Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Nowy plik JPK_V7M/7K obowiązujący od 1 października 2020 (część 2) Powrót

2020-11-04

Od 1 października 2020 r. dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i informacja o ewidencji za okresy od tego dnia zostały zastąpione przez przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, w formie pliku xml.

Obowiązują dwa warianty nowego pliku JPK_VAT:

 • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług – miesięcznie
 • JPK_V7K – dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług – kwartalnie.

Plik JPK_V7M/K składa się z:

 • Nagłówka – zawierającego dane dotyczące okresu, za jaki będzie składany plik, a także: celu złożenia, nazwy urzędu skarbowego, do którego adresowana będzie deklaracja oraz daty złożenia.
 • Podmiotu – znajdują się tu informacje o danych osobowych podmiotu składającego plik JPK, np. nr NIP, nazwa/imię i nazwisko, data urodzenia, a także dane kontaktowe, takie jak: adres mailowy i nr telefonu.
 • Części deklaracyjnej – obejmuje ona dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, obliczenia wysokości podatku naliczonego, obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu oraz pouczenia podatnika, czyli takiej jak w dotychczasowych Deklaracji VAT_7.
 • Części ewidencyjnej – zawiera dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego i podatku naliczonego, czyli informacji o naszych zakupach i sprzedażach, jakie wynikają z ewidencji VAT.

Rozliczający VAT miesięcznie wysyłają co miesiąc JPK składający się z zarówno z części deklaracyjnej jak i ewidencyjnej. Natomiast w przypadku rozliczenia VAT kwartalnego: za pierwsze 2 miesiące IV kwartału 2020 r. (październik – listopad) tworzony jest plik JPK z wypełnioną tylko częścią ewidencyjną, natomiast za 3. miesiąc IV kwartału 2020r. (grudzień) tworzona jest część ewidencyjna za ten miesiąc oraz część deklaracyjna JPK_VAT za cały IV kwartał 2020 r.

Tyle tytułem wstępu. W kolejnej części artykułu omówiony zostanie dokładnie proces tworzenia nowego pliku JPK_V7.

Tworzenie JPK_V7M/K

Od teraz tworzenie pliku JPK_V odbywa się w zakładce: Dekl.VAT/JK_V7 (a nie jak do tej pory z zakładki: Rejestry VAT)! Obecnie z zakładki: Rejestry możliwa jest tylko sama jego wysyłka.

CZĘŚĆ DEKLARACYJNA

Tworząc obsługę nowego pliku JPK staraliśmy się kierować zasadą: jak najmniej zmian dla Użytkowników, na których spoczywa trud weryfikacji poszczególnych dokumentów i na tym powinni się skupić. Dodaliśmy więc w programie SKP® techniczny formularz deklaracji wyglądem przypominający dotychczasowe deklaracje VAT, lecz o pewnych cechach:

 • nie ma urzędowego wydruku, choć dla własnych potrzeb możliwość wydruku została zachowana,
 • nie ma już możliwości wygenerowania do niego samodzielnej eDeklaracji.
 • jest to formularz, który służy tylko do zgromadzenia danych deklaracyjnych na potrzeby przekazania ich do pliku JPK_V7. Ma jednak nieco zmienioną formę, dostosowaną do nowej struktury. Wykażemy więc w niej sumaryczne wartości np. kwot sprzedaży przy określonych stawkach lub typach transakcji.
 • pojawiają się też nowe pola, które omówimy w dalszej części.

DANE FIRMY

Zacznijmy jednak od danych firmy, jakie musimy podać w pliku, a które identyfikować będą podatnika. Dane te należy podać na samym formularzu deklaracyjnym, nawet jeśli za dany miesiąc nie składa się części deklaracyjnej. Została tu zachowana zgodność z poprzednio składaną deklaracją, a mianowicie zachowano podział na podatnika będącego osobą fizyczną i niebędącego osobą fizyczną.

Nadal wspólnym elementem jest podanie numeru identyfikatora podatkowego NIP.

oraz Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest plik (US wybieramy z rozwijanej listy):

W samym pliku JPK będzie miał on postać trzycyfrowego kodu.
Czas podać pozostałe dane. I tak osoba fizyczna poda: Imię Pierwsze, Nazwisko, Datę Urodzenia:

Natomiast do pól wchodzących w skład danych identyfikujących podmiot niebędący osobą fizyczną należy oprócz NIP-u, podać także Pełną Nazwę:

Nowością jest obligatoryjne podanie adresu E-mail oraz dobrowolnego nr telefonu

tak, aby Urząd Skarbowy mógł w razie nieścisłości się szybciej się z nami skontaktować.

Ważne jest dokładne sprawdzenie wprowadzonego adresu mailowego , aby nie zawierał on żadnych spacji lub niedozwolonych znaków, czy też polskich liter. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ popełnione tu błędy będą skutkować niewysłaniem pliku i komunikatem: „401 – Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD”.

W pliku JPK jako datę jego utworzenia podana jest zawsze data systemowa z komputera (nie musimy jej już zatem wypełniać ręcznie).
Teraz możemy już przejść do właściwych danych kwotowych części deklaracyjnej.

ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO

Zacznijmy od części dotyczącej rozliczenia podatku należnego. W zasadzie nie ma tu nic nowego, wykażemy więc tu zbiorcze dane dotyczące naszej sprzedaży:

Prześledźmy każde z tych pól:

Ważne!
W deklaracji nie uwzględnia się wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturami, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy, czyli faktur wystawionych do paragonów (oznaczonych typem dokumentu: FP).

Przypominamy, iż faktury z takim oznaczeniem nie są w programie wykazywane ani na formularzu, ani w Rejestrach VAT Dostaw. Można dla nich natomiast wygenerować specjalny Rejestr VAT: „faktury do paragonu”:

Następnie sprawdzić z nim, czy wszystkie faktury do paragonu zostały wykazane (ale już w części ewidencyjnej).
Przejdźmy teraz na drugą stronę formularza – do rozliczenia podatku naliczonego.

ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO

Mamy więc:

Jak widać, są to te same informacje, jakie wykazywaliśmy wcześniej w deklaracji VAT.

Idźmy więc dalej – do pozycji szczególnych, dotyczących obliczenia wysokość zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu:

W poz. 49 (P_49 w pliku) – wykażemy kwotę wydaną na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego.

W przypadku wystąpienia nadwyżki podatku należnego nad naliczonym, podamy tu wysokość ulgi na zakup kas rejestrujących, w części przysługującej do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym, do wysokości tej nadwyżki.

Poz. 50 (P_50 w pliku) – dotyczy wysokości podatku objęta zaniechaniem poboru. Podaje się wysokość podatku objętą zaniechaniem poboru na podstawie art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), do wysokości nadwyżki podatku należnego nad naliczonym pomniejszonej o wysokość ulgi na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym.

Poz. 51 (P_51 w pliku ) – jest polem wyliczonym przez program i podaje się ty wysokość podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego.

Poz. 52 ( P_52 w pliku) – to pole, gdzie wykażemy kwota wydaną na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługującą do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększającą wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. W przypadku gdy wysokość podatku naliczonego jest większa lub równa wysokości podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym lub wysokość ulgi na zakup kas rejestrujących jest większa od wysokości nadwyżki podatku należnego nad naliczonym – w poz. 52 podaje się pozostałą nieodliczoną w P_49 wysokość ulgi na zakup kas rejestrujących, przysługującą podatnikowi do zwrotu lub do odliczenia od podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Poz. 53 (P_53 w pliku ) – kolejne pole wyliczone tym razem dotyczące wysokości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, np. gdy, w związku z brakiem czynności opodatkowanych podatek naliczony podlega przeniesieniu na następny okres rozliczeniowy lub zwrotowi , czy też wykażemy tu wysokość ulgi na zakup kas rejestrujących nieodliczoną od podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym.

Poz. 54 (P_54 w pliku) – wskażemy tu wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jaki chcemy by został zwrócony na rachunek wskazany przez nas w poz. 55 do 58.

A mianowicie:
– gdy zwrot ma nastąpić na rachunek VAT – zaznaczamy pole 55 Zwrot na na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy
– gdy chcemy otrzymać go w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia – zaznaczamy pole 56 – Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy
– gdy chcemy otrzymać go w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia – zaznaczamy pole 57 – Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy
– gdy chcemy otrzymać go w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia – zaznaczamy pole 58 – Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5a zdanie pierwsze ustawy.

Nowością jest możliwość złożenia wniosku o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, zgodnie z art. 76 § 1 i art. 76b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.). Jeżeli chcemy złożyć taki wniosek zaznaczamy pole 59, następnie w poz. 60 wpisujemy wysokość tego zwrotu, jaki ma zostać zaliczony na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych oraz w poz. 61 podajemy rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego, na poczet którego zalicza się wspomniany zwrot podatku.

Poz. 62 – również wyliczalna przez program, pokaże wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Pozostały jeszcze do omówienia końcowe pozycje szczególne dotyczące informacji dodatkowych:

I tak:
Poz. 63 – zaznaczy podatnik, który wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 119 ustawy – czyli w przypadku świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży.

Poz. 64 – zaznaczy podatnik wykonujący w danym okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy – czyli w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w celu odprzedaży, opodatkowanych na zasadach marży.

Poz. 65 – zaznaczy podatnik wykonywał czynności, o których mowa w art. 122 ustawy – czynności polegających na dostawie, wewnątrzwspólnotowym nabyciu lub imporcie złota inwestycyjnego, zwolnionych od podatku zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy, lub gdy podatnik, będąc agentem działającym w imieniu i na rzecz innych osób, pośredniczył w dostawie takiego złota dla swojego zleceniodawcy, zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy.

Natomiast poz. 66 będzie do zaznaczenia przez podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 136 ustawy, tj. był drugim w kolejności podatnikiem VAT, dokonał transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej.

Z kolei poz. 67 zaznaczy podatnik, który korzystał z obniżenia zobowiązania podatkowego, jeżeli zapłaty zobowiązania podatkowego dokonuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku.

Omówiliśmy już prawie przez wszystkie pola nowego formularza. Zostały nam na koniec tylko dwa nowe pola dotyczące korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy (ulga za złe długi) .

W poz. 68 wykażemy więc zbiorczą wysokość korekty podstawy opodatkowania, którą uwzględniliśmy już w poz. 15, 17 i/ lub 19 , a w poz. 69 podamy zbiorczą wysokość korekty samego podatku należnego z tytułu tej ulgi, którą to odpowiednio uwzględniliśmy w poz. 16, 18 i/ lub 20.

Od teraz nie składamy już odrębnego załącznika VAT ZD, ale dla czynności weryfikujących wskazanych w tych polach kwoty owej ulgi za złe długi został dodany podgląd na poszczególne dokumenty wchodzące w skład tej zbiorczej kwoty. Możemy go wygenerować w: Opcjach > Ulga za złe długi – VAT ZD

Przeszliśmy przez część deklaracyjną, czas zając się częścią ewidencyjną.

CZEŚĆ EWIDENCYJNA

Część ewidencyjna tworzona jest automatycznie na podstawie zaksięgowanych dokumentów i oznaczeń dokonanych podczas księgowania. Jest to nic innego, jak dotychczas wysyłany plik JPK, gdzie wykazywany jest każdy dokument po kolei wchodzący do ewidencji VAT w danym okresie rozliczeniowym.

Zapisy z rejestrów VAT przesyłane są do części ewidencyjnej według daty obowiązku podatkowego.

Wyjątkiem będą faktury wystawione do paragonów posiadające kod JPK_V7 o symbolu FP – trafiają one do pliku zgodnie z datą wystawienia i nie są brane – jak już wspomniano wcześniej, do sum kontrolnych ewidencji sprzedaży.

W dalszym ciągu w pliku zobaczymy więc wiersze dotyczące sprzedaży i zakupu oraz wiersze kontrolne tj. pola „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz” oraz „ZakupCtrl”.

Co istotne, w wierszu dotyczącym sprzedaży w nowym JPK_V7 nie wykazuje się adresu kontrahenta (nie ma pola „AdresKontrahenta”), za to należy uzupełnić pole „KodKrajuNadaniaTIN”, czyli literowy kod kraju, w którym nabywca, dostawca lub usługodawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

W pliku znajdziemy więc takie dane jak:

W wierszu dotyczącym sprzedaży wprowadzono nowe oznaczenia dotyczące dostaw towarów i świadczenia usług, które są szczególnie narażone na nadużycia w obszarze podatku VAT. Jest to 13 oznaczeń grup towarowo-usługowych, prezentowanych w polach GTU01-GTU13. Oznaczenia grupami towarowo-usługowymi dotyczą tylko części sprzedażowej, natomiast dla zakupu nie są wykazywane.

Druga grupa nowych oznaczeń, to oznaczanie dokumentów symbolem zastosowanej procedury VAT. Dla sprzedaży zdefiniowano 13 procedur, dla zakupu 2.

Trzeci zestaw znaczników dotyczy wpisywania typów niektórych dokumentów sprzedaży i zakupu. Co ciekawe, w strukturze JPK_V7 te znaczniki są wprowadzane w różnych polach: dla sprzedaży jest to pole: „TypDokumentu” i przyjmuje wartości RO, WEW, FP, natomiast dla zakupu to pole: „DokumentZakupu” i przyjmuje wartości MK, VAT_RR i WEW.

Kody GTU, Procedury, czy typy dokumentów wybrane podczas księgowania dokumentu znajdują więc swoje odzwierciedlenie w części ewidencyjnej pliku. Pamiętajmy, iż dotyczą one całej faktury, i gdy zostały określone we właściwych polach odpowiadających np. symbolom od GTU_01 do GTU_13, wówczas pojawi się oznaczenie „1”:

Ważne jest więc prawidłowe określenie tych oznaczeń, bowiem cała trudność z nowym plikiem JPK polega właśnie na odpowiednim zidentyfikowaniu transakcja już na etapie księgowania – właściwym ich przypisaniu.

Nie będziemy zatem omawiać w tym artykule poszczególnych kodów GTU, procedur ani typów dokumentów. W celu ich przypomnienia zachęcamy do zapoznania się wymienionym poniżej materiałami.

I tak, szczegółowe omówienie nowych oznaczeń wykazywanych w części ewidencyjnej pliku jPK_V7M/K zostało przedstawione w pierwszej część artykułu: Nowy plik JPK_V7M/7K obowiązujący od 1 października (część 1)>

Zapraszamy również do obejrzenia filmu instruktażowego, gdzie przybliżymy w jaki sposób dokonywać wspomniane oznaczenia: Nowe oznaczenia w pliku JPK_V7 w programie SKP® – FILM >

Poza danymi o zakupach i sprzedaży, w odróżnieniu od obecnie składanego pliku w części ewidencyjnej będziemy wykazywać także takie dane jak:

 • dodatkowe oznaczenie (pole KorektaPodstawyOpodat) w przypadku skorzystania przez sprzedawcę z ulgi na złe długi. Oznaczenie to stosowane jest zarówno w przypadku wykazania podatku należnego z kwotą ujemną (brak zapłaty) oraz z kwotą dodatnią (otrzymanie zapłaty po skorzystaniu z ulgi na złe długi):

 • kwotę brutto sprzedaży dokonanej przez podatnika w ramach procedury VAT marża. W pliku JPK_VAT składanym za okresy do września 2020 r. w przypadku sprzedaży w ramach procedury VAT marży wykazywane były jedynie kwoty marży – netto oraz VAT od marży. Dodatkowo od października 2020r. ewidencja zakupów VAT w przypadku sprzedaży dokonywanej w ramach procedury VAT marża, będzie zawierać także informacje o zakupach związanych z wykazaną w danym okresie sprzedażą.

Omówieniem tematu marży zajmiemy się w osobnym artykule, który ukaże się niebawem. Poruszymy w nim najbardziej problematyczne zagadnienia związane z nowym plikiem JPK.
Natomiast teraz przejdźmy do samego tworzenia pliku JPK_V.

TWORZENIE PLIKU JPK_V

Stojąc na górnym pasku na właściwym okresie (za który będziemy sporządzać część deklaracyjną) :

tworzymy plik, wybierając tym razem na dolnym pasku narzędziowym: JPK_V7M(K) > JPK_V7M(K) – Tworzenie

Ważne jest, aby przed przystąpieniem do faktycznego tworzenia pliku wykonać aktualizację dostępnego formularza tak, aby mieć pewność, że przekażemy najbardziej aktualne dane. O konieczności wykonani tej czynności przypomni nam następujący komunikat:

Możemy wybrać: Aktualizuj, wówczas od razu pojawi się nam okno wykonania aktualizacji:

Natomiast, gdy mamy pewność, że dane są właściwe – możemy od razu przystąpić do tworzenia pliku wybierając: Twórz JPK_V. Otworzy się na wówczas okno, w którym wskażemy miesiąc oraz określimy cel złożenia pliku (złożenie, czy też korekta).

Dla rozliczających się miesięcznie część deklaracyjna tworzona jest wraz z częścią ewidencyjną w każdym z miesięcy. Natomiast w przypadku rozliczających się kwartalnie – będzie ona tworzona tylko w miesiącu kończącym kwartał, w pozostałych miesiącach do Urzędu wysyłana jest tylko część ewidencyjna. Tworzy się to automatycznie, nie jest tu wymagane, żadna ingerencja użytkownika.

Program kontroluje konieczność uzupełniania danych na poszczególnych dokumentach wymaganych przez strukturę pliku zgodną z wzorem Ministerstwa Finansów. Kontrolowane jest uzupełnienie wszystkich danych, które są wymagane przez strukturę nowego pliku JPK, takie jak: nazwa kontrahenta, czy jego numer na dokumentach.

Dlatego przypominamy, iż jeżeli nie podajemy tych danych, w polach tych należy wpisać słowo: „BRAK”.

Możemy również podczas jego generowania pliku JPK przeprowadzić kontrolę statusu czynnego podatnika. W tym celu należy zaznaczyć w oknie tworzenia pliku: „sprawdź status czynnego podatnika”.

Swój wybór potwierdzamy przyciskiem: „OK”.

KOREKTA PLIKU

Jeżeli chcemy utworzyć korektę dostępne mamy do wyboru trzy jej opcje:

 • Korektę części deklaracyjnej i ewidencyjnej – gdy miała miejsce zmiana w rejestrach VAT wypływająca na wyliczenia deklaracji (np. zaksięgowaliśmy nowy dokument lub błędnie wykazaliśmy kwotę innego).
 • Korektę części deklaracyjnej – np. gdy korygujemy dane nie mające związku z wykazywanymi kwotami (np. wyłącznie termin zwrotu podatku).
 • Korektę części ewidencyjnej – gdy na w danym dokumencie poprawiamy dane kontrahenta (np. poprawki w zakresie NIP kontrahenta, które nie wpływają na kwoty wykazane w części deklaracyjnej).

Została zachowana możliwość nadania numeru korekcie, aby łatwiej można było identyfikować wysłane korekty , jednakże od 1 października nie jest to już istotne, ponieważ korekta w strukturze pliku ma jedne oznaczenie symbolem 2 – w celu złożenia.

Po wskazaniu, jaką korektę chcemy utworzyć pojawi się okno na wpisanie przyczyny korekty:

Możemy również tę czynność pominąć, bowiem nie jest to już obowiązkowe i kliknąć: Anuluj.

W przypadku rozliczenia kwartalnego, jeżeli sporządzamy korektę za pierwszy i drugi miesiąc kwartału, wówczas powinniśmy wybrać tylko korektę części ewidencyjnej. W pozostałych przypadkach możemy wykonać wszystkie opcje korekt.

W składanych korektach wypełnia się wyłącznie części (odpowiednio deklarację lub ewidencję), które podlegają korekcie:

 • W przypadku korekty części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej wskazuje się wszystkie elementy, tj.: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, Ewidencja.

 • W przypadku korekty wyłącznie części deklaracyjnej, która nie ma wpływu na część ewidencyjną, wskazuje się elementy: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja.

 • W przypadku korekty wyłącznie części ewidencyjnej, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, wskazuje się elementy: Naglowek, Podmiot1, Ewidencja.

W przypadku korekty ewidencji, należy złożyć nowy, kompletny oraz zawierający poprawione dane plik XML. Niedopuszczalne jest złożenie pliku zawierającego jedynie dane korygowane.

Więcej na temat zasad sporządzanie korekty w kolejnej części.

Dla ułatwienia rozpoznania, jaka korekta została w danym przesyle wygenerowana dodaliśmy obok nazwy jej symbole:

Gdzie:
kde – oznacza korektę części deklaracyjnej i ewidencyjnej
kd – korektę części deklaracyjnej
ke – korektę części ewidencyjnej .

Przed wysyłką możemy podejrzeć wysyłany plik w postaci pliku XML – wybierając:

Ukaże się wówczas plik w takiej postaci, jaką otrzymuje Urząd, czyli jako ciągu danych wymaganych strukturą, może trochę skomplikowanej na pierwszy rzut okna:

Można również wybrać samą postać deklaracyjna. Będą to kwoty zbiorcze wynikające z ewidencji, które można porównać z kwotami wykazanymi na formularzu deklaracyjnym. W tym celu wybierzemy na oknie wysyłki: Pokaż jako VAT-7:

Ukaże się na nam wówczas okno z danymi jak w deklaracji:

WYSYŁKA PLIKÓW JPK_V7

Wysłanie zaznaczonych plików odbywa się jak dotychczas za pomocą:

 • podpisu kwalifikowanego
 • danych autoryzujących
 • profilu zaufanego

W tym celu wybieramy jedną z dostępnych tu opcji .

Należy pamiętać, że od 1 października 2020 roku zmieniła się techniczna realizacja i wysyłka pliku z podpisem danymi autoryzującymi. Dotychczasowy serwis, tzw. mikro, jest wyłączany, wysyłka będzie realizowana na standardową bramkę ministerialną, przyjmującą wszystkie pliki JPK.

Nie zapomnijmy też o pobraniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Należy wówczas podświetlić wybrany plik, a następnie wybrać przycisk: Pobierz UPO dla wybranych dokumentów.

Wysyłka korekt za miesiące sprzed 1 października 2020 r.

Jeżeli zajdzie potrzeba wysłania korekty wysłanego wcześniej pliku JPK za okresy sprzed 1 października 2020 r. – korekty te wygenerujemy już w nowym miejscu, czyli z zakładki 7. Dekl. VAT/JPK_V7.

W oknie tworzenia zaznaczymy: „korekta części ewidencyjnej” i wpiszemy właściwy nr wysyłanej korekty:

Sama struktura wysyłanego pliku nie zmieni się, nadal będzie wysyłana struktura nr 3:

Pamiętajmy, że deklaracje VAT-7/VAT-7K złożone za okres do września 2020 r. korygowane będą na dotychczasowych zasadach.

Terminy wysyłki pliku JPK_VM(K)

Terminy złożenia nowego pliku nie uległy zmianie, nadal więc:

 • podatnicy składający deklaracje VAT za okresy miesięczne będą obowiązani przesyłać nowe pliki JPK_VAT w wariancie JPK_V7M w pełnym zakresie (tj. z wypełnioną zarówno częścią deklaracyjną, jak i częścią ewidencyjną) co miesiąc, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą (art 109 ust. 3b ustawy o VAT),
 • podatnicy składający deklaracje VAT za okresy kwartalne:
  – za pierwszy miesiąc kwartału w terminie do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału będą obowiązani przesłać nowy plik JPK_VAT w wariancie JPK_V7K jedynie w części dotyczącej ewidencji VAT,
  – za drugi miesiąc kwartału w terminie do 25 dnia trzeciego miesiąca kwartału będą obowiązani przesłać nowy plik JPK_VAT w wariancie JPK_V7K jedynie w części dotyczącej ewidencji VAT,
  – w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału będą obowiązani przesłać nowy plik JPK_VAT w wariancie JPK_V7K z wypełnionymi obiema częściami, z tym, że w części deklaracyjnej będą obowiązani wskazać dane dotyczące całego zakończonego kwartału, a w części ewidencyjnej – jedynie trzeciego miesiąca tego kwartału.

Wysyłka pliku JPK wraz z deklaracja według nowych zasad, nie jest taka straszna, jak się wydawało na początku. Natomiast więcej czasu należy poświecić na przeanalizowanie poszczególnych transakcji, jakie wystąpią w danym okresie.

Więcej obowiązków w tym zakresie mają sprzedawcy, gdyż to na nich spoczywa konieczność weryfikacji stosowania kodów GTU i większej liczby procedur.

Miejmy też na uwadze fakt, iż za każdy błąd w przesłanej ewidencji VAT przewidziano karę pieniężną w wysokości 500 zł, jeżeli nie skorygujemy błędu w terminie 14 dni. Niemniej jednak kary te będą nakładane na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy uniemożliwiają weryfikacje prawidłowości transakcji. Najpierw więc urząd wezwie nas do naprawienia ewentualnego błędu.

Jeżeli zależy Ci , aby być zawsze na bieżąco, zadbaj o podsiadanie aktualnego pakietu Opieki Serwisowej na rok 2020. Zyskujesz tym pewność, że plik JPK sporządzasz według nowych zasad i jest on prawidłowy.

Zapraszamy do lektury trzeciej części artykułu >

Autor: Ewelina Mandziuk

Specjalista ds. finansów

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót