Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak wprowadzić środek trwały do ewidencji? Powrót

2020-08-04

Aby wprowadzić środek trwały do ewidencji należy korzystając z zakładki: Kartoteki > Środki trwałe > Dodaj wypełnić jego niezbędne elementy


Metoda – metoda naliczania amortyzacji : jednorazowa, liniowa, degresywna, bez amortyzacji.
TYP – mając wiele środków trwałych możemy podzielić je na grupy (np. ze względu na miejsce używania, przeznaczenie, itp.) znakując je jednym lub kilkoma znakami (litery, cyfry, znaki specjalne).
Lp. – liczba porządkowa, którą można dowolnie ponumerować elementy na liście.
Określenie przedmiotu amortyzacji – dowolny tekst jednoznacznie określający dany środek trwały.
Data nabycia – jest to data nabycia środka trwałego.
Dokument nabycia – numer dokumentu nabycia środka trwałego.
Data wprowadzenia – data wprowadzenia do użytkowania. Amortyzację należy rozpocząć począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany składnik majątku został przyjęty do użytkowania. Jeżeli rok daty wprowadzenia jest taki sam jak aktualny rok obliczeniowy, wówczas pola dotyczące lat ubiegłych nie są wyświetlane.
Wartość początkowa – wartość początkowa środka trwałego ustalona według przepisów podatkowych.
Ulepszenia, zmniejszenia, przerwy, limity – wartość środka trwałego po ulepszeniu, zmniejszeniu, przerwach.
Stawka amortyzacyjna – jest to stawka amortyzacji zgodna z “Wykazem stawek amortyzacyjnych”.
Współczynnik przeliczeniowy – służy do podwyższenia lub obniżenia stawki amortyzacyjnej np.: dla metody degresywnej taki współczynnik nie może być większy niż 2.0 a w określonych przez ustawodawcę przypadkach nie może być większy niż 3.0. Dla metody liniowej np. dla gr. (symbol klasyfikacji) 4-6 i 8 może być nie wyższy niż 2.0 ze względu na szybki postęp techniczny. Dla amortyzacji jednorazowej automatycznie wprowadzana jest wartość 1.0
Suma możliwych odpisów w roku – możliwy odpis w danym roku księgowym.
Odpis w tym miesiącu – możliwy w danym miesiącu odpis.
Amortyzację zakończono w dniu – data zakończenia amortyzacji.

Gdy pole w rubryce: Amortyzację zakończono jest puste oznacza to, że dla danego środka jeszcze trwa amortyzacja.
Gdy jest tam data (wpisuje ją użytkownik) oznacza to, że zakończono amortyzację tego środka (koniec odpisów, likwidacja, zmiana wartości).
Gdy widnieje tam napis: ZAKOŃCZ! oznacza to, że z punktu widzenia danego roku obliczeniowego i danego miesiąca (wybranego na listwie u góry tabeli) powinniśmy zakończyć amortyzację (czyli dla tego miesiąca nie przysługują już odpisy amortyzacyjne).
Uwagi – krótki komentarz do zakończenia amortyzacji , np. przyczyna zakończenia.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót