Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe? Powrót

2023-10-19

Wynagrodzenie chorobowe czy też zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy przysługuje każdej osobie, która zgłoszona jest do ubezpieczenia chorobowego. Zatem, aby móc uzyskać prawo do wynagrodzenia chorobowego pracownik musi mieć odprowadzane ze swojego wynagrodzenia składki na ubezpieczenie chorobowe.

Składka chorobowa jest obowiązkowa dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a w przypadku umowy zlecenia przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego jest dobrowolne, co za tym idzie zgłoszenia z tytułu umowy zlecenia dokonuje Zleceniodawca tylko i wyłącznie na wniosek Zleceniobiorcy.

Podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowego jest wystawione przez lekarza zwolnienie lekarskie z powodu niezdolności do pracy, wystawione jest na druku ZUS ZLA (potocznie L4), które również jest podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w pracy. Ilość dni takiej niezdolności ma wpływ na wysokość wynagrodzenia. 

Ważne!

Obecnie zwolnienia lekarskie wystawiane są w formie elektronicznej i automatycznie przesyłane na profil PUE ZUS.

Okres wynagrodzenia chorobowego

Wynagrodzenie chorobowe, czyli takie które należy się pracownikowi za czas niezdolności do pracy, wypłacane jest przez okres pierwszych 33 dni w trakcie trwania roku, lub 14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia. Za taki okres wynagrodzenie wypłacane jest pracownikowi przez jego pracodawcę.

Po okresie 33 dni (bądź 14 dni) pracownikowi może zostać wypłacony zasiłek chorobowy, którego płatnikiem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub pracodawca, jednak tylko wtedy, kiedy liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia na 30 listopada roku poprzedniego wynosi u niego co najmniej 20 osób. Chorobowe przysługuje pracownikowi za cały okres trwania zwolnienia lekarskiego z uwzględnieniem dni wolnych.

Prawo do chorobowego

Pracownik uzyskuje prawo do wynagrodzenia chorobowego po upływie 30 dni zatrudnienia, nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (tzw. okres wyczekiwania).  Wliczane jest również do tego okresu poprzednie zatrudnienie, jeśli przerwa pomiędzy ostatnim zatrudnieniem a bieżącym nie była dłuższa niż 30 dni.

Istnieją również sytuacje, kiedy okres wyczekiwania nie istnieje. Wśród nich wymienić można absolwentów szkół i uczelni wyższych, którzy w ciągu 90 dni od zakończenia szkoły przystąpią do ubezpieczenia chorobowego, jeśli niezdolność jest wynikiem wypadku w drodze z pracy lub do pracy, a także osoby, które mają co najmniej 10 lat stażu pracy i podlegania pod obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe oraz posłom i senatorom, którzy rozpoczęli podleganie pod ubezpieczenie chorobowe w ciągu 90 dni od ukończenia swojej kadencji.

Ważne!

Osoby podlegające dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego (np. z tytułu umowy zlecenia, przedsiębiorcy) nabywają prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwalnego ubezpieczenia chorobowego.

Wysokość chorobowego

Dla określenia podstawy zasiłku chorobowego bądź wynagrodzenia chorobowego uwzględnia się przeciętne wynagrodzenie pracownika wypłacone w okresie 12 ostatnich miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy.

Może zdarzyć się sytuacja, kiedy to pracownik nie będzie miał przepracowanych 12 miesięcy, wtedy podstawą będzie przeciętne wynagrodzenie za pełne miesiące, kiedy to podlegał on pod ubezpieczenie chorobowe.

Na wysokość podstawy mają również wpływ premie, prowizje, wynagrodzenie urlopowe czy nadgodziny i inne dodatki do wynagrodzenia. Im wyższe wynagrodzenie, tym wyższa podstawa do wynagrodzenia chorobowego.

Największy wpływ na wysokość wynagrodzenia chorobowego ma powód niezdolności do pracy. Jego wysokość może zatem wynosić 80% podstawy w przypadku choroby, izolacji w związku z chorobą zakaźną, bądź 100% w sytuacji choroby w trakcie ciąży, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, a także w sytuacji badań lekarskich związanych z kandydowaniem na dawcę komórek, tkanek i narządów. Zasiłek chorobowy wypłacany jest na takich samych zasadach, jak wynagrodzenie chorobowe.

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Do obliczenia wynagrodzenia chorobowego potrzebna będzie prawidłowo ustalona podstawa. Kiedy będzie już ona znana, należy odjąć od niej składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne i chorobowe w łącznej wysokości 13,71%. Jest to łączna wysokość procentowa składek na ubezpieczenie społeczne, jakie pokrywane są z wynagrodzenia pracownika.

Każdemu pracownikowi za dzień niezdolności do pracy przysługuje 1/30 podstawy wymiaru takiego świadczenia. Oznacza to, że po obniżeniu podstawy do chorobowego o odpowiednią wysokość składek społecznych – dzielimy otrzymaną kwotę przez 30. Następnie otrzymaną kwotę mnoży się przez odpowiedni procent wynagrodzenia 80% lub 100%. Tak otrzymany wynik daje nam wynagrodzenie za jeden dzień zwolnienia, który możemy następnie pomnożyć przez liczbę dni, w których pracownik jest niezdolny do pracy.

Może zdarzyć się sytuacja, kiedy pracownik już w pierwszym miesiącu pracy zachoruje. Jeśli osoba ta spełnia warunki do otrzymania wynagrodzenia chorobowego, jako podstawę uwzględnia się wynagrodzenie, które należałoby się pracownikowi po przepracowaniu pełnego miesiąca i to ono zostaje pomniejszone o odpowiedni procent składek społecznych tj. 13,71%.

Prawo do wynagrodzenia chorobowego taka osoba uzyska, jeśli przed zatrudnieniem podlegała do ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, a przerwa między ustaniem jednego ubezpieczenia a uzyskaniem drugiego trwała nie dłużej niż 30 dni (wyłączając urlop bezpłatny wychowawczy lub czynną służbę wojskową) oraz posiada co najmniej 10 lat staży pracy, podczas którego odprowadzane były składki na ubezpieczenie chorobowe.

Podsumowanie

Zasady obliczania wynagrodzenia chorobowego nie są trudne w sytuacji, kiedy pracownik otrzymuje co miesiąc stałą kwotę wynagrodzenia i nie ma wypłacanych dodatków do pensji.

W sytuacji, kiedy dochodzą do jego wypłaty premie, prowizje, nadgodziny, ryczałty czy inne dodatkowe składniki, gdzie wynagrodzenie co miesiąc ma inną wartość, należy uważnie przeanalizować wszystkie dodatkowe składniki z okresu 3 lub 12 miesięcy w celu prawidłowego określenia podstawy do wynagrodzenia chorobowego.

Autor:
Katarzyna Gawron
Specjalista ds. księgowości i podatków
Publikacja: 19.10.2023 r.

Pobierz bezpłatnie SKP
Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót