Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

PIT-11 po nowemu Powrót

2020-01-20

Rok 2019 zakończyliśmy nowym wzorem informacji PIT 11 o numerze 25. Co istotne mamy w nim wiele zmian, które dotyczą zarówno tych Płatników, którzy zatrudniają pracowników poniżej 26 roku życia, ale także i tych, którzy wypłacają zasiłki z ubezpieczenia społecznego.

Podpisane rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych pojawiła się dość późno bowiem 12-12-2019 r., nie dając nam dużo czasu na wprowadzenie tak istotnych zmian do programu, z drugiej strony nie precyzowało ono w wystarczającym stopniu przedmiotowych zagadnień, by bez domysłów móc opracować założenia do programu.

Wystąpiliśmy więc do Ministerstwa Finansów o szczegółowe instrukcje w tym zakresie i na ich podstawie przygotowaliśmy program. Ostatnio dotarły do nas sygnały od Państwa – naszych Użytkowników, jakoby nieprawidłowo wykazujemy przychody osób bez oświadczenia, gdyż Krajowa Informacja Podatkowa udziela informacji prezentując odmienne stanowisko niż przedstawiło nam Ministerstwo Finansów, a mianowicie, że przychody te powinny być wykazane w poz. 87 dla umów o pracę lub poz. 88 dla umów zleceń.

Wystąpiliśmy więc ponownie o stanowisko MF Departamentu Podatków Dochodowych. W odpowiedzi otrzymaliśmy potwierdzenie poprzedniego stanowiska i zapewnienie, że „stanowisko KIS jako nieprawidłowe zostanie przekazane właściwej komórce Ministerstwa Finansów w celu pilnego skorygowania tej odpowiedzi”.

Niemniej jednak uznaliśmy za celowe wyjaśnienie Państwu: nie tylko jakie informacje, ale również wskazać dokładnie, do których poszczególnych rubryk PIT 11 wzoru 25 powinny one trafić. Dlatego zachęcamy do lektury poniższego artykułu.

Prześledźmy więc po kolei nowe pola deklaracji PIT 11, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę.

Pierwsza nowość to pole nr 5 – Nr informacji – wypełnimy je jeżeli sporządziliśmy już wcześniej i wysłaliśmy informacje PIT-11 do urzędu, i nie mamy tu na myśli korekty, np. w sytuacji, gdy zwolniony pracownik wystąpił z wnioskiem o wystawieniu mu tej informacji w trakcie roku, a po przerwie znowu go zatrudniliśmy.

Pamiętajmy jednak, że w takiej sytuacji nie uwzględniamy już kwot wykazanych w uprzednio przesłanych informacjach, dlatego w takim wypadku w Danych osobowych należy założyć osobną kartotekę, natomiast sporządzając PIT-11 zaznaczamy w Opcjach „Nie łącz okresów zatrudnienia w PIT-11”. A w polu tym wpiszemy kolejny numer składanej informacji dotyczącej tego roku.

Przejdźmy teraz do najważniejszych rzeczy, czyli do części E, tu bowiem wykażemy w odpowiednich wierszach przychody podatników, koszty jakie jako płatnik naliczyliśmy w trakcie roku oraz wykażemy pobrane zaliczki na podatek.

Wiersz numer 1 – nie jest to nowość, bo mieliśmy z tym polem do czynienia w latach poprzednich.

Wykażemy tu przychody pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (typ P) pracowników powyżej 26 roku życia uzyskane w okresie całego roku. Pojawią się tu także osiągnięte od 1 stycznia do 31 lipca 2019r. przychody osób, które nie ukończyły 26 r.ż. oraz te osiągnięte po tej dacie, jeżeli pracownik ukończył owy graniczny wiek.

Jedyną różnicą w stosunku do lat poprzednich jest to, że zostały z tej pozycji wyłączone zasiłki z ubezpieczenia społecznego, których zakład pracy jest płatnikiem, ale o tym potem.

Pamiętajmy również, że wynagrodzenia chorobowe należą do kategorii przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych i również pojawią się w tej pozycji.

A co z przychodami osiągniętymi po 1 sierpnia osób poniżej 26 r. ż. Gdzie je umieścimy zależy od tego, czy pracownik złożył nam oświadczenie o stosowaniu zwolnienia z PIT i odnotowaliśmy ten fakt w Danych Osobowych, zaznaczając opcję „Oświadczenie zwolnienie z PIT” i wskazując miesiąc złożenia owego oświadczenia.

Jeżeli więc pracownik złożył nam owe oświadczenie, przychody osiągnięte po 1 sierpnia wykażemy w poz. 87 w przypadku przychodów ze stosunku pracy, ale tylko w wysokości obowiązującego limity w 2019 r. kwoty 35.636,67 zł (w 2020 r. limit ten wynosi 85.528 zł).

Natomiast, jeżeli takowego oświadczenia nie uzyskaliśmy, przychody, odliczone koszty oraz pobrane zaliczki wykażemy w wierszu 2, a nie jak twierdziła do połowy stycznia Krajowa Informacja Podatkowa w poz. 87.

Tu wykażemy także kwoty przychodów powyżej osiągnięte powyżej limitu kwotowego, wynoszącego: w.2019 r. – 35.636,67 zł, a począwszy stycznia.2020 r. 85.528 zł.

Zmiany zaszły również w zakresie wykazania przychodów z umów zleceń.

Dotychczas wykazywaliśmy je wspólnym „worku” z umowami o dzieło. Jednak teraz zostały one wyłączone do osobnej pozycji. Natomiast umowy o dzieło (Typ UD) będziemy teraz wykazywać w wierszu 4 łącznie z czynnościami związanymi z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (Typ UZ i Rodzaj przychodu 2.obyw.społ, lub obywatel.(art.13 pkt 5,6)), które kiedyś trafiały do osobnego wiersza.

Umowy zlecenia (Typ UZ) natomiast otrzymały osobny wiersz nr 5.

Do tego pola trafią również umowy zlecenia z osobami poniżej 26 r.ż. osiągnięte od 1 stycznia do 31 lipca 2019r. oraz te osiągnięte od momentu, gdy osoba ta w trakcie roku ukończyła 26 r.ż.
Podobnie jak w umowie o pracę, wykazanie przychodów osiągniętych od sierpnia 2019r zależy od złożonego oświadczenia o zwolnieniu z PIT i wtedy trafią do różnych pól . Posiadając owe oświadczenie wykażemy je w poz. 88 ale maksymalnie do wielkości limitu kwotowego.

Gdy jednak nie otrzymaliśmy tego oświadczenia umieścimy je w wierszu nr 6.

To także pozycja do wykazania przychodu ponad limit kwotowy.

Niezmiennym zostaje wiersz 7 należy wykazać przychody z tytułu praw autorskich i praw majątkowych, czyli typ U i rodzaj przychodu: 7.Prawa autorskie.

Kolejna zmiana to wiersz 8. Do kategorii „Inne źródła” dołączyły zasiłki ubezpieczenia społecznego płacone przez zakład pracy. Chodzi tu więc m.in. o zasiłki chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie, wypadkowe i świadczenia rehabilitacyjne wypłacone pracownikom przez pracodawcę, będą to więc kody świadczeń i przerw jak np.: 311, 312,313,314, 315, 316, 317,318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 326, 327, 328, 326, 327, 328, 326, 327, 328, 211, 212, 215, 216. Jeszcze w zeszłym roku wykazywane były w wierszu 1 wraz z całościami przychodów ze stosunku pracy.

Teraz przychody z tego tytułu trafia do poz. 64. Natomiast w zakresie wykazania zaliczki na podatek, pod warunkiem jednak, że były wypłacane wraz z głównym źródłem przychodów – przychodami ze stosunku pacy pozostawiono nam wybór możemy wykazać je łącznie z zaliczkami z wynagrodzenia w poz. 33 lub w poz. 68. Służy temu opcja w PIT -11 „Zaliczki z zasiłków z ub. Społ. wykaż w wierszu 1”.

Nawet jeżeli zaznaczymy tę opcję i zaliczki od zasiłków wykażemy w poz. 33, sam przychód pozostanie w poz. 64.

Do wiersza 8 trafią także i to nie jest nowością: przychody z kodów 99 oraz stypendia ponad kwotę limit zwolnienia wykazaną w poz. 83. A także należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym, świadczenia wypłacone z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należności wynikające z umowy aktywizacyjnej, które do tej pory miały osobne wiersze.

Wyłączeniu z jednej pozycji doczekały się również składki społeczne i zdrowotne. Wszystko po to aby łatwiej było wykazać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zarówno płatnikom dokonującym wypłaty wynagrodzeń na rzecz osób młodych do ukończenia 26. roku życia, jak i samym podatnikom sporządzającym zeznanie roczne poprzez odpowiednie przypisanie składek do źródeł przychodu.
I tak:
Składki społeczne odliczone od przychodów ze stosunku pracy, umów zleceń, praw autorskich osób powyżej 26 r.ż., czyli tych z wiersza 1, 4, 5, 7., wykażemy w poz. 69:

natomiast zdrowotne od nich w poz. 72:

Społeczne od przychodów osób poniżej 26 r.ż., które nie złożyły oświadczenia lub przekroczyły kwotę limitu (wykazanych w wierszu 2 i 6), pojawią się w poz. 70:

a zdrowotne od nich w poz. 73:

Społeczne od przychodów osób poniżej 26 r.ż. do wielkości limitu kwotowego zwolnienia, które złożyły nam oświadczenia (wykazanych w poz. 87 i 88) umieścimy w poz. 71:

a zdrowotne w poz. 74:

I tu pojawiła się również pewna wątpliwość, czy jeżeli składki zdrowotne od przychodów zwolnionych, czyli de facto nie podlegają odliczeniu od podatku należy wykazać w wielkości 9 %, czy też 7,75%. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów będzie to kwota 7,75%, czyli w wielkości hipotetycznej zaliczki do której owe składki zdrowotne podlegają ograniczeniu. Dostosowaliśmy więc program także w tym zakresie.

Dość teorii, teraz trochę praktyki. Prześledźmy, jak w związku z tymi wszystkimi zmianami będzie wyglądał PIT-11 osoby poniżej 26 r.ż. Przyjmijmy więc w naszym przykładzie, że mamy pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, który pracuje u nas cały 2019 rok, złożył nam oświadczenie o zwolnieniu z PIT, ale dopiero w listopadzie i zarabia on 3000 zł brutto. Dodatkowo pracownik ten w listopadzie 2019 r. pobierał zasiłek opiekuńczy.

Jego PIT 11 będzie więc wyglądał następująco:

Przychody, koszty uzyskania przychodu oraz zaliczki na podatek uzyskane do lipca 2019 wykażemy więc w wierszu 1, natomiast te od sierpnia do października, czyli do miesiąca sprzed złożenia przez pracownika oświadczenia o chęci skorzystania z ulgi dla młodych – w wierszu 2. Przychód za listopad i grudzień, czyli już po otrzymaniu owego oświadczenia (jako zwolniony) trafi do poz. 87. Natomiast przychód z zasiłku opiekuńczego znajdzie się w wierszu 8.

Dodatkowo firma wybrała, że zaliczki z ubezpieczeń społecznych będzie wykazywać łącznie z wynagrodzeniem w wierszu 1, dlatego w wierszu został wykazany sam przychód z zasiłku, natomiast pobrana zaliczka trafiła do poz.33, w ten sposób do pozycji tej w naszym przykładzie pojawi się kwota: 1431 zł (1398+38 zł).

A teraz taka sama sytuacja, tylko pracownika zatrudniamy na umowę zlecenia. Jego PIT będzie wyglądał następująco:

W tym przypadku przychody, koszty uzyskania przychodu oraz zaliczki na podatek uzyskane do lipca 2019 trafią do wiersza 5, natomiast te od sierpnia do października, czyli za miesiące bez oświadczenie o zwolnieniu z PIT – w wierszu 6. Przychód za listopad i grudzień jako zwolniony wpiszemy w poz. 88. Natomiast przychód z zasiłku opiekuńczego znajdzie się w wierszu 8. Zaliczki od zasiłków dotyczących umów zleceń wykażemy w wierszu 8, nie obowiązuje tu bowiem zasada umieszczania ich w wierszy 1, bowiem nie jest to rodzaj przychodu ze stosunku pracy.

Natomiast jeżeli według interpretacji urzędu skarbowego nie należy od zasiłków wypłaconych zleceniobiorcy naliczać zaliczki na podatek w ciągu roku, a to sam zleceniobiorca ma je opodatkować w swoim zeznaniu rocznym (różne jest bowiem w literaturze zdanie na ten temat, choć w większości udzielana jest odpowiedź przenosząca to zadanie na zleceniobiorcę i opisana niżej procedura jest właściwa), w Płacach i ZUS przy danym świadczeniu nie zaznaczamy D, tym samym nie zostanie taki przychód wykazany w wierszu 8 PIT-11, natomiast będziemy musieli wpisać go ręcznie w cz. F:

Jak widać zmian było dużo i przysporzyły one problemów zarówno Państwu, jak i nam, z uwagi na fakt nieprecyzyjnych wytycznych do jego sporządzenia i sprzecznych wyjaśnień ze strony MF. Ze swojej strony zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, żeby był on w naszym programie generowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przypominamy czas na złożenie do urzędu PIT-11 mija 31 stycznia 2020 r., natomiast pracownikowi należy przekazać go do końca lutego obecnego roku. A jeżeli w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki przez płatników i pracownik złożył nam pisemny wniosek, to w terminie 14 dni od złożenia przez niego tego wniosku.

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót