Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Delegowanie kierowców w transporcie drogowym (pakiet mobilności) – nowe przepisy od 19.08.2023 r. Powrót

2023-09-15

Nowe przepisy dotyczące delegowania kierowców w transporcie drogowym, uchwalone ustawą z dnia 28 lipca 2023 roku (Dz.U. z 2023 r., poz. 1523), wprowadzają kilka znaczących zmian mających wpływ na wyliczanie ich wynagrodzeń. Dotyczą one m.in. metody obliczania podstawy opodatkowania oraz składki społecznej dla kierowców, którzy pracują w transporcie międzynarodowym. Zmiany te weszły w życie 19 sierpnia 2023 roku. Oto najważniejsze punkty tych nowych przepisów:

Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne

Jeśli miesięczny dochód kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, nie wlicza się do niego kwoty równoważnej 60 euro za każdy dzień pracy za granicą. Co za tym idzie więc „wirtualna dieta”, bez względu na kraj oddelegowania, zawsze będzie wynosiła tyle samo.

Przypominamy

Wartość miesięcznego dochodu, na podstawie którego oblicza się składki, nie może być niższa niż przeciętne wynagrodzenie, które w 2024 r. wynosi 7824 zł brutto. Jeśli dochód kierowcy jest niższy, to podstawą do obliczeń jest faktyczny dochód. Ta zasada pozostaje niezmienną.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z nowymi przepisami przychody ze stosunku pracy oraz umowy zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt .8 ustawy o PDOF, uzyskane przez kierowcę z tytułu pracy w międzynarodowych przewozach drogowych, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości równowartości 20 euro za każdy dzień pracy za granicą.

Dni pracy za granicą ustala się zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców. Do tej pory wysokość tej kwoty była zmienna i uzależniona od kraju, w którym kierowca wykonywał przewozy i wynosiła 30% diety. Należy tu także zaznaczyć, że wielkość odliczenia 30% diety nadal została zachowana dla pozostałych pracowników oddelegowanych, zmiana dotyczy wyłącznie kierowców międzynarodowych.

Doprecyzowano też, jakie koszty ponoszone przez kierowcę nie będą podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu, jeżeli jego przychód będzie wyższy niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

Dotyczyć to będzie:

 • zwrotu kosztów m.in. noclegu w przypadku tygodniowego regularnego okresu odpoczynku, którego kierowca nie może odbierać w pojeździe;
 • podróży środkami transportu innymi niż pojazd będący w dyspozycji pracodawcy do miejsca, w którym kierowca rozpocznie przewóz;
 • innych niezbędnych, udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę lub podmiot, na rzecz którego kierowca wykonuje międzynarodowy przewóz drogowy;
 • korzystania z urządzeń sanitarnych, określonych na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług, oferowanych w ogólnodostępnych miejscach obsługi podróżnych w państwach, w których kierowca wykonuje zadania służbowe.

W odniesieniu do wyżej wymienionych należności wolnych od podatku obowiązuje również reguła, na mocy której jeśli okres pobytu kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe za granicą będzie krótszy niż 12 godzin, wówczas powinny one ulegać zmniejszeniu:

 • do 1/3 w przypadku pobytu do 8 godzin,
 • do 1/2 w przypadku pobytu ponad 8 do 12 godzin.

Płatność wynagrodzeń

Wynagrodzenie za pracę kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe może być od teraz płatne w dwóch ratach, jednakże w stałym i ustalonym z góry terminie:

 • pierwsza rata, z dołu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego:
  – w przypadku kierowców, których miesięczny przychód będzie niższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  – w przypadku kierowców, których miesięczny przychód będzie wyższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości przeciętnego wynagrodzenia,
 • druga rata, z dołu, niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, nie później jednak niż do 21. dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Co ważne, ustawodawca przewidział, że wspomniane nowości nie powinny mieć jednak zastosowania do kierowców:

 • wykonujących przewozy drogowe:
  – rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą nie przekracza 3,5 tony,
  – rzeczy w międzynarodowym transporcie drogowym lub kabotażowym, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą nie przekracza 2,5 tony,
  – osób, pojazdami skonstruowanymi lub trwale przystosowanymi i przeznaczonymi do przewozu nie więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą,
 • prowadzących pojazdy wymienione w art. 29 ustawy o czasie pracy kierowców, w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz w art. 2 ust. 2 Umowy Europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe ( AETR), sporządzonej w Genewie 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 409).

Jak więc wprowadzić płace kierowców w programie SKP® zgodnie z nowymi zmianami?

W kartotece osobowej pracownika w zakładce: Etat, został dodany checkbox „Kierowca” umożliwiający oznaczenie czy pracownik oddelegowany jest kierowcą. Pojawi się on po uprzednim zaznaczeniu oznaczenia przy: „Pracownik oddelegowany”.

Delegowanie kierowców w transporcie drogowym (pakiet mobilności) w programie księgowym SKP

Jeśli obydwa pola będą zaznaczone, to lista płac liczona będzie po nowych przepisach z 19.08.2023 r. Oznaczenie to dostępne będzie zarówno dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i umów zlecenia.

Po przejściu do zakładki Płace i ZUS, gdzie wprowadzono wirtualną dietę do „Diety do wyliczeń”, w liście Kraju docelowego dodano pozycję „Unia Europejska (kierowcy)” – jest to nowy „kraj”, którego należy używać dla rozliczeń kierowców w transporcie międzynarodowym. Po jego wybraniu stawka diety zostanie przypisana w wysokości 60 EUR dla Unii Europejskiej.

Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie skonsolidowanie okresów pracy za granicą, bez konieczności szczegółowego dzielenia ich na odcinki w różnych krajach, co pozwoli na błyskawiczne rozliczanie wirtualnych diet kierowcy.

Delegowanie kierowców w transporcie drogowym (pakiet mobilności) w programie księgowym SKP

Wybór tego kraju będzie także ważny w zakresie naliczania diet pomniejszających PDOF, bowiem diety te będą pomniejszały podstawę opodatkowania w wysokości 20 Euro za dzień, czyli 1/3 diety, a nie jak dotychczas 30%.

Delegowanie kierowców w transporcie drogowym (pakiet mobilności) w programie księgowym SKP

Karty wynagrodzeń:

Delegowanie kierowców w transporcie drogowym (pakiet mobilności) w programie księgowym SKP

Pozostałe zasady wyliczenia wynagrodzeń pozostają niezmienne.

Należy jeszcze dodać, iż powyższe zmiany obejmować będą wypłaty wypłacone powyżej 19 sierpnia 2023 r. Wszystkie poprzednie miesiące będą podlegać wyliczeniom wg. poprzednich zasad.

Również pracownik z samym oznaczeniem: „Pracownik oddelegowany” w Danych Osobowych traktowany będzie jak dotychczas, czyli 30% diety pomniejszy ich podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót