntowej analizy i przygotowania, a ich wprowadzenie może być rozciągnięte w czasie.

Niemniej jednak każda Państwa sugestia jest dla nas ważna. Dziękujemy za dotychczasowe zgłoszenia i pytania dotyczące problemów z plikiem JPK, który nie tylko Państwu, ale także i nam przysporzył wiele trudności. Aby ułatwić Państwu sprostanie nowemu obowiązkowi powstają właśnie nasze artykuły oraz filmy.

Jeżeli chcą być Państwo zawsze na czasie i zyskać pewność, że program dostosowywany jest nieustannych zmian w przepisach, proszę zadbać o posiadanie aktualnego pakietu Opieki Serwisowej oraz najnowszej wersji programu SKP®.

Autor: Ewelina Mandziuk

Specjalista ds.finansów

 

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
20
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót