Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej w programie SKP® Powrót

2023-04-14

Pierwszy rok składkowy w zakresie nowego sposobu naliczania składki zdrowotnej już za nami. Czas więc przystąpić do jego rocznego rozliczenia. Rozliczenia tego należy dokonać w deklaracji DRA za m-c kwiecień 2023 r. , składanej w maju 2023 r. Prześledźmy więc jak w programie SKP® dokonać tej czynności dla poszczególnych rodzajów działalności.

Uwaga: Wysyłka DRA/RCA z rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej jest możliwa TYLKO z wersją 23.1.x.x . Sprawdź numer aktualnej wersji SKP® w zakładce: Moje Konto i pobierz tę najnowszą.

Jednocześnie prosimy o ponowne pobranie danych z wersji programu z 2022 roku (wer. 22.2.x.x), która również została zaktualizowana na potrzeby rozliczenia składki.

Ważne: w przypadku błędów krytycznych występujących po weryfikacji przygotowanych dokumentów w programie Płatnik/ePłatnik, prosimy o kontakt z ZUS.

Skala podatkowa i podatek liniowy

Najpierw trochę teorii. Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne należy ustalić za okres roku składkowego, który trwa od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023r. Stanowi ją Twój dochód z działalności gospodarczej, ustalany w następujący sposób :

  1. Ustalamy sumę przychodów i kosztów uzyskania tych przychodów w całym okresie składkowym.
  2. Obliczamy różnicę między osiągniętymi przychodami z tytułu działalności a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów.
  3. Otrzymany wynik pomniejszamy o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – jeżeli nie zostały zaliczone one do kosztów uzyskania przychodów.

Podobnie jak w miesięcznych wyliczeniach i tu do przychodów nie uwzględniasz przychody niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, tj. przychodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy PIT, jak i odrębnych przepisów, np. rozporządzeń o zaniechaniu poboru podatku. Ale za wyjątkiem przychodów zwolnionych z podatku PIT w ramach tzw. ulgi: PIT zero na powrót, PIT zero dla rodzin 4+, PIT zero dla pracujących seniorów – te stanowią ujmiesz w odróżnieniu do wyliczeń podatku dochodowego do pozycji przychodów.

Podstawa obliczenia składki zdrowotnej nie jest więc tożsama z podstawą obliczenia podatku PIT, co oznacza, że wszelkie ulgi (np. ulga B+R) i odliczenia (np. strata podatkowa) nie są uwzględniane przy obliczaniu składki zdrowotnej. Należy również pamiętać o uwzględnieniu różnic remanentowych obliczanych dla potrzeb podatku PIT, z tym jednak wyjątkiem, że zarówno jak w roku za poszczególne miesiące, tak i za cały rok 2022 r. pomijane są w wyliczeniach dodatnie różnice remanentowe, czyli gdy remanent końcowy jest wyższy od remanentu początkowego.

Pomimo zawirowań w tym temacie, na razie takie jest stanowisko ZUS.

Mamy już potencjalną podstawę roczną, ale to nie wszystko, teraz trzeba sprawdzić, czy przypadkiem nie będzie ona niższa od minimalnej podstawy składki zdrowotnej, czyli kwoty stanowiącej iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym, w których podlegaliśmy ubezpieczeniu zdrowotnemu i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego pierwszego dnia roku składkowego. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten stanowi bowiem kwota wyższa.

Jak to wyliczyć w programie SKP®?

Rozpoczynamy od programu do roku 2022, tam w edycji obliczeń dla właściciela pod przyciskiem „Właściciel dochody do zdrowotnej” znajduje się nowa zakładka: „ Rozliczenie roczne 2022”:

Kwoty wypełnią się automatycznie na podstawie wartości z zakładki Rok składkowy 2022. W kolumnie KUP w kosztach uwzględniany jest wzrost magazynowy, tylko dla sytuacji gdy remanent końcowy jest niższy od remanentu początkowego oraz kwoty z pola Korekty doch. (pole w wersji na rok 2023).

Pozycja Dochód roczny to różnica Razem Przychód, Razem Koszt i razem Składka społeczna, w naszym przykładzie 163 000-116 594,88-4 102,37= 42 302,75. Jeżeli z wyliczeń wyszłaby starta, to dochód zostanie określony jako 0 zł, bowiem dla ZUS i potrzeb składki zdrowotnej pojęcie straty nie istnieje. Program porówna kwotę z pola Dochód roczny, z obowiązującą za danym rok kalendarzowy ową minimalną podstawą składki. Jeśli kwota Dochodu rocznego jest większa od minimalnej wartości rocznej podstawy składki, to zostanie ona wykazana w polu Roczna podstawa składki zdrowotnej. Jeśli natomiast minimalna podstawa jest większa niż kwota dochodu, to minimalna podstawa jest podstawą roczną.

Sprawdzamy więc, czy nasz wynik jest większy niż ilość m-cy podlegania składce i minimalnego wynagrodzenia, czyli 12*3 010 = 36 120 . Nasz Dochód roczny jest większy, więc on będzie stanowił Roczną podstawę skł. zdrowotnej.
Uwaga! Wyznacznikiem ilości miesięcy podlegania składce zdrowotnej są dla programu oznaczenia w kolumnie * w zakładce Rok składkowy 2022, a właściwie ich brak, bowiem oznaczenia zakazu:

To informacja dla programu, że taki miesiąc jest pomijany dla wyliczeń. Znak taki postawimy więc w miesiącach zawieszenia działalności, ale także w tych, w których nie prowadziliśmy jeszcze działalności, bo założyliśmy firmę w trakcie roku, ale także w miesiącach w których spełniałeś warunki do zwolnienia z obowiązku opłacania składki na podstawie art. 82 ust. 8-9a ustawy zdrowotnej, czyli jesteś emerytem lub rencistą otrzymującym łącznie świadczenia w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie (art. 82 ust. 8); osobom zaliczoną do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności (art. 82 ust. 9) – a wasze przychody z działalności są w kwocie nie wyższej niż 50% minimalnej emerytury lub jesteś osobom na zasiłku macierzyńskim (art. 82 ust. 9a), a kwota pobieranego przez Ciebie zasiłku macierzyńskiego nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego (1000,00 zł). Korzystając z takiego zwolnienia pamiętajmy o pominięciu w rocznych wyliczeniach przychodów jak i kosztów ich uzyskania uzyskanych w okresach obowiązywania zwolnienia z opłacania składek. W takiej sytuacji w ujęciu miesięcznych nie wypełniamy ich i zaznaczamy oznaczenie jak wyżej.

Miejmy na uwadze fakt, że sporządzając swoje zeznanie roczne w PIT-B podaliśmy organom kontrolujących informacje o kwocie przychodu i kosztów poniesionych w okresie zawieszenie wypełniając poz. 34, 35:

oraz o okresie zawieszenia w poz. 37:

I nie omieszka on sprawdzić, czy usunęliśmy je z wyliczeń, zwłaszcza koszty, które zmniejszyłyby podstawę oskładkowania. I na odwrót sprawdzi, czy do rozliczeń dodaliśmy przychody zwolnione z PIT przy zastosowaniu ulgi na powrót, dla rodzin 4 +, czy pracujących seniorów, wykazane w PIT-36/36L które już dla wyliczeń składki zdrowotnej stanowią jej podstawę:

Miejmy więc świadomość ewentualnego krzyżowego sprawdzenia tych sytuacji, po coś te nowe pola pojawiły się w deklaracji rocznej PIT.

W polu Składka zdrowotna od dochodu rocznego wykazana zostanie składka wyliczona jako iloczynu 9% lub 4,9% dla liniowego i Roczna podstawa skł. zdrowotne, uwzględniając fakt, i że jeżeli w linowym roczną podstawę stanowi 12 m-cy * minimalne wynagrodzenie – stawką braną do wyliczeń będzie 9%. W naszym przykładzie 42 302,75*9 % = 3 807,25.

W polu Składka zdrowotna miesięczna wykazana zostanie suma kwot składek zdrowotnych z poszczególnych miesięcy okresu danego roku składkowego.
I na koniec sprawdzamy, czy mamy coś dopłacić, czy to jednak ZUS ma nam zwrócić ewentualną nadpłatę.

Pole Nadpłata – wykazana zostanie tu kwota, jeśli suma miesięcznych składek pobranych na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od rocznej składki ustalonej od rocznej podstawy. Będzie to więc różnica między sumą wpłaconych składek zdrowotnych za poszczególne miesiące roku składkowego a roczną składką.

W sytuacji odwrotnej zostanie wypełnione pole Niedopłaty – czyli w przypadku, gdy suma miesięcznych składek pobranych na ubezpieczenie zdrowotne jest niższa od rocznej składki ustalonej od rocznej podstawy. Kwota ta my musieli dopłacić do ZUS.

W naszym przykładzie od wyliczonej Składki zdrowotnej od dochodu rocznego odejmowana jest Składka zdrowotna miesięczna, którą płaciliśmy w trakcie roku , czyli : 3 807,25 – 9 517,13 = 5 709,88 zł nadpłaty.

Wyliczenia za nami, czas sporządzić deklarację rozliczeniową za kwiecień 2023. Zamykamy rok 2022 i przechodzimy do programu do obsługi roku 2023. Wchodzimy w edycję wyliczeń właściciela na zakładkę Rozliczenie roczne 2022. Zaznaczamy Wstaw rozliczenie do deklaracji ZUS DRA/ ZUS RCA za m- kwiecień [1], następnie za pomocą przycisku Wybierz ścieżkę [2], wskazujemy folder, w którym znajdują się dane naszej firmy za ubiegły rok [3], potwierdzamy przyciskiem OK i wybieramy Pobierz dane [4] , uzupełni się wówczas powyższa tabela na podstawie wyliczeń dokonanych w roku 2022:

Deklaracje rozliczeniowe za kwiecień

Dane tu obliczone zostaną uwzględnione w kwietniowej deklaracji DRA, jeżeli deklarację tę sporządzamy tylko za siebie:

Podatek wg. skali:

Podatek liniowy:

lub w RCA, gdy zatrudniamy pracowników:

Podatek wg skali:

Podatek Liniowy:

Ryczałt ewidencjonowany 

Dla opodatkowujących swoje przychody ryczałtem ewidencjonowanym, w odróżnieniu od zasad ogólnych rok składkowy jest równy rokowi kalendarzowemu, więc obejmuje okres od stycznia do grudnia 2022 r. Tu roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi – iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty:

  • 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale, jeżeli przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły w tym okresie kwoty 60 000 zł – 3 732,62 zł;
  • 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale, jeżeli przychody z działalności gospodarczej przekroczyły w tym okresie 60 000 zł, ale nie przekroczyły 300 000 zł – 6 221,04 zł;
  • odpowiadającej 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale, jeżeli przychody z działalności gospodarczej przekroczyły 300 000 zł – 11 197,87 zł.

Podobnie jak w przypadku zasad ogólnych i tu więc określenie liczny miesięcy podlegania składce zdrowotnej stanowi istotne znaczenie. Ważne jest więc właściwe oznaczenie w kolumnie * w oknie miesięcznego wyliczenia, bowiem m-ce z oznaczeniem zakazu:

będą pomijane w wyliczeniach, jeżeli spełniałeś warunki zwolnienia, zawiesiłeś działalność, lub rozpocząłeś jej prowadzenie w trakcie roku.

W polu Dochód roczny wykazany jest łączny przychód z całego roku pomniejszony o sumę zapłaconych składek społecznych. Kwoty te pobrane są z zakładki Rok składkowy 2022.

Roczna podstawa skł. zdrowotnej – zależy od osiągniętego przychodu. Na podstawie kwoty z pola Dochód roczny program ustalani, w jakim przedziale mieści się kwota przychodu właściciela i pomnoży daną wartość przeciętnego wynagrodzenia przez ilość miesięcy podlegania składce zdrowotnej.

W naszym przykładzie suma przychodów po odjęciu składek, czyli nasz dochód roczny wyniósł 306 000, co oznacza, że roczną podstawę będą stanowić 9 m-cy (12-3) * 11 197,87 (180% przeciętnego miesięcznego) = 100 780,83

W polu Składka zdrowotna od dochodu rocznego wykazana jest składka naliczona jako 9% od rocznej podstawy składki:

Składka od tej rocznej podstawy wynosi więc : 100 780,83*9% = 9 070,27 zł.

W polu Składka zdrowotna miesięczna wykazana jest suma kwot naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne w danym roku składkowym.

Pole Nadpłata – wykazana zostanie tu kwota, jeśli suma miesięcznych składek pobranych na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od rocznej składki ustalonej od rocznej podstawy. Będzie to więc różnica między sumą wpłaconych składek zdrowotnych za poszczególne miesiące roku składkowego a roczną składką.

W sytuacji odwrotnej zostanie wypełnione pole Niedopłaty – czyli w przypadku, gdy suma miesięcznych składek pobranych na ubezpieczenie zdrowotne jest niższa od rocznej składki ustalonej od rocznej podstawy. Kwota ta my musieli dopłacić do ZUS.

Porównujemy więc wyliczoną składkę roczną z miesięcznymi składkami, których łącznie zapłaciliśmy 5 710,90 zł, co oznacza, że miesięcznie zapłaciliśmy za mało o 3 359,37 zł i tę niedopłatę będziemy musieli uregulować w maju składając deklarację za kwiecień 2023r.

Jeśli składka roczna okazałaby się niższa – wówczas będzie przysługiwał nam zwrot różnicy.

A jak postąpimy w przypadku, gdy zadeklarowaliśmy opłacania składki zdrowotnej na podstawie ubiegłorocznego dochodu? Prześledźmy to na przykładzie.

Kwotę dochodu za poprzedni rok określiliśmy na poziomie 100 000:

Co oznacza, ze przez cały rok płaciliśmy składkę zdrowotną od podstawy 6 221,04 zł ( 100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale):

Przechodzimy na zakładkę Rozliczenie roczne 2022 [1], tu weryfikować będziemy rzeczywisty dochód (przychód minus składki społeczne), jaki osiągnęliśmy w 2022 r. , w tym celu wybieramy przycisk Aktualizacja [2] i pobieramy obroty od stycznia do grudnia, potwierdzając przyciskiem OK. Pamiętajmy w skazaniu w Źródłach Odliczeń i Przychodów właściwej firmy.

Następnie wybieramy przycisk Wylicz rozliczenie roczne [3], pojawi się wówczas okno na wpisanie ilości miesięcy podlegania składkom zdrowotnym [4], bowiem w przypadku tego sposobu rozliczenia nie mamy tu kolumny *.

Jeżeli przez cały rok podlegaliśmy tej składce pozostawiamy 12 m-cy, w naszym przykładzie mieliśmy jednak przez 3 m-ce zawieszoną działalność, więc naszym okresem będzie 9 . Po OK nastąpi wyliczenie danych do rozliczenia rocznego.

Przy ustaleniu tych ilości miesięcy pamiętajmy o tym, że informację zarówno o osiągniętych przychodach w okresie zawieszenia działalności , jak i o okresie samego zawieszania podaliśmy organom kontrolujących w swoim zeznaniu PIT-28, wypełniając poz. 250:

A spółki w PIT 28B w cz. E poz. 66:

I czy dodaliśmy do przychodów zwolnienia z PIT z tytułu ulgi dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, czy też na powrót wykazane w PIT 28:

Ale wróćmy do naszych wyliczeń:

Mamy Niedopłatę, bowiem składka zdrowotna od rocznej podstawy wyniosła 9 070,27 ( 9* 11 197,87 (180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) = 100 780,83*9%), natomiast zliczając miesieczne składki liczone od poziomu 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyniosły nas one łącznie 6 718,68.

9 070,27- 6 718,68 = 2 351,59 zł.

Przechodzimy do programu do roku 2023, by rozliczyć ową wyliczona niedopłate w deklaracji za kwiecień, wybieramy zakładkę Rozliczenie roczne 2022 [1], a tam podobnie jak w zasadach ogólnych, zaznaczamy Wstaw rozliczenie do deklaracji ZUS DRA/ ZUS RCA za m- kwiecień [2], następnie za pomocą przycisku Wybierz ścieżkę [2], wskazujemy folder, w którym znajdują się dane naszej firmy za ubiegły rok [3], potwierdzamy przyciskiem OK i wybieramy Pobierz dane [4] , uzupełni się wówczas powyższa tabela na podstawie wyliczeń dokonanych w roku 2022

Deklaracje rozliczeniowe za kwiecień

Dane tu obliczone zostaną uwzględnione w kwietniowej deklaracji DRA, jeżeli deklarację tę sporządzamy tylko za siebie:

A w przypadku RCA wypełnimy część:

Uwaga! Aktualizacja deklaracji ZUS DRA/RCA zostanie udostępniona po opublikowaniu przez ZUS nowej struktury plików xml, obowiązującej od 1 maja 2023 r.

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej osoby zaliczanej do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności 

Jeżeli jesteś osobą zaliczoną do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności i jesteś opodatkowany skalą podatkową, a działalność ta to twój jedyny tytuł do opłacania składki zdrowotnej, to miesięczną składkę opłacałeś w wysokości nieprzekraczającej kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należnej za miesiąc, za który opłacana jest składka, począwszy od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym ubezpieczony został zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

Teraz przystępując do rocznego rozliczenia ową roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacisz w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok kalendarzowy, jeżeli byłaś/ byłeś w tym okresie zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności przez co najmniej jeden miesiąc.

W tym celu zaznaczasz także W roku 2022, stasowane było obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek (art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej) i wpisujesz kwotę należnego podatku za rok 2022:

Wówczas informacja trafi do DRA do Bloku XII pole 6:

Lub RCA Blok III.F pole 6:

Zmiana formy opodatkowania 

Zmiana: od stycznia

W przypadku zmiany formy opodatkowania za rok 2022 r. z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podatek według skali , czyli w przypadku wstecznej zmiany zgłaszanej w terminie składania zeznania podatkowego za rok 2022 r., miesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne należne za 2022 r. rozliczasz i opłacasz na podstawie zasad obowiązujących dla poprzedniej (przed zmianą) formy opodatkowania, tj. dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Natomiast roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne należną za 2022 r. ustalasz na podstawie zasad obowiązujących dla zmienionej formy opodatkowania, tj. dla skali. Nie koryguje się już rozliczeń miesięcznych. Dokonując rocznego rozliczenia zaznaczasz więc oprócz rozliczenia rocznego wg. ryczałtu – Zmianę roczną składek z ryczałtu na podatek wg skali [1] i wskazujesz od stycznia 2022 [2], a następnie wybierz przycisk Rozliczenie roczne [3]:

Otworzy się wówczas okno rozliczenia, gdzie Kwota dochodu (przychód minus składki społeczne) oraz Sumę miesięcznych składek będzie podpowiedziana z rozliczenia ryczałtu, z możliwością zmiany . Natomiast Koszty uzyskania przychodu należy wprowadzić ręcznie, pamiętając o obowiązku wstecznego zaprowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów i wykazania w niej owych kosztów.

Wówczas zostanie wyliczony dochód do składki zdrowotnej , roczna składka i Kwota od dopłaty lub zwrotu w zależności od wyliczeń.

Zmiana: od lipca

Jeżeli zdecydowaliśmy się na zmianę zasad opodatkowania od lipca, wówczas zaznaczamy ten fakt wybierając w zmianie formy od lipca [1], a następnie zobligowani będziemy do podania danych do każdej z form odrębnie dla danego okresu, wprowadzimy je wybierając przycisk Roczne rozlicznie [2]

Wprowadzamy tu ręcznie informacje dotyczące dochodu do czerwca, ilości miesięcy podlegania zdrowotnej na ryczałcie i sumie miesięcznych zapłaconych już składek zdrowotnych, a roczna składka za ten okres zostanie automatycznie wyliczona liczonej wg. zasad ryczałtu i wykazana zostanie kwota do dopłaty lub do zwrotu.

Podobnie w przypadku Skali od lipca, uzupełniamy kwotę dochodu za ten okres, roczną podstawę i sumę zapłaconych miesięcznych składek, a Roczna składka i kwota do dopłaty/do zwrotu za ten okres, jak łącznej za cały rok, zostanie wyliczona automatycznie.

Dane te zostaną wykazane w deklaracji DRA i RCA we właściwych polach dla danej formy opodatkowania i zaznaczona będzie pozycja:

Różne formy opodatkowania 

W sytuacji, gdy spłacaliśmy składki zdrowotne z różnych tytułów jednocześnie, a każda z naszych działalności opodatkowana była inną formą, możemy skorzystać z własnego rozliczenia. W tym celu zaznaczamy Stosuj własne rozliczenie w przypadku stosowania kilku form opodatkowania i wybieramy przycisk Własne rozliczenie.

Otworzy się wówczas okno do wypełnienia ręcznego:


Sumowane są kwoty z wszystkich form opodatkowania. Jeśli sumarycznie kwota do zwrotu jest większa niż kwota do dopłaty, to różnicę między tymi kwotami wykazana jest w polu Kwota do zwrotu.

Natomiast jeśli sumarycznie kwota do dopłaty jest większa niż kwota do zwrotu, to różnica między tymi kwotami wykazana jest w polu Kwota do dopłaty.

Należy mieć tu na uwadze, iż kwoty tu wpisane będą nadrzędne nad wyliczeniami dokonanymi w firmie dla danej formy opodatkowania, pojawi się wówczas komunikat informujący nas o tym fakcie:

Co dalej z Nadpłatą/Niedopłatą?

Niedopłata

Jeśli po zakończeniu roku kalendarzowego z ustaleń programu lub własnych, wyjdzie nam, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalona od rocznej podstawy jest większa niż suma składek na ubezpieczenie zdrowotne, które wpłaciliśmy za poszczególne miesiące ubiegłego roku, i wyjdzie nam Niedopłata, będziemy zobligowani dopłacić składkę. Wykażemy ją właśnie w deklaracji za miesiąc kwiecień następnego roku, tym samym ową różnicę należy dopłacić w terminie opłacania składek za kwiecień, czyli do 20 maja danego roku, a jeżeli ostateczny termin na przekazanie dokumentów przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to przyjmuje się, że upływa on w następnym dniu roboczym. W 2023 r. ostateczny termin upływa więc 22.05.2023 r. Jeśli się spóźnimy, zostaną nam naliczone odsetki za zwłokę.

Nadpłata

Natomiast w przypadku nadpłaty, czyli gdy suma składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące, będzie wyższa niż roczna składka na ubezpieczenie zdrowotne ustalona od rocznej podstawy, kwota ta zostanie nam zwrócona, ale nie z automatu, musimy o nią osobno zawnioskować. Wniosek o zwrot należy złożyć do 1 czerwca i tylko w formie elektronicznej. Logując się na platformie ePUAP będziemy mogli zaakceptować i złożyć wniosek przygotowany dla nas przez ZUS lub złożyć go samodzielnie na druku RZS-P. Pamiętajmy jednak o tym terminie, bowiem ZUS nie będzie rozpatrywać wniosków złożonych po tym terminie! Zanim podpiszemy i wyślemy przygotowany za nas wniosek weryfikujmy też kwoty, które wykaże tam za nas ZUS.

Jeśli nie złożymy wniosku w terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o PIT (do 1 czerwca), o ile nie będziemy mieć żadnych zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, do zwrotu których byliśmy zobowiązani, kwotę zwrotu ZUS rozliczy na naszym koncie płatnika składek.

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów

Publikacja: 24.04.2023 r.

Aktualizacja treści: 05.05.2023 r.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót