Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak po 1 stycznia 2017 r. wystawić fakturę na rzecz gminnych jednostek? Powrót

2017-04-19

Jak po 1 stycznia 2017 r. wystawić fakturę na rzecz gminnych jednostek? W związku z wprowadzeniem centralizacji rozliczeń podatku VAT, obejmującej podmioty będące Jednostkami Samorządu Terytorialnego (w skrócie JST), funkcję podmiotu rozliczającego podatek VAT za poszczególne jednostki przejęły od tej pory gminy.

Jak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wyrokiem w sprawie Gminy Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów, poszczególne jednostki budżetowe nie są samodzielnym podatnikiem, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności. Decyduje o tym charakter ich statusu jako podatnika oraz wykonywanie samodzielnej działalności gospodarczej. Podlegają bowiem zarówno majątkiem jak też swoją organizacją– gminom. To one decydują o rodzaju ich działalności i określają sposób jej prowadzenia. Wyrok ten musiał nieść za sobą odpowiednie zmiany w polskich przepisach.

Jeżeli więc Twoja firma współpracuje np. ze szkołami, czy też urzędami i świadczy im usługi lub dostarcza towary, będziesz musiał wprowadzić odpowiednie zmiany na obecnie wystawianej przez Ciebie fakturze VAT. Przeczytaj poniższy artykuł, a dowiesz się, o jakich zmianach jest mowa.

Kwestia dotycząca informacji zawartych na dokumencie sprzedażowym.
O tym, co powinno się znaleźć na dokumencie sprzedażowym mówi art. 106e ust. 1 pkt 1-15 ustawy o VAT. Faktura powinna zawierać informacje takie jak:
1. datę wystawienia;
2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
12. stawkę podatku;
13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
15. kwotę należności ogółem.

Te informacje muszą być obligatoryjnie wykazane na tym dokumencie. Zatem zgodnie z powyższym na fakturze potwierdzającej sprzedaż lub nabycie towarów i usług musi być dokładnie zidentyfikowany sprzedawca i nabywca. Do tej pory na dokumencie tym jako nabywca występowała właśnie ta jednostka, np. dana szkoła. Od teraz tak wystawiona faktura będzie nieprawidłowa!
Nabywcą musi być koniecznie jednostka nadrzędna, czyli gmina. Ale nic nie przeszkadza by wykazać dodatkową informację o odbiorcy danej transakcji, którą będzie zamawiająca instytucja, czyli np. przytoczona wyżej szkoła. Ale nigdy dane tej jednostki nie mogą być wykazane zamiast danych Gminy. Faktura VAT musi bowiem odzwierciedlać w sposób rzetelny i prawidłowy cały przebieg danej transakcji, a więc właściwie muszą być na niej wykazane podmioty, które biorą w niej udział. W polu “nabywca” na fakturze musi być wykazana Gmina z pełnymi jej danymi dotyczącymi nazwy wraz z podaniem jej numeru NIP.

WAŻNE:
Jeżeli chcesz zamieścić dodatkowe informacje w postaci nazwy konkretnej jednostki organizacyjnej (np. szkoły), w swoim programie fakturującym wejdź w Opcje – Opcje fakturowania i zaznacz „Stosuj podwójne oznaczenie nabywcy (Nabywca i Odbiorca)”. Wówczas w oknie faktury pod polem dotyczącym Nabywcy pojawi się dodatkowe miejsce na wybranie z listy kontrahenta lub dopisanie nowego podmiotu będącego Odbiorcą danego zdarzenia gospodarczego. Możesz podać tu pełne dane wraz numerem NIP albo ograniczyć się tylko do nazwy i adresu. Dzięki temu wykażesz wszystkie strony jej dotyczące, także tej, której będą dotyczyły rozliczenia, wszystko po to by umożliwić prawidłowe przyporządkowanie jej pod względem księgowym. Taką fakturę jak dotychczas wyślesz do jednostki dokonującej zamówienia, nie musisz wcale wysłać jej do samej gminy.

Ale nie tylko do transakcji z urzędami będziesz mógł wykorzystać tę opcję. Z powodzeniem może być zastosowana także w sytuacji, gdy towar dostarczany jest np. do oddziału danej firmy, natomiast głównym nabywcą jest centrala, będąca zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT.

A co w przypadku, gdy to gmina występuje jako wystawca faktury?
Podobnie faktury wystawione przez Gminę z tytułu świadczenia przez nią usług lub dostarczenia towarów, będą mogły w mieć podwójne oznaczenie sprzedawcy. W tym celu w Opcjach zależy zaznaczyć „Dodatkowy sprzedawca (Wystawca)”. Pojawi się wówczas okno do wpisania pełnych danych Wystawcy z punktu widzenia formalnego danego dokumentu. Podmiot wprowadzony w programie w punkcie Firma – Edytuj wystąpi jako Sprzedawca, np. owa Szkoła, natomiast dodatkowo na wydruku pojawi się drugi uczestnik transakcji – Gmina, która tym razem występowi w pozycji „Wystawca”. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by w takiej sytuacji na danej fakturze wymienionych zostało aż cztery podmioty biorące udział w danej transakcji, a mianowicie z jednej strony Wystawca i Sprzedawca, a z drugiej Nabywca i Odbiorca.
Dla firm, które otrzymały taki dokument kosztowy do księgowania biorą oczywiście Wystawcę, bo to jest główny nabywca danej usługi lub towarów.

Kiedy konieczna będzie korekta?
Jeżeli po 1 stycznia 2017 r. na fakturze potwierdzającej dany zakup jako nabywca będzie wykazana tylko dana jednostka budżetowa zamiast gminy- będzie to stanowiło błąd i należy poprawić taką fakturę. Będzie to albo faktura korygująca i to Ty będziesz musiał poprawić ten błąd, bądź też druga strona wystawi notę korygującą do tej błędnej faktury i wyśle ją Tobie jako wystawcy pierwotnego dokumentu sprzedaży. Zwróć więc szczególną uwagę, czy nie wykazałeś na niej tylko jednostki organizacyjnej gminy lub czy numer NIP został określony właściwe i np. nie pomyliłeś numeru NIP gminy z numerem danej jednostki. Ale trzeba wiedzieć, że takie błędy nie dyskwalifikują bezwzględnie takiego dokumentu – jest to bowiem błąd powszechnie uznawany jako pomyłka mniejszej wagi, potwierdza to orzecznictwo sądowe i orzecznictwo administracyjne.

Obecnie obowiązująca centralizacja nie nakazuje dokonania korekt za poprzednie okresy i jeżeli zajdzie konieczność wystawienia do wcześniej wystawionej faktury korekty, nie musisz uwzględniać w niej powyższych zmian, możesz na niej wykazać nabywcę takiego samego jak na pierwotnej fakturze.

PAMIĘTAJ!
W związku z centralizacją rozliczeń w podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego, Twój program fakturujący musi mieć możliwość wykazania na dokumencie kilku stron transakcji: Wystawca / Sprzedawca / Nabywca / Odbiorca.

Sprawdź, jaką wersję SKP® używasz do codziennej pracy. Jeżeli nie masz jeszcze wersji na rok 2017 – zmień to jak najszybciej! Wejdź już dziś do Centrum Serwisowego w Twoim programie SKP® i zaktualizuj go do najważniejszych zmian.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót