KPiR program dla biura rachunkowego – Wybierz moduły

Program SKP® dla biur rachunkowych składa się z wersji bazowej: SKP® Start oraz dwóch dodatkowych modułów: Fakturowanie i Podatek VAT wraz z obsługą plików JPK: JPK_PKPIR, JPK_FA i JPK_V7M, JPK_V7K.

Moduły możesz zamówić w dowolnym momencie: wraz z pierwszym zamówieniem Twojego programu SKP®, bądź w ramach opieki serwisowej w serwisie Moje konto.

Poznaj wszystkie moduły do SKP® START Biuro. Stwórz swój własny zestaw modułów i pracuj na niezawodnym programie!

Otwórz konfigurator SKP®

Program księgowy: rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego, tworzenie i weryfikacja JPK_EWP e-Deklaracje, PIT-28

Program wylicza listy płac z uwzględnieniem kwot zaliczek na podatek według zasad z roku 2021 i 2022 roku. Niezwykle bogaty moduł płacowy, w którym możesz wyliczyć wynagrodzenia i świadczenia na czas choroby lub wszelkich zasiłków, możesz automatycznie zaksięgować wynagrodzenia, wystawiać deklaracje ZUS i eksportować je do programu Płatnik. Co więcej utworzysz deklaracje PIT-11, -4R, -8AR, sporządzisz listy płac i karty wynagrodzeń i karty pracy. Do pracy modułu niezbędne jest posiadanie bazowego SKP® START. Zamawiając moduł Płace i ZUS możesz wybrać jeden z 3 dostępnych pakietów: obsługa do 3 osób, do 20 osób lub bez limitu osób.

Przeczytaj pełen zakres działania modułu:

1. Kadry

 • dodawanie pracowników - do wyboru trzy plany: obsługa do 3 osób; do 20 osób i bez limitu,
 • dowolna modyfikacja wprowadzonych danych pracownika,
 • tworzenie kartotek z danymi osobowymi pracowników,
 • tworzenie kart pracy dla poszczególnych pracowników, w których ewidencjonowany jest przepracowany czas pracy i różnego rodzaju nieobecności – według wytycznych MRPiPS obowiązujących od 01.01.2019 r. – wraz z automatyzacją ich wypełniania,
 • kontrola wykorzystania wymiaru urlopu wypoczynkowego,
 • wydruk druków płacowych wg przygotowanych w programie szablonów (umowa o pracę, o dzieło i zlecenie, rachunek do umowy o dzieło, zlecenie, zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o zarobkach, świadectwo pracy, rozwiązanie umowy o pracę, list osobowych),
 • kontrole ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • wyliczenie stażu pracy,
 • kopiowanie danych osobowych pracownika
 • ewidencja pracowników objętych Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

2. Umowy

 • tworzenie umów z pracownikami - umowa o pracę, umowa o pracę na czas nieokreślony,
 • tworzenie umów cywilno-prawnych z pracownikami - umowa o dzieło, umowa zlecenie, kontrakty menadżerskie, działalności artystycznej, praw autorskich,
 • rejestracja zatrudnionych obcokrajowców jako nierezydentów - osób nie mających w Polsce miejsca zamieszkania,
 • rejestracja właścicieli oraz osób współpracujących,
 • opcja bezpośredniego drukowania wszystkich dokumentów lub pobranie dokumentów do PDF,
 • możliwość prostej modyfikacji szablonów umów i dostosowania ich do swoich potrzeb oraz możliwość dodania własnego szablonu,
 • wydruk druków płacowych wg przygotowanych w programie szablonów, zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o zarobkach, świadectwo pracy, rozwiązanie umowy o pracę

3. Rachunki

 • dodawanie rachunków do umów o dzieło i zlecenie pracowników,
 • możliwość prostej modyfikacji szablonów rachunków i dostosowania ich do swoich potrzeb oraz możliwość dodania własnego szablonu,
 • możliwość podejrzenia (pobrania lub wydrukowania) zestawienia wybranych rachunków,
 • eksport przelewów do banku,
 • możliwe do wglądu zestawienie PIT (zaliczka)

4. Płace

 • tworzenie listy płac na podstawie wcześniej wprowadzonych danych,
 • przeliczanie płac za dane okresy oraz wg ustawionych w programie stawek, parametrów, typów i podległości ubezpieczeniom,
 • automatyczne księgowanie list płac do księgi przychodów i rozchodów,
 • rejestracja wypłat w podziale na: składniki wynagrodzeń, świadczenia, zasiłki, dodatki, potrącenia, itp.),
 • wyliczenia wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, świadczeń urlopowych,
 • księgowanie list płac,
 • prowadzenie i wydruk kart wynagrodzeń,
 • tworzenie kilku list płaci kart wynagrodzeń (1 główna i 2 dodatkowe),
 • dodawanie dodatków i potrąceń pracowniczych,
 • generowanie deklaracji PIT: PIT-11, -4R, -8AR, IFT1/1R,
 • generowanie deklaracji ZUS: ZUS-3, ZUS-3A i ZUS-3B, ZUS-7, ZUS Z-17,
 • dodawanie składników brutto,
 • możliwość utworzenia i eksport deklaracji ZUS (DRA, DRA II, RCA, RCA II, RSA, RZA) oraz raportu RPA do programu Płatnik lub ich wydruk na oryginalnych formularzach,
 • obsługa rozliczenia płac dotyczących stypendiów zgodnie z art.21 ust.1 pkt.40b,
 • generowanie zestawień RMUA,
 • możliwość wglądu do zestawień PIT (zaliczka),
 • możliwość naliczania składek ZUS właścicieli.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne oraz zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a także pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji oraz ilość rat do spłaty. Do pracy modułu niezbędne jest posiadanie bazowej wersji SKP® START.

Poznaj wszystkie możliwości tego modułu:

1. Środki Trwałe:

 • nieograniczona ilość środków trwałych,
 • obejmuje majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne,
 • obsługa metod: liniowej, jednorazowej i degresywnej oraz bez amortyzacji,
 • typy amortyzacji: miesięczna, kwartalna lub roczna,
 • automatyczne księgowanie do Księgi Przychodów,
 • obsługa ulepszeń, zmniejszeń i przerw w wyliczeniach; aktualizacja umorzeń,
 • możliwość likwidacji wprowadzonego środka trwałego,
 • możliwość edycji wprowadzonych środków trwałych, a także w razie potrzeby ich usunięcia,
 • wydruk dokumentów: OT, LT, oraz korekty roczne,
 • limity 150 tyś. PLN wartości samochodu osobowego,

2. Wyposażenie:

 • możliwość wprowadzania wyposażenia,
 • edycja wybranych elementów wyposażenia, a także możliwość ich usunięcia,
 • wydruk ewidencji wyposażenia i możliwość jej zapisu do pliku PDF,
 • wyszukiwarka elementów wyposażenia znajdujących się na liście,
 • rozbudowane opcje widoku listy wyposażenia – filtry, grupowanie, sortowanie,
 • możliwość likwidacji wprowadzonego wyposażenia

3. Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy:

 • pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie podatkowym,
 • dokonywanie korekt podatku VAT dla środków trwałych w zależności od metody amortyzacji,
 • prognozuje termin zakończenia amortyzacji, pozostałą kwotę oraz ilość rat,
 • obsługa współczynników amortyzacji,
 • wydruk planu amortyzacyjnego,
 • opcje widoku umożliwiające wyświetlenie planu amortyzacyjnego w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

4. Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego:

 • opcje filtrowania i grupowania środków trwałych,
 • wybór grupy do której przynależeć będzie wprowadzany środek trwały,

5. Pozostałe funkcjonalności:

 • filtrowanie środków trwałych,
 • dodawanie komentarzy i uwag dla środków trwałych

Moduł Delegacje krajowe i zagraniczne wspomaga rejestrowanie, obsługę oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Umożliwia firmie ewidencję wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Znacząco wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza księgowości informacji o wyjazdach służbowych pracowników. Do pracy modułu niezbędne jest posiadanie bazowej wersji SKP® START.

Poznaj wszystkie możliwości:

1. Podstawowe funkcjonalności:

 • sporządzanie poleceń wyjazdu i ich wydruk,
 • kompletne rozliczanie delegacji krajowych oraz delegacji zagranicznych,
 • obsługuje wszelkie środki komunikacji: lądową, lotniczą oraz morską,
 • noclegi: rozliczane ryczałtem, według rachunków lub zapewnione przez pracodawcę,
 • możliwość rozliczania delegacji zagranicznych według indywidualnych, definiowanych przez użytkownika, parametrów określających wysokość diety, ryczałtu noclegowego lub wskaźników domyślnych,
 • automatyczne przeliczanie wartości delegacji (ryczałt za dojazdy, nocleg itp. oraz koszty ogólne),
 • możliwość modyfikacji (edycji, usunięcia) delegacji w każdym momencie,
 • możliwość powiązania pojazdu (wprowadzony w zakładce księgowości "pojazdy") z danym pracownikiem w firmie,
 • pobieranie dokumentów delegacji do wersji PDF,
 • automatyczne księgowanie delegacji,
 • pobieranie zestawienia delegacji do PDF,
 • rozliczenie kosztów przejazdów na podstawie przejechanych kilometrów,
 • rozliczanie zaliczek

2. Dodatkowa funkcjonalność:

 • elastyczność przy rozliczaniu delegacji (różne środki transportu, rodzaje noclegów, walut),
 • możliwość pobierania z internetu kursów walut NBP na dowolny dzień,
 • możliwość rozliczania zaliczek w walucie krajowej lub walucie obcej,
 • baza pojazdów, stawek kilometrowych, stawek diet,
 • wiele działań automatycznych i domyślnych ułatwiających pracę,
 • nowoczesne, standardowe, intuicyjne środowisko pracy,
 • zawiera parametry niezbędne do sporządzenia wyliczeń diet, ryczałtów, stawek za km przebiegu pojazdu, itp., są gromadzone przez program i ułatwiają przygotowanie i rozliczenie kolejnych delegacji,
 • automatycznie wylicza rachunki na podstawie wypełnionych danych o celu i przebiegu podróży,
 • sporządza czytelne wydruki na potrzeby dokumentacji księgowej

Obsługa programu magazynowego jeszcze nigdy nie była tak prosta! Polecany zwłaszcza dla firm, które obracają towarem zgromadzonym w jednym magazynie, a ich asortyment nie przekracza 5000 pozycji. Tutaj też wygenerujesz i wyślesz bezpośrednio na serwery organów kontrolujących pliki JPK_MAG. Do pracy modułu niezbędne jest posiadanie bazowej wersji SKP® START oraz modułu Fakturowanie.

Oto pełna lista funkcjonalności:

1. Dokumenty magazynowe:

 • PZ (przyjęcie magazynowe z zewnątrz) – wprowadzanie towaru do magazynu na podstawie dokumentów zakupu, również w walutach obcych,
 • WZ (wydanie magazynowe na zewnątrz) – wydawanie towaru klientowi,
 • WW (wydanie wewnętrzne, inaczej rozchód wewnętrzny) – wydawanie w koszty np. na produkcję,
 • PW (przychód wewnętrzny) – przyjęcie towaru np. z produkcji,
 • Możliwość wyboru wersji magazyny (Magazyn z lub bez: PZ, PW, WZ, WW).

2. Zarządzanie magazynem:

 • na podstawie PZ i WZ tworzone są wyliczenia stanów magazynowych, na podstawie których generowany jest wydruk Remanentu,
 • dzięki dostępnej w programie historii przyjęć i wydań, możliwy jest pełen podgląd przeprowadzanych czynności magazynowych wraz z wygenerowaniem różnego typu zestawień przyjęć i wydań (np. wg. Dostawców lub wg. Towarów/Usług),
 • pobieranie z magazynu metodą FIFO ("pierwsze przyszło / pierwsze wyszło") lub pełna dowolność wyboru dostawy, z której sprzedajemy towar/usługę,
 • tworzenie faktury VAT na podstawie utworzonego dokumentu WZ,
 • generowanie zestawień przyjęć wg Dostawców, przyjęć wg towarów/usług, wydania wg odbiorców, wydania wg towarów/usług,
 • wydruki arkuszu spisu z natury

3. Jednolity Plik Kontrolny:

 • tworzenie, weryfikacja i elektroniczna wysyłka plików JPK_MAG zgodnie z dokumentami wprowadzonymi do magazynu,
 • podpisywanie JPK za pomocą jednej z trzech metod: podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym e-PUAP lub danymi autoryzującymi

4. Pozostałe funkcjonalności:

 • duże pole na opis (max. 250 znaków),
 • możliwość szczegółowego opisu towaru/usługi uwzględniającego np.: grupę towarową, zastosowanie, kolor, itp.,
 • sześć cen sprzedaży każdego towaru/usługi (trzy złotowe, trzy walutowe),
 • przenoszenie asortymentu z "Cennika" do magazynu,
 • wyszukiwanie towarów/usług przez nazwę, indeks towarowy, grupy, cechy, itp.,
 • umożliwia wprowadzenie towaru na magazyn, jego ilość , cenę zakupu i sprzedaży

Ważne!
Po zakupie modułu Magazyn dotychczasowy moduł Fakturowanie pozostaje bez zmian.

Moduł Przejazdy to niezwykle proste narzędzie do rozliczania przebiegu pojazdów nie ujętych w ewidencji środków trwałych, a wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, np. prywatne samochody pracowników rozliczane wg tzw. kilometrówki.
Nie stawiamy żadnych ograniczeń! W module zgromadzisz dane dla dowolnej ilości pojazdów i za dowolny okres. Do pracy modułu niezbędne jest posiadanie bazowej wersji SKP® START.

Poznaj wszystkie możliwości:

1. Kilometrówka:

 • rozliczanie przejazdów tzw. Kilometrówka w celach poglądowych,
 • automatyczne naliczenie obowiązujących stawek za kilometrówkę,
 • rejestrowanie przejazdów i wydatków,
 • eksportowanie dokumentu do pliku pdf,
 • drukowanie dokumentów w pdf lub wysyłanie ich do Chmury SKP® Online,
 • zawiera słowniki – export wg różnych kategorii: zdarzenia gospodarcze, cele przejazdu, trasy przejazdu, dopiski do faktur, dowody wewnętrzne, komentarze do wydruków i do faktur,
 • zapamiętywanie nazw: Pojazdów, Celów przejazdów oraz Tras przejazdów,
 • grupowanie i filtrowanie pojazdów

2. Ewidencja do celów VAT:

 • pozwala na prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu, dotyczącą możliwości odliczania 100% VAT-u dla firmowych samochodów osobowych używanych wyłącznie do celów firmowych,
 • tworzenie formularzy VAT-26 wraz z wysyłką e-Deklaracji do Urzędu,
 • bezpośrednie księgowanie wydatków,
 • generowanie zestawień,
 • umożliwia gromadzenie danych dla dowolnej ilości pojazdów i za dowolny okres

3. Pozostałe:

 • filtrowanie, Sortowanie, Usuwanie pojedynczo lub po kategorii,
 • zmiana nazwy ewidencjonowanego pojazdu,
 • wpisywanie danych dla dowolnej ilości pojazdów za dowolny okres,
 • tworzenie wykresów ryczałtu, wydatków i przypisu

Moduł umożliwia rozliczenie podatnika w oparciu o ewidencję przychodów dla ryczałtu ewidencjonowanego.

Jego możliwości:

 • prowadzenie ewidencji ryczałtu,
 • wyliczanie miesięcznego lub kwartalnego podatku zryczałtowanego z uwzględnieniem odliczeń od dochodu i od podatku,
 • sporządzanie rocznego PIT-28 wraz załącznikami i jego wysyłka za pomocą systemu e-Deklaracji,
 • oprócz podstawowych stawek ryczałtu 2%; 3%; 5,5%; 8,5%; 10%; 12%; 14%; 15%; 17%, SKP® obsługuje również stawkę 12,5% dotyczącą opodatkowania przychodów z najmu powyżej 100 000 złotych,
 • generowanie przelewu do zapłaty ewentualnego podatku,
 • tworzenie, weryfikacja JPK_EWP,
 • elektroniczna wysyłka JPK

Świadczysz usługi B2C lub sprzedajesz towary na odległość nabywcom z UE? Od 1 lipca 2021r. obowiązuje Cię procedura One Stop Shop, w skrócie OSS .

Dzięki modułowi VAT-OSS:
 • Poprowadzisz miesięczne rejestry VAT w zakresie rozliczania podatku VAT w punkcie kompleksowej obsługi OSS w procedurze unijnej w zakresie: usług świadczonych na rzecz konsumentów w państwach członkowskich, w których usługodawca nie ma siedziby (B2C);
  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość;
  • dostaw krajowych ułatwianych przez operatorów interfejsów elektronicznych, uznanych za dostawców;
 • Sporządzisz kwartalną deklarację podatkową VIU-D i wyślesz ją poprzez system e-Deklaracji;
 • Zaksięgujesz z tego tytułu przychód do PKPiR;
 • Przeliczysz kwoty transakcji na Euro wg kursu EBC wystawione w innych walutach, np. w PLN lub tej obowiązującej w danym kraju np. w Chorwacji - Kuny i wg kursu NBP do podatku dochodowego.