Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Rozliczenie nabyć współczynnikiem sprzedaży mieszanej Powrót

2021-01-05

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb.

Dokonanie sprzedaży mieszanej, a więc zarówno zwolnionej jak i opodatkowanej daje prawo do częściowego odliczenia VATu od nabyć związanych z taką dostawą. Mamy wówczas do czynienia z tzw. proporcją.

Jak ustalić wielkość proporcji?

Nabycia środków trwałych i pozostałych związanych z dostawą zwolnioną i opodatkowaną w danym roku odliczymy w ewidencji VAT w proporcji udziału obrotu opodatkowanego w obrocie całkowitym wykazanym za rok ubiegły.

Obliczenia tego dokonamy w zeszłorocznej kopii programu w zakładce: Dekl. VAT / JPK_V7 > Opcje > Współczynnik sprzedaży mieszanej > Rzeczywisty współczynnik.

Klikamy przycisk [Aktualizacja] i na podstawie dokonanych w danym roku księgowań dostaw wykonujemy aktualizację za cały rok zaznaczając miesiąc I oraz XII i klikamy [OK]:

Wyliczona zostanie rzeczywista stopa współczynnika obrotu:

Odbywa się to w ten sposób, że jako obrót opodatkowany dodane są do siebie kwoty netto dostaw opodatkowanych i dostawy niepodlegające odliczeniom, ale dające prawo do odliczeń (np.1), a następnie odjęte są sprzedane w danym miesiącu środki trwałe.

Sprzedaż takich środków trwałych musimy ewidencjonować na specjalnie założonych do tych celów kontach. Jakie są to konta, wskazujemy w punkcie: Opcje > Parametry > Wybór kont:

Do wyliczenia współczynnika dodatkowo stosuje się również warunek, że jeżeli współczynnik ten wyniesie 98%, należy przyjąć do dalszych wyliczeń jego wartość 100%, natomiast gdy wyniesie on 2% – przyjmuje się go jako 0%.

Tak wyliczony wstępny współczynnik z zeszłego roku, staje się wstępnym współczynnikiem na rok kolejny:

Jeżeli zaznaczono opcję „Stosować powyższą proporcję także do kwoty netto tych nabyć” wówczas powyżej opisana zasada stosowana jest także do kwoty netto wykazywanej w deklaracji. Wprowadzenie tej opcji podyktowane jest możliwą niejednoznacznością interpretacji przepisów. Domyślnie jest ona zaznaczona.

Wpisana wartość korekty stosowana jest wyłącznie dla dokumentów zaksięgowanych jako nabycie (zakup) związane z dostawą (sprzedażą) opodatkowaną oraz zwolnioną (przy księgowaniu zaznaczono typ VAT 2 lub 5).

Podatek VAT nie będzie wyliczony w procentach, gdy wybierzemy inne typy VAT niż typ VAT 2 lub 5, czyli nie określimy, że nabycie jest związane wyłącznie z dostawą (sprzedażą) opodatkowaną (typ VAT 1 lub 4), z nie podlegającą VAT (typ VAT 7 lub 8) albo wyłącznie z dostawą (sprzedażą) zwolnioną (typ VAT 3 lub 6).

Na podsumowaniu rejestru w pozycji „nabycie pozostałe” – wykazywane będą wszystkie księgowania na typ VAT 5 i 4 w wartości 100%, natomiast pozycja „Nabycie pozostałe x 79%” to suma wszystkich typów VAT 4 w 100% i 5 w 79%. Kwoty te po zaokrągleniu trafiają do deklaracji VAT.

Pozycje „2 – Nabycia śr. trwałych związane z dostawą zwolnioną oraz opodatkowaną” oraz „5 – Nabycia pozostałe związane z dostawą zwolnioną oraz opodatkowaną” – stanowią sumę wszystkich poszczególnych pozycji uwzględnionych w danym okresie VAT po wcześniejszym uwzględnieniu współczynnika. Musi być bowiem zgodność pomiędzy częścią ewidencyjną a deklaracyjną pliku JPK_V7.

A co z nie odliczoną częścią VAT ?

Nieodliczony VAT możemy zaksięgować w koszty. Jego wartość wyliczymy jako różnicę pomiędzy pełną wartością podatku VAT a Vatem od nabyć po współczynniku.

W naszym przykładzie, będzie to więc: 1967,78+1380,00 – 1554,55-1331,70 = 461,53. Do kwoty tej tworzymy dokument księgowy – Dowód wewnętrzny w zakładce: Biuro > Noty, Dowody > Dodaj:

Dowód przed wydrukiem księgujemy za pomocą przycisku [Księguj] na dolnym pasku:

Po wybraniu [OK], dokument trafi do zakładki: Księgi > Księgowanie. Na koniec drukujemy dowód wewnętrzny poprzez przycisk [Wydruk].

Pamiętaj też o konieczności sporządzenia rocznej korekty!

Po zakończeniu roku należy ustalić faktyczną wielkość współczynnika proporcji, a w razie różnicy należy skorygować odliczony wcześniej podatek. Korektę tą wykazujemy się w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 w poz. 47 przypadku środków trwałych lub 48 – dla nabyć pozostałych, za pierwszy miesiąc lub pierwszy kwartał roku następnego.

Korektę przeprowadzamy w programie do roku ubiegłego w zakładce: Dekl.VAT > Opcje > Współczynnik sprzedaży mieszanej > Kwoty korekt na rok….

Tam wykonując aktualizację za dany rok,

otrzymamy wartość korekty do uwzględnienia w roku kolejnym.

W roku obecnym uwzględniamy dokonane odliczenia, by zostały wskazane zarówno w pliku JPK, jak i samej deklaracji w zakładce: Korekta deklaracji VAT w roku … za rok…:

Wskazujemy folder, w którym znajduje się zeszłoroczna wersja programu:

Kwota korekty zostanie wówczas uwzględniona w pozycji „za pozostałe”, należy uzupełnić datę, nr dokumentu – jako pola wymagane w pliku JPK_V7:

Kwota korekty zostanie wykazana w pliku JPK_V7:

Nie zapomnij też o korekcie podatku dochodowego!

Jeżeli po dokonaniu korekty VAT okaże się, że VAT związany ze sprzedażą mieszaną zaliczony do kosztów był za wysoki lub za niski, konieczne będzie dokonanie korekta kosztów lub przychodów.

I tak jeżeli proporcja jest większa, to kwotę skorygowanego podatku należy zaliczyć do przychodów podatkowych, natomiast gdy proporcja jest niższa to kwotę korygowanego podatku należy zaliczyć do kosztów podatkowych.

Korekty tej dokonuje się w miesiącu korekty rocznej podatku VAT.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót