Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Ulga na działalność badawczo – rozwojową w SKP® Powrót

2017-12-30

Jesteś przedsiębiorcą, który stawia na innowacyjność swoich produktów i ciągle podejmuje działania nastawione na nowatorski rozwój oferowanych produktów i usług? Jeśli tak, możesz skorzystać z preferencyjnego odliczenia, jakim jest ulga na działalność badawczo-rozwojową. Chcesz wiedzieć, jak w programie SKP® zaewidencjonować wymagane przepisami dane, przeczytaj poniższy artykuł.

Ulga ta po raz pierwszy pojawiła się w polskich przepisach podatkowych w 2016 r. zastępując tym samym obowiązującą wtedy ulgę „na nabycie nowych technologii”. Wraz z upływem lat ewaluowała, a od 2018 r. korzyści podatkowe z nią związane mogą być już znacznie bardziej odczuwalne dla podatnika. Wiąże się to za sprawą wzrostu możliwego odliczenia oraz rozszerzeniu katalogu kosztów kwalifikowanych. Kto może więc z niej skorzystać? Odpowiedź sobie na kilka pytań, a dowiesz się czy możesz skorzystać właśnie z tej ulgi:

– Czy prowadzisz działalność B+R?

Definicje działalności badawczo-rozwojowej, badań naukowych i prac rozwojowych przestawia art. 5a pkt 38–40 updof. Jeżeli więc Twoja działalność jest twórcza i obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana jest w sposób systematyczny i ma na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań Twoich produktów lub usług, to prowadzisz działalność badawczo-rozwojową (inaczej zwana działalność B+R).

Jak precyzują przepisy, badania naukowe dzielą się na:
a) badania podstawowe – będące oryginalnymi pracami badawczymi, eksperymentalnymi lub teoretyczne podejmowanymi przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
b) badania stosowane – czyli prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce;
c) badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Te wyżej wymienione badania naukowe są dość specjalistyczne i zapewne nie wszyscy będą w stanie podołać ich wymogom. Bardziej elastyczną definicją mogącą mieć zastosowanie do szerszej liczby podatników będą prace rozwojowe. Oznaczają one nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w:

a) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony;

b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Tyle z teorii. A w praktyce?
Prace rozwojowe to działania zmierzające do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, ale pamiętajmy nie mogą to być rutynowe lub okresowe zmiany w produktach, czy też naprawiania błędów nawet tych niezidentyfikowanych w fazie produkcji (Pismo z dnia 15 lutego 2017 r. Izba Skarbowa w Katowicach sygn. 2461-IBPB-1-2.4510.1061.2016.1.ANK oraz Pismo z dnia 6 września 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.165.2017.2.APO).

Jeżeli Twoja działalność mieści się w powyższej definicji i nadal podtrzymujesz twierdzącą odpowiedź na pierwsze z naszych pytań, to kolejne pytanie, na które musisz sobie odpowiedzieć brzmi:

– Czy poniosłeś wydatki na działalność B+R i czy mieszczą się one w katalogu kosztów kwalifikowanych, jakie wymienia ustawa o PIT?

Pamiętaj też, że koszty te nie mogą być Ci w żadnej formie zwrócone, co oznacza brak możliwości odliczenia jej, gdy otrzymałeś na ich pokrycie jakąś dotację. Jest jeszcze jeden warunek: koszty B+R muszą stanowić koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o PIT, co oznacza podwójną korzyść, gdyż raz odliczysz je od przychodu, a drugi raz w owej uldze.

Jakie wydatki można ująć na działalność B+R?
Wymienia je ustawa o PIT w art. 26e ust. 2 i 3 ustawy o PIT i są nimi koszty poniesione na:

1) wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za które uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
To najpopularniejszy rodzaj kosztów B+R, pamiętaj jednak, że najważniejsze w tej definicji jest stwierdzenie „zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej”. Musi to więc wynikać z zawartych umów o pracę z pracownikiem. Samo oddelegowanie pracownika do tych działań nie jest wystarczające.

2) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło w części związanej z działalnością badawczo-rozwojową – to nowość od tego roku, w rozliczeniu za rok 2017 jeszcze z niej nie mogłeś skorzystać;

3) nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

4) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki, na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;

5) odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem;

6) koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności na:
a) przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
b) prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
c) odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
d) opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.
Niestety w tym zakresie nie dotyczą one jednak wszystkich podatników. Skorzystają z tych odliczeń tylko Ci zaliczani do kategorii mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą;

7) odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Jeżeli zamierzasz skorzystać z tej ulgi, będziesz obowiązany w prowadzonej ewidencji PKPiR wyodrębnić koszty działalności B+R w osobnej kolumnie. Służy temu 16 kolumna KPiR. W swoim programie do prowadzenia księgowości załóż więc odpowiednie konto do ich ewidencjonowania, dokonasz tego w punkcie Kartoteki – Plan kont. Może to być osobne konto, do księgowania wyłącznie kwot na tą właśnie kolumnę lub gdy w standardowym koncie kosztowym zaznaczysz opcję „W 16 kol. Księgi uwzględnij Koszty B+R”, wówczas kwoty wykazane w kolumnach kosztowych książki: 10, 11, 12, 13, będą automatycznie widoczne także w owej 16 kolumnie. Pamiętaj też, że w kolumnie tej należy wpisać wszystkie koszty działalności badawczo-rozwojowej, niezależnie od tego, jaka ich część będzie odliczona od podstawy opodatkowania. Każdy z rodzajów kosztów musi być osobno wykazany, by jednoznacznie można było wskazać jakie koszty i w jakiej wysokości poniosłeś wydatki na cele badawczo- rozwojowej. Księgowania na kolumnę 16 nie ma też wpływu na wyliczenie samego podatku.

Możesz również prowadzić własną dokumentację. Ważne, by wynikało z niej, jacy pracownicy biorą udział w pracach B+R, jaki był rodzaj i zakres wykonanych przez nich prac, jaki był ich udział czasowy w czynnościach badawczo-rozwojowych. Zadbaj o to, by jak najbardziej precyzyjnie umotywować dokonane rozliczenia, by w przyszłości organy podatkowe nie mogły zakwestionować poniesionych przez Ciebie kosztów. Prawo do odliczenia nie przysługuje też podatnikowi, jeżeli prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Czy istnieją limity odliczenia?
Obowiązujące w 2017 r. limity odliczenia uzależnione od kategorii przedsiębiorcy, w wysokości:
1. dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców – 50% bez względu na rodzaj kosztów
2. dla dużych :

• 50% tych kosztów – w odniesieniu do kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników
• 30% tych kosztów – w odniesieniu do pozostałych kosztów,
został zniesiony i od 2018 r., od teraz odliczysz 100% poniesionych kosztów. Natomiast centra badawczo-rozwojowe – rozliczą aż do 150 %

Jak dokonać odliczenia?
Odliczenia dokonasz w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Koszty te podlegają odliczeniu i są wykazywane w PIT-BR, stanowiącym załącznik do głównego zeznania rocznego.

Jeżeli w roku podatkowym, w którym ma być dokonane odliczenie, poniosłeś stratę lub wielkość Twojego dochodu będzie niższa od kwoty przysługującego tobie zwrotu, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystałeś lub miałeś prawo skorzystać z odliczenia.

Jeżeli w danym roku rozpoczęłaś prowadzenie swojej firmy i z uwagi na poniesioną stratę lub w sytuacji, gdy Twój dochód był za niski i nie mogłeś skorzystać z odliczenia w pełnym lub częściowym zakresie, przysługuje Ci w zwrot gotówkowy:
1) 18% nieodliczonej kwoty – w przypadku, gdy rozliczasz się na zasadach ogólnych
2) 19% nieodliczonego odliczenia – w przypadku rozliczenia liniowego.

Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, będziesz miał do tego prawo także w drugim roku prowadzenia działalności gospodarczej. Pamiętaj jednak, że będzie to tzw. pomoc de minimis, co może okazać się istotne, gdy będziesz chciał skorzystać np. z dotacji z Unii Europejskiej.

Nie skorzystasz z tego zwrotu, jeżeli prowadziłeś już działalność w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia lub prowadziłeś działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną. Również nie masz prawa skorzystać z ulgi w przypadku, gdy działalność taką prowadził Twój małżonek, jeżeli między wami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Natomiast jeżeli przed upływem 3 lat podatkowych od roku, w którym złożyłeś dane zeznanie, w którym wystąpiłeś o ulgę na B+R, ogłosiłeś upadłość lub zlikwidowałeś działalność, będzie obowiązany zwrócić wykazaną w zeznaniu odliczoną kwotę.

Sprawdź więc, czy posiadasz już aktualną na rok 2018 wersję programu, by móc poprawnie i bez problemu odliczyć ulgę na działalność B+R. Jeżeli jeszcze nie złożyłeś zamówienia na Opiekę Serwisową, zrób to niezwłocznie w Centrum Serwisowym dostępnym w swoim programie księgowym.

PS. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta>
Z pewnością pomożemy – doradzimy!

Autor:

Ewelina Mandziuk

Specjalista ds. finansów

Zdjęcie:

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót