Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Kody GTU w JPK V7 Powrót

2021-05-25

GTU to skrót od nazwy „grupy towarów i usług”, stanowiący zakres 13 kodów, które dotyczą wybranych towarów i usług. To nowość i dotyczy identyfikacji rodzaj transakcji występujących na dokumencie sprzedaży. Oznaczenie pozycji GTU jest elementem obowiązkowym pliku JPK_V7M lub JPK_V7K. Zgodnie z ustawą o VAT podatnicy mają obowiązek wskazywać w ewidencji zakupu i sprzedaży VAT m.in. inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji – i to właśnie takimi danymi mogą być oznaczenia GTU towaru lub usługi, wymagane w pliku JPK.

Mamy tu do wyboru:

 • GTU_01 – Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
  Jeżeli alkohol jest wydawany w ramach usługi to oznaczenie nie ma zastosowania.
 • GTU_02 – Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy
  Dotyczy takich towarów jak :
  1) benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);
  2) benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
  3) gazu płynnego (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
  4) olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
  5) olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
  6) paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
  7) paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
  8) pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);
  9) paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8;
  10) biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527);
  11) pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.
 • GTU_03 – Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
 • GTU_04– Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
 • GTU_05 – Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy,

czyli

 • GUT_06 – Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy
  Będą to więc:

 • GTU_07 – Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10
 • GTU_08 – Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
 • GTU_09 – Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)
 • GTU_10 – Dostawa budynków, budowli i gruntów
  w tym także leasingu finansowego budynku, budowli i gruntu, a także sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu. Natomiast usługi budowlane i remonty budynków nie podlegają oznaczeniu GTU_10.
 • GTU_11 – Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)
 • GTU_12 – Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
  Według Ministerstwa Finansów: w ustawie o podatku od towarów i usług jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji usług o charakterze niematerialnym. Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocne w tym przypadku może być:
  a. doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.01, 62.02.02, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
  b. księgowe: 69.20.2
  c. prawne: 69.1
  d. zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
  e. marketingowe: 73.11.12
  f. firm centralnych: 70.1
  g. reklamowych: 73.1
  h. badania rynku i opinii publicznej: 73.2
  i. badań naukowych i prac rozwojowych: 72.
  j. usług szkoleniowych: 85.
 • GTU_13 – Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1
  Dotyczy świadczenia odrębnej usługi transportu towarów tylko dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy, dlatego w tym przypadku oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania.

Oznaczenia GTU_01-13 dotyczą również faktur zaliczkowych.

Jak zaznaczyć w programie SKP® stosowanie danych kodów towarowych?

W danych firmy, w module: Firma > Edytuj w zakładce: Płatnik VAT określamy, czy firma stosuje transakcje szczególne GTU i dokonujemy wyboru tych stosowanych w naszej firmie, tak by nieużywane kody niepotrzebnie nie komplikowały nam wyglądu okna księgowania.

Jeżeli będziemy chcieli odznaczyć tu jakieś kod, a mamy zaksięgowane dokumenty lub wskazany w Magazynie lub Cenniku towar z takim oznaczeniem, program nie pozwoli wykonać tej operacji i zasygnalizuje nam tą sytuację komunikatem:

Samego wyboru właściwego kodu dla danej transakcji dokonujemy w oknie Fakturowania, przypisując danej pozycji towarowej właściwy kod wybrany z dostępnej w kolumnie GTU liście tych oznaczeń:

Takiego oznaczenia możemy również dokonać w oknie księgowania danej transakcji w zakładce: Księgowanie, gdzie trafia faktura po wydrukowaniu lub w Dzienniku Zapisów po jej zaksięgowaniu. Tam w zakładce: Dane do JPK:

Klikając na znacznik „^” po prawej stronie, możemy rozwinąć pełna treść towaru, o którym mowa w danym GTU:

Korzystający z Cennika mogą przypisać dla towarów tam wymienionych właściwy kod GTU, gdy zidentyfikowali wcześniej rodzaje swoich sprzedaży i zostały one objęte obowiązkiem wykazania numeru GTU, mogą przypisać na stałe właściwe oznaczenie towaru i w momencie dopisania danej pozycji do faktury (przycisk: Dopisz do faktury) oznaczenie to zostanie automatycznie umieszczone na oknie faktury, a tym samym po wydruku w Księgowaniu.

Również posiadacze dodatku miniMagazyn mogą przypisać właściwy numer do danego towaru oraz po pobraniu go do WZ i utworzeniu do niej faktury, zostaną one zaznaczone w fakturowaniu i księgowaniu.

Należy przy tym zaznaczyć, że nie ma obowiązku wykazywania numerów GTU na wydruku faktury, służy on wyłącznie celem prawidłowego sporządzenia pliku JPK, czyli obowiązuje wyłącznie wystawców faktur.

Może się zdarzyć sytuacja, gdy w dokumencie księgowym zaznaczone będzie więcej niż jedno GTU, w przypadku gdy na danej fakturze znajdą się różne towary, objęte taką identyfikacją.

Należy również pamiętać, że symbolami GTU należy oznaczać również faktury korygujące, w przypadku korekty pozycji dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU, nawet gdy korekta dotyczy faktury wystawionej sprzed wprowadzenia nowego JPK_VAT z deklaracją, ale ujmujemy ją w ewidencji prowadzonej od miesiąca października. Natomiast, gdy korekta dotyczy wyłącznie towaru/usługi nieobjętych oznaczeniami GTU, faktury korygującej nie należy oznaczać w ten sposób.

Pole w JPK_V7 pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usługa nie wystąpiły na dokumencie (nie należy wpisywać słowa „BRAK”).

Kiedy nie stosuje się kodów GTU?

 • GTU nie dotyczy podatników prowadzących wyłącznie sprzedaż zwolnioną z VAT tzw. nievatowców;
 • Na wystawianych paragonach nie ma obowiązku stosowania kodów GTU (gdyż GTU stosowane jest wyłącznie dla faktur sprzedaży),
 • Dla zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami,
 • Dla sprzedaży nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.
 • Dla zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego u sporządzającego plik JPK (WNT, import usług, dostawa w której sporządzający JPK jest nabywcą i dla której podatek płaci właśnie nabywca).
Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót