Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak rozliczyć VAT na deklaracji VAT-7/7K? Powrót

2018-02-22

Każdy płatnik podatku VAT zobowiązany jest do złożenie deklaracji VAT. Prześledźmy ogólne zasady jej sporządzania. Dzięki temu łatwiej będziesz mógł zdefiniować swoje potrzeby w zakresie księgowania danej transakcji, a tym samym szybciej wywiążesz się z obowiązku jej składania.

Kto składa deklarację VAT?

Każdy czynny podatnik VAT ma obowiązek składania do właściwego urzędu skarbowego deklarację VAT. Wyjątkiem od tej zasady są podatnicy, którzy zawiesili działalność lub są zwolnieni podmiotowo lub przedmiotowo. Pamiętaj, iż nawet, gdy nie przeprowadziłeś żadnej transakcji w danym okresie o ile nie należysz do wymienionych wyżej wyjątków, musisz złożyć nawet „zerową” deklarację.
Pamiętaj, że jeżeli dokonujesz m.in. transakcji odwrotnego obciążenia lub importu usług, ich rozliczeń dokonasz bezproblemowo już na nowej deklaracji.

Jaką deklarację musisz stosować?

Jeżeli zdecydowałeś o miesięcznym rozliczenie podatku VAT musisz stosować deklarację VAT 7. Deklarację VAT 7 K będą sporządzać podatnicy, którzy wybrali kwartalne rozliczenie lub stosują kasową metodę rozliczenia VATu. Natomiast formularz VAT 7 D muszą przygotowywać podatnicy, którzy ze względu na osiągnięte obroty nie są małymi podatnikami, a wybrali kwartalny cykl rozliczeń, a zaliczki uiszczać będą za I i II miesiąc kwartału.

W jaki terminie musisz złożyć swoją deklarację?
Termin składania twojej miesięcznej deklaracji VAT 7 upływa 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku kwartalnego rozliczania podatku VAT deklarację należy złożyć do 25. dnia miesiąca: następującego po danym kwartale, czyli za
– I kwartał do 25 kwietnia,
– II kwartał do 25 lipca,
– III kwartał do 25 października,
– IV kwartał do 25 stycznia,
Wiedź też, że w przypadku, gdy termin złożenia deklaracji VAT przypada w sobotę, niedzielę lub święto, można ją złożyć w najbliższy dzień roboczy.

Jak ujmowane są kwoty w deklaracji?

Kwoty z poszczególnych pozycji deklaracji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). Wszystkie wielkości ujemne zawsze poprzedzamy znakiem minus.

Do jakiego urzędu skierujesz swoją deklarację?

I tu pojawi się pierwsza nowość. Przestaje obowiązywać przepis określający właściwość urzędu skarbowego, stosuje się, więc ogólną zasadą wynikającą z Ordynacji podatkowej.
W poz. 6 deklaracji VAT 7 wykażemy urząd skarbowy właściwy ze względu na :
– adres zamieszkania – dla osób fizycznych, czyli ten sam, co dla podatku dochodowego
– adres siedziby firmy – dla podatników będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej
– stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – w przypadku podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, ale posiadających na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, wpisuje w to pole Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

Zasady wypełniania deklaracji VAT

Składając deklarację zaznaczamy poz. 7 Cel złożenia deklaracji. Może to być albo „złożenie deklaracji”, gdy po raz pierwszy przesyłamy zeznanie za wskazany okres rozliczeniowy lub wybieramy „korektę deklaracji”, jeśli chcemy skorygować już złożoną deklarację. W przypadku korekty deklaracji nie musimy już składać przyczyny korekty, obowiązek ten został zniesiony z początkiem stycznia.
W kolejnym kroku podajemy dane identyfikacyjne podatnika (Cz. B poz. 8,9). Gdy podatnik nie jest osobą fizyczna – zaznaczamy w poz. 8 kwadrat 1, a w poz. 9 wpisujemy pełną nazwę i numer REGON.

Natomiast osoba fizyczna umieszcza swoje nazwisko, imię oraz poda datę urodzenia, zaznaczając kwadrat 1 w poz. 8.
Nie zapomnij o podaniu numeru identyfikacji podatkowej w poz. 1
Wstępne formalności mamy już za sobą, pozostaje wpisać właściwe wartości informujące urząd o dokonanych w danym kwartale transakcjach.

Na początek rozliczenie podatku należnego.

Poz. 10 Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku.
Wykażemy tu dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku na podstawie art. 43 lub art. 82 ustawy. 3.

Poz. 11 Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju.
Wypełnimy, gdy wystąpiła dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku, do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. Mimo że do tych czynności zastosujemy stawkę NP, gdyż nie podlegają one opodatkowaniu VAT w Polsce, wykazujemy je w rozliczeniu za okres, kiedy powstałby obowiązek podatkowy, gdyby były wykonywane w kraju.

Poz. 12 Świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy.
W pozycji tej wpisujemy wartość usług świadczonych poza terytorium kraju, które mamy obowiązek wykazać w informacji podsumowującej VAT UE, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, tj. usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

Poz. 13. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%.
W poz. tej wpisujemy dostawy i usługi opodatkowane stawką 0%, których miejsce świadczenia znajduje się w Polsce.

Poz. 14 Dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy.
Wpisujemy tu wartość dostaw towarów na rzecz podróżnych, opodatkowanych stawką 0%.

Poz. 15 i 16. Dostawy towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%.
Wykażemy tu się podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką w wysokości 5%, a w poz. 16 podatek należny od tych transakcji. Dla formalności sunięto z tej pozycji konieczność wykazywania stawki 3%, ponieważ przestała obowiązywać.

Pozycje 17 i 18. Dostawy towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%.
Pozycje te dotyczą dostaw towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych obniżoną stawką 8% lub korekt do transakcji opodatkowanych stawką 7%, której zastosowanie warunkuje ustawa.

Poz. 19 i 20. Dostawy towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%.
Wpisujemy tu dostawy towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane podstawową stawką 23% albo korekty dotyczące wcześniejszej stawki 22%.

Poz. 21. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97 ustawy, ma prawo zastosować stawkę 0% do transakcji unijnych, o ile:
8. 1. dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych,
9. 2. przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
10. 3. i oczywiście my sami jesteśmy zarejestrowani jako podatnik VAT UE. Pozycję tę należy również uwzględnić na informacji VAT UE.

Poz. 22. Eksport towarów. Wykazujemy tu eksport towarów opodatkowany stawką 0%.
Z eksportem towarów mamy do czynienia w przypadku dostawy towarów wysyłanych poza terytorium Unii Europejskiej, potwierdzonej przez urząd celny odpowiednim dokumentem. Jeśli nie dysponujemy takowym, transakcję traktujemy jako dostawę krajową.

Poz. 23, 24. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
Wpisujemy tu wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obliczoną zgodnie z art. 29a ustawy. Kwotę tę wykazujemy także w informacji podsumowującej VAT UE. Natomiast w poz. 24 wykazujemy łączną wartość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obliczoną wg obowiązujących stawek 5%, 8%, 23%. Jest to transakcja, w której sami opodatkowujemy wykazaną na dokumencie sprzedaży otrzymanym od unijnego kontrahenta i wykazujemy zarówno na pierwszej, jak i drugiej stronie deklaracji VAT 7 (cz. D 2), co de facto skutkuje neutralnością tego nabycia pod względem VAT.

Poz. 25 i 26. Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy.
Określimy tu łączną kwotę podstawy opodatkowania importu towarów i podatku należnego od tego importu, gdy podatnik wybierze wyboru możliwość rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w wyłącznie w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustaw.

Poz. 27 i 28 Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy.
Wykazuje się tu łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, z tytułu wykonania, których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, z wyłączeniem usług wykazywanych w poz. 29 i 30.

Poz.29 i 30 Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy.
Tu pojawi się łączna kwota podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, dla których miejsce świadczenia określa się na podstawie art. 28b ustawy, nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju.

Poz. 31 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca).
Wypełnia dostawca i wykazuje łączną kwotę podstawy opodatkowania dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 (tzw. Odwrotne obciążenie). Kwota ta musi być zgodna z sumą kwot wykazaną w informacji podsumowującej VAT-27.

Poz. 32 i 33 Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca).
Nabywca będący podatnikiem z tytułu nabycia towarów zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy wykazuje kwoty nabyć opodatkowanych odwrotnym obciążeniem. Dokonuje jego opodatkowania w stawce 23%.

Poz. 34 i 35 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca).
Wypełnia ją nabywca, jeżeli jest on podatnikiem z tytułu nabycia towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Tak jak wyżej i tu należy dokonać samoopodatkowania według podstawowej stawki VAT.

Poz. 36 Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy.
Pozycję tę wypełniają podatnicy, którzy są zobowiązani do dokonania spisu z natury w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego do zgłoszenia informacji o zaprzestaniu działalności naczelnikowi urzędu skarbowego lub gdy, przez co najmniej przez 10 miesięcy nie wykonałeś czynności podlegających opodatkowaniu Nie dotyczy to działalności zawieszonej.

Poz. 37 Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy.
Nowa pozycja w cz. C, wykazuje się tu kwotę do zwrotu przez podatnika, którą wcześniej odliczył lub została mu ona zwróconą mu z tytułu zakupu kas rejestrujących.

Poz. 38 Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
Wykazuje się tu podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazany w poz. 24, podlegający wpłacie na rachunek urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy.

Poz.39 Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegający wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy – wykazuje się tu łączną kwotę podatku należnego od wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych, w stosunku do których obowiązek zapłaty podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego powstał w okresie, za który składana jest deklaracja.

Przejdźmy do rozliczenia podatku naliczonego, czyli do cz. D.

Poz. 42. Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji.
Jeśli z rozliczenia w poprzedniej deklaracji powstała nadwyżką podatku naliczonego nad należnym i podatnik nie wystąpił o jej zwrot w całości, to w kolejnej deklaracji wpisuje tu tę nadwyżkę, która zostanie doliczona do obecnego odliczenia.

W poz. 43 wpisujemy wartość netto nabytych towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów. Natomiast w poz. 44 wykazuje się kwotę podatku naliczonego od nabytych przez podatnika towarów i usług wymienionych w poprzedniej pozycji.

Poz. 45 i 46 Nabycie towarów i usług pozostałych.
W tej pozycji wpisujemy wartość netto i podatek naliczony od pozostałych zakupów, innych niż te zaliczane do transakcji wykazywanych w pozycji 43.

Poz. 47 Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych.
W tej pozycji wykazujemy skorygowany podatek naliczony np. w wyniku:
o korekty rocznej związanej z w ubiegłym roku zastosowaną proporcją obrotu opodatkowanego albo związanej ze zmianą przeznaczenia używanych środków trwałych, dokonywanej na podstawie art. 91 ustawy o VAT;
o zmiany w stopniu wykorzystania nieruchomości do celów działalności gospodarczej (art. 90a ustawy o VAT);
o zmiany wykorzystania pojazdu samochodowego (art. 90b ustawy o VAT). Gdy jest to korekta „in minus”, wpisujemy ją ze znakiem (–).

Poz. 48 Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć.
Wykazujemy podatek naliczony skorygowany w podanych wyżej sytuacjach, ale nie dotyczących środków trwałych. Tu również, gdy jest to korekta „in minus”, wpisujemy ją ze znakiem (–).

Poz. 49 Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy.
Pozycja ta przeznaczona jest na korektę odliczonego VAT dokonaną przez dłużnika po upływie 150 dni od upływu terminu płatności, gdy nie uregulował on należności w ogóle lub w jej części.. Pamiętajmy, iż możliwy jest wpis do tej pozycji wyłącznie ze znakiem (–). Dodatkowo zaznacza „tak” wtedy kwadrat w poz. 71.
Gdy kwota ta zostanie uregulowana dłużnik będzie mógł wykazać podatek naliczony w pozycji 50 – Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy.

W kolejnej części przechodzimy do wyliczenia kwoty zobowiązania lub kwoty zwrotu

Poz. 52 Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym.
Odliczeń z tytułu zakupu kas rejestrujących dokonuje się w poz. 52 lub 55 w następujący sposób:
o w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku należnego nad naliczonym – w poz. 52 wpisuje się kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących, w części przysługującej do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym, do wysokości tej nadwyżki
o w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym – w poz. 55 wpisuje się kwotę przysługującego w tym okresie podatnikowi zwrotu z tytułu zakupu kas rejestrujących.

Poz. 53. Kwota objęta zaniechaniem poboru.
Podatnik wykazuje kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru na podstawie art. 22 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa do wysokości nadwyżki podatku należnego nad naliczonym pomniejszonej o kwotę z poz. 50.

Poz. 54 Kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego.

Poz. 56 Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym – wykazuje się kwotę do zwrotu różnicy podatku lub podatku naliczonego podlegającą zwrotowi na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym (NIP).
Podatnik sam decyduje, czy chce otrzymać zwrot podatku na rachunek bankowy, czy też zaliczy go do rozliczenia kolejnej deklaracji w kolejnym okresie, wypełnia odpowiednio pole 57 lub 62.

W pierwszym przypadku wskazuje również terminie tego zwrotu:
a) poz. 58 – na rachunek VAT – kwota nadwyżki zostanie przekazana w terminie do 25 dni na specjalnie wyodrębniony do płatności VAT rachunek bankowy (split payment). Dodatkowo zaznacza poz. 68, występując z wnioskiem o tego rodzaju zwrot.
b) poz. 59 – 25 dni od dnia złożenia deklaracji. Jest to termin specjalny, który przysługuje na wniosek podatnika, jeżeli:
• wynika z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
• dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych i zostały przez podatnika zapłacone,
• importu towarów rozliczanego w deklaracji zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji, gdy podatnik składa taki wniosek wraz z deklaracją, w poz. 70 zaznacza kwadrat „tak”.
c) poz. 60 – 60 dni od dnia złożenia deklaracji. Jest to termin podstawowy, który przysługuje każdemu podatnikowi, który wykonał czynności podlegające VAT na terytorium kraju. W takim przypadku w poz. 69 zaznaczamy kwadrat „tak”.
d) poz. 61 – 180 dni od dnia złożenia deklaracji. W tym terminie podatnik może uzyskać zwrot, gdy nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności poza terytorium kraju, które wykazuje w poz. 11 deklaracji.
Tu w poz. 69 zaznacza kwadrat „tak”.

Informacje dodatkowe

Zaznaczymy kwadrat:
w poz., 63 – jeżeli świadczyliśmy usługi turystyki, przy świadczeniu, których nabywaliśmy towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty (art. 119 ustawy),
w poz., 64 – jeżeli dokonywaliśmy dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w celu odprzedaży, w stosunku, do których zastosowano szczególną procedurę polegającą na opodatkowaniu marży (art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy),
w poz., 65 – jeżeli dokonaliśmy czynności polegających na dostawie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu złota inwestycyjnego, zwolnionych od podatku zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy, lub będąc agentem działającym w imieniu i na rzecz innych osób, pośredniczył w dostawie takiego złota dla swojego zleceniodawcy, zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy,
w poz., 66 – jeżeli będąc drugim w kolejności podatnikiem, dokonaliśmy transakcji trójstronnej przy zastosowaniu procedury uproszczonej (art. 136 ustawy).
Gdy podatnik korzysta z ulgi na złe długi na podstawie art. 89a ustawy w poz. 71 zaznaczenia kwadratu nr 1 „tak”
Kwadrat w poz. 67 – zaznaczymy jeżeli korzystamy z obniżenia zobowiązania podatkowego, w przypadku dokonania zapłaty zobowiązania podatkowego w całości z rachunku VAT (art. 108d ustawy),

I na koniec pozostało wpisanie w cz. H Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika, jego imienia i nazwiska ewentualnie podanie numeru telefonu kontaktowego oraz koniecznie aktualnej daty wypełnienia. Możesz podać również swój adres e-mail. Pozostaje tylko przesłać deklarację do urzędu. Dokonujesz wysyłki elektronicznej poprzez system E-deklaracji dostępnej w twoim programie księgowym.

O ujęciu w programie SKP/SAM kwot w odpowiednich polach deklaracji decydują właściwie skonfigurowane konta. Aby więc mieć pewność, że posiada się aktualnie obowiązującą wersję deklaracji oraz by uzyskać szczegółowe informację na temat działań, jakie należy wykonać w naszej aplikacji, by prawidłowo wykazać daną transakcję w deklaracji VAT, należy posiadać aktywny pakiet opieki serwisowej na dany rok. Jeżeli takowy posiadasz, a do tej pory korzystałeś z poprzedniego wzoru deklaracji, możesz już teraz przełączyć się na nowy formularz w module Dekl.VAT pod przyciskiem „Dekl.VAT” na dolnym pasu zadaniowym, zaznaczając pozycję pierwsza na liście dostępnych wzorów „VAT-7/7K (18)/(12). Natomiast, jeżeli nie posiadasz jeszcze wersji do obecnego roku, niezwłocznie zamów przedłużenie opieki serwisowej, by zawsze być na bieżąco i bezstresowo składać deklaracje za kolejne okresy.

Bądź na czasie we wszystkich aspektach pracy księgowej! Pamiętaj, że niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności. Na szczęście nasz zespół starannie śledzi wszystkie przepisy i dba o aktualność programu SKP®.

Autor:

Ewelina Mandziuk

Specjalista ds. finansów

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
10
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót