Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Co czeka przedsiębiorców w roku 2018? Powrót

2018-01-05

Przed nami kolejny rok wyzwań. Rozpoczęty właśnie rok 2018 nie pozwoli podatnikowi na nudę. Jest wiele zmian w przepisach, a co za tym idzie, konieczność dostosowania procedur w firmie do wymogów aktualnych przepisów. Chcesz wiedzieć, co czeka podatnika w obecnym roku? Zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

ZMIANY W PODATKU VAT

Pierwszą i najważniejszą zmianą dla wszystkich Vat-owców jest obowiązek comiesięcznego wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT. Więksi podatnicy wiedzą, już „z czym to się je”, ale dla reszty to dopiero początek, bowiem do 25-lutego 2018 r. wyślą go elektronicznie po raz pierwszy bez wezwania urzędu. Pamiętaj, że nawet wtedy, gdy rozliczasz VAT kwartalnie, plik ten będziesz musiał wysyłać co miesiąc. Zawczasu zadbaj więc o to by zakupić podpis kwalifikowany lub załóż bezpłatny profil zaufany e-PUAP. Nie zapomnij o jego uwierzytelnieniu we właściwym urzędzie, gdyż bez tego profil ten nie będzie ważny. Nie będziesz musiał potwierdzać profilu tylko w przypadku założenia go za pośrednictwem swojego banku. Pamiętaj też, że od tego roku obowiązuje już nowy, trochę uproszczony wzór struktury JPK_VAT nr 3. W 2017 roku wysyłałeś wzór nr 2, ale do korekt zeszłego roku będziesz musiał zastosować już nowy wzór.

Od lipca 2018 plik JPK_VAT nie będzie jedyną strukturą, którą będzie trzeba wysyłać do Urzędu, wchodzą bowiem pozostałe struktury JPK, tj. JPK_KPiR (księga przychodów i rozchodów), JPK_EWP (ewidencja przychodu), JPK_FA (faktury), JPK_MA (magazyn), JPK_WB (wyciąg bankowy) z tą jednak różnicą, że wyślesz je dopiero na wezwanie urzędu skarbowego. Wszystkie struktury, oprócz JPK_WB będziesz tworzył w programie SKP. JPK dotyczący wyciągu bankowego leży już po stronie Twojego banku. Planowana jest również inna nowa struktura JKP Paragony, co wiązać się będzie z konieczności wprowadzania urządzeń fiskalnych on-line.

W związku z tymi obowiązkami od 1 stycznia 2018r. nie będziesz mógł już prowadzić swojej ewidencji VAT papierowo, a musisz to robić wyłącznie elektronicznie, dotyczy to także wszystkich wystawianych faktur, od teraz muszą być one generowane w systemach komputerowych.

Kolejną zmianą w zakresie VAT , będzie obowiązywała od 1 lipca 2018 r. procedura Split payment. Jest to nowy sposób dokonywania płatności w podziale na kwotę netto, która trafiać będzie do sprzedawcy oraz podatku VAT , który zostanie przez bank przelany na specjalny rachunek VAT, a wszystko dokonywane będzie w jednym przelewie. To kupujący będący również czynnym podatnikiem VAT, decydował będzie, czy zastosuje do regulowania swoich zobowiązań ten mechanizm podzielonej płatności, czy też jak do tej pory ureguluje całość jak do tej pory na zwykły rachunek sprzedawcy. Niestety z tą procedurą wiąże się wykonanie jednego przelewu wyłącznie do jednej faktury, nie będzie więc możliwości sumowania zobowiązań i wykonywania łącznego przelewu.

Jeżeli jesteśmy już przy przelewach, to pamiętaj, by jednorazową transakcje powyżej 15 tyś zł regulować wyłącznie za pośrednictwem konta bankowego, a nie gotówką, bowiem nie będą mogły wówczas stanowić kosztu uzyskania przychodu.

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM

Od teraz nie zaliczysz do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie w drodze spadku lub darowizny.

Nowością będzie też wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego od budynków handlowo-usługowych oraz biurowych. Będzie on pobierany od nadwyżki wartości początkowej budynku powyżej 10 mln zł. Miesięcznie ma wynosić 0,035% wartości początkowej nieruchomości, co daje 0,42% rocznie. Będzie on odliczany od bieżącej zaliczki na PIT. Tym samym nie zapłacisz tego podatku, jeżeli będzie on niższy od kwoty zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc.

Natomiast w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne uchwalono zmianę w zakresie najmu prywatnego. Mianowicie przychody z tego tytułu do kwoty 100 tyś zł opodatkujesz zryczałtowanym podatkiem dochodowym jak dotychczas w wysokości 8,5%, natomiast od nadwyżki nad tą kwotę zastosowujesz już nową stawkę ryczałtu 12,5%.

A teraz czas dobre wiadomości…
Korzystną zmianą dla podatnika jest zwiększenie limitu jednorazowej amortyzacji do kwoty 10 000 zł. Do tej pory środki trwałe o wartości do 3 500 zł mogłeś od razu zaksięgować w koszty. Teraz możesz nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 10 tyś. zł, ale od razu jednorazowo zaliczysz je do kosztów uzyskania przychodów.
Podwyższona zostanie kwota wolna od podatku, wiąże się to ze wzrostem kwoty dochodu, od której nie trzeba będzie w ogóle płacić podatku dochodowego – z obecnych 6600 zł do 8000 zł. Tym samym kwota wolna wzrośnie z kwoty 1.188 zł do wysokości 1.440 zł. Pamiętaj też, że będzie miało to zastosowanie dopiero w zeznaniu rocznym.
Natomiast w przypadku zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku, nie będziesz musiał ich płacić, jeżeli podatek należny od dochodu wyliczony narastająco od początku roku, pomniejszony o sumę wpłaconych do tej pory zaliczek, nie przekroczy 1 tys. zł.

Zniesiono też limit kwotowy stosowania 50-proc. autorskich kosztów uzyskania przychodów. Twórcy odliczą je do kwoty 85 528 zł rocznie, a więc dwukrotnie więcej niż obecnie. Ale żeby nie było za różowo w zamian ograniczono listę zawodów korzystających z tego odliczenia. Będą to więc wyłącznie podatnicy wymienieni w ustawie, a ustawa ta lakonicznie odnosi się do samych rodzajów działalności, tj.:

1) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
5) publicystycznej.

Jeżeli dana działalność nie została wymieniona w Ustawie, nie będzie możliwości skorzystania z tego odliczenia. Zatem nadal skorzystają z niego architekci, publicyści, aktorzy, autorzy dzieł literackich, dziennikarze, programiści i fotograficy, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową oraz naukowo-dydaktyczną. Więc czytając wprost nie skorzysta z niej wiele dotychczasowych zawodów, jak np. copywriterzy, inżynierowie, projektanci, graficy, webdeveloperzy, copwyriterzy, tłumacze, analitycy, geodeci. Jednak z uwagi na fakt, że ustawodawca ogranicza się jedynie do wymienienia działów działalności a nie konkretnych zawodów, musimy poczekać na pojawienie się szczegółowych interpretacji w tym zakresie, by jednoznacznie stwierdzić, kto tak naprawdę skorzysta z podwyższonych kosztów autorskich od 2018 r.

Do skutku nie doszła też szeroko zapowiadana likwidacja limitu zawieszenia poboru składek ZUS, odroczono ją do 2019 r., nadal więc obowiązuje ale w zmienionej kwocie. Obecnie wynosi ona 133 290,00 zł.

Zmiany objęły też wprowadzoną w 2016 r. ulgę badawczo-rozwojową (B+R), a mianowicie zwiększono wysokość tego odliczenia do 100% wszystkich kosztów kwalifikowanych dla wszystkich podatników, a dla podatników mających status centrów badawczo-rozwojowych (CBR) do 150% kosztów kwalifikowanych. Rozszerzono też katalog kosztów kwalifikowanych, od teraz będą nimi także należności z tytułu umów cywilno-prawnych, wydatki na nabycie sprzętu specjalistycznego w prowadzonej działalności B+R.

Nie musisz już zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego, gdy na podstawie umowy powierzyłeś prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów biurowi rachunkowemu. Zlikwidowano także obowiązek powiadamiania o zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów w roku podatkowym, gdy przedsiębiorca rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej lub gdy w poprzednim roku prowadziłeś księgi rachunkowe lub opodatkowany byłeś w formach zryczałtowanych, a teraz przechodzisz na książkę podatkową.
W tym roku ma zostać również skrócony termin uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności obecnie obowiązujących 150 dni do 120 dni , w związku z czym z tytuły tzw. „ulgi za złe długi” dotyczącej VAT-u – wierzyciel będzie miał możliwość skorygowania zapłaconego VAT w przypadku nieuregulowania należności w terminie 120 dni , a dłużnik będzie miał obowiązek skorygowania odliczonego VAT. T zmiana jednak nie jest jeszcze do końca uchwalona.

Podobne rozwiązania ma również wrócić w przypadku podatku dochodowego, wraca bowiem „ulga za złe długi” w zakresie PIT, z tą jednak różnicą, że sprzedawcy pomniejszą dochód o nieuregulowane wierzytelności, a nabywcy będą musieli doliczyć do swojego dochodu kwoty nieuregulowanych zobowiązań.

Chcesz sprawdzić swojego kontrahenta, teraz będziesz miał taką możliwość. Za 17 zł możesz uzyskać z urzędu skarbowego zaświadczenie o jego rozliczeniach podatkowych, o tym czy złożył on w terminie deklarację, czy ujął w niej dane transakcję i czy zapłacił od tego podatek. W ten sposób będziesz mógł zweryfikować kontrahenta, z którym już współpracujesz, nie sprawdzisz tak firmy, z którą dopiero zamierzasz zacząć handlować.

W roku 2018 planowana jest jeszcze jedna możliwość sprawdzenia czynnego podatnika VAT
– będzie to Rejestr czynnych podatników VAT, sprawdzimy tu więcej danych niż w dotychczasowej weryfikacji ze strony MF. Będzie on zawierał takie informacje jak: numer NIP podatnika, jego imię i nazwisko lub pełna nazwa, adres prowadzenia działalności, numery rachunków bankowych lub innych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo
– kredytowej, datę rejestracji jako czynnego podatnika VAT, datę jego ewentualnego wykreślenia, czy późniejszego przywrócenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego a także podstawę prawną wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT czynnego, czy też przywrócenia. Weryfikacja ta będzie o tyle ważna, że w przypadku płatności do transakcji przekraczających owe 15 tyś zł dokonanych na konto bankowe inne niż wymienione w tym wykazie również nie będziesz mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

ZMIANY W PŁACACH I ZUS

Wzrasta stawka minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2100 zł oraz stawka godzinowa w umowach zleceniach oraz umowach o świadczenie usług do 13,70 zł za godzinę.
O 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca składki ZUS za siebie i swoich pracowników będzie opłacał jednym przelewem na indywidualny rachunek składkowy. Zamiast trzech lub czterech przelewów miesięcznie, wyślesz jeden „zwykły” przelew łącznie na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Na tym przelewie nie podajesz już żadnych dodatkowych informacji wymaganych do tej pory, nie wpiszesz więc ani numeru NIP, REGON, czy PESELU. Nie ważne jest też co wpiszesz w tytule przelewu, bowiem bieżąca wpłata i tak pokryje najpierw zaległości wraz z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki. To ZUS za Ciebie podzieli tę wpłatę proporcjonalnie na poszczególne ubezpieczenia i fundusze. Informację o numerze rachunku składowego na pewno dostałeś listem poleconym wysłanym przez ZUS. Jeżeli nie skontaktuj się niezwłocznie z ZUS. Pamiętaj też, że składki za grudzień będziesz musiał już wpłacić na ten rachunek. Z uwagi na liczne oszustwa sprawdź wcześniej autentyczność otrzymanego numeru rachunku. W tym celu przeanalizuj cyfry w nim zawarte, bowiem dziesięć ostatnich cyfr to musi być właśnie Twój numer NIP. Możesz go również sprawdzić na serwisie ZUS www.eskladka.pl, weryfikując o najmniej dwoma identyfikatorami: numerem NIP oraz Regonem lub Peselem albo nazwiskiem lub nazwą płatnika.

Pamiętaj także, że od 1 lipca 2018 , jeżeli posiadasz jako pracodawca konto w PUE ZUS, zwolnienia lekarskie Twoich pracowników będą wysyłane elektronicznie na wspomniany profil. Obowiązek posiadania takiego profilu mają wszyscy płatnicy zatrudniający więcej niż 5 osób. Pozostali mogą za założyć, jeżeli tego nie zrobią lekarz wystawiający elektronicznie zwolnienie lekarskie, musi wręczyć pacjentowi wydruk zwolnienia elektronicznego, a ten musi dostarczyć je, jak dotychczas, swojemu pracodawcy. Poinformuj więc swoich pracowników, czy posiadasz taki profil, czy też nie, żeby wiedzieli czy muszą wziąć od lekarza papierowy wydruk, czy też nie będzie takowej potrzeby.

ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Wiedz też, że planowane są na rok 2018 zmiany w Kodeksie Pracy, wprowadzające m.in. jednolitą długość urlopu dla wszystkich – 26 dni lub więcej jeżeli wynikać to będzie z zawartego z pracodawcą układu zbiorowego, urlop będzie musiał być wykorzystany w jednym roku , a tylko w wyjątkowych okolicznościach wymienionych w kodeksie może przejść na kolejny rok, bezpłatny urlop na żądanie, możliwość brania urlopu na godziny, stały procentowy udział premii uznaniowej, czy też likwidacja umów zlecenia i o dzieło.

Jak widać nie będziemy się nudzić w roku 2018, ustawodawca zadbał już o to, byśmy musieli być zawsze na czasie.

Sprawdź więc, czy posiadasz już aktualną na rok 2018 wersję programu, by być na bieżąco z wprowadzanymi w trakcie roku zmianami. Jeżeli jeszcze nie złożyłeś zamówienia na przedłużenie Opieki Serwisowej na kolejny rok księgowy, zrób to niezwłocznie w Centrum Serwisowym dostępnym w swoim programie księgowym.

Autor:

Ewelina Mandziuk

Specjalista ds. finansów

Zdjęcie:

Photo by rawpixel on Unsplash

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót