Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Lista płac wg Rozporządzenia 07.01.2022 – Odpowiedzi na pytania Użytkowników SKP® Powrót

2022-01-31

W odpowiedzi na opublikowany FILM: Jak w programie SKP® przygotować listę płac wg Rozporządzenia z dnia 07.01.2022 >  otrzymaliśmy od Państwa mnóstwo pytań. Poniżej publikujemy część z nich wraz z odpowiedziami.

PYTANIE 1

Jak wyliczyć wynagrodzenie przy kwocie 3010 uwzględniające postanowienia nowego Ładu i rozporządzenia?

W przypadku pracownika zarabiającego najniższa krajową jego wynagrodzenie wprowadzamy do programu w następujący sposób:

Jak to zostało wyliczone?

 • Przychód m-ca: 3 010 zł
 • Składki społeczne : 412,68 zł
 • Koszty uzyskania przychodu: 250 zł
 • Ulga dla klasy średniej: 0 zł (przychody pracownika nie mieszczą się w przedziale upoważniającym do stosowania ulgi dla pracowników)
 • Podstawa opodatkowania zaokrąglona: 2347 zł (3 010 brutto – 412,68 ZUS – 250 kup – 0 ulga dla klasy średniej)
 • Ulga podatkowa: 425 zł

Zaliczka na podatek wg. Polskiego Ładu : 0 zł (2347 *17% =398,99 – 425)

Zaliczka na podatek wg. zasad 2021: 154 zł ((2347*17%)-43,76=398,99 – 43,76-(2597,32*7,75% składki zdrowotnej)=355,23-201,29= 153,94

Różnica w zaliczkach: 0-154=-154, co oznacza, że zasady Polskiego Ładu są korzystniejsze i nie stosujemy rozporządzenia z dnia 07-01-2022 r. Zaliczka podatku do urzędu skarbowego wyniesie więc 0 zł.

Następnie przystępujemy do wyliczenie hipotetycznej zaliczki na podatek, jaka by była, gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne 31.12.2021 roku, celem ustalenia wielkości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W 2022 r. nadal obowiązuje ograniczenie składki do wysokości zaliczki podatku. Musimy więc sprawdzić, czy w tym przypadku takie ograniczenie będzie miało zastosowanie. Do poprawnego wyliczenia kwoty składki zdrowotnej 9% ustala się więc, jaka byłaby składka zdrowotna, gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na dzień 31.12.2021. Naliczona zaliczka podatku będzie wyliczona z zastosowaniem parametrów podatkowych obowiązujących w 2021 roku, czyli przy kwocie zmniejszającej podatek w wielskości 43,76 zł.

Składka zdrowotna będzie wyliczona następująco:

3 010 – 412,68 – 250= 2347 zł (po zaokrągleniu)
2347*17%-43,76 (ulga na 31.12.2021) = 355,23 zł – hipotetyczna zaliczka podatku

Naliczamy składkę zdrowotną 9% od naszego wynagrodzenia: 2 597,32 (3 010-412,68) podstawa * 9% = 233,76zł.

Naliczona zaliczka podatku od kwoty 3 010 zł, gdyby stosować zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 roku, wyniosłaby 355,23 zł.

Jak widać, zaliczka wg starych zasad jest wyższa od 9% zdrowotnego ( 355,23 zł > 233,76 zł), dlatego nie dochodzi do ograniczenia zdrowotnej do podatku.

Kwota netto pracownika: 2 363,56 zł (3 010 brutto –412,68 ZUS – 233,76 zdrowotna – 0 podatek).

PYTANIE 2

Moje wątpliwości dotyczą przekroczenia przychodu wolnego od podatku. Przychód do 30.000 zł jest zwolniony od podatku. Przy minimalnym wynagrodzeniu 3.010,00 brutto przekroczymy tą kwotę w miesiącu październiku. Czy program SKP® z automatu policzy zaliczkę na podatek dochodowy w m-c listopadzie i grudniu?

Kwota wolna od podatku do 30.000 zł jest stosowana w zeznaniu rocznym. Przy ustalaniu zaliczek od wynagrodzeń brany jest jej odpowiednik czyli 5.100 zł rocznej kwoty zmniejszającej podatek (30.000*17%). Co miesiąc odlicza się więc 425 zł.

Wyliczając wynagrodzenie od kwoty 3.010 zł brutto, nie nastąpi w żadnym miesiącu podatek, bowiem kwota zmniejszająca podatek przewyższa wyliczony podatek:

 • Przychód brutto: 3.010 zł
 • Koszty: 250.00
 • Ub. społeczne: 3.010*13,71%=412,68
 • Podstawa opodatkowania: 2 347 zł
 • Podatek: 2.347*17%= 398,99
 • Ulga (kwota zmniejszająca podatek)= 425 zł
 • Zaliczka: 398,99-425=0 zł

Zwróćmy również uwagę, iż kwota wolna to dochód do 30.000 zł, czyli przychód po pomniejszeniu
o koszty uzyskania przychodu i składki społeczne. Przy kwocie przychodu 3.010 zł miesięcznie
w całym roku nie wystąpiłoby przekroczenie owego limitu:
(3.010-250-412,68)=2.347,32*12=28.167,84).

Jedyną sytuacją, gdzie możliwe jest stosowania wprost zwolnienia dochodu do 30.000 zł jest niepobieranie zaliczek dla osób osiągających przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, ale pod warunkiem, że to sam zleceniodawca wystąpi z wnioskiem o ich niepobieranie. Należy wówczas w Danych osobowych zaznaczyć otrzymanie takiego oświadczenia:

Program SKP® kontrolować będzie wielkość narastająco dochodu, takiego pracownika i dopiero od nadwyżki ponad 30.000 zł naliczany będzie podatek dochodowy.

PYTANIE 3

Dlaczego, przy kwocie wynagrodzenia brutto 339,44 zł składka zdrowotna wynosi 0 zł. Przecież od 2022 roku składki zdrowotnej się nie odejmuje od podatku. Listę naliczam nie stosując rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022 roku. W 2021 roku składka zdrowotna była pomniejszana do wysokości zaliczki na podatek i wynika z tego, że nadal jest tak obliczana w 2022 roku?

Od 2022r. składka zdrowotna nie jest już odejmowana od finalnej zaliczki na podatek, ale nadal wyliczając samą składkę należy stosować ograniczenie jej do wysokości zaliczki na podatek.

Nadal więc zostaje aktualne zaznaczenie parametru w System > Parametry:

Do poprawnego wyliczenia kwoty składki zdrowotnej 9% ustala się więc, jaka byłaby składka zdrowotna, gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na dzień 31.12.2021. ta hipotetyczna zaliczka podatku będzie wyliczona z zastosowaniem parametrów podatkowych obowiązujących w 2021 roku, czyli przy kwocie zmniejszającej podatek w wielkości 43,76 zł.

Przystępujemy więc do wyliczeń :

 • Składka zdrowotna 9%: 292,90 (339,44-46,54 skł. Społeczna)*9%=26,36

Następnie sprawdzamy ile wyniesie hipotetyczna zaliczka wyliczona wg. zasad z 2021r.:

 • Podstawa opodatkowania: 339,44 – 250 – 46,54 = 43 zł
 • Podatek: 43*17%= 7,31 zł

Podatek po odjęciu kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 43,76 zł: 7,31- 43,76=0 zł

Jak widać, zaliczka wg starych zasad jest mniejsza od 9% zdrowotnego ( 0 < 26,36 zł), dlatego dochodzi do ograniczenia zdrowotnej do podatku i wynosi ona w tym przykładzie 0 zł.

PYTANIE 4

Co oznacza minus w pozycji różnica w zaliczkach w edycji wynagrodzeń?

Rozporządzenie z dnia 07.01.2022 roku zobowiązuje nas do porównania podczas wyliczenia zaliczki na podatek jej wielkości w dwóch wariantach:

według zasad obowiązujących w 2022 r., tj. po wejściu w życie Polskiego Ładu, czyli przy uwzględnieniu przez płatnika:

 • kosztów uzyskania przychodów (chyba, że podatnik zrezygnował z ich stosowania, składając płatnikowi wniosek);
 • składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez podatnika;
 • ulgi dla klasy średniej (chyba, że podatnik zrezygnował z jej stosowania);
 • zwolnień (w tym: „ulgi dla rodzin 4+”, „ulgi na powrót” czy „ulgi dla seniora”, o ile podatnik zawnioskował o ich stosowanie przez płatnika);
 • zastosowaniu parametrów nowej skali podatkowej (ze stawkami 17% i 32%, progiem dochodu w kwocie 120.000 zł oraz 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 425 zł – o ile płatnik jest uprawniony do jej odliczania).

według zasad obowiązujących w 2021 r. – czyli przy uwzględnieniu przez płatnika:

 • kosztów uzyskania przychodów (chyba, że podatnik zrezygnował z ich stosowania składając płatnikowi wniosek);
 • składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez podatnika;
 • przy zastosowaniu parametrów skali podatkowej z 2021 r. (ze stawkami 17% i 32%, z progiem dochodu w kwocie 85 528 zł oraz 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 43,76 zł, o ile płatnik jest uprawniony na moment obliczania zaliczki do jej odliczania) i o ile dochody pracownika (licząc od początku roku) nie przekroczyły 85 528 zł;
 • pomniejszoną o kwotę składki zdrowotnej, podlegającej odliczeniu od podatku (7,75% podstawy wymiaru tej składki).

Po obliczeniu zaliczki dwoma sposobami, należy je porównać. Jeżeli przy wyliczaniu wynagrodzenia wychodzi ujemna różnica w zaliczkach, oznacza to, że zaliczka na podatek dochody wg. Polskiego Ładu jest korzystniejsza niż zaliczka wg. starych zasad. Jeżeli więc do końca roku kwota wynagrodzenia pozostanie niezmienna, naliczając wynagrodzenie stosować będziemy wyłącznie zasady Polskiego Ładu. Nie wystąpi więc niedopłata podatku, a tym samym nie będzie konieczności zwrotu podatku w zeznaniu rocznym.

Natomiast w sytuacji, gdy z owego porównania wynagrodzeń w poprzednich miesiącach wynikała dodatnia różnica, czyli korzystniejsze były zasady roku ubiegłego, a tym samym nadwyżka była odraczana w czasie (płatnik zobowiązany był pobierać od podatnika zaliczkę mniejszą), to miesiącu wystąpienia ujemnej różnicy, konieczne staje się rozliczenia owej odroczonej zaliczki. Wówczas należy pobrać od pracownika zaliczkę z Polskiego Ładu oraz nadwyżkę z poprzednich miesięcy, ale nie więcej niż do kwoty zaliczki obliczonej na starych zasadach, czyli do wielkości tej ujemnej różnicy. Jeżeli nie pobrano w całości kwoty odroczonej nadwyżki, odroczenie tej części nadwyżki przedłuża się na kolejne miesiące, w których wystąpi ujemna różnica.

PYTANIE 5

Co oznacza komunikat: „W aktualnym miesiącu wystąpiła ujemna różnica pomiędzy zaliczkami na starych o nowych zasadach. Termin poboru musi zostać odwieszony i zgromadzoną niedopłatę należy doliczyć do bieżącego zobowiązania podatkowego….”. Co należy w takiej sytuacji zrobić ?

Jeżeli przy edycji Płac pojawił się komunikat:

lub przy kopiowaniu płac:

Oznacza, iż dla wskazanej osoby lub osób należy dokonać rozliczenia odroczonej z poprzednich miesięcy zaliczek, bowiem wystąpił miesiąc, w którym wystąpiła ujemna różnica wynikająca z porównania wyliczeń zaliczki wg zasad Polskiego Ładu i zasad 2021. W tym miesiącu nowe zasady są w tym miesiącu korzystniejsze dla podatnika i to je należy stosować. Wielkość powstałej niedopłaty pokazuje wiersz niedopłata roczna podatku. Aby ją rozliczyć, należy w oknie edycji wynagrodzeń wybrać przycisk N:

Po jego wybraniu pojawi się tabela, w której wykazane będą w ujęciu całego roku wyliczone zaliczki wg Nowego Ładu i zasad z 2021 roku. Różnica w zaliczkach wynikła z ich porównania, będzie pokazana w ujęciu skumulowanym w kolumnie: Różnica narastająco. Wpisujemy jaką kwotę chcemy rozliczyć i poprzez przycisk: „Dolicz niedopłatę” dokonujemy owego rozliczenia. Program nie pozwoli rozliczyć kwoty wyższej, niż wartość ujemnej różnicy.

W momencie dokonania rozliczenia, wartość ta pojawi się w kolumnie: Doliczenie w miesiącu dokonania tej czynności, natomiast wartość pozostałej jeszcze niedopłaty, pokazana będzie w kolumnie: Nadpłata roczna do rozliczenia.

Jeżeli nie pobrano w całości kwoty odroczonej nadwyżki, odroczenie tej części nadwyżki przedłuża się na kolejne miesiące, w których wystąpi ujemna różnica.

Jeżeli komunikat pojawił się Państwu w miesiącu, w którym niedopłata roczna podatku jest równa 0 zł, komunikat należy pominąć. Stosowana poprawka w tym zakresie została już przygotowana i pojawi się z następną wersją programu.

PYTANIE 6

Czego dotyczą wnioski dodane w do wydruku w szablonach?

W programie SKP® do wydruków dodane zostały równe szablony wniosków i oświadczeń związane z Polskim Ładem. Druki te można wydrukować i przekazać pracownikowi do podpisu, jeżeli zgłosi chęć ich złożenia. Dokonamy tego w: Dane osobowe > Wydruk > Drukuj wg szablonu.

Po ich otrzymaniu od pracownika należy dokonać właściwych oznaczeń w „Danych osobowych”, tak by były one uwzględniane podczas wyliczania wynagrodzenia:

Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek – składany, jeśli pracownik, który nie wnioskował o stosowanie kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2), chce by nie stosować rozporządzenia z dnia 07.01.2022 i aby jego zaliczki były wyliczane tylko wg. zasad Polskiego Ładu. Po jego otrzymaniu fakt ten zaznaczamy w: „Danych osobowych” i wskazujemy miesiąc, od którego wniosek ten ma być stosowany:

Wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników – dotyczy niestosowania ulgi klasy średniej w wyliczeniach zaliczki. Pracownik sam podczas generowania zeznania rocznego zweryfikuje, czy spełnia warunki do jej zastosowania. Fakt przyjęcia od pracownika takiego wniosku zaznaczamy:

Wniosek o niestosowanie podstawowych kosztów uzyskania przychodu – jeżeli pracownik pracujący także w innych firmach, chce złożyć nam oświadczenie o niestosowaniu kosztów w kwocie 250 zł w wyliczeniach wynagrodzenia, zaznaczamy wówczas:

Oświadczenie o zwolnieniu z podatku powyżej 4 dzieci, w którym podatnik oświadcza o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi dla rodzin i w związku z tym, nie będzie mu naliczana zaliczka na podatek do przekroczenia 85.528 zł przychodu w skali roku. Oznaczamy wówczas:

Oświadczenie o zwolnieniu podatku dochodowego w razie przeniesienia do Polski – dotyczące spełnianiu warunków do korzystania z ulgi na powrót i podobnie jak wyżej, nie będzie naliczana zaliczka na podatek do przekroczenia 85.528 zł przychodu w skali roku:

Oświadczenie o zwolnieniu z podatku powyżej 60 – w przypadku z ulgi dla pracujących emerytów, którzy zrezygnowali z poboru emerytury. Tu także do czasu osiągnięcia przychodu w kwocie 85.5228 nie będzie wyliczany podatek:

PYTANIE 7

Czego dotyczą opcje „Pracownik nabył prawa do emerytury lub renty rodzinnej” i „Zwolnienie z PIT Emeryt, Rencista” ?

Pracownikowi, który osiągnął wiek emerytalny, czyli w przypadku kobiet gdy ukończyły 60 r.ż, a dla mężczyzn 65 r.ż., należy zaznaczyć opcję:

bowiem jego przychody od tej pory muszą być wykazywane w PIT-11 w innej pozycji, niż przed przekroczeniem tego wieku.

Załóżmy, że pracownica zatrudniona na umowę o pracę urodzona w dniu 12-03-1962 r. , w maju złożyła wniosek o zwolnienie z PIT. Aby program SKP® prawidłowo rozdzielił osiągnięte przychody, potrzebuje mieć informacje, o nabyciu takowych praw, stąd konieczność zaznaczenia ww. opcji.

Wówczas przychody osiągnięte za m-ce styczeń – luty wykazane będą w wierszu 1:

Program zweryfikuje datę urodzenia i przy oznaczeniu nabycie praw do emerytury, po ukończeniu wieku 60 lat, jego przychody wykazane zostaną w wierszu 3:

Natomiast po wpłynięciu wniosku o zwolnienie, przychody te będą trafiać już do poz. 105:

I zaznaczony będzie właściwy dla tego zwolnienia kwadrat w poz. 107:

PYTANIE 8

Chciałabym się dowiedzieć, jak będzie wyglądało rozliczanie płac kierowców międzynarodowych po wejściu w życie pakietu mobilności?

Aby zaewidencjonować wypłatę kierowcy międzynarodowego w programie SKP® w związku z wejściem w życie pakietu mobilności, należy wprowadzić ją w następujący sposób:

 1. z kodem 11 wprowadzamy:
 • 3.500 zł brutto – płacę polską : (płaca zasadnicza + dyżur + nadgodziny + pora nocna)
 • 4.000 zł brutto – płacę zagraniczną, w tym wypadku DE

Składniki te możemy wykazać osobno, używając dwa razy tych samych składników lub w sumować w jeden. Zaznaczamy kropkę przy „D”.

W pozycji koszt wprowadzamy „S” – specjalne, na dole przy „T” , wskazujemy „i” i wprowadzamy wielkość 30% diety, czyli 4.557 * 30% = 1.367,10 zł.

Do tej kwoty dodajemy kwotę kosztów uzyskania przychodu 250 lub 300 zł, jeżeli takowe przysługują za pracę w Polsce. Łączny koszt wyniesie więc: 1367,10+250=1617,10 i taką kwotę wprowadzamy w pole Wartość KUP:

Podstawę podatku stanowi kwota przychodu 7.500 zł brutto – składki pracownika ZUS – 30% diet.

2. z kodem np. 50, może być każdy inny, który możemy oznaczyć własnym opisem, wprowadzamy podstawę do ubezpieczenia społecznego:

Wolna od składek ZUS będzie kwota wynagrodzenia powyżej przeciętnego wynagrodzenia (5.922 zł brutto w 2022 r.). Zwolnienie dotyczy jedynie składek ZUS – składka zdrowotna i PIT będą płacone na standardowych zasadach.

Jeżeli kierowca zarobi mniej niż 5.922 zł brutto – wówczas składki obliczane są od kwoty faktycznego wynagrodzenia na dotychczasowych zasadach. Natomiast, gdy kierowca zarobi więcej niż 5.922 zł brutto, wówczas od kwoty wynagrodzenia odejmuje się należne diety (bez ryczałtu za nocleg). Jeżeli otrzymana kwota jest mniejsza niż 5.922 zł brutto, to społeczne płacone jest od kwoty 5.922 zł brutto. Kwota ta będzie również podstawą do składki zdrowotnej.

W naszym przykładzie:

Dieta na potrzeby wyliczeń 49 EUR x 20 dni x kurs walutowy (np. 4,65) = 4.557 zł

Podstawa składek 7.500 zł brutto – 4.557 zł (diety) = 2.943 zł. Ponieważ kwota wyliczona jest mniejsza niż przeciętne wynagrodzenie, to podstawą składek będzie kwota 5.922 zł –> od tej kwoty należy obliczyć składkę emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową – zaznaczamy więc E i C.

3. Aby odjąć przyjętą w sumy wypłat kwotę stanowiącą podstawę ub. społecznego w Dodatkach i potrąceniach wprowadzamy – 5.922,00 zł.

W kolejnej wersji programu zostanie wprowadzony składnik wynagrodzenia służący oskładkowaniu lub opodatkowaniu, który nie będzie wliczany do kwoty do wypłaty i nie trzeba będzie jego wartości wprowadzać w potrąceniach.

Uwaga ! W roku 2023 kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, wynosi 6 935 zł.

W wersji SKP 23.1.1.0 dostosowano program do zmian wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym – wprowadzono jednolitą dla krajów unii europejskiej stawkę:

 • 60 EUR jako stawkę „wirtualnej” diety dziennej pomniejszającej podstawę oskładkowania, dotychczas indywidualnej w zależności od wybranego państwa oddelegowania;
 • 20 EUR diety dziennej pomniejszającej podstawę opodatkowania. Do tej pory podstawa opodatkowania była pomniejszana o 30% kwoty wprowadzonych danemu pracownikowi diet, po zmianie będzie to 1/3 wartości diety.

W celu rozliczenia wirtualnych diet kierowców wg przepisów obowiązujących od 18 sierpnia 2023 roku należy oznaczyć pracownika w Danych Osobowych – Etat jako „Kierowcę” (po zaznaczeniu „Pracownik oddelegowany”) oraz w oknie: „Diety do wyliczeń” w edycji wynagrodzeń wybrać jako kraj oddelegowania: Unię Europejską (kierowcy).

Pozwoli to na łączne wprowadzanie okresów pracy za granicą bez rozbijania przejazdów na poszczególne odcinki w krajach przejazdów i szybkie rozliczenie wirtualnych diet kierowcy.
Powyższe zmiany są stosowane dla wypłat mających datę wypłaty 19.08.2023 lub późniejszą.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Dz.U.2023, poz.1523).

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót