Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Ryczałt ewidencjonowany – jaką stawkę ryczałtu wybrać? Powrót

2023-12-08

Ryczałt ewidencjonowany to – obok karty podatkowej oraz Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) – jedna z form opodatkowania działalności gospodarczej. W odróżnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) lub prawnych (CIT) ryczałt ewidencjonowany jest naliczany na podstawie generowanych w danym okresie wpływów, bez uwzględniania KUP, czyli kosztów uzyskania przychodu.

O ile jednak ustalenie podstawy, w oparciu o którą nalicza się podatek ryczałtowy, jest dość proste, to trzeba zastanowić się również nad wyborem odpowiedniej stawki podatkowej. Tych jest do wyboru kilka. Jaką stawkę ryczałtu wybrać dla firmy?

Ryczałt ewidencjonowany — co to takiego? Podstawowe informacje

Ryczałt ewidencjonowany to taka forma opodatkowania, z której zgodnie z przepisami mogą skorzystać m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

O tym, czy dany przedsiębiorca może skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego, decyduje wysokość osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym przychodów. W 2023 r. limit ten jest dość wysoki i wynosi równowartość dwóch milionów euro (w odniesieniu do przychodów z działalności wykonywanej samodzielnie); w przeliczeniu na polskie złote oznacza to przychody z 2022 roku na poziomie 9 654 400 PLN.

Z kolei w sytuacji, gdy przychody z działalności biznesowej generowane są przez spółkę jawną lub cywilną, limit odnosi się do łącznych przychodów z tej działalności.

Ważne!

Limit 2 mln euro oznacza, że wielu przedsiębiorców ma prawo do skorzystania z tej formy rozliczeń. Dla porównania, jeszcze kilka lat temu limit ów wynosił jedynie równowartość 250 000 euro.

Po przekroczeniu prawnego progu można korzystać już tylko z innych form rozliczeń księgowych (pełne księgi). To właśnie dlatego przedsiębiorca, który osiąga spore wpływy z tytułu działalności rozliczanej ryczałtem, powinien uważnie śledzić przychody oraz na bieżąco oceniać, jakie jest ryzyko przekroczenia limitu.

Warto wiedzieć – przekroczenie progu a ryczałt ewidencjonowany

Jeśli chodzi o rozliczenie w formie ryczałtu ewidencjonowanego, istotny jest fakt, że przekroczenie limitu przychodów w trakcie danego roku nie oznacza dla nas konieczności natychmiastowej zmiany formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Przejście na inny sposób opodatkowania z biznesu będzie wówczas obowiązkowe dopiero od początku następnego rocznego okresu rozliczeniowego.

Takie rozwiązanie oznacza z punktu widzenia przedsiębiorcy pewną elastyczność i ułatwia planowanie przyszłych działań oraz ich wypływu na opodatkowanie.

Ryczałt ewidencjonowany – jakie stawki podatku ryczałtowego obowiązują w 2023 roku?

Jak już wspomnieliśmy, począwszy od początku 2022 roku obowiązują nowe stawki ryczałtu ewidencjonowanego dla przedsiębiorców.
Jeśli zależy Ci na wyborze odpowiedniej stawki podatku ryczałtu, trzeba wziąć pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności oraz prognozowane przychody.

Jaka jest ich wysokość? Stawki podatku ryczałtowego utrzymują się na następującym poziomie:

 • 17%,
 • 15%,
 • 14%,
 • 12,5%,
 • 12%,
 • 10%,
 • 8,5%,
 • 5,5%
 • 3%,
 • 2%.

Przejdź do dalszej części tekstu, a dowiesz się, dla jakich rodzajów działalności stosuje się poszczególne stawki ryczałtu.

Stawka 17%

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami najwyższa stawka, tzn. 17 proc., jest stosowana w przypadku osiąganych w zakresie tzw. wolnych zawodów. W art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym za wolne zawody uznaje się m.in.:

 • brokerów reasekuracyjnych i ubezpieczeniowych,
 • księgowych,
 • tłumaczy,
 • agentów firm inwestycyjnych,
 • notariuszy,
 • maklerów papierów wartościowych,
 • rzeczników patentowych,
 • doradców podatkowych,
 • doradców inwestycyjnych,
 • biegłych rewidentów,
 • adwokatów,
 • radców prawnych,
 • agentów ubezpieczeniowych,
 • doradców restrukturyzacyjnych.

Należy przy tym pamiętać, że działalność taka nie może być prowadzona w oparciu o umowę o pracę czy umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia czy umowa o dzieło). Takie rozwiązanie odnosi się jedynie do prac wykonywanych w ramach działalności gospodarczej.

Stawka 15%

Stawka 15 proc. jest stosowana m.in. w przypadku takich rodzajów działalności gospodarczej jak usługi:

 • detektywistyczne i ochroniarskie, z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych,
 • reklamowe, w tym także usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej,
 • fotograficzne,
 • pilotowania statkami na wodach morskich i przybrzeżnych,
 • prowadzenia centralą radio-taxi,
 • magazynowania i przechowywanie towarów w strefach wolnocłowych,
 • magazynowania i przechowywanie cieczy i gazów,
 • świadczone przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych,
 • finansowe, ubezpieczeniowe, prawne, rachunkowo-księgowe, doradcze, inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • przetwarzania danych,
 • pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich,
 • tłumaczeń pisemnych i ustnych, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • przesyłania strumieni wideo przez internet,
 • nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
 • reprodukcji komputerowych nośników informacji,
 • pilotowania na wodach śródlądowych,
 • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej.

Stawka 14%

Jeśli chodzi o stawkę procentową ryczałtu ewidencjonowanego w wysokości 14 proc., nie obejmuje ona tak licznych rodzajów działalności jak ma to miejsce w przypadku dwóch poprzednich stawek. Stosuje się ją w przypadku następujących rodzajów działalności gospodarczej:

 • usługi w zakresie opieki zdrowotnej
 • usługi architektoniczne i inżynierskie (w tym również badania i analizy techniczne),
 • usługi w zakresie specjalistycznego projektowania

Stawka 12,5% oraz stawka 8,5%

Ryczałt w takich stawkach stosuje się w przypadku przychodów osiąganych w ramach najmu: 8,5% do przychodów nieprzekraczających kwoty 100 000 zł oraz 12,5% do przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

Trzeba jednak pamiętać, że stawka ta odnosi się nie tylko do usług najmu. Takie rozwiązanie stosuje się również w przypadku wpływów z tytułu podnajmu czy dzierżawy lokali, a także:

 • usług związanych z zakwaterowaniem,
 • dzierżawy pojazdów, w tym m.in. samochodów oraz statków wodnych bez obsługi,
 • usług pomocy społecznej wraz z zakwaterowaniem,
 • badań naukowych i prac rozwojowych.

Stawka 12%

Poniżej przedstawiamy prace, które wchodzą w zakres stawki 12 proc. ryczałtu ewidencjonowanego:

 • doradztwo w zakresie oprogramowania,
 • wydanie pakietów gier komputerowych, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line
 • wydanie oprogramowania systemowego oraz użytkowego,
 • tworzenie oprogramowania,
 • wydanie oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
 • doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
 • instalowanie oprogramowania komputerowego,
 • zarządzanie siecią i systemami informatycznymi.

Stawka 10%

Taką stawkę stosuje się w odniesieniu do wpływów, które są osiągane z tytułu zbycia praw majątkowych (wartości niematerialne i prawne) oraz nieruchomości. Dotyczy to zarówno tych składników majątku, które zostały zaliczone do środków trwałych (okres użytkowania wynoszący co najmniej jeden rok), jak i pozostałych.

Stawka 5,5%

Stawkę tą stosuje się w przypadku dwóch rodzajów czynności – są one następujące:

 • działalność wytwórcza w zakresie robót budowlanych lub przewozu ładunków taborem samochodowym (w sytuacji, gdy jest to transport o masie przekraczającej 2 tony);
 • przychody z tytułu prowizji uzyskanych w ramach sprzedaży:
  – jednorazowych biletów KM (komunikacji miejskiej),
  – znaczków do biletów miesięcznych oraz znaczków pocztowych,
  – żetonów,
  – kart magnetycznych do automatów.

Stawka 3%

Stawka ta obejmuje działalność gospodarczą prowadzoną w zakresie:

 • rybołówstwa zalewowego oraz morskiego,
 • sprzedaży ryb oraz innych produktów uzyskanych w ramach własnego połowu,
 • działalności gastronomicznej, za wyjątkiem sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;
 • produkcji zwierzęcej,
 • handlu,
 • odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku (poza nieruchomościami, które opodatkowuje się podatkiem 10%),
 • zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku.

Stawka 2%

Ta najniższa stawka jest stosowana dość rzadko. Odnosi się ona do przychodów uzyskanych w ramach sprzedaży wyrobów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego z własnej uprawy/hodowli/chowu (w sytuacji, gdy wyroby te zostały przetworzone w sposób inny niż przemysłowy).

Ryczałt ewidencjonowany – jaką stawkę ryczałtu wybrać? Podsumowanie

Ryczałt ewidencjonowany od przychodów to taka forma opodatkowania, która może oznaczać, z punktu widzenia przedsiębiorców, legalny sposób na optymalizację podatkową. Szczególnie w przypadku niższych stawek – jeśli działalność ma wysoką rentowność – można liczyć na poziom obciążeń niższy w porównaniu z podatkiem dochodowym CIT lub PIT.

Wybór stawki ryczałtowego podatku może być skomplikowany, a problem stanowi sytuacja, w której przedsiębiorca nie jest pewien, do której stawki przyporządkować dany rodzaj działalności gospodarczej. Dlatego zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym, który na podstawie analizy Twojej działalności gospodarczej doradzi wybór najlepszej opcji.

Warto wiedzieć – kto nie ma możliwości wykorzystać ryczałtu?

Z ryczałtu ewidencjonowanego nie mogą korzystać ci przedsiębiorcy, którzy spełniają przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • osiągnięcie rocznego przychodu w wysokości przekraczającej równowartość 2 milionów euro,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w postaci:
  – apteki,
  – kantorów wymiany walut,
  – lombardów,
  – handlu częściami do pojazdów mechanicznych,
  – produkcji wyrobów akcyzowych.

To jeszcze nie wszystko, ponieważ ryczałtu ewidencjonowanego nie można zastosować również w sytuacji, gdy chodzi o świadczenie usług rzecz byłego pracodawcy, które są tożsame z umową o pracę. W takim wariancie przewiduje się okres wykluczenia trwający do dwóch lat, tzn. rok, w którym była świadczona praca w ramach etat, a także następny roczny okres rozliczeniowy.

Rzecz jasna, wiedza na temat tego, jaką stawkę podatku należy wybrać, to jeszcze nie wszystko. Oprócz tego konieczne jest posiadanie programu do prowadzenia rozliczeń księgowych. Do takich rozwiązań można zaliczyć np. SKP® Start Firma. Warto wiedzieć, że SKP® Start Firma to solidny program, dzięki któremu można znacznie usprawnić codzienną ewidencję rachunkową.

Autor:
Emil Zelma
Specjalista ds. księgowości i controllingu
Publikacja: 08.12.2023 r.

Pobierz bezpłatnie program do KPiR
Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót