Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak wyliczyć okres zasiłkowy i co oznacza jego wyczerpanie? Powrót

2023-10-25

Okres zasiłkowy definiuje się jako maksymalną liczbę dni, za które pracownik (zgłoszony obowiązkowo lub dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego) może otrzymać zasiłek chorobowy w przypadku wystąpienia u niego niezdolności do pracy. Pojęcie to występuje jedynie w przypadku zasiłku chorobowego.

Zasiłkiem chorobowym nazywamy natomiast świadczenie pieniężne, które jest wypłacane w okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą czy wypadkiem, bądź odosobnieniem się w wyniku choroby zakaźnej. Od 1 stycznia 2022 roku nie ma znaczenia, jaka choroba spowodowała okres niezdolności do pracy. Istotne jest to, ile trwała przerwa pomiędzy nimi.

Ile wynosi okres zasiłkowy?

Okres zasiłkowy standardowo wynosi 182 dni, może jednak zostać wydłużony do 270 dni w sytuacji, kiedy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub powstała w czasie ciąży pracownika. W przypadku, kiedy pracownik utraci ubezpieczenie, zasiłek chorobowy może przysługiwać nie dłużej niż 91 dni.

Warto wspomnieć, że nie dotyczy to niezdolności, która powstaje po poddaniu się badaniom niezbędnym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek czy narządów lub zabiegom pobrania komórek, tkanek i narządów, a także w przypadku niezdolności powstałej przez gruźlicę lub w trakcie trwania ciąży.

Jak liczony jest okres zasiłkowy?

Okres zasiłkowy liczony jest za okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które przysługuje pracownikowi wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Do samego okresu zasiłkowego tj. 182 dni lub 270 dni wliczane są okresy nieprzerwanej niezdolności oraz okresy poprzednich niezdolności, jeśli przerwa w nich nie przekracza 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie jest wliczany okres niezdolności, który przypada przed przerwą dłuższą niż 60 dni, jeśli po przerwie taka niezdolność pojawiła się w trakcie trwania ciąży pracownika.            

Warto wspomnieć, że do okresu zasiłkowego brane są pod uwagę zarówno te okresy, za które pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy, jak również te, w których pracownik nie miał prawa do świadczeń. Wśród nich wymienić można sytuacje, kiedy to niezdolność powstała w wyniku umyślnego przestępstwa bądź wykroczenia i zostało to stwierdzone wyrokiem prawomocnym sądu, a także w sytuacji, kiedy powstała ona w wyniku nadużycia alkoholu. Jedną z takich sytuacji może być również sfałszowanie zaświadczenia lekarskiego bądź wykonywanie w czasie jego trwania pracy zarobkowej.

Nowy okres zasiłkowy liczony jest zatem w sytuacji, kiedy przerwa w niezdolnościach do pracy przekracza 60 dni. Jak już wcześniej wspomniano istnieje jedno odstępstwo od tej zasady – sytuacja, kiedy niezdolność po przerwie powstanie w trakcie trwania ciąży. W przypadku ciąży bowiem wystarczy 1 dzień przerwy, aby mógł zostać liczony nowy okres zasiłkowy. W sytuacji, kiedy przerwy w okresach niezdolności nie występują, nie ma żadnych odstępstw i wszystkie powstałe niezdolności wliczane są do jednego okresu.

Ważne!

Istotny jest również okres zasiłkowy na przełomie roku. Należy pamiętać, że również w takich sytuacjach jest on liczony w sposób ciągły i nie odnawia się on w związku z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego. Oznacza to, że okres zasiłkowy nie jest ograniczony i może zarówno rozpocząć się, jak i zakończyć w tym samym roku oraz rozpocząć w danym roku i zakończyć w kolejnym.

Wyczerpanie okresu zasiłkowego

W sytuacji, kiedy ubezpieczony pracownik wykorzysta okres 182 dni zasiłkowych pracodawca powinien jego nieobecność w pracy uznać za nieobecność usprawiedliwioną bezpłatną. Pracownik po wykorzystaniu okresu zasiłkowego może jednak starać się o świadczenie rehabilitacyjne z ZUS. Przysługuje ono pracownikom, którzy byli na zwolnieniu przez okres zasiłkowy 182 dni i po jego przekroczeniu wciąż nie są zdolni do pracy, ale jest szansa, że do niej wrócą.

Podsumowując prawo do świadczenia rehabilitacyjnego przysługuje do 12 miesięcy osobom, które mają ubezpieczenie i nadal są niezdolni do pracy, a także w czasie kontynuacji leczenia lub rehabilitacji rokują na odzyskanie zdolności do pracy. Maksymalny okres przyznania świadczenia rehabilitacyjnego wynosi zatem rok. Może zdarzyć się sytuacja, kiedy lekarz orzecznik z ZUS odmówi przyznania świadczenia i stwierdzi, że pracownik nie ma szans na powrót do pracy, a jego stan zdrowia nie umożliwia mu wykonywania dotychczasowych obowiązków. W takiej sytuacji pracownikowi pozostaje opcja zawnioskowania o rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Podsumowanie

Ustalając okres zasiłkowy należy cofnąć się jedynie do ostatnio trwającego okresu i sprawdzić długość przerwy, jaka występuje między aktualną, a wcześniejszą niezdolnością do pracy. Jeśli długość przerwy przekracza 60 dni, to należy rozpocząć liczenie nowego okresu zasiłkowego. W przypadku, kiedy przerwa nie przekracza 60 dni, nowe zwolnienie lekarskie zalicza się do trwającego okresu i nie otwiera się nowego.

Autor:
Katarzyna Gawron
Specjalista ds. księgowości i podatków
Publikacja: 25.10.2023 r.

Pobierz bezpłatnie program do KPiR
Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót