Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Ewidencja VAT OSS – jak prowadzić? Powrót

2023-12-13

VAT OSS zastąpił od 1 lipca 2021 roku VAT MOSS, dotyczący sprzedaży na rzecz osób prywatnych (z innych krajów Unii Europejskiej) usług elektronicznych, nadawczych czy telekomunikacyjnych. W wyniku rozszerzenia od 1 lipca 2021 roku została zmieniona nazwa, a zakres powiększył się o sprzedaż wysyłkową towarów (tzw. WSTO).

System ten za zadanie uprościć rozliczenie podatku od towarów i usług tak, aby sprzedawcy nie mieli obowiązku rejestracji do VAT w każdym kraju z osobna, w którym zostanie przekroczony limit sprzedaży zagranicznej. Wystarczy rejestracja do VAT OSS i możliwość rozliczenia sprzedaży zagranicznej na rzecz kilku krajów UE w jednym systemie.

Kto może skorzystać?

Procedura VAT OSS nie jest obowiązkowa, podatnicy oczywiście zawsze posiadają możliwość rejestracji do VAT w kraju, w którym przekroczą limit sprzedaży zagranicznej. Rozszerzona procedura ma jedynie za zadanie uprościć rozliczenia tym podatnikom, którzy dokonują sprzedaży na rzecz podmiotów prywatnych z wielu krajów UE i dla których rejestracja w kilku krajach mogłaby być kłopotliwa.

Z procedury mogą korzystać zarówno czynni podatnicy VAT, jak i przedsiębiorcy niezarejestrowani do podatku od towarów i usług. Bowiem wybór VAT OSS w żaden sposób nie koliduje z możliwością bycia „nievatowcem”. Co ważne, sprzedaż rozliczana w ramach OSS nie jest uwzględniana do limitu sprzedaży dla zwolnienia podmiotowego z VAT.

Ważne!

Limit sprzedaży na rzecz podmiotów prywatnych z innych krajów Unii Europejskiej w ramach OSS wynosi 10.000 euro i jest on wspólny dla wszystkich krajów.

Korzystanie z procedury VAT OSS, jak już wcześniej wspomniano, jest dobrowolne. Jeśli polski podatnik nie przekroczy limitu sprzedaży – opodatkowuje ją tak, jak transakcje krajową stosując stawki obowiązujące w Polsce dla danych towarów i usług.

Po przekroczeniu limitu przedsiębiorca powinien dokonać rejestracji w terminie do 10 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, kiedy to dokonano pierwszej transakcji przekraczającej limit.

Jak zarejestrować się do VAT OSS?

Do rejestracji służy formularz VIU-R. Po wypełnieniu formularza można przesłać go elektronicznie bezpośrednio do urzędu skarbowego lub za pośrednictwem rządowej platformy państwa członkowskiego. Każdy kraj posiada bowiem swój własny portal do rozliczeń VAT OSS. Urzędem właściwym w Polsce służącym do rozliczania i składania deklaracji OSS jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

Ewidencja VAT OSS

Korzystając z procedury VAT OSS podatnicy opodatkowują swoją sprzedaż według zagranicznych stawek podatku VAT. Dodatkowo mają obowiązek sporządzania deklaracji rozliczeniowej nazywanej VIU-DO.

Do prawidłowego jej przygotowania niezbędne jest prowadzenie osobnej ewidencji VAT OSS. Jej prowadzenie powinno być niezależne od rejestrów VAT prowadzonych na cele rozliczeń w Polsce. Art. 130d ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że podatnicy, którzy korzystają z procedury VAT OSS są zobowiązani do prowadzenia w postaci elektronicznej ewidencji transakcji, która będzie zgodna z wymogami, o których mowa w art. 63c rozporządzenia 282/2011.

Ewidencja powinna być prowadzona w sposób szczegółowy i dawać możliwość sprawdzenia z prawidłowością wysyłanej deklaracji VIU-DO.

Wyżej wspomniane rozporządzenie wskazuje elementy, które są niezbędne do należytego prowadzenia ewidencji dla potrzeb VAT OSS. Wśród składników, jakie musi ona zawierać wymienić można następujące informacje:

  • państwo członkowskie konsumpcji, czyli państwo, gdzie dokonywana jest dostawa;
  • rodzaj świadczonych usług lub dokładny opis (wraz z ilością) towarów;
  • data świadczenia usługi lub dostawy towarów;
  • podstawa opodatkowania;
  • zastosowana waluta;
  • kwoty zwiększające lub zmniejszające podstawę opodatkowania;
  • stawka VAT oraz kwota VAT należnego;
  • data z kwotą płatności;
  • informacje dotyczące określenia miejsca siedziby usługobiorcy, stałego miejsca zamieszkania lub pobytu;
  • informacje dotyczące miejsca rozpoczęcia oraz zakończenia wysyłki towaru.

Jak dokonać rozliczenia?

Sprzedaż dokonywana w ramach procedury VAT OSS jest opodatkowana stawką właściwą obowiązującą w kraju nabywcy usługi bądź towaru. Takie transakcje (w przypadku czynnych podatników VAT) nie są ujmowane w pliku JPK_V7 wysyłanym do polskiego urzędu skarbowego.

Deklarację VIU-DO składa się elektronicznie do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Termin na wysyłkę deklaracji (oraz zapłaty podatku) mija z końcem miesiąca następującym po zakończonym kwartale.

Co istotne, deklaracja sporządzana jest w walucie euro – oznacza to, że jeśli płatność za transakcje została dokonana w innej walucie należy dokonać przeliczenia jej na euro. Do takiego przeliczenia stosuje się kurs opublikowany przez EBC ostatniego dnia okresu rozliczeniowego. W sytuacji, kiedy tego dnia nie został opublikowany kurs stosuje się kurs opublikowany dnia następnego.

Ważne!

Jeśli podatnik w kwartale nie dokona sprzedaży w ramach VAT OSS, to wciąż posiada obowiązek złożenia zerowej deklaracji VIU-DO.

Podsumowanie

Wprowadzenie VAT OSS to ogromne uproszczenie m.in. dla podatników dokonujących sprzedaży wysyłkowej na terenie Unii Europejskiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu po przekroczeniu limitów w kilku krajach UE można zarejestrować się do jednej procedury, aby ułatwić sobie sposób rozliczeń. Wystarczy rzetelne i szczegółowe prowadzenie ewidencji oraz wysyłka deklaracji VIU-DO, zamiast rozliczania VAT bezpośrednio w innych krajach, w których podatnik przekroczy limit sprzedaży.

Autor:
Katarzyna Gawron
Specjalista ds. księgowości i podatków
Publikacja: 13.12.2023 r.

Pobierz bezpłatnie program do KPiR
Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót