Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Korekta podatku dochodowego i VAT Powrót

2020-03-05

Od 2020 r. wróciła tzw. „ulga na złe długi” w podatku dochodowym lecz w nieco zmienionej formie. Gdy płatność za towar czy usługę nie zostanie uregulowana w terminie 90 dni można będzie zmniejszyć podstawę opodatkowania i dokonać korekty podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Przy czym zmniejszenie tego dokonujemy w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym upływa owe 90 dni. W sytuacji , gdy w danym roku poniesiemy stratę, wartość niezapłaconej należności będzie zwiększała jej roczną wysokość. Natomiast jeżeli podstawa opodatkowania będzie niższa niż wartość niezapłaconej należności, zmniejszenia podstawy opodatkowania będziemy mogli dokonywać nie później niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstanie prawo do zmniejszenia.

Możliwe jest również zastosowanie tej ulgi w zaliczce na podatek dochodowy w trakcie roku, ale pod pewnymi warunkami, o których mowa będzie przy każdym z rodzaju rozliczeń.

Aby prawidłowo i w terminie wyliczyć termin korekty, konieczne jest prowadzenie kontroli zapłat.

Użytkownicy, którzy do tej pory nie widzieli konieczności prowadzenia szczegółowej ewidencji rozliczeń, a chcą by program pomógł im prawidłowo ustalić termin korekty, muszą prowadzić kontrolę zapłat. W tym celu w module: Księgi > Księgowanie > Opcje księgowania – należy zaznaczyć opcje „Czy firma prowadzi kontrolę zapłat”. Dodatkowo można od razu zaznaczyć również VAT. Pod tym pojęciem kryje się zarówno kontrola terminów względem korekty VAT , jak i dochodowego.

Następnie w Kartoteki – Plan kont założyć konta do rozliczeń , np. B- Bank, czy K – Kasa, bez powiązań z Księgą i z VAT, jak w zrzucie poniżej:

Natomiast do „wirtualnych” rozliczeń dokumentów korekty podatku dochodowego i VAT przyda się konto KOR – Korekta:

Dla wprowadzonych dokumentów w programie o konieczności dokonania korekty informują oznaczenia w kolumnie:

  • !D (korekta odliczonej kwoty podatku dochodowego) i
  • !V (korekta VAT należnego/naliczonego) oraz
  • termin wymieniony z daty w górnej części okna

Dodatkowo dokumenty, do których należy już wykonać korektę, wyszczególnione są również pogrubioną kursywą.

Na 7 dni przed wymaganą korektą pojawia się w w/w kolumnach oznaczenie „-7!”,  które wraz z upływem dni maleje, czyli na 5 dni przed korektą uzyskuje postać „-5!” , aż do upłynięcia terminu, wówczas w kolumnach tych pojawia się symbol „!”, który oznacza, że korekta stała się wymagalna.

Każdą omyłkowo wykonaną korektę można z Dziennika zapisów usunąć, stojąc na dokumencie, który w kolumnie !D lub !V będzie miał oznaczenie „K” i wybierając w Opcjach lub prawym przyciskiem myszy – Usuń korektę.

Wówczas oznaczenie w w/w kolumnach zostanie ponownie zmienione, jak z przed wykonania korekty.

Korekta odliczonej kwoty podatku dochodowego

W przypadku rozliczenia PIT wierzyciele i dłużnicy będą mogli dokonać korekty w trakcie roku podatkowego, dokonując zmniejszenia lub odpowiednio zwiększenia dochodu, tylko gdy opłacają „zwykłe” zaliczki miesięczne! Nie dokonują zaś takiej korekty opłacający zaliczki kwartalne bądź uproszczone.

Przed przystąpieniem do dokonania korekty, w Kartotece – Plan Kont zakładamy specjalne konto, na które księgować będziemy korekty, by nie wpływały one na obroty wykazane w KPiR:

Możemy również użyć dotychczas używanego konta, wpisując dzień wpisu do księgi 0. Ale dla łatwiejszego sprawdzenia wielkości możliwego odliczenia, zalecamy użycie w/w konta.

Takową korektę dokonuje użytkownik poprzez wybranie w Dzienniku ZapisówOpcje – „Zrób korektę DOCH +90” lub stojąc na danym dokumencie klikając prawym przycisk myszy.

Istnieje również możliwość wykonania masowej korekty Vat dla wszystkich niezapłaconych dokumentów, w których upłynął termin jej wykonania.
Opcję te wybieramy klikając na OpcjeMasowa korekta DOCH „+90„.

Pojawi się wówczas okno z wyszczególnieniem faktur podlegających korekcie:

Dokumenty, które chcemy skorygować należy zaznaczyć, korzystając z automatycznego zaznaczania wszystkich („Zaznacz wszystkie”) lub ręcznie zaznaczyć wybrane pozycje.

Do kolejnego kroku wykonania korekty przechodzimy wybierając „Wykonaj korekty dla zaznaczonych pozycji” lub gdy chcemy zrezygnować z jej wykonania wybieramy [Anuluj].

Przechodząc do wykonania masowej korekty pojawią się po kolei okna wyksięgowania poszczególnych dokumentów z dochodowego.

Przedstawione powyżej wyjaśnienia dotyczące korekty dochodowego w przypadku nieuregulowania zobowiązania mają zastosowanie zarówno w sytuacji, gdy nie zapłacono całej kwoty, jak i wtedy, gdy uregulowano zobowiązanie / należność tylko w części.

Zmniejszenia Dochodowego należy zatem dokonać w odniesieniu do tej kwoty, która nie została zapłacona.

Przyjmując do korekty kwotę netto, dotyczący niezapłaconej kwoty, dokument korekty zostanie zaksięgowany specjalne konto KOR D lub na takie samo konto, jak faktura pierwotna (kosztowe lub sprzedażowe), ale bez uwzględnienia w księdze podatkowej (Dzień wpisu do księgi 0).

Na zapytanie „Nie podano dnia wpisu do księgi” – wybieramy „Zapisz jak jest”.

Po dokonaniu korekty kosztów w kolumnie !D pojawi się symbol K – oznaczający, że korekta została już dokonana:

W celu doliczenia w zaliczce na podatek dochodowy, w danym miesiącu w którym upłynął termin korekt, sprawdzamy łączną ich wartość. W tym celu filtrujemy dokumenty, stosując filtr na miesiąc księgowy i specjalne konto na które księgowaliśmy korektę:

Potwierdzamy przyciskiem OK.

Następnie poprzez przycisk Sumy:

Sprawdzamy ich łączną wartość:

Gdy znamy już wartość łącznej korekty, przechodzimy do jej właściwego odliczenia w zakładce Podatek.

Po wykonaniu aktualizacji obrotów danego miesiąca, kwotę korekty wprowadzamy do pola „Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania/ zmniejszające stratę” – poz. 107 (w przypadku zasad ogólnych) lub poz. 45 (w przypadku podatku liniowego). Klikamy w strzałkę , rozwinie się wówczas okno do wpisania kwoty:

Jeżeli dochód w tym okresie będzie niższy od wartości wierzytelności (pole 106 będzie wynosiło 0), wówczas jego pomniejszenie nastąpi przy kolejnej zaliczce (zaliczkach) na podatek w danym roku podatkowym. Natomiast jeżeli dochód z pola 106 nie będzie wystarczający do odliczenia pełnej wartości korekty, w danym miesięcy w polu 108 musimy wpisać kwotę odpowiadającą polu 106, natomiast resztę odliczenia możemy przenieść na kolejny miesiąc, o ile oczywiście w kolejnym okresie wystąpi dochód umożliwiający jej odliczenie.

Natomiast w sytuacji, gdy wierzytelność, która zmniejszyła dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki zostanie uregulowana lub zbyta, to podatnik obowiązany będzie zwiększyć dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki w okresie rozliczeniowym roku podatkowego, w którym wystąpiły te okoliczności.

Korekta VAT

Korekta VAT dotyczy zarówno VAT należnego, jak i naliczonego, z tym, że nieuregulowanie dokumentu zakupowego wiąże się z obowiązkiem wykonania takowej korekty, natomiast w przypadku nieotrzymania zapłaty za fakturę sprzedażową, możemy skorzystać z prawa jego odliczenia.

Podatnicy podatku VAT zobowiązani są dokonać korekty podatku naliczonego lub skorzystać z prawa skorygowania podatku należnego w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w terminie 90 dni od daty upływu terminu płatności.

Takową korektę dokonuje użytkownik poprzez wybranie w Dzienniku Zapisów w Opcjach – „Zrób korektę VAT +90” lub stojąc na danym dokumencie klikając prawym przyciskiem myszy.

Istnieje również możliwość wykonania masowej korekty Vat dla wszystkich niezapłaconych dokumentów, w których upłynął termin jej wykonania. Opcję te wybieramy klikając na Opcje – Masowa korekta VAT „+90” .

Pojawi się wówczas okno z wyszczególnieniem faktur podlegających korekcie:

Dokumenty, które chcemy skorygować należy zaznaczyć, korzystając z automatycznego zaznaczania wszystkich („Zaznacz wszystkie”) lub ręcznie zaznaczyć wybrane pozycje.

Do kolejnego kroku wykonania korekty przechodzimy wybierając „Wykonaj korekty dla zaznaczonych pozycji” lub gdy chcemy zrezygnować z jej wykonania wybieramy [Anuluj].

Przechodząc do wykonania masowej korekty pojawią się po kolei okna wyksięgowania poszczególnych dokumentów z VAT.
Przedstawione powyżej wyjaśnienia dotyczące korekty VAT w przypadku nieuregulowania zobowiązania mają zastosowanie zarówno w sytuacji, gdy nie zapłacono całej kwoty, jak i wtedy, gdy uregulowano zobowiązanie / należność tylko w części.

Zmniejszenia VAT należy zatem dokonać w odniesieniu do tej kwoty, która nie została zapłacona.

Przyjmując do korekty kwotę netto i podatek z niej wynikający, dotyczący niezapłaconej kwoty, dokument korekty zostanie zaksięgowany na takie samo konto, jak faktura pierwotna (kosztowe lub sprzedażowe), ale bez uwzględnienia w księdze podatkowej (Dzień wpisu do księgi 0).

Na zapytanie „Nie podano dnia wpisu do księgi” – wybieramy „Zapisz jak jest” :

Po dokonaniu korekty kosztów w kolumnie !V pojawi się symbol K – oznaczający, że korekta została już dokonana.

W przypadku, gdy po dokonaniu korekty VAT, zostanie uregulowane zobowiązanie / wpłynie należność od kontrahenta w całości lub w część, wówczas odliczoną kwotę ponownie możemy uwzględnić w ewidencji VAT, ale tylko w zapłaconej części.

Ponownego księgowania dokonujemy podczas rozliczania dokumentu pierwotnego (z oznaczeniem K w pozycji !V) – Rozlicz – „Zaksięguj ponownie do VAT”.

Zaksięgowana zostanie kwota netto, wynikająca z zapłaconej kwoty, wyliczona metodą „ w stu”.

Uwaga! Księgowania korekt VAT, jak ich ponowne ujęcie do ewidencji VAT, nie wpływają na obroty kontrahenta, a do rozliczania ich należy użyć specjalnie założonego konta rozliczeniowego KOR, by nie zakłócić obrotów podstawowych kont rozliczeniowych typu Bank czy Kasa.

Wraz z wprowadzeniem nowego pliku JPK_V7, obowiązującego od 1.10.2020 r. podatnicy nie mają już obowiązku przekazywania do Urzędu Skarbowego, odrębnego załącznika VAT-ZD. Informacja o zbiorczej wysokości korekty podstawy opodatkowania oraz zbiorczej wysokości korekty podatku należnego z tytułu tej ulgi, uwzględnimy odpowiednio w pozycji 68 i 69 części deklaracyjnej pliku JPK_V7.

 

W celu weryfikacji wykazanej w tych polach kwoty owej ulgi za złe długi, możemy wygenerować podgląd na poszczególne dokumenty wchodzące w skład tej zbiorczej kwoty (Opcje > Ulga za złe długi > VAT ZD).

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót