Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak w SKP® rozliczyć transakcje objęte procedurą OSS Powrót

2021-08-11

Aktualizacja artykułu: 25.10.2021 r.

Od 1 lipca 2021r. obowiązująca do tej pory procedura MOSS została rozszerzona i stała się procedurą One Stop Shop, w skrócie OSS. Właśnie udostępniliśmy moduł do obsługi tego typu transakcji: VAT-OSS. Zapraszamy do przeczytania porady, jak prawidłowo ewidencjonować tę procedurę w programie SKP®.

Jakiej sprzedaży dotyczy OSS?

Procedura OSS obejmuje:

 • usługi świadczone na rzecz konsumentów w państwach członkowskich, w których usługodawca nie ma siedziby (B2C);
 • wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (B2C);
 • dostawy krajowe ułatwianych przez operatorów interfejsów elektronicznych, uznanych za dostawców.

Jeżeli więc dokonujesz którejś z w/w transakcji, moduł VAT-OSS  jest właśnie dla Ciebie.

Jak było do tej pory?

Według zasad obowiązujących do 30.06.2021r. firmy z krajów UE sprzedające towary na odległość w granicach Unii Europejskiej, jeżeli przekroczyły określony próg u (35 000 EUR lub 100 000, w zależności od państwa członkowskiego) musiały zarejestrować się i zapłacić podatek VAT w państwie członkowskim nabywcy.

Co się zmieniło?

Z dniem 1 lipca 2021 r. zmieniła się wielkość owego limitu. Według przepisów obowiązujących w kraju nabywcy podatek VAT zapłacimy, gdy sprzedaż przekracza próg 10 000 EUR (co w przeliczeniu na złotówki daje 42 000 PLN). Należy przy tym mieć na uwadze, że limit ten dotyczy całości sprzedaży objętej tą procedurą, a nie każdego Państwa osobno. Pamiętajmy też, że ustalając ten obrót musimy wziąć pod uwagę całkowitą wartość (bez podatku) świadczonych usługi telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, które były realizowane w 2020 roku oraz w pierwszej połowie 2021 r. Po jego przekroczeniu należy się zarejestrować się w punkcie kompleksowej obsługi (OSS).

Gdy sprzedaż wyniesie poniżej tego limitu, opodatkujemy ją według krajowych zasad. Zmiana wielkości tego limitu, a właściwie jego spadek spowoduje, że procedurą może zostać objętych więcej firm niż dotychczas.

Jak dokonać rejestracji?

Aby zarejestrować się do procedury unijnej należy:

 1. wypełnić zgłoszenie VIU-R – Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT, zaznaczając jako cel zgłoszenia: Rejestracja;
 2. przesłać zgłoszenie za pomocą systemu e-Deklaracje do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;
 3. w przypadku działania przez pełnomocnika należy złożyć dodatkowo oryginał pełnomocnictwa PPS-1.

Po dokonaniu takiego zgłoszenia, jeżeli dokonane będzie prawidłowo, Naczelnik Drugiego Urzędu Warszawa potwierdzi rejestrację na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Rejestracja OSS zacznie obowiązywać od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym zostało złożone zgłoszenie.  Jednak gdy rozpoczęliśmy świadczenie usług/dokonywanie dostaw towarów przed tą datą, ich rozliczanie w ramach procedury unijnej zacznie obowiązywać od pierwszego dnia świadczenia usług/dokonywania dostaw towarów. Musimy jednak spełnić jeden warunek – do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy dokonaliśmy świadczenia usługi/dostawy towarów – musimy zgłosić Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście rozpoczęcie działalności w ramach procedury unijnej. W takim przypadku będziemy obowiązani do złożenia deklaracji VAT obejmującej kwartał kalendarzowy, w którym miało miejsce pierwsze świadczenie usług/ dostawa towarów.

Pamiętajmy też o konieczności zgłoszeń aktualizacyjnych, szczególnie gdy nastąpiły:

 • zmiany w zakresie danych rejestracyjnych, które zostały podane w zgłoszeniu rejestracyjnym VIU-R (przykładowo dane kontaktowe specyficzne dla procedury OSS, m.in. adres e-mail lub wykaz stałych miejsc prowadzenia działalności w innych państwach członkowskich);
 • zmiany w zakresie działalności objętej procedurą unijną, w wyniku których podatnik przestał spełniać warunki jej stosowania;
 • zaprzestanie dokonywania dostaw towarów lub świadczenia usług objętych procedurą unijną.

Masz na to czas najpóźniej do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła okoliczność wymagająca zawiadomienia.

Ewidencja transakcji objętych OSS

Jeżeli zgłosiliśmy się do OSS w ramach procedury unijnej, musimy prowadzić ewidencję transakcji objętych tą procedurą. Ewidencję tę należy przechowywać przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym dokonano transakcji.

Ewidencja taka musi zawierać następujące informacje:

 1. państwo członkowskie konsumpcji, w którym dokonywane są dostawy towarów lub świadczone są usługi;
 2.  rodzaj świadczonych usług lub opis i ilość towarów będących przedmiotem dostawy;
 3. datę świadczenia usług lub dokonania dostawy towarów;
 4. podstawę opodatkowania ze wskazaniem zastosowanej waluty;
 5. wszelkie kolejne kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania;
 6. zastosowaną stawkę VAT;
 7. kwotę należnego VAT ze wskazaniem zastosowanej waluty;
 8. datę i kwotę otrzymanych płatności;
 9. wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed dostawą towarów lub świadczeniem usług;
 10. w przypadku, gdy wystawiono fakturę – informacje zawarte na fakturze;
 11.  w przypadku usług – informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub zwykłe miejsce pobytu, natomiast w przypadku towarów – informacje wykorzystywane do określenia miejsca rozpoczęcia i zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy;
 12. wszelkie dowody dotyczące możliwości zwrotów towarów, w tym podstawę opodatkowania i zastosowaną stawkę VAT.

Jak w programie SKP® prowadzić taką ewidencję?

Sprzedaż poniżej limitu

Jeżeli nie przekroczono jeszcze limitu lub gdy chcemy go tylko skontrolować, najlepiej założyć sobie osobne konto, by w prosty sposób móc zweryfikować aktualną wielkość obrotów.

Konto może więc wyglądać następująco:

 

Na tak oznaczone  konto będziemy wystawiać faktury lub księgować sprzedaż, pilnując, by ich obroty nie przekroczyły łącznie 42 000 PLN (10 000 Euro). Pamiętajmy też o kontroli obrotów roku poprzedniego. Aby sprawdzić obroty tego konta wybieramy w Kartoteki –> Obroty Kont -> Kartoteki.

Na górnym pasku wybieramy Rok :

Do czasu przekroczenia limitu transakcje takie rozliczamy jak zwykłe krajowe, czyli opodatkowujemy krajowymi stawkami VAT, wykazując je w ewidencji VAT i w pliku JPK_V7.

Dodatkowo sprzedaż WSTO, czy też sprzedaż TBE (usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne) od 01.07.2021 r. oznaczymy Procedurą: EE.

Sprzedaż powyżej limitu

Jeżeli limit 42 000 PLN został przekroczony i zgłosiliśmy się do procedury OSS, należy zacząć ewidencjonować taką sprzedaż według innych zasad.

W przypadku procedury OSS mamy dowolność w zakresie wystawiania faktur, możemy je wystawiać, ale obowiązku ustawowego w tym zakresie nie ma.

Jeżeli więc chcemy wystawiamy faktury z SKP® musimy w Kartotekach>Plan kont założyć konta:

 • do obsługi transakcji świadczenia usług z siedziby w Polsce w procedurze OSS o następujących ustawieniach:

 • do obsługi transakcji dostawy towarów z siedziby w Polsce w procedurze OSS o następujących ustawieniach:

 • do obsługi transakcji świadczenia usług z siedziby za granicą w procedurze OSS o ustawieniach:

 • do obsługi transakcji dostawy towarów z siedziby za granicą w procedurze OSS o ustawieniach:

Dla odróżnienia takich faktur od reszty krajowych dokumentów, można w numeracji oznaczać je dodatkowym symbolem, który wprowadzamy w oknie danego konta.

W naszym przykładzie będzie to np. symbol OSS.

Na tak założone konta będziemy wystawiać faktury w zakładce Fakturowanie. Z rozwijanej listy należy wybrać kraj konsumpcji, czyli ten do którego towary są wysyłane lub gdzie świadczone są usługi. Wówczas w kolumnie VAT dostępne będą tylko stawki właściwe dla danego Państwa konsumpcji.

W przypadku, gdy transakcja dotyczy świadczenia usług lub WSTO z siedziby za granicą, po wybraniu konta OSS2, oprócz Państwa konsumpcji pojawi się pole na wybranie również Państwo siedziby:

Fakturę taką możemy wystawić od razu w Euro, w złotówkach  jak i walucie odpowiedniej dla danego Państwa.

Dokument taki nie będzie uwzględniany w ewidencji VAT (nie trafi w ogóle do zakładki Księgowanie), ani nie będzie wykazany w pliku JPK_V7, trafi natomiast do specjalnego rejestru OSS.
Po wydruku będzie natomiast umieszczony w Archiwum faktur, gdzie będzie uwzględniony w pliku JPK_FA, wysyłanym na żądanie Urzędu Skarbowego.

Przejdźmy więc do tego owego Rejestru OSS – ostatnia zakładka w Księgach – 10. OSS

Na górnym pasku wybieramy właściwy rejestr.

Do wyboru mamy tu :

 • Świadczenia usług/ WSTO z siedziby w Polsce;
 • Świadczenia usług/ WSTO z siedziby za granicą.

Rejestry te odpowiadają częściom deklaracji VAT, którą będzie trzeba złożyć po zakończeniu kwartału. W zależności jaki rodzaj transakcji dokonujemy, taki rejestr zaznaczamy.

Do rejestru „Świadczenia usług/ WSTO z siedziby w Polsce” trafią nam automatycznie faktury wystawione na konto OSS1 (Ujmować w JPK_V7 jako K – świadczenie usług/ WSTO z siedziby w Polsce).  Możemy również taką sprzedaż wprowadzić do ewidencji poprzez przycisk Dodaj na dolnym pasku narzędziowym.

Pojawi się nam wówczas okno, w którym podamy :

 • Miesiąc księgowy – miesiąc, na jaki będzie księgowany wprowadzany dokument. Domyślnie ustawiony jest taki miesiąc, jaki ustawiony jest w Opcje – Ustaw domyślny miesiąc księgowy;
 • Kontrahent – możemy wybrać go z listy kontrahentów tworzonej w Kartoteki – Kontrahenci lub dopisać nowego;
 • Numer dokumentu – jeżeli była wystawiona faktura, pojawi się tu jej numer lub wprowadzimy tu inną treść identyfikująca transakcję;
 • Data wystawienia – datę wystawienia dokumentu sprzedaży;
 • Data wykonania – wprowadzamy tu datę świadczenia usług lub dokonania dostawy towarów;
 • Opis zdarzenia gospodarczego – wpisujemy skrótowo dowolny tekst określający charakter zdarzenia lub wybieramy go z listy. Będzie to np. rodzaj świadczonych usług lub opis i ilość towarów będących przedmiotem dostawy;
 • Państwo konsumpcji – wybieramy z dostępnej listy jedno z dostępnych tu Państw europejskich, w którym dokonywane są dostawy towarów lub świadczone są usługi. Wybór Państwa decyduje o pojawieniu się stawek podatku VAT dotyczących wyłącznie tego Państwa;
 • Waluta – określamy walutę transakcji. Podstawiana jest waluta właściwa dla danego kraju konsumpcji z opcją wyboru także PLN;
 • Termin zapłaty – wyświetlana jest data powstała po dodaniu Ilości dni do zapłaty do daty wystawienia;
 • Uwagi -dowolny własny komentarz do dokumentu. Wprowadzimy tu np. opis i ilość towarów będących przedmiotem dostawy lub informacje wykorzystywane do określenia miejsca,
  w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub zwykłe miejsce pobytu, natomiast w przypadku towarów – informacje wykorzystywane do określenia miejsca rozpoczęcia i zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, czy też dowody dotyczące możliwości zwrotów towarów;
 • Rodzaj dostawy – z rozwijanej listy wskazujemy, czy transakcja dotyczy świadczenia usług, czy też dostawy towarów.
 • Wartość – wprowadzimy tu podstawę opodatkowania ze wskazaniem zastosowanej waluty – wartość netto w określonej stawce VAT właściwej dla danego Państwa konsumpcji. Podatek VAT wyliczy się automatycznie dla danej kwoty netto.

Poniżej prezentujemy stawki VAT występujące w poszczególnych krajach UE:

Stawki te pojawią do wyboru po wybraniu właściwego Państwa konsumpcji. Jako pierwsza zawsze będzie stawka podstawowa. Dotyczy to także wydruków dostępnych w tym module.

Nie wiesz, jaką stawkę zastosować do danej transakcji, sprawdź na stronie internetowej Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html

W przypadku gdyby np. usługi świadczone w określonym państwie członkowskim konsumpcji objęte były zwolnione z podatku VAT, nie uwzględniamy ich w tej ewidencji, w deklaracji VAT bowiem trzeba wykazać usługi z podziałem na stawki podatku: podstawową i obniżoną, jeśli któreś z państw członkowskich taką niższą stawkę stosuje do przedmiotowych usług.

Dla dokumentów w walucie innej niż PLN pojawi się pole do wpisania Kursu do podatku dochodowego, po którym zostaną przeliczone kwoty przychodu do KPiR, po kursie bieżącym. Jeżeli zaznaczymy „Zapisz kurs w danych księgowych” wtedy w danych księgowych zapisywana jest informacja, po jakim kursie zostały wprowadzone dokumenty – z kwotą oraz datą kursu.

Kurs do deklaracji

Dokumenty sprzedaży wykazane w Ewidencji OSS w walucie innej niż Euro muszą zostać przeliczane na tę walutę po kursie opublikowanym przez Europejski Bank Centralny z ostatniego dnia rozliczeniowego kwartału. Deklaracja VAT musi bowiem być sporządzona tylko w tej walucie. Dlatego też należy przeliczyć kwoty wprowadzone w innej walucie niż Euro według kursu z EBC dla wybranej daty kursu , którą jest ostatni dnia rozliczanego kwartału.  Jednak, gdy w tym dniu nie został opublikowany kurs, to bierzemy pod uwagę ten kolejnego dnia.

Kurs dla dokumentów w walucie różnej od EUR użytkownik musi więc uzupełnić samodzielnie na dokumentach po zakończeniu kwartału. Kursy nie są automatycznie pobierane przez program. Jeżeli podczas księgowania danego dokumentu kurs ten został już opublikowany-  można go uzupełnić podczas wprowadzania danego dokumentu poprzez jego edycję w polu Kurs EURO do OSS wpisując datę. Sekcja ta pojawi się tylko wówczas, gdy dokument był wprowadzony w innej walucie niż Euro:

lub po zakończeniu kwartału automatycznie dla całej grupy dokumentów poprzez Opcje>Pobierz kurs EBC:

a wartości odpowiednio się przeliczą i zostaną wstawione w odpowiednią sekcję okna edycji i będą brane pod uwagę podczas tworzenia deklaracji.

Informacja o wartości transakcji po przeliczeniu na Euro pojawi się na górnym gridzie :

W przypadku rejestru „świadczenia usług / WSTO z siedziby za granicą okno dodawania / edycji, będzie wyglądało jak opisane wyżej, z jednym wyjątkiem, pojawi się dodatkowe pole Państwo siedziby. Tu automatycznie trafią faktury wystawione na konto OSS2 (Ujmować w JPK_V7 jako Z – świadczenie usług za granicą w procedurze OSS) lub OSS3 (Ujmować w JPK_V7 jako Y – dostawa towarów z siedziby za granicą w procedurze OSS).

Wszystkie tak wprowadzone dokumenty zostaną wykazane w odpowiednim rejestrze OSS. Tu na oknie głównym, możesz wyszukać poszczególne pozycje za pomocą Filtrowania według:

 • Kontrahenta,
 • Miesiąca księgowego,
 • Daty wystawienia,
 • Opisu gospodarczego,
 • Państwa siedziby.

Sporządzisz również wydruk ewidencji VAT OSS możemy sporządzić go w dwóch postaciach: Listy– z informacjami takimi jak w tabeli na ekranie lub Kartoteki– z dokładnymi, szczegółowymi informacjami takimi jak na formularzu edycyjnym. Drukujemy go osobno dla każdego z rodzaju rejestru. W przypadku Listy, jeżeli na danym dokumencie zostaną wpisane uwagi lub nastąpi przeliczenie kwot na euro informacja ta pojawi się na wydruku:

W kolejnych wersjach programu zostanie dodana do Ewidencji OSS możliwość rozliczania dokumentów, informacja o rozliczeniach również pojawi się na wydrukach ewidencji.

Deklaracja VAT

Po zakończonym kwartale należy przystąpić do sporządzania deklaracji. Pamiętajmy, że musi być ona sporządzona w Euro, dlatego upewnijmy się, że wszystkie dokumenty mamy przeliczone na Euro, jeżeli były wystawione w innej walucie. Składa się ją za okresy kwartalne do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, za pomocą systemu e-Deklaracje do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Złożymy ją także wtedy, gdy w danym kwartalne nie było żadnych obrotów, czy też korekt wówczas składana jest zerowa deklaracja VAT.

Pamiętaj też, że termin złożenia deklaracji (koniec miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale) obowiązuje również w przypadku, gdy dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Nie można też złożyć deklaracji VAT przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, najwcześniej można ją więc złożyć elektronicznie pierwszego dnia po zakończeniu kwartału.

Deklarację sporządzamy wybierając przycisk Deklaracja VIU-DO, która zastąpiła dotychczasową deklarację VIU-D.

Deklaracja VIU-DO składa się zasadniczo z trzech części, gdzie będziemy wykazywać tego rodzaju transakcje:

 1. C2. Świadczenie usług dokonywane z siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim identyfikacji. Tu wykażemy takie dane jak:
 • Państwo członkowskie konsumpcji,
 • Rodzaj dostawy,
 • Rodzaj stawki VAT – podstawowa, obniżona,
 • Stawka podatku VAT,
 • Podstawa opodatkowania wg danej stawki VAT,
 • Kwota podatku wg danej stawki VAT,
 • Waluta (domyślnie EUR).
 1. C3. Świadczenie usług dokonywane ze stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej znajdujących się poza państwem członkowskim identyfikacji, gdzie podamy:
 • Państwo członkowskie konsumpcji,
 • Państwo miejsca prowadzenia działalności
 • Numer identyfikacji VAT / Numer Identyfikacji Podatkowej
 • Rodzaj dostawy,
 • Rodzaj stawki VAT – podstawowa, obniżona,
 • Stawka podatku VAT,
 • Podstawa opodatkowania wg danej stawki VAT,
 • Kwota podatku wg danej stawki VAT,
 • Waluta (domyślnie EUR).

3. Korekty kwot podatku VAT wykazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikające z korekt dostawy towarów lub świadczenia usług:

 • Kod państwa członkowskiego konsumpcji
 • Rok
 • Kwartał
 • Całkowitą kwotę podatku VAT wynikającą z korekt

W oknie tym możemy poprzez Aktualizację pobrać z Rejestrów zbiorcze sumy dla danego Państwa konsumpcji i dane stawki lub dodać pozycję ręcznie poprzez przycisk Dodaj pozycję. Pojawi się wówczas kolejna linia, w której na oknie wskażemy z listy Państwo konsumpcji, wskażemy stawkę VAT wprowadzimy netto i podatek w euro oraz wybierzemy rodzaj dostawy.

W przypadku usług świadczonych z siedziby za granicą, pojawi się dodatkowo kolumna Państwo siedziby i Numer VAT:

Pamiętajmy jednak o kilku zasadach przy sporządzaniu tej deklaracji. A mianowicie:

 • po pierwsze – nie możemy wskazać dwa razy tego samego Państwa konsumpcji o danej stawce VAT. We wszystkich blokach deklaracji państwo członkowskie musi być bowiem unikalne.
 • Po drugie – wybór danego Państwa stałego miejsca prowadzenia działalności wyklucza wykazanie go jako państwo członkowskie konsumpcji, co oznacza, że Państwo konsumpcji występujące w części „Świadczenie usług/ WSTO z siedziby w Polsce” może być Państwem konsumpcji w  części „Świadczenie usług/ WSTO z siedziby za granicą”, natomiast nie może być Państwem siedziby.  Państwo konsumpcji w „Świadczenie usług/ WSTO z siedziby za granicą” w jednym wpisie nie może być Państwem siedziby w drugim wpisie w ramach tej samej części.

W przypadku korekty natomiast pierwszym możliwym rokiem do wybrania jest 2021, a kwartałem – 3 dla korekt złożonych w roku 2021. W kolejnych latach można już wybrać dowolny okres podlegający zmianom.

Jeżeli stwierdzimy, że popełniliśmy błąd każdy wpis możemy pojedynczo usunąć skreślając poprzez przycisk Skreśl, a następnie w Opcjach>Usuń skreślone pozycje lub wyczyścić całą deklarację poprzez opcje Zeruj deklaracje.

Mamy przygotowaną deklarację, czas przystąpić do jej wysyłki.  Aby wysłać deklarację do urzędu, należy wejść w Opcje>E-deklaracje:

Tu postępujemy jak przy każdej e-deklaracji. Podpisać ją możemy jednakże wyłącznie za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Każdej złożonej deklaracji VAT zostaje przypisany jednostkowy, unikatowy numer referencyjny (UNR). Numer referencyjny deklaracji należy zawsze podawać podczas dokonywania płatności (bez numeru referencyjnego nie będzie można skutecznie dokonać płatności i należy liczyć się z nieuznaniem takiej wpłaty za dokonaną w terminie). Unikatowy numer referencyjny dla procedury unijnej składa się z kodu państwa członkowskiego identyfikacji, numeru VAT i okresu (kwartał/rok), za który składane jest rozliczenie np. PL/PLXXXXXXX/Q3.2021.

Przed złożeniem właściwej deklaracji istnieje możliwość złożenia wersji roboczej deklaracji, poprzez zaznaczenie cel złożenia deklaracji: Wersja robocza deklaracji.

Wersja robocza deklaracji oznacza jej weryfikację przed złożeniem właściwej deklaracji w celu wyeliminowania nieprawidłowości, nie stanowi deklaracji i nie zostanie przekazana do państw członkowskich konsumpcji. Zawsze trzeba potem ponownie sporządzić deklarację z opcją: Złożenie.

Korekta deklaracji

Jeżeli po złożeniu deklaracji VAT wymagane są jakiekolwiek zmiany w tej deklaracji, korekty dokonuje się w kolejnej deklaracji w okresie 3 lat od dnia upływu terminu złożenia pierwotnej deklaracji. W takiej kolejnej deklaracji VAT wykazuje się właściwe państwo konsumpcji, okres rozliczeniowy i kwotę VAT, w odniesieniu do której niezbędne są jakiekolwiek zmiany.

W procedurze OSS można złożyć tylko 1 deklarację za każdy okres rozliczeniowy. Korekty dokonuje się tylko i wyłącznie w następnej deklaracji za kolejny „bieżący” okres rozliczeniowy.

Zmiany danych zawartych w deklaracji VAT dotyczącej okresu rozliczeniowego poprzedzającego III kwartał 2021 r. dokonuje się poprzez korekty tej deklaracji, a nie poprzez korygowanie kolejnej deklaracji.

Płatności

Kwotę podatku należnego wynikającą z deklaracji VAT należy najpóźniej do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale uiścić  na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście o numerze: 84 1010 1010 0165 9315 1697 8000 (dla płatności dokonywanych z zagranicy: PL84 1010 1010 0165 9315 1697 8000 kod BIC: NBPLPLPW). Wpłaty VAT powinny być dokonywane w euro.

Rozdziału płatności pomiędzy państwa członkowskie konsumpcji dokonuje Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Podczas dokonywania płatności należy wskazać numer referencyjny deklaracji VAT (UNR) której dotyczy wpłata (format numeru znajduje się w części DEKLARACJA).

Brak podania numeru referencyjnego deklaracji VAT będzie skutkowało brakiem możliwości rozdziału i przekazania wpłaty do krajów członkowskich konsumpcji (rozdział płatności następuje automatycznie za pośrednictwem systemów informatycznych), oraz zwróceniem wpłaty podatnikowi. W konsekwencji może to doprowadzić do powstania zaległości, które podatnik będzie zobowiązany rozliczyć bezpośrednio z państwami członkowskimi konsumpcji.

Ten sam skutek może mieć dokonanie płatności po terminie. W przypadku dokonania płatności (odmiennie niż w przypadku składania deklaracji VAT), jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Księgowanie sprzedaży do przychodu

Dokonaną sprzedaż musimy wprowadzić do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, w tym celu wybieramy na dolnym pasku Zaksięguj do Przychodu. W oknie wskazujemy zakres księgowanych pozycji. Do wyboru mamy: bieżącą pozycję, zaznaczone lub wszystkie.

Określamy tu również, czy jako dzień wpisu do księgi ma być brany dzień z daty wystawienia, czy też ostatni dzień miesiąca.

Dla „wszystkich” lub „zaznaczone” aktywną staje się opcja „bez potwierdzenia”, po zaznaczeniu której dokumenty danego okresu zostaną zaksięgowane automatycznie, bez konieczności potwierdzania każdorazowo każdego księgowania.

Dla bieżącej pozycji lub po odznaczeniu „bez potwierdzenia” po OK pojawi się okno księgowania, po kolei dla każdego dokumentu:

Przeszliśmy przez cały proces księgowania sprzedaży w procedurze OSS. Moduł ten będzie jeszcze rozwijany wraz z doprecyzowaniem przez MF kwestii z nimi związanych, jak np. nowy wzór deklaracji, ale i pod względem samej jego użyteczności, np. poprzez wprowadzenie rozliczeń.

Pamiętaj! Tylko aktywny pakiet Opieki Serwisowej zagwarantuje dostęp do wszystkich nowych wersji programu i pracę zgodnie z przepisami.

 

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót