Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Weryfikacja statusu podatnika w programie SKP® Powrót

2017-10-05

Czy wiesz, że jeżeli odliczysz VAT od tzw. pustej faktury możesz narazisz się na poważne konsekwencje podatkowe? Pustymi fakturami są nie tylko te dokumentujące transakcje, które faktycznie nie miały miejsca lub kwoty w nich wykazane są niezgodne z rzeczywistością, ale także takie wystawione przez nieistniejący podmiot. Jak łatwo od tego roku stracić status czynnego podatnika VAT i z jakimi konsekwencjami się to wiąże oraz jak ich uniknąć, dowiesz się czytając poniższy artykuł.

Wraz z początkiem roku 2017 ustawodawca dał możliwość organom podatkowym wykreślenia podatnika z rejestru VAT. Możesz przestać być czynnym podatnikiem i nawet tego nie wiedzieć. Oczywiście muszą zajść ku temu pewne przesłanki, ale są one na tyle błahe, że podatnik może nawet nie mieć świadomości, że przestał być podatnikiem VAT. Urząd, bowiem nie musi go nawet o tym fakcie poinformować.

Kiedy można stracić status czynnego podatnika VAT?

Po wprowadzeniu znowelizowanych przepisów można łatwo stracić ten przywilej, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Podstawą do wykreślenia podatnika z rejestru VAT jest art. 96 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić z urzędu podatnika z rejestru, jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, w następujących sytuacjach:

1) jeżeli podatnik nie istnieje lub
2) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub
3) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub
4) w sytuacji, gdy podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Wykreśleniu z rejestru „z urzędu”, jako podatnik VAT podlega także podatnik, który:
• zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub
• będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, albo też
• składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały owe deklaracje, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia. Dotyczy to także wystawiających faktury lub faktury korygującej, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane.

Wykreślonym może być także podatnik, który wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorcy udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Wystarczy bowiem nie odbierać korespondencji, celowo lub też nie, unikać kontaktu z urzędem, w tym także telefonicznego, by zostać wykreślonym z rejestru. Ale i również sytuacja, gdy nie wykazujmy przez dłuższy czas obrotów w składanych co miesiąc deklaracjach VAT-7, może skutkować pozbawieniem podatnika prawa do odliczeń. Należy więc zadbać o to, by powiadomić urząd o wszelkich zmianach w danych kontaktowych. Może to spotkać zarówno Ciebie, jak i Twojego kontrahenta, który nie będąc świadomym faktu, że utracił prawo do czynności opodatkowanych tym podatkiem, wystawił fakturę VAT, którą Ty będziesz chciał odliczyć. Możesz więc zostać posądzony o nieuzasadnione zawyżenie zwrotu VAT, za co możesz zostać ukarany 100-procentową sankcją.

Pamiętaj też, że dokonując transakcji odwrotnego obciążenia, aby móc zastosować tę procedurę, każda ze stron musi posiadać status czynnego podatnika. Tylko bowiem w stosunku do czynnego podatnika będziesz mógł zastosować fakturę bez wykazywania kwoty podatku VAT, tak by to po stronie nabywcy leżało naliczenie właściwego opodatkowania. Dla nieczynnych podatników właściwą stawką VAT byłaby bowiem stawka 23%. W takim przypadku możesz zostać posądzony o zaniżenie zobowiązania względem podatku należnego.

Dokonuj więc systematycznie jego sprawdzenia, zwłaszcza, gdy zobowiązany jesteś lub będziesz dopiero od przyszłego roku, do comiesięcznego przesyłania pliku JPK_VAT, w którym to dokładnie przedstawiasz urzędnikom pełną listę kontrahentów, z którymi dokonujesz transakcji opodatkowanych podatkiem VAT. A na pewno pierwsze, co sprawdzi komórka kontroli skarbowej specjalnie powołana do weryfikacji przesłanych do Ministerstwa Finansów plików JPK, to właśnie właściwość podmiotowa stron transakcji.

Do rejestru VAT można zostać ponownie wpisanym, jeżeli przekona się naczelnika urzędu skarbowego o swoim istnieniu i dalszym działaniu oraz niezwłocznie prześle brakujące deklaracje.

Jak weryfikować status podatnika VAT?

Aby więc uniknąć przykrych konsekwencji należy sprawdzić statusu podatnika VAT kontrahentów przed dokonaniem transakcji w bazach NIP. To obowiązek podatnika! Ministerstwo Finansów udostępniło na swojej stronie specjalną usługę weryfikacji statutu podatnika.

Weryfikacji statusu podatnika można też przeprowadzić w programie księgowym SKP®. Możesz tego dokonać już podczas księgowania danego dokumentu lub wystawienia faktury, gdzie w oknie Kontrahenta, wpisując jego NIP i wybierając przycisk „Czynny podatnik VAT”. Wówczas po sprawdzeniu bazy ministerialnej, zostanie odznaczony odpowiedni status podatnika. Możliwe jest też sprawdzenie od razu określonej grupy kontrahentów. Dokonasz tego dla wszystkich kontrahentów, którzy występują jako zaksięgowani w Dzienniku Zapisów lub na liście wprowadzonych do programu kontrahentów albo tylko dla tych zaznaczonych przez samego użytkownika. Weryfikacji takiej dokonasz w Opcjach w module: Księgi – Dziennik Zapisów lub Kartotece – Kontrahenci. Dzięki temu nie tracisz czasu na pojedyncze sprawdzanie i każdorazowe wchodzenie i wychodzenie z okna ustawień poszczególnych kontrahentów. Po każdym takim sprawdzeniu program SKP® na życzenie użytkownika dokona stosownych odznaczeń w ustawieniach kontrahenta i to od razu dla całej grupy. Możesz również wydrukować listę pokazującą jego wyniki, tak by w przypadku uzyskania wyniku „NIP niepoprawny” móc niezwłocznie dokonać stosowanych poprawek w numerze NIP, a przy statucie „nieczynny” dokładnie zweryfikować jego istnienie względem VATu i ewentualnie usunąć z ewidencji niewłaściwy wpis.

Gdy więc rozpoczynamy współpracę z nowym kontrahentem, nie wystarczy już jego jednorazowa weryfikacja. Dokonuj regularnie takiej kontroli, by móc zawczasu, nawet jeżeli już dokonałeś błędnego odliczenia, skorygować ewidencję i deklarację VAT, a tym bardziej wysłany już plik JPK. Zrób to zanim urząd skarbowy jako pierwszy zauważy ten fakt, dzięki czemu nie zostaniesz posądzony o nieprawidłowe rozliczaniem podatku z faktur wystawionych przez wykreślonych z rejestru firm, a tym samym nie zostaniesz ukarany dotkliwymi sankcjami.

Sprawdź, więc czy posiadasz aktualną wersję programu SKP®, aby móc bez problemów zweryfikować status podatników będących Twoimi kontrahentami i znacznie ograniczyć tym samym ryzyko posądzenia o nieuczciwość względem VAT.

Jeżeli posiadasz aktywny pakiet opieki serwisowej na rok 2017, a nie masz jeszcze najnowszej wersji programu umożliwiającej masowe jego sprawdzenie, niezwłocznie skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta> celem jej otrzymania.

Autor:

Ewelina Mandziuk

Specjalista ds. finansów

Zdjęcie:

Photo by Piotr Krzyżanowski on Unsplash

 

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót